Nawet uprawianie sportów również może przyczynić się do wystąpienia alergii... (fot. Shutterstock)

10 najbardziej zaskakujących...

Większość kobiet po porodzie doświadcza spadków nastroju, epizodów smutku, melancholii i załamania. (fot. Shutterstock)

Matka farmaceutka i wielkie...

Oko Horusa stało się symbolem zdrowia, dobra i przywróconego zdrowia, a symbol Rx jest właściwie znakiem graficznym, na który składa się zarys linii symbolu oka boga nieba (fot. Shutterstock)

Symbole farmacji

Dotychczas przeprowadzone projekty grywalizacji i badania zachowań graczy wskazują, że ta forma zwiększa zaangażowanie się pacjenta w mechanizm np. rzucania palenia nawet o 29%. (fot. Shutterstock)

Kilka słów o grywalizacji

Uszkodzenie miąższu wątroby, ogniskowe zwłóknienia - to tylko niektóre z długiej listy toksyczynych działań roślin, stosowanych dawniej w medycynie (fot. Shutterstock)

10 najniebezpieczniejszych...

Sposób na zatrzymanie technika stażysty w aptece? Kolejna taka sprawa w sądzie...

Sposób na zatrzymanie technika stażysty w aptece? Kolejna taka sprawa w sądzie...

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum już po raz kolejny, w krótkim czasie, rozstrzygał sprawę obciążania technika farmaceutycznego kosztami szkolenia przez aptekę. W obu przypadkach sprawa dotyczyła tej samej sieci aptek i techników odbywających dwuletni staż zawodowy...

Techniczka na stażu samodzielnie wydawała leki pacjentom, a w systemie była wtedy zalogowana na kierownika apteki. (fot. Shutterstock)

To już druga tego typu sprawa, o której piszemy w ciągu ostatnich miesięcy. Pod koniec ubiegłego roku Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum rozstrzygał pozew sieci aptek przeciwko techniczce farmaceutycznej, która zerwała umowę o pracę zawartą w celu odbycia 24-miesięcznej praktyki. Właściciel aptek zażądał wtedy od byłej pracownicy zwrotu kwoty 7 693,55 zł, która miała stanowić koszt rzekomych szkoleń podnoszących jej kwalifikacje, jakie pokrywał pracodawca. Sąd doszedł wówczas do wniosku, że pracodawca nie poniósł żadnych kosztów związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych techniczki, przez co powództwo podlegało oddaleniu (czytaj więcej: Techniczka na stażu sama w aptece. Logowała się na kierownika by sprzedawać leki…).

Kilka dni temu ten sam Sąd orzekał w podobnej sprawie, dotyczącej tej samej sieci aptek. Jej właściciel ponownie zażądał od techniczki farmaceutycznej zwrotu 5 387,12 zł wraz z odsetkami za poniesione przez niego koszty szkolenia. Wiele wskazuje na to, że to tego typu praktyka stała się sposobem tego przedsiębiorcy na "zatrzymanie" u siebie pracowników. Na czym ona polega?

W obu przypadkach z młodymi technikami farmaceutycznymi podpisywana była umowa o pracę na okres 24 miesięcy, której towarzyszyła też umowa o podnoszeniu kwalifikacji.

Na jej mocy pracodawca zobowiązywał się pokryć koszty 12-miesięcznej praktyki farmaceutycznej techników, zatrudnionych na stanowisku stażysty. Ci w zamian zobowiązywali się przepracować u niego okres 12 miesięcy po zakończeniu praktyki. Jednocześnie w przypadku wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy - przez pracownika za wypowiedzeniem - technicy zobowiązani byli do zwrotu kosztów szkolenia, które w umowie określono na 500 zł miesięcznie.

Obie sprawy sądowe były konsekwencją zerwania umowy o pracę przez techniczki farmaceutyczne. W obu przypadkach właściciel apteki żądał zwrotu kosztów jakie miał rzekomo ponieść na ich szkolenie. Za każdym razem jego byłe pracownice wnosiły oddalenie powództwa w całości opisując realia pracy w aptekach tej sieci...

- Zawarcie umowy o podnoszenie kwalifikacji od początku miało w istocie na celu doprowadzenie do sytuacji, w której będzie zobowiązana do zapłaty kwoty określonej w umowie - czytamy wyjaśnienia jednej z pracownic w treści ostatniego wyroku Sądu.

Techniczka wypowiedziała stosunek pracy, ponieważ pracodawca notorycznie opóźniał się w wypłacie wynagrodzenia za pracę.

Pracodawca faktycznie nie organizował żadnych czynności szkoleniowych, ani nie uczył jej żadnych umiejętności. Pozwana dodała, że umowa o podnoszeniu kwalifikacji została podpisana przez osobę nie związaną ze spółką.

Jak czytamy w aktach sprawy, podczas stażu techniczka przez pierwszy miesiąc swojego zatrudnienia pracowała w aptece w Centrum Handlowym, a następnie przeniesiono ją do innej apteki tej samej sieci.

