5 największych skandali...

Istotnym aspektem pracy w aptece całodobowej jest możliwość niesienia pomocy pacjentom szczególnie w tych chwilach, kiedy potrzebują jej nagle (fot. Shutterstock)

Apteka całodobowa z...

Często do aptek trafiają też recepty nierefundowane wypisane w języku obcym. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby je zrealizować. (fot. Shutterstock)

Recepta na problem z receptą...

Doskonałym przykładem funkcjonowania instrumentów dzielenia ryzyka jest sytuacja z takimi lekami jak jak Xarelto czy Pradaxa. (fot. shutterstock)

Firmy farmaceutyczne, czarny...

Kiedy pacjentka przychodzi do apteki i informuje personel OTC, że szuka EHC, otrzymuje do wypełnienia formularz, w którym podaje swoje dane: imię i nazwisko, adres, wiek (fot. Shutterstock)

Farmaceuta w Irlandii:...

Senat zajmie się zmianami w Ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii

Senat zajmie się zmianami w Ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii

W dniach 20 i 21 maja senatorowie omówią zmiany do Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii - zasadniczym jej celem jest dostosowanie procedur związanych z profilaktyką oraz zwalczaniem wytwarzania i obrotu substancjami o działaniu psychoaktywnym, zwanymi potocznie „dopalaczami”, do obowiązujących i praktykowanych w większości państw Unii Europejskiej.

Ustawa wprowadza definicję pojęcia „nowa substancja psychoaktywna” (art. 4 pkt 11a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii) wskazując, że jest to substancja pochodzenia naturalnego lub syntetycznego w każdym stanie fizycznym, o działaniu na ośrodkowy układ nerwowy.

Nowe substancje psychoaktywne będą klasyfikowane do umieszczenia w wykazie po przeprowadzeniu oceny ich właściwości fizyko-chemicznych, potencjału uzależniającego, toksyczności i mogących wyniknąć z ich stosowania zagrożeń dla życia lub zdrowia ludzi oraz możliwości powodowania szkód społecznych.

Ulegnie również definicja pojęcia „środek zastępczy” (art. 4 pkt 27 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii). W myśl zmodyfikowanej definicji „środek zastępczy” to produkt zawierający co najmniej jedną nową substancję psychoaktywną lub inną substancję o podobnym działaniu na ośrodkowy układ nerwowy, który może być użyty zamiast środka odurzającego lub substancji psychotropowej lub w takich samych celach jak środek odurzający lub substancja psychotropowa, których wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu nie jest regulowane na podstawie przepisów odrębnych.

Ustawa przewiduje utworzenie przy ministrze właściwym do spraw zdrowia Zespołu do spraw oceny ryzyka zagrożeń dla zdrowia lub życia ludzi związanych z używaniem nowych substancji psychoaktywnych (art. 18a dodawany do ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii). Zespół będzie się składał z ekspertów specjalizujących się w sprawach oceny potencjalnych zagrożeń dla zdrowia lub życia ludzi oraz szkód społecznych wynikających z używania substancji, co do których istnieje podejrzenie, że działają na ośrodkowy układ nerwowy. Członkami Zespołu będą specjaliści posiadający wiedzę co najmniej z zakresu nauk chemicznych, farmakologii, toksykologii klinicznej, psychiatrii, nauk społecznych lub nauk prawnych.

Głównym zadaniem Zespołu będzie opracowywanie opinii na temat potencjalnego zagrożenia związanego z używaniem określonych substancji oraz rekomendowanie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia umieszczenia najbardziej niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludzi substancji w wykazach środków odurzających, substancji psychotropowych oraz nowych substancji psychoaktywnych. Na podstawie ocen i rekomendacji Zespołu, minister będzie podejmował decyzje mające na celu umożliwienie sprawowania kontroli w zakresie określonych substancji i zamieszczenie ich w odpowiednich załącznikach ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii albo w wykazie nowych substancji psychoaktywnych.Opiniowana ustawa nowelizuje ponadto: ustawę z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, ustawę z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, ustawę z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz ustawę z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach.

Do najistotniejszych zmian wprowadzanych w wymienionych ustawach należy zaliczyć nowelizację ustawy – Prawo farmaceutyczne (art. 3), która przewiduje:

1) wyłączenie możliwości prowadzenia sprzedaży wysyłkowej produktów leczniczych, których wydawanie jest ograniczone wiekiem pacjenta (art. 68 ust. 3 ustawy – Prawo farmaceutyczne);
2) wprowadzenie ograniczeń w zakresie sprzedaży produktów leczniczych zawierających w swoim składzie substancje o działaniu psychoaktywnym (art. 71a ustawy – Prawo farmaceutyczne);
3) wprowadzenie kar pieniężnych w wysokości do 500.000 zł za nieprzestrzeganie zakazu sprzedaży wysyłkowej produktów leczniczych, których wydawanie jest ograniczone wiekiem pacjenta (art. 129d ustawy – Prawo farmaceutyczne), a także w przypadku sprzedaży większej niż dozwolona ustawą ilości produktów leczniczych zawierających w składzie substancje o działaniu psychoaktywnym (art. 129e ustawy – Prawo farmaceutyczne).

Ustawa wejdzie w życie zasadniczo z dniem 1 lipca 2015 r. z wyjątkiem przepisów:
1) dotyczących prowadzenia działalności profilaktycznej w szczególności w szkołach i placówkach systemu oświaty, które wejdą w życie z dniem 1 września 2015 r.;
2) wprowadzających ograniczenia w sprzedaży leków zawierających w swoim składzie określoną ilość substancji o działaniu psychoaktywnym, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

źródło: Senat

Będzie to już kolejne przesunięcie terminu wejścia w życie obowiązkowego przekazywania danych za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi. (fot. Shutterstock)Raportowanie do ZSMOPL od... 1 kwietnia...

Dopiero co w życie weszła nowelizacja przesuwająca termin obowiązkowego raportowania danych...

Zdaniem NFZ stosowanie "mnożników aptecznych" prowadzi do zawyżania wartości składników. (fot. Shutterstock)NFZ kwestionuje stosowanie "...

W związku z sygnalizowaniem przez kierowników mazowieckich aptek przypadków kwestionowania przez...

Ministerstwo zdrowia będzie miało czas do końca roku, by stworzyć rozporządzenie dokładnie precyzujące jak leki i na jakich zasadach będą mogły być sprzedawane wysyłkowo (fot. Shutterstock)Wysyłkowa sprzedaż leków na receptę od...

Podczas wczorajszego posiedzenia Komisji Zdrowia posłowie przegłosowali poprawkę Prawa i...

Wysyłkowa sprzedaż leków na receptę funkcjonuje w takich krajach jak Niemcy, Wielka Brytania, Holandia, Portugalia czy Estonia. (fot. Shutterrstock)PharmaNET za sprzedażą leków na receptę...

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców i Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET wyraziły...

Naczelna Izba Aptekarska zaapelowała, w popartej przez posłów poprawce, słowo "produktów leczniczych" zamienić na "wyrobów medycznych podlegających refundacji" (fot. sejm.gov.pl)VIDEO: Gorąca dyskusja o wysyłkowej...

Podczas dzisiejszego posiedzenia Komisji Zdrowia prowadzono gorącą dyskusję na temat możliwości...