Heroina była czołowym produktem Bayera do czasu wybuchu I Wojny Światowej (fot. Shutterstock)

Farmacja w służbie złu

Coraz częściej można zaobserwować franczyzy skonstruowane w sposób, który uniemożliwia farmaceutom odstąpienie od wykonania zapisów umowy, pod groźbą dotkliwych kar finansowych (fot. Shutterstock)

Farmaceuta nie może mieć...

Rośliny od lat stosowane były w medycynie tradycyjnej. Z ich właściwości czerpiemy też współcześnie (fot. Shutterstock)

10 najciekawszych surowców...

Opiekun stażu może wyrazić negatywną opinię o praktykancie, jednak nie rzutuje ona na zakończenie studiów (fot. Shutterstock)

Apteka stażowa

Wielu lekarzy nadal uważa, iż najskuteczniejsze w leczeniu świądu są leki o silnym mechanizmie uspakajającym (fot. Shutterstock)

6 mitów o pokrzywce

Przychodzi Policja do apteki po recepty... a co z RODO?

Przychodzi Policja do apteki po recepty... a co z RODO?

"Zgłaszany od lat problem z realizacją wezwań uprawionych organów np.: prokuratury do przekazania recept znajdujących się w aptece nabrał po wejściu w życie RODO 25 maja 2018 r. nowego wymiaru. Doszedł obowiązek zabezpieczenia danych wrażliwych na przekazywanych receptach" - pisze radca prawny Śląskiej Izby Aptekarskiej.

Jak wynika ze stanowiska UODO ewentualne przekazanie recept winno być dokonane z zachowaniem procedur RODO, w sposób zabezpieczający recepty przed utratą i dostępem osób trzecich (fot. Shutterstock)

Śląska Izba Aptekarska w Katowicach wstąpiła do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) z pismem o zajęcie stanowiska w sprawie przekazywania recept znajdujących się w aptece organom uprawnionym (np. policja, prokuratura). W swojej odpowiedzi UODO powołuje się na rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 9 września 2017 r. w sprawie sposobu postępowania z protokołami przesłuchań i innymi dokumentami lub przedmiotami, na które rozciąga się obowiązek zachowania w tajemnicy informacji niejawnych albo zachowania tajemnicy związanej z wykonywaniem zawodu lub funkcji.

Rozporządzenie to określa sposób sporządzania, przechowywania i udostępniania protokołów przesłuchań oskarżonych, świadków, biegłych i kuratorów, a także innych dokumentów lub przedmiotów, na które rozciąga się obowiązek zachowania w tajemnicy informacji niejawnych albo zachowania tajemnicy związanej z wykonywaniem zawodu lub funkcji, jak również dopuszczalny sposób powoływania się na takie przesłuchania, dokumenty i przedmioty w orzeczeniach i pismach procesowych.

- Nie jest to trafne powołanie przepisu - uważa Krystian Szulc, radca prawny ŚIA. - To rozporządzenie ma zastosowanie do protokołów i innych dokumentów, które organ (prokurator) już ma, nasze pytanie i problem dotyczył kwestii pozyskania dokumentów (recept) przez uprawniony organ w sytuacji obowiązywania RODO. Na to pytanie nie ma odpowiedzi.

Jak wynika ze stanowiska UODO ewentualne przekazanie recept winno być dokonane z zachowaniem procedur RODO, w sposób zabezpieczający recepty przed utratą i dostępem osób trzecich.- Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wskazuje, że nie jest władny do wydawania wytycznych odnośnie trybu przekazywania materiałów stanowiących dowody w postępowaniach karnych - czytamy w odpowiedzi UODO. - Niemniej jednak podkreślenia wymaga fakt, że na aptece jako administratorze danych osobowych spoczywa obowiązek zapewnienia metody przekazania danych osobowych uprawnionym do tego odbiorcom w sposób zapewniający ich nieujawnienie osobom trzecim.

UODO wskazuje też, że po wydaniu przez aptekę recept, zgodnie § 162 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury - to na prokuratorze ciąży obowiązek kontroli prawidłowości postępowania z dowodami rzeczowymi. W związku z tym apteka nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe przetwarzanie danych znajdujących się na receptach przez organy ścigania, natomiast jest ona, jako administrator danych, odpowiedzialna za przetwarzanie danych zgodnie z zasadami wskazanymi w RODO, w tym na prawidłowym zabezpieczeniu recept przy ich przekazywaniu uprawnionym odbiorcom.

Źródło: ŚIA

Lekarze weterynarii zostali zawiadomieni o tej sprawie i poproszeni o zgłaszanie wszelkich działań niepożądanych. (fot. Shutterstock)Masz czworonoga? Uważaj na ten lek!

Komitet ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych EMA ostrzega o przypadkach urazu oczu zwierząt...

Łącznie zatrzymano do chwili obecnej 23 osoby, a spośród nich 5 zostało tymczasowo aresztowanych. (fot. Policja.pl)Nielegalnie produkowano leki na...

Poznańscy policjanci z CBŚP kontynuując sprawę likwidacji największej na świecie fabryki...

Trainers Development Camp

Trainers Development Camp (TDC) to projekt Międzynarodowej Federacji Studentów Farmacji (IPSF),...

Pracownica apteki poprosiła napastnika, aby się odsunął, a ten wyszedł posłusznie zza ladę do strefy klienta, w tym czasie nadal szukała pilota antynapadowego. (fot. Shutterstock)Pracownica apteki całodobowej...

Sąd Okręgowy w Łodzi rozpatrywał niedawno sprawę napadu na aptekę całodobową. Napastnik groził...

Czy w świetle obowiązującego rozporządzenia apteka może zrealizować receptę, której wpisano tylko imię, nazwisko i PESEL pacjenta? (fot. Kamil Guzy)Kolejne niejasności w rozporządzeniu w...

W minionym tygodniu weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie recept, która miała...