W pierwszej placówce faktycznie nie pracował kierownik – jedynie osoba formalnie przybrana na to stanowisko przychodziła czasami celem rozliczenia leków refundowanych.W drugiej aptece był kierownik, ale nie wykonywał czynności opiekuna stażu techniczki. W ogóle nie było osoby wyznaczonej do jej szkolenia. Nie podlegała nadzorowi magistra farmacji, bądź kierownika apteki. Jej praktyka polegała na obsłudze klientów apteki – wydawaniu leków gotowych i sporządzaniu leków recepturowych. Nikt nie towarzyszył jej w przygotowaniu leków recepturowych, ani tego nie kontrolował. Nie zmarnowała jednak przy tym żadnych materiałów. Nie było puli materiałów lub składników farmaceutycznych, które miały służyć tylko jej szkoleniu. Nie otrzymała narzędzi do przygotowywania leków, które miały być przeznaczone tylko dla potrzeb szkoleniowych.

Nie miała też mniej obowiązków od pozostałych pracowników apteki. Nie była zwolniona z żadnych zadań i była rozliczana tak, jak każdy pracownik. Nie otrzymała urlopu szkoleniowego. Pracodawca nie prowadził wobec niej żadnego szkolenia – w aptece lub w instytucji zewnętrznej, ani nikt z zewnątrz nie przychodził jej szkolić. Nie robiła tego też magister farmacji z jej apteki, ani właściciele. Nie było żadnych spotkań na temat techniki sprzedaży lub organizacji apteki. Nie sporządzono planu stażu.

Samodzielnie wydawała leki pacjentom, a w systemie była wtedy zalogowana na kierownika apteki.

Sąd uznał, że pracodawca nie poniósł żadnych kosztów stażu techniczki, poza tym, że wypłacał jej wynagrodzenie za wykonaną pracę. Nie przedstawiono żadnej faktury dotyczącej stażu.

- Opiekun praktyki bądź wyznaczony farmaceuta nie sporządził dla pozwanej planu i harmonogramu zająć praktycznych i nie potwierdzał odbycia zajęć w dzienniku praktyki aptecznej technika farmaceutycznego. Nikt nie sprawował nadzoru nad wykonaniem czynności przez stażystę. Nikt też w stosunku do pozwanej nie prowadził zajęć praktycznych i nie potwierdzał zrealizowania programu praktyki. Pozwana została dopuszczona do pracy w oparciu o wiedzę zdobytą w trakcie nauki w szkole, którą uzupełniała jedynie własnymi obserwacjami innych pracowników apteki, lecz nie będących opiekunami jej praktyki. Wydawała leki receptowe będąc zalogowana w systemie informatycznym aptecznym jako kierownik apteki. Nie prowadzono dla pozwanej zajęć teoretycznych lub praktycznych i żadna osoba nie otrzymywała dodatkowego wynagrodzenia za czynności opiekuna stażu pozwanej - czytamy w uzasadnieniu Sądu.

Zebrany w sprawie materiał dowodowy nie potwierdzał w żaden sposób, aby pozwana brała udział w jakichkolwiek dodatkowych szkoleniach mogących nosić cechy podnoszenia kwalifikacji, w szczególności z zakresu technik sprzedaży leków i innych produktów aptecznych.

Jednocześnie w trakcie procesu właściciel apteki, w żaden sposób nie wykazał, aby w ramach umowy o podnoszenie kwalifikacji ponosiła jakiekolwiek koszty szkolenia techniczki, o których mowa w łączącej strony umowie, i których zwrotu mogłaby się powódka domagać od pozwanej w związku z rozwiązaniem przez techniczkę umowy o pracę za wypowiedzeniem.

- W ocenie Sądu zatem nałożenie na pracownika obowiązku zwrotu kosztów nieponiesionych noszących cechę kary umownej za rozwiązanie umowy o pracę byłoby uregulowaniem mniej korzystnym od przepisów Kodeksu pracy i przez to nieważne w myśl art. 18 § 2 k.p. - czytamy w uzasadnieniu Sądu, który także i w tym przypadku zdecydował o oddaleniu powództwa.

Sygn. akt IX P 650/17

Minister zdrowia zwrócił się do Centralnego Biura Antykorupcyjnego o zweryfikowanie informacji dotyczących rzekomych nieprawidłowości i przebadanie decyzji refundacyjnych (fot. MGR.FARM)Ministerstwo Zdrowia wyjaśnia...

Resort zdrowia wydał oświadczenie w sprawie ostatniej publikacji w dzienniku "Fakt". Na jego...

Partia Razem złożyła doniesienie do prokuratury i do CBA. Ugrupowanie chce, żeby organy skontrolowały, czy w Ministerstwie Zdrowia doszło do korupcji i działania na szkodę Skarbu Państwa (fot. Partia Razem)Partia Razem chce wyjaśnień ws. Pradaxy

Partia Razem złożyła doniesienie do prokuratury i CBA w związku z informacjami o zwolnieniu...

"W Polsce również można zgłosić się do testowania leków, trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że wynagrodzenie jest mniejsze niż poza granicami kraju" - pisze autorka (fot. Shutterstock)Tester leków - ile można na tym zarobić?

Sześć miesięcy w zamkniętym ośrodku z basenem, sauną, siłownią, bilardem, a do tego zapewniona...

Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że EpiPen Junior jest tylko „chwilowo” niedostępny i że alergicy mogą stosować zamienniki (fot. Shutterstock)W aptekach brakuje leku, który ratuje...

Dzisiejsza Gazeta Wyborcza donosi, że od ponad miesiąca w aptekach nie można dostać zastrzyków...

Niedawno członkiem Związku Przedsiębiorców i Pracodawców został Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET (fot. MGR.FARM) ZPP to „maszynka do robienia pieniędzy”

Zwolniony niedawno wiceprezes Związku Pracodawców i Przedsiębiorców, w liście otwartym do...