Jeśli apteka nie jest widoczna w sieci, oczywiście w granicach dozwolonych prawem, ma mniejsze szanse na większe zainteresowanie ze strony pacjenta (fot. Shutterstock)

Podążaj za pacjentem

Apteka jako placówka bardziej dostępna niż gabinet lekarski sprzyja rozszerzaniu kompetencji farmaceuty (fot. Shutterstock)

Mój kongres FIP – wrażenia i...

Promieniowanie jonizujące niszczy zarówno tkanki zdrowe jak i nowotworowe. kóra po zabiegu jest zaczerwieniona, „poparzona”, naczynka łatwo pękają, często występuje łysienie i bliznowacenie tkanki (fot. Shutterstock)

Dermokosmetyki w onkologii

Wirus odry rozprzestrzenia się podczas kichania czy kaszlu, a także przez bliski albo bezpośredni kontakt z wydzielinami z nosa oraz gardła osoby zakażonej (fot. Shutterstock)

Odra – fakty i mity

Połowa wszystkich chorób psychicznych rozpoczyna się w wieku 14 lat, ale większość przypadków pozostaje niewykryta i nieleczona (fot. Shutterstock)

Światowy Dzień Zdrowia...

Ta apteka popełniła wszystkie możliwe grzechy...

Ta apteka popełniła wszystkie możliwe grzechy...

Małopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny skontrolował jedną z podległych mu aptek. Głównym zarzutem postawionym przez WIF było naruszenie zakazu reklamy aptek, jedna ostateczna lista stwierdzonych w niej uchybień liczy prawie trzy strony...

W trakcie kontroli stwierdzono jednak szereg innych uchybień, których usunięcie nakazał WIF. Ich lista liczy blisko trzy strony. (fot. Shutterstock)

W trakcie kontroli planowej w aptece ogólnodostępnej w Słomnikach, przeprowadzonej 8 grudnia 2016 roku, przez inspektora farmaceutycznego w obecności kierowniczki apteki WIF stwierdził szereg uchybień w jej pracy. Głównym zarzutem było naruszenie zakazu reklamy aptek poprzez powieszenie na drzwiach wejściowych do izby ekspedycyjnej apteki plakatu, który wykorzystując obowiązek informowania o możliwości nabycia tańszego leku objętego refundacją, wskazywał iż jest to „APTEKA TAŃSZYCH LEKÓW”.

Tło plakatu było białe, a litery o różnej wielkości były koloru czerwonego w odniesieniu do największych liter i czarnego w odniesieniu do pozostałych. Słowa „APTEKA”, „TAŃSZYCH” i „LEKÓW” były napisane największą czcionką w kolorze czerwonym w stosunku do pozostałych słów i tylko one były czytelne dla przechodnia znajdującego się w pewnej odległości od drzwi wejściowych do apteki, tworząc zbitkę słowną „APTEKA TAŃSZYCH LEKÓW”. Pozostałe słowa były nieczytelne. Patrząc na plakat z bliskiej odległości, poniżej słowa „APTEKA” umieszczone były, napisane mniejszą czcionką słowa „INFORMUJE O MOŻLIWOŚCI NABYCIA”, poniżej słowa „TAŃSZYCH” umieszczone były, napisane mniejszą czcionką słowa „ODPOWIEDNIKÓW”, a poniżej słowa „LEKÓW” umieszczone były, napisane mniejszą czcionką słowa „REFUNDOWANYCH”. Cały napis bez uwzględnienia koloru i wielkości czcionek brzmiał: „APTEKA INNFORMUJE O MOŻLIWOŚCI NABYCIA TAŃSZYCH ODPOWIEDNIKÓW LEKÓW REFUNDOWANYCH”.

WIF uznał, że w tym przypadku miało miejsce prowadzenie niedozwolonej reklamy przez przedsiębiorcę prowadzącego aptekę ogólnodostępną, stąd zasadnym było wszczęcie postępowania, także w tym zakresie. Jednak z racji, że bezpośrednio po kontroli apteka zdjęła sporny plakat z drzwi apteki, Inspektor ostatecznie postępowanie umorzył, nakładając na aptekę karę wysokości 1000 zł. Stosunkowo niski wymiar kary był związany z faktem, że reklama dotyczyła jednej apteki, a ponadto niezwłocznie po kontroli, nawet przed wszczęciem postępowania plakat został ściągnięty. Zgodnie z zeznaniami kierowników apteki, plakat został wprawdzie powieszony około 3 – 4 lata wcześniej, ale jest to pierwszy przypadek prowadzenia reklamy tej apteki.

W trakcie kontroli stwierdzono jednak szereg innych uchybień, których usunięcie nakazał WIF. Ich lista liczy blisko trzy strony:

 1. Nie prowadzenie przez technika stażystę „Dziennika praktyki aptecznej technika farmaceutycznego” co stanowiło naruszenie § 7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2012 roku w sprawie odbywania praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego.

 2. Niewłaściwe wykorzystywanie komory przyjęć (jako miejsca składowania śmieci), pomieszczenia socjalnego (jako magazynu produktów leczniczych termolabilnych), części komunikacyjnej apteki (jako komory przyjęć) oraz zmiana lokalu polegająca na trwałym wyłączeniu trzech pomieszczeń (dodatkowych magazynów) z lokalu apteki co naruszało plan w oparciu, o który zostało udzielone zezwolenie na prowadzenie apteki oraz zasady przechowywania produktów leczniczych i innego asortymentu w aptece oraz wykorzystywania poszczególnych pomieszczeń apteki.

 3. Brak należytej czystości (brudne ściany) w części izby ekspedycyjnej tj. w pomieszczeniu które przeznaczone jest do przechowywania produktów leczniczych i wyrobów medycznych co stanowiło naruszenie § 3 ust.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 18 października 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki.

 4. Brak termometru i higrometru w komorze przyjęć, czyli w pomieszczeniu, w którym przechowywane są produkty lecznicze i wyroby medyczne (od momentu otrzymania towaru do jego odbioru, a następnie umieszczenia go w izbie ekspedycyjnej lub w magazynie) oraz higrometrów w magazynach co stanowiło naruszenie przepisu §8 ust.1 pkt.6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki.

 5. Brak oddzielnego przechowywania wszystkich produktów leczniczych z grupy bardzo silnie działających (wykaz A), a to produktów leczniczych OTC zawierających w swoim składzie substancje bardzo silnie działające takie, jak: Heparinum natrium lub Nicotinum co stanowiło naruszenie § 4 ust.2 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 18 października w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki.

 6. Wydanie produktu leczniczego Solpadeine x 12 tabl. musujących, zawierającego w swoim składzie kodeinę (Codeini phosphas) w ilości 1,5 opakowania, zamiast maksymalnie jednego opakowania co stanowiło naruszenie art. 8 ust. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw.

 7. Wydanie wyrobów medycznych dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą bez wymaganego przepisami zapotrzebowania co stanowi naruszenie art. 96 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 6 września 2001r. – Prawo farmaceutyczne. 8. Wydanie produktów leczniczych o kategorii dostępności Lz, Rp i OTC dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą bez wymaganego przepisami zapotrzebowania co stanowiło naruszenie art. 96 ust. 1 pkt. 3 w związku z art. 23a ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. – Prawo farmaceutyczne.

 9. Wydawanie na receptę farmaceutyczną produktów leczniczych o kategorii dostępności Rp bez następujących danych: miejscowości w odniesieniu do adresu pacjenta, kodu pocztowego, PESEL-u lub daty urodzenia albo wieku pacjenta, gdy nie został nadany albo jest nie ustalony, sposobu dawkowania wydanych produktów leczniczych - co stanowiło naruszenie art. 96a ust. 1 pkt. 1 lit. b i d oraz pkt. 4 lit. e w związku z art.96 ust. 4 pkt. 3 Ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne.

 10. Wystawianie recept farmaceutycznych przez techników farmaceutycznych zamiast farmaceutów posiadających prawo wykonywania zawodu co stanowiło naruszenie art. 96 ust. 4 Ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne.

 11. Wydawanie na receptę farmaceutyczną produktów leczniczych o kategorii dostępności Rp na których to receptach w miejscu, gdzie winny być dane osoby wystawiającej receptę (imię i nazwisko) oraz własnoręczny podpis widnieje pieczątka apteki i parafka co stanowi naruszenie art. 96a ust. 1 pkt. 3 w związku z art.96 ust. 4 pkt. 3 Ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne.

 12. Realizacja zapotrzebowania na zakup wyrobu medycznego dla podmiotu, który nie wykonuje działalności leczniczej co stanowiło naruszenie art. 96 ust. 1 pkt. 3 Ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne.

 13. Przyjmowanie do realizacji zapotrzebowań bez danych osoby upoważnionej do odbioru, co uniemożliwia wykonanie obowiązku sprawdzenia, czy osoba, która zgłosiła się po odbiór produktów leczniczych lub wyrobów medycznych, została do tej czynności upoważniona w zapotrzebowaniu co stanowiło naruszenie § 2 ust.3 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 roku w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

 14. Brak na zrealizowanych zapotrzebowaniach na produkty lecznicze i wyroby medyczne pieczątki apteki i daty realizacji zapotrzebowania co stanowiło naruszenie §2 ust.3 pkt. 2 lit. a i c Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 roku w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

 15. Obecność na drzwiach wejściowych do izby ekspedycyjnej plakatu, który wykorzystując obowiązek informowania o możliwości nabycia tańszego leku objętego refundacją, wskazuje iż jest to „APTEKA TAŃSZYCH LEKÓW” i tym samym zachęca do korzystania z jej usług z uwagi na możliwość zakupu tańszych leków co stanowiło naruszenie art. 94a ustawy z dnia 6 września 2001r. – Prawo farmaceutyczne.

 16. Brak suplementu 2016 do Farmakopei Polskiej wyd. X co stanowiło naruszenie §10 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki.

Źródło: wif.malopolska.pl

Wytwarzanie tych produktów wymaga specjalistycznej wiedzy naukowej oraz bardzo kosztownego i nowoczesnego wyposażenia (fot. Shutterstock)Główny Inspektor Farmaceutyczny...

W ostatnich latach w Polsce obserwuje się dynamiczny wzrost zainteresowania wytwarzaniem...

Apteki prowadzą obrót środkami spożywczymi, którymi są suplementy diety i środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego (fot. Shutterstock)Kontrole Sanepidu w aptekach. Co...

Apteki, punkty apteczne lub sklepy zielarskie by prowadzić obrót suplementami diety, środkami...

Program "Karta Dużej Rodziny" nie jest sprzeczny z zakazami reklamy wynikającymi z art. 94a (fot. Shutterstock)Karta Dużej Rodziny nie jest sprzeczna...

Najświeższy projekt nowelizacji prawa farmaceutycznego zakłada zamiany w art. 94a - dotyczącym...

Zdaniem GIF sąd I instancji pominął, że firma podejmując się prowadzenia działalności sprzecznej z prawem powinna była liczyć się z konsekwencjami w postaci cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki (fot. Shutterstock)Tymczasowa ochrona dla apteki, która...

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę Głównego Inspektora Farmaceutycznego, na...

IGWPAiA proponuje, by dostarczać leki i wyroby medyczne mogły również punkty apteczne (kierownik punktu lub wyznaczony technik farmaceutyczny) (fot. Shutterstock)Technicy farmaceutyczni też chcą...

Izba Gospodarcza Właścicieli Punktów Aptecznych i Aptek zgłosiła swoje uwagi, w ramach...