„Apteka dla aptekarza” umożliwia trójstopniową kontrolę rynku; na poziomie Inspekcji Farmaceutycznej, okręgowych izb aptekarskich oraz organów ścigania (fot. Shutterstock)

Apteka dla aptekarza, czyli...

Po wystawieniu każdej e-recepty jej treść powinna być automatycznie weryfikowana! (fot. Shutterstock)

E-recepta: miało być świetnie...

Jedno na 10 dzieci jest wcześniakiem (fot. Shutterstock)

Fioletowy to kolor bohaterów

Kamienica Krucza 25 róg Hoża 22, w której podczas okupacji i Powstania Warszawskiego mgr Wanda Głuchowska prowadziła aptekę (fot. 1994.pl)

Apteki w Powstaniu...

Zawód farmaceuty jako udzielający świadczenia zdrowotne będzie kwalifikował się do zawodów medycznych, które obowiązuje skrócony wymiar czasu pracy (7h 35 min dziennie) oraz gwarancja najniższego wynagrodzenia zasadniczego (fot. Shutterstock)

Apteka jako punkt szczepień

Przewaga liczebna techników nad farmaceutami uniemożliwi prowadzenie opieki farmaceutycznej w aptekach?

Przewaga liczebna techników nad farmaceutami uniemożliwi prowadzenie opieki farmaceutycznej w aptekach?

Zdaniem Ministerstwa Zdrowia krótki, maksymalnie 2,5 letni cykl kształcenia w szkołach policealnych, nie jest wystarczający do nabycia umiejętności niezbędnych do samodzielnego świadczenia usług farmaceutycznych w aptece na miarę wyzwań XXI wieku. Różnica w zakresie wykształcenia farmaceuty i technika farmaceutycznego uniemożliwia technikom sprawowanie opieki farmaceutycznej.

Różnica w zakresie wykształcenia farmaceuty i technika farmaceutycznego uniemożliwia technikom wykonywanie całego szeregu czynności, związanych z udzielaniem usług farmaceutycznych, w tym sprawowaniem opieki farmaceutycznej. (fot. Shutterstock)

W odpowiedzi na interpelację posła Władysława Kosiniaka-Kamysza dotyczącą wznowienia kształcenia techników farmaceutycznych (czytaj więcej: Silne leki w punktach aptecznych? Tego chcą posłowie.), sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko, poinformowała, że nie jest planowane złożenie wniosku do Ministra Edukacji Narodowej o ponowne wprowadzenie do klasyfikacji zawodu szkolnictwa zawodowego zawodu technik farmaceutyczny.

Decyzja o zamknięciu kształcenia w tym zawodzie została podjęta już w 2014 r. To na wniosek ówczesnego Ministra Zdrowia, Minister Edukacji Narodowej wprowadził do rozporządzenia w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego przepisy, na mocy których, począwszy od roku szkolnego 2018/2019 w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe nie prowadzi się rekrutacji kandydatów do klasy pierwszej (na semestr pierwszy) w zawodzie technik farmaceutyczny.

Józefa Szczurek-Żelazko podkreśla, że krótki, maksymalnie 2,5 letni cykl kształcenia w szkołach policealnych, nie jest wystarczającym okresem kształcenia do nabycia nowych umiejętności niezbędnych do samodzielnego świadczenia usług farmaceutycznych w aptece na miarę wyzwań XXI wieku.

- W przypadku postrzegania apteki jako miejsca realizacji usług farmaceutycznych istotne jest skupienie się na indywidualnym pacjencie i jego problemach z farmakoterapią, co umożliwia zaspokojenie potrzeb społecznych w zakresie ograniczenia chorobowości i umieralności związanej ze stosowaniem leków - twierdzi wiceminister zdrowia. - Bardzo ważnym zadaniem jest sprawowanie kontroli nad potrzebami lekowymi pacjenta. Zadanie to realizuje się przez identyfikowanie, rozwiązywanie i zapobieganie mogącym wystąpić problemom lekowym, które mogą lub mogłyby utrudniać pomyślne zaspokojenie celów farmakoterapii u danego pacjenta i tym samym uzyskanie pozytywnych jej efektów.

Józefa Szczurek-Żelazko podkreśla, że tak postrzegana rola apteki prowadzi do uzyskania określonych wyników poprawiających zdrowie pacjenta i jakość jego życia. W związku z powyższym zasadnym jest aby osobą realizującą tak rozumiane usługi farmaceutyczne był przygotowany w toku studiów wyższych, trwających ponad 5 lat, farmaceuta a nie absolwent szkoły policealnej.

- Zatem, model apteki oparty na wykonywaniu świadczeń opieki farmaceutycznej przez farmaceutów z zachowaniem obecnych uprawnień zawodowych techników farmaceutycznych wynikających z ustawy Prawo farmaceutyczne, jest optymalnym rozwiązaniem - pisze przedstawicielka ministerstwa zdrowia. - Brak równowagi kadrowej w systemie ochrony zdrowia tj. znacząca przewaga liczbowa techników farmaceutycznych uniemożliwi realizację tego modelu i może przyczynić się do zastąpienia farmaceutów technikami farmaceutycznymi, co z uwagi na krótszy i programowo inny cykl kształcenia, uniemożliwi osiągnięcie wyników poprawiających zdrowie pacjenta i jakość jego życia.

Różnica w zakresie wykształcenia farmaceuty i technika farmaceutycznego uniemożliwia technikom wykonywanie całego szeregu czynności, związanych z udzielaniem usług farmaceutycznych, w tym sprawowaniem opieki farmaceutycznej.W związku z powyższym nie jest planowane złożenie wniosku do Ministra Edukacji Narodowej o ponowne wprowadzenie do klasyfikacji zawodu szkolnictwa zawodowego zawodu technik farmaceutyczny.

- Obecna bardzo liczna grupa techników farmaceutycznych będzie miała zachowane uprawnienia wynikające z obecnie obowiązujących przepisów - zapewnia Józefa Szczurek-Żelazko. - Technicy farmaceutyczni nadal będą mieli prawo wykonywać swój zawód w aptekach, punktach aptecznych, hurtowniach farmaceutycznych i innych miejscach właściwych dla kwalifikacji technika farmaceutycznego.

Zamknięcie kształcenia w tym zawodzie w żaden sposób nie skutkuje negatywnie dla osób, które uzyskały lub – do czasu wygaszenia przedmiotowego kształcenia – uzyskają kwalifikacje do wykonywania zawodu technika farmaceutycznego.

Źródło: sejm.gov.pl

Lyndra testuje obecnie postać leku, która dzięki kapsułce podawanej pacjentowi raz w tygodniu, umożliwia przyjmowanie kilku substancji jednocześnie (fot. Lyndra)Jedna kapsułka tygodniowo z kilkoma...

Amerykańska firma Lyndra rozpoczęła badania na ludziach nowej postaci leku, która ma pozwolić na...

Pod pretekstem wprowadzania rozwiązań prospołecznych nie mogą być proponowane zmiany kontrowersyjne, wątpliwe z punktu widzenia interesów państwa i osłabiające pozycję apteki jako placówki ochrony zdrowia publicznego (fot. Shutterstock)Farmaceuci piszą do Premiera. W jakiej...

Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska opublikowała list otwarty do Premiera oraz Ministra...

Projekt rozporządzenia powstał po to, by określić zakres i tryb współpracy podmiotów leczniczych prowadzących leczenie lub rehabilitację osób używających wskazanych w projekcie środków z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii (fot. Shutterstock)Uzależnieni od dopalaczy będą...

Podmioty lecznicze będą współpracować z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Do...

Rodzina dostała wreszcie lek w Czechach za nieco ponad 200 zł. W Polsce kosztowałby nawet 500 zł (fot. Shutterstock)Pacjenci na własną rękę muszą szukać...

Jak donosi Dziennik Zachodni, doszło do kuriozalnej sytuacji w szpitalu w Wodzisławiu Śląskim....

Chociaż aptek systematycznie ubywa, to - jak wynika z centralnego rejestru - potrzeby pacjentów są zaspokajane. (fot. Shutterstock)Express Bydgoski: "Apteki...

Choć liczba aptek systematycznie spada to zdaniem przedstawicieli samorządu aptekarskiego, taka...