Większość kobiet po porodzie doświadcza spadków nastroju, epizodów smutku, melancholii i załamania. (fot. Shutterstock)

Matka farmaceutka i wielkie...

Oko Horusa stało się symbolem zdrowia, dobra i przywróconego zdrowia, a symbol Rx jest właściwie znakiem graficznym, na który składa się zarys linii symbolu oka boga nieba (fot. Shutterstock)

Symbole farmacji

Dotychczas przeprowadzone projekty grywalizacji i badania zachowań graczy wskazują, że ta forma zwiększa zaangażowanie się pacjenta w mechanizm np. rzucania palenia nawet o 29%. (fot. Shutterstock)

Kilka słów o grywalizacji

Uszkodzenie miąższu wątroby, ogniskowe zwłóknienia - to tylko niektóre z długiej listy toksyczynych działań roślin, stosowanych dawniej w medycynie (fot. Shutterstock)

10 najniebezpieczniejszych...

To historia pacjentów, ich walki, ich przetrwania i wędrówki po krainie choroby.

Cesarz wszech chorób....

Przewaga liczebna techników nad farmaceutami uniemożliwi prowadzenie opieki farmaceutycznej w aptekach?

Przewaga liczebna techników nad farmaceutami uniemożliwi prowadzenie opieki farmaceutycznej w aptekach?

Zdaniem Ministerstwa Zdrowia krótki, maksymalnie 2,5 letni cykl kształcenia w szkołach policealnych, nie jest wystarczający do nabycia umiejętności niezbędnych do samodzielnego świadczenia usług farmaceutycznych w aptece na miarę wyzwań XXI wieku. Różnica w zakresie wykształcenia farmaceuty i technika farmaceutycznego uniemożliwia technikom sprawowanie opieki farmaceutycznej.

Różnica w zakresie wykształcenia farmaceuty i technika farmaceutycznego uniemożliwia technikom wykonywanie całego szeregu czynności, związanych z udzielaniem usług farmaceutycznych, w tym sprawowaniem opieki farmaceutycznej. (fot. Shutterstock)

W odpowiedzi na interpelację posła Władysława Kosiniaka-Kamysza dotyczącą wznowienia kształcenia techników farmaceutycznych (czytaj więcej: Silne leki w punktach aptecznych? Tego chcą posłowie.), sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko, poinformowała, że nie jest planowane złożenie wniosku do Ministra Edukacji Narodowej o ponowne wprowadzenie do klasyfikacji zawodu szkolnictwa zawodowego zawodu technik farmaceutyczny.

Decyzja o zamknięciu kształcenia w tym zawodzie została podjęta już w 2014 r. To na wniosek ówczesnego Ministra Zdrowia, Minister Edukacji Narodowej wprowadził do rozporządzenia w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego przepisy, na mocy których, począwszy od roku szkolnego 2018/2019 w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe nie prowadzi się rekrutacji kandydatów do klasy pierwszej (na semestr pierwszy) w zawodzie technik farmaceutyczny.

Józefa Szczurek-Żelazko podkreśla, że krótki, maksymalnie 2,5 letni cykl kształcenia w szkołach policealnych, nie jest wystarczającym okresem kształcenia do nabycia nowych umiejętności niezbędnych do samodzielnego świadczenia usług farmaceutycznych w aptece na miarę wyzwań XXI wieku.

- W przypadku postrzegania apteki jako miejsca realizacji usług farmaceutycznych istotne jest skupienie się na indywidualnym pacjencie i jego problemach z farmakoterapią, co umożliwia zaspokojenie potrzeb społecznych w zakresie ograniczenia chorobowości i umieralności związanej ze stosowaniem leków - twierdzi wiceminister zdrowia. - Bardzo ważnym zadaniem jest sprawowanie kontroli nad potrzebami lekowymi pacjenta. Zadanie to realizuje się przez identyfikowanie, rozwiązywanie i zapobieganie mogącym wystąpić problemom lekowym, które mogą lub mogłyby utrudniać pomyślne zaspokojenie celów farmakoterapii u danego pacjenta i tym samym uzyskanie pozytywnych jej efektów.

Józefa Szczurek-Żelazko podkreśla, że tak postrzegana rola apteki prowadzi do uzyskania określonych wyników poprawiających zdrowie pacjenta i jakość jego życia. W związku z powyższym zasadnym jest aby osobą realizującą tak rozumiane usługi farmaceutyczne był przygotowany w toku studiów wyższych, trwających ponad 5 lat, farmaceuta a nie absolwent szkoły policealnej.

- Zatem, model apteki oparty na wykonywaniu świadczeń opieki farmaceutycznej przez farmaceutów z zachowaniem obecnych uprawnień zawodowych techników farmaceutycznych wynikających z ustawy Prawo farmaceutyczne, jest optymalnym rozwiązaniem - pisze przedstawicielka ministerstwa zdrowia. - Brak równowagi kadrowej w systemie ochrony zdrowia tj. znacząca przewaga liczbowa techników farmaceutycznych uniemożliwi realizację tego modelu i może przyczynić się do zastąpienia farmaceutów technikami farmaceutycznymi, co z uwagi na krótszy i programowo inny cykl kształcenia, uniemożliwi osiągnięcie wyników poprawiających zdrowie pacjenta i jakość jego życia.

Różnica w zakresie wykształcenia farmaceuty i technika farmaceutycznego uniemożliwia technikom wykonywanie całego szeregu czynności, związanych z udzielaniem usług farmaceutycznych, w tym sprawowaniem opieki farmaceutycznej.W związku z powyższym nie jest planowane złożenie wniosku do Ministra Edukacji Narodowej o ponowne wprowadzenie do klasyfikacji zawodu szkolnictwa zawodowego zawodu technik farmaceutyczny.

- Obecna bardzo liczna grupa techników farmaceutycznych będzie miała zachowane uprawnienia wynikające z obecnie obowiązujących przepisów - zapewnia Józefa Szczurek-Żelazko. - Technicy farmaceutyczni nadal będą mieli prawo wykonywać swój zawód w aptekach, punktach aptecznych, hurtowniach farmaceutycznych i innych miejscach właściwych dla kwalifikacji technika farmaceutycznego.

Zamknięcie kształcenia w tym zawodzie w żaden sposób nie skutkuje negatywnie dla osób, które uzyskały lub – do czasu wygaszenia przedmiotowego kształcenia – uzyskają kwalifikacje do wykonywania zawodu technika farmaceutycznego.

Źródło: sejm.gov.pl

Małopolski WIF zwrócił uwagę, że jeżeli w jakimś zakresie ustawodawca nie wypowiada się co do kwestii przepisów przejściowych, nie oznacza to istnienia luki w prawie (fot. Shutterstock)Czym skutkuje modyfikacja wniosku na...

Zmiana danych przedsiębiorcy we wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki, złożonego...

Okoliczności orzeczenia tak niskiej kary, budziły wątpliwości - szczególnie, że nie było to pierwszy przypadek łamania zakazu reklamy aptek przez tego przedsiębiorcę (fot. Shutterstock) 400 zł kary za naruszenie zakazu...

W 2017 roku Śląska Izba Aptekarska złożyła odwołanie do Głównego Inspektora Farmaceutycznego od...

Organizatorzy przypominają, że wysoka temperatura lub ekspozycja na słońce mogą niebezpiecznie zmienić właściwości fizyko-chemiczne leków (fot. Shutterstock)Widzisz lek źle przechowywany w sklepie...

Dwie organizacje – Naczelna Izba Aptekarska i Narodowy Instytut Leków, zorganizowały kampanię...

Do tej pory zdarzają się przypadki "całowania klamki" zamkniętej apteki przy Żeromskiego (fot. Shutterstock)VIDEO: Za nocną pracę farmaceutów...

Po ponad dziewięciu miesiącach przerwy, ponad 135 tysięcy mieszkańców Bielan może już korzystać...

Prezes NRA wskazuje też, że przepisy dotyczące sprzedaży wysyłkowej o wiele łatwiej wprowadzić dla kategorii wyrobów medycznych, takich jak choćby pieluchomajtki czy cewnik (fot. NIA)Farmaceuta mógłby dowieźć lek...

Wielu farmaceutów, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach już dziś odwiedza swoich pacjentów,...