Ta apteka popełniła wszystkie możliwe grzechy... | mgr.farm
Szkody społeczne wyrządzane przez filmy w stylu „Botoksu” są trudne do oszacowania.

Botoks

Papierosy, alkohol i... kawa, to używki, które mogą wchodzić w interakcje z lekami. (fot. Shutterstock)

Uwaga na interakcje lekowe i...

Tego typu porozumienia między producentami i Ministerstwem Zdrowia objęte są klauzulą tajności – z oczywistych powodów. (fot. Shutterstock)

Farmakoekonomika wiele...

Obecnie w Nowej Zelandii farmaceuta musi być większościowym udziałowcem (właścicielem) apteki. (fot. MGR.FARM)

Farmacja na świecie: Nowa...

Adam Chojnacki – Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny. (fot. archiwum prywatne)

Silna inspekcja jest w...

Ta apteka popełniła wszystkie możliwe grzechy...

Ta apteka popełniła wszystkie możliwe grzechy...

Małopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny skontrolował jedną z podległych mu aptek. Głównym zarzutem postawionym przez WIF było naruszenie zakazu reklamy aptek, jedna ostateczna lista stwierdzonych w niej uchybień liczy prawie trzy strony...

W trakcie kontroli stwierdzono jednak szereg innych uchybień, których usunięcie nakazał WIF. Ich lista liczy blisko trzy strony. (fot. Shutterstock)

W trakcie kontroli planowej w aptece ogólnodostępnej w Słomnikach, przeprowadzonej 8 grudnia 2016 roku, przez inspektora farmaceutycznego w obecności kierowniczki apteki WIF stwierdził szereg uchybień w jej pracy. Głównym zarzutem było naruszenie zakazu reklamy aptek poprzez powieszenie na drzwiach wejściowych do izby ekspedycyjnej apteki plakatu, który wykorzystując obowiązek informowania o możliwości nabycia tańszego leku objętego refundacją, wskazywał iż jest to „APTEKA TAŃSZYCH LEKÓW”.

Tło plakatu było białe, a litery o różnej wielkości były koloru czerwonego w odniesieniu do największych liter i czarnego w odniesieniu do pozostałych. Słowa „APTEKA”, „TAŃSZYCH” i „LEKÓW” były napisane największą czcionką w kolorze czerwonym w stosunku do pozostałych słów i tylko one były czytelne dla przechodnia znajdującego się w pewnej odległości od drzwi wejściowych do apteki, tworząc zbitkę słowną „APTEKA TAŃSZYCH LEKÓW”. Pozostałe słowa były nieczytelne. Patrząc na plakat z bliskiej odległości, poniżej słowa „APTEKA” umieszczone były, napisane mniejszą czcionką słowa „INFORMUJE O MOŻLIWOŚCI NABYCIA”, poniżej słowa „TAŃSZYCH” umieszczone były, napisane mniejszą czcionką słowa „ODPOWIEDNIKÓW”, a poniżej słowa „LEKÓW” umieszczone były, napisane mniejszą czcionką słowa „REFUNDOWANYCH”. Cały napis bez uwzględnienia koloru i wielkości czcionek brzmiał: „APTEKA INNFORMUJE O MOŻLIWOŚCI NABYCIA TAŃSZYCH ODPOWIEDNIKÓW LEKÓW REFUNDOWANYCH”.

WIF uznał, że w tym przypadku miało miejsce prowadzenie niedozwolonej reklamy przez przedsiębiorcę prowadzącego aptekę ogólnodostępną, stąd zasadnym było wszczęcie postępowania, także w tym zakresie. Jednak z racji, że bezpośrednio po kontroli apteka zdjęła sporny plakat z drzwi apteki, Inspektor ostatecznie postępowanie umorzył, nakładając na aptekę karę wysokości 1000 zł. Stosunkowo niski wymiar kary był związany z faktem, że reklama dotyczyła jednej apteki, a ponadto niezwłocznie po kontroli, nawet przed wszczęciem postępowania plakat został ściągnięty. Zgodnie z zeznaniami kierowników apteki, plakat został wprawdzie powieszony około 3 – 4 lata wcześniej, ale jest to pierwszy przypadek prowadzenia reklamy tej apteki.

W trakcie kontroli stwierdzono jednak szereg innych uchybień, których usunięcie nakazał WIF. Ich lista liczy blisko trzy strony:

 1. Nie prowadzenie przez technika stażystę „Dziennika praktyki aptecznej technika farmaceutycznego” co stanowiło naruszenie § 7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2012 roku w sprawie odbywania praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego.

 2. Niewłaściwe wykorzystywanie komory przyjęć (jako miejsca składowania śmieci), pomieszczenia socjalnego (jako magazynu produktów leczniczych termolabilnych), części komunikacyjnej apteki (jako komory przyjęć) oraz zmiana lokalu polegająca na trwałym wyłączeniu trzech pomieszczeń (dodatkowych magazynów) z lokalu apteki co naruszało plan w oparciu, o który zostało udzielone zezwolenie na prowadzenie apteki oraz zasady przechowywania produktów leczniczych i innego asortymentu w aptece oraz wykorzystywania poszczególnych pomieszczeń apteki.

 3. Brak należytej czystości (brudne ściany) w części izby ekspedycyjnej tj. w pomieszczeniu które przeznaczone jest do przechowywania produktów leczniczych i wyrobów medycznych co stanowiło naruszenie § 3 ust.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 18 października 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki.

 4. Brak termometru i higrometru w komorze przyjęć, czyli w pomieszczeniu, w którym przechowywane są produkty lecznicze i wyroby medyczne (od momentu otrzymania towaru do jego odbioru, a następnie umieszczenia go w izbie ekspedycyjnej lub w magazynie) oraz higrometrów w magazynach co stanowiło naruszenie przepisu §8 ust.1 pkt.6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki.

 5. Brak oddzielnego przechowywania wszystkich produktów leczniczych z grupy bardzo silnie działających (wykaz A), a to produktów leczniczych OTC zawierających w swoim składzie substancje bardzo silnie działające takie, jak: Heparinum natrium lub Nicotinum co stanowiło naruszenie § 4 ust.2 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 18 października w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki.

 6. Wydanie produktu leczniczego Solpadeine x 12 tabl. musujących, zawierającego w swoim składzie kodeinę (Codeini phosphas) w ilości 1,5 opakowania, zamiast maksymalnie jednego opakowania co stanowiło naruszenie art. 8 ust. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw.

 7. Wydanie wyrobów medycznych dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą bez wymaganego przepisami zapotrzebowania co stanowi naruszenie art. 96 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 6 września 2001r. – Prawo farