Medycyna i farmacja toczą od lat zacięty wyścig z czasem, by wyrwać ze szponów śmierci kolejnych pacjentów, skazanych na łaskę i niełaskę depresji (fot. Shutterstock)

Depresja daje się leczyć

Dzięki zastosowaniu tego modelu klient zamienia się w pacjenta. Nasza misja zawodowa zostaje spełniona i satysfakcja pacjenta jest na zdecydowanie wyższym poziomie (fot. Shutterstock)

Koła sprzedaży w opiece...

5 największych skandali...

Istotnym aspektem pracy w aptece całodobowej jest możliwość niesienia pomocy pacjentom szczególnie w tych chwilach, kiedy potrzebują jej nagle (fot. Shutterstock)

Apteka całodobowa z...

Często do aptek trafiają też recepty nierefundowane wypisane w języku obcym. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby je zrealizować. (fot. Shutterstock)

Recepta na problem z receptą...

Samorząd aptekarski do zmiany?

Samorząd aptekarski do zmiany?

Zdaniem Instytutu Staszica obecnie samorząd aptekarski nadużywa uprawnień i bezprawnie rozszerza swoje kompetencje. Przykładem tego jest ustawa 'apteka dla aptekarza', która wzmocni tę korporację kosztem swobody działalności gospodarczej i prawa własności jej konkurentów.

Instytut Staszica wskazuje działnia NIA sprzeczne z interesem publicznym.

Zdaniem krytyków, samorząd aptekarski stał się podmiotem, który realizuje przede wszystkim partykularne interesy części swoich członków, sprawujących w nim funkcje kierownicze. Faktem jest, że ów samorząd posiada obecnie nieporównywalne z innymi samorządami zawodowymi kompetencje, mogące kształtować nie tylko losy zawodowe członków tej korporacji, ale determinować kształt całego rynku aptecznego.

Sądy administracyjne, sądy powszechne, Trybunał Konstytucyjny i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w okresie ostatnich kilkunastu lat wielokrotnie stwierdzały, że samorząd nadużywa uprawnień i bezprawnie rozszerza swoje kompetencje. Aktualnie płaszczyzną na której szczególnie często dochodzi do takich sytuacji, jest wykonywanie przez organy samorządu aptekarskiego uprawnień z zakresu opiniowania wniosków przedsiębiorców o zezwolenie na otwarcie nowej apteki oraz z zakresu stwierdzania rękojmi należytego prowadzenia apteki przez jej kierownika.

Jako przykłady działalności samorządu aptekarskiego sprzecznej z interesem publicznym Instytut Staszica wymienia:

• eliminację kształcenia w zawodzie technika farmaceutycznego

• wydłużanie postępowań w sprawie wydania rękojmi kierownika apteki oraz w sprawie rękojmi właściciela apteki, powodujące opóźnienia w otwarciu placówek przedsiębiorców niebędących członkami samorządu aptekarskiego.

• ograniczenie opieki farmaceutycznej w Polsce przez forsowanie restrykcyjnego rozumienia zakazu reklamy aptek.

Zdaniem ekspertów Instytutu Staszica, dla uzdrowienia sytuacji konieczne jest wprowadzenie następujących zmian legislacyjnych:• Zaniechanie wprowadzenia zasady „apteka tylko dla aptekarza".

• Zapewnienie reprezentatywności wszystkich środowisk farmaceutów w organach samorządu aptekarskiego. Władze samorządu aptekarskiego są zdominowane przez farmaceutów prowadzących apteki w ramach własnej działalności gospodarczej lub spółek osobowych, stanowiących kilkanaście procent wszystkich farmaceutów. Mając na uwadze różnorodność środowiska farmaceutycznego, składającego się z farmaceutów będących właścicielami aptek, kierowników aptek, farmaceutów pracujących w aptekach, hurtowniach farmaceutycznych, firmach farmaceutycznych czy na uczelniach medycznych, konieczne jest takie ukształtowanie sposobu wyboru organów samorządu aptekarskiego, aby zapewnić reprezentację wszystkim środowiskom.

• Ograniczenie konfliktu interesów w samorządzie aptekarskim. W celu zapobieżenia konfliktom interesów należy zagwarantować, aby czynności organów samorządu aptekarskiego mogące wpływać na warunki prowadzenia działalności gospodarczej przez właścicieli aptek (np. związane z opiniowaniem) nie były przeprowadzane przez osoby, których bezstronność może budzić wątpliwości. Można tu przytoczyć przykład obecnie obowiązującej praktyki, kiedy to przedstawiciele okręgowych izb aptekarskich, będący właścicielami, współwłaścicielami, wspólnikami w spółce prowadzącej aptekę lub których osoby najbliższe są właścicielami, współwłaścicielami, wspólnikami w spółce prowadzącej aptekę, opiniują wydanie zezwolenia dla nowej apteki lub potwierdzają rękojmię kierownika apteki.

Problem konfliktu interesu w wielu krajach został rozwiązany na poziomie systemowym. Dobrym przykładem jest tu Wielka Brytania, gdzie w ramach reformy przeprowadzonej w 2010 r. instytucja analogiczna do izby aptekarskiej - Royal Pharmaceutical Society of Great Britain została podzielona na General Pharmaceutical Council (GPhC) oraz Royal Pharmaceutical Society (RPS) . Tym samym wyraźnie oddzielono funkcję regulacyjną od reprezentacji interesu farmaceutów.

• Ustanowienie instytucji konsultacyjnej ds. rynku aptecznego przy Ministrze Zdrowia – reprezentującej wszystkich interesariuszy. Brakuje obecnie instytucji, która mogłaby służyć Ministrowi Zdrowia w podejmowaniu decyzji dotyczących kształtu systemu ochrony zdrowia, przedstawiając wyważony i wielowymiarowy pogląd. W ocenie Instytutu Staszica zasadnym jest powołanie organu doradczego przy Ministrze Zdrowia, który pełniłby funkcje konsultacyjne w zakresie spraw dotyczących rynku aptecznego. Instytucja taka powinna składać się z przedstawicieli wszystkich środowisk, w tym przedstawicieli farmaceutów (samorządu aptekarskiego, stowarzyszeń farmaceutów), właścicieli aptek i punktów aptecznych niebędących farmaceutami, hurtowników, przedstawicieli aptek szpitalnych i zakładowych oraz techników farmaceutycznych.

Więcej na ten temat na se.pl.

Źródło: se.pl

Wiceminister zdrowia za nieuzasadnione uważa zarzuty, że internetowa sprzedaż ułatwi nielegalny wywóz leków za granicę (fot. MZ)Dlaczego tylko niepełnosprawni będą...

Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński zapewnia, że w Polsce już teraz można bezpiecznie...

Ministerstwo wyjaśnia w jakich okolicznościach w praktyce, będzie możliwe uzyskanie zgody, o której mowa w art. 99 ust. 3e u.p.f. (fot. MGR.FARM)Jak otworzyć aptekę z pominięciem...

Minister Zdrowia wydał komunikat w związku z pojawiającymi się wątpliwościami co do przebiegu...

Chcesz zabrać głos w ważnej sprawie?...

Magazyn MGR.FARM jeszcze bardziej otwiera się na swoich czytelników. Chcesz zabrać głos w ważnej...

Uczestnicy jadą bez żadnego wsparcia technicznego, nie wolno im będzie korzystać z pomocy innych ludzi, żadnych wozów technicznych (fot. polakpotrafi.pl)Farmaceutka startuje w The...

Alina Kilian z Beskidzkiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, jako jedna 20 kobiet z całego świata,...

W ocenie biegłego brak jest opracowań badawczych, które przekonałyby o 20-krotnie lepszej wchłanialności cytrynianu magnezu w stosunku do tlenku magnezu. (fot. Shutterstock)Sąd rozstrzygał o biodostępności...

Dwóch producentów suplementów diety z magnezem spotkało się w sądzie. Jeden z nich zarzucił...