Heroina była czołowym produktem Bayera do czasu wybuchu I Wojny Światowej (fot. Shutterstock)

Farmacja w służbie złu

Coraz częściej można zaobserwować franczyzy skonstruowane w sposób, który uniemożliwia farmaceutom odstąpienie od wykonania zapisów umowy, pod groźbą dotkliwych kar finansowych (fot. Shutterstock)

Farmaceuta nie może mieć...

Rośliny od lat stosowane były w medycynie tradycyjnej. Z ich właściwości czerpiemy też współcześnie (fot. Shutterstock)

10 najciekawszych surowców...

Opiekun stażu może wyrazić negatywną opinię o praktykancie, jednak nie rzutuje ona na zakończenie studiów (fot. Shutterstock)

Apteka stażowa

Wielu lekarzy nadal uważa, iż najskuteczniejsze w leczeniu świądu są leki o silnym mechanizmie uspakajającym (fot. Shutterstock)

6 mitów o pokrzywce

REGULAMIN KONKURSU „STWÓRZ KOMIKS, WYGRAJ ATRAKCYJNE NAGRODY”

§ 1

Warunki ogólne

1. Organizatorem konkursu „Stwórz komiks, wygraj atrakcyjne nagrody” zwanego dalej "Konkursem" jest firma farmacja.net sp z o.o., ul. Piaskowa 52, 05-420 Józefów , będąca właścicielem serwisu internetowego mgr.farm, figurującego pod adresem internetowym www.mgr.farm zwana dalej "Organizatorem".

2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

3. Udział w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu zawartych w niniejszym Regulaminie.

§ 2

Uczestnictwo w Konkursie

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca Prawo Wykonywania Zawodu aptekarza, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoba fizyczna nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na wzięcie udziału w Konkursie, wyrażająca zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych dla celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu, spełniająca wszystkie warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie oraz akceptująca zasady Konkursu określone niniejszym Regulaminem.

2. Warunkiem koniecznym umożliwiającym udział w konkursie jest posiadanie konta e-mail @farmaceuta.pl (istnieje możliwość jego założenia pod adresem https://farmaceuta.pl/).

3. Z udziału w Konkursie wykluczeni są pracownicy i przedstawiciele Organizatora, oraz osoby współpracujące z Organizatorem przy organizowaniu Konkursu, jak również członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, małżonków, powinowatych oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

4. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

§ 3

Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. W celu wzięcia udziału w Konkursie osoba określona w § 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu musi stworzyć komiks ilustrujący scenę w aptece, poprzez wypełnienie dwóch dymków dialogowych na stronie konkursowej.

2. Jeden uczestnik może przesłać kilka prac konkursowych.

§ 4

Nagrody

1. Na potrzeby Konkursu zostało przeznaczonych 50 nagród – 5 nagród w postaci hamaku, oraz 45 egzemplarzy najnowszego numeru magazynu MGR.FARM.

2. Nagroda nie podlega wymianie na równowartość pieniężną, ani na nagrody innego typu.

3. Zwycięzca Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osobę trzecią.

§ 5

Czas trwania Konkursu

Konkurs trwa od dnia 14 maja 2018 r. godz. 8.00 do 14 maja 2018 r. do godz. 23.59

§ 6

Zasady przyznawania nagród

1. 5 Nagród w postaci hamaków oraz 45 egzemplarzy najnowszego numeru magazynu MGR.FARM otrzyma 50 osób, które zostaną wyłonione spośród wszystkich uczestników konkurs przez jury składające się Łukasza Waligórskiego (redaktora naczelnego MGR.FARM), Łukasza Izbickiego (prezesa Grupy Farmacja.net) oraz Michała Gondka (dyrektora wydawnictwa Farmacja.net). Jury będzie oceniać oryginalność i atrakcyjność przesłanych prac konkursowych.

2. Jedna osoba może zdobyć maksymalnie 1 nagrodę.

3. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej o przyznaniu nagrody rzeczowej lub lista zwycięzców zostanie opublikowana w serwisie mgr.farm. najpóźniej 15 maja 2018 r. do godziny 20.00.

4. Uczestnik Konkursu wypełniając formularz kontaktowy zgadza się na przesłanie nagrody pod wskazany w formularzu adres korespondencyjny.

5. Nagroda zostanie wysłana na wskazany przez Zwycięzcę Konkursu adres za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej najpóźniej w dniu 31 maja 2018 roku.

6. W przypadku podania przez Uczestnika błędnych lub niepełnych danych adresowych uniemożliwiających dostarczenie nagrody Zwycięzca traci prawo do nagrody, która przechodzi na rzecz Organizatora.

7. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu mogą być zgłaszane w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu na adres Organizatora. Reklamacje zgłoszone po upływie terminu lub przez osobę niebędącą Uczestnikiem Konkursu zostaną pozostawione bez rozpoznania.

8. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, ewentualnie nr telefonu kontaktowego, dokładny opis i powód reklamacji, podpis Uczestnika.

9. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 10 dni od dnia ich otrzymania. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna i wiążąca.

10. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym na adres podany w reklamacji.

§ 7

Przetwarzanie danych osobowych

1. W rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) Administratorem danych jest firma farmacja.net sp. z o.o., ul. Piaskowa 52, 05-420 Józefów.

2. Przystępujący do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy, ogłoszenia wyników oraz przyznania nagrody i jej dostarczenia.

3. Dane osobowe będą zbierane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy, ogłoszenia wyników oraz przyznania i dostarczenia nagrody.

4. Każdy Uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uczestnictwa w Konkursie zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz uzyskania i odebrania nagrody przez Uczestnika.

§ 8

Odpowiedzialność Organizatora

1. Odpowiedzialność Organizatora wobec Zwycięzcy Konkursu jest ograniczona do wysokości wartości nagrody.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedostarczeniem nagrody wynikające z podania przez Uczestnika nieprawdziwych lub błędnych danych adresowych uniemożliwiających doręczenie nagrody.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania operatora pocztowego lub firmy kurierskiej, której zostało powierzone doręczenie przesyłki zawierającej nagrodę, w tym w szczególności za opóźnienie, niedoręczenie, zniszczenie lub uszkodzenie przesyłki.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru nagrody przez Uczestnika z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.

§ 9

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www mgr.farm.

2. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowych mają charakter jedynie informacyjny; moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przerwania Konkursu w każdym czasie bez podawania przyczyny.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

6. Wszelkie spory lub roszczenia wynikające z tytułu zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

Lekarze weterynarii zostali zawiadomieni o tej sprawie i poproszeni o zgłaszanie wszelkich działań niepożądanych. (fot. Shutterstock)Masz czworonoga? Uważaj na ten lek!

Komitet ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych EMA ostrzega o przypadkach urazu oczu zwierząt...

Łącznie zatrzymano do chwili obecnej 23 osoby, a spośród nich 5 zostało tymczasowo aresztowanych. (fot. Policja.pl)Nielegalnie produkowano leki na...

Poznańscy policjanci z CBŚP kontynuując sprawę likwidacji największej na świecie fabryki...

Trainers Development Camp

Trainers Development Camp (TDC) to projekt Międzynarodowej Federacji Studentów Farmacji (IPSF),...

Pracownica apteki poprosiła napastnika, aby się odsunął, a ten wyszedł posłusznie zza ladę do strefy klienta, w tym czasie nadal szukała pilota antynapadowego. (fot. Shutterstock)Pracownica apteki całodobowej...

Sąd Okręgowy w Łodzi rozpatrywał niedawno sprawę napadu na aptekę całodobową. Napastnik groził...

Czy w świetle obowiązującego rozporządzenia apteka może zrealizować receptę, której wpisano tylko imię, nazwisko i PESEL pacjenta? (fot. Kamil Guzy)Kolejne niejasności w rozporządzeniu w...

W minionym tygodniu weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie recept, która miała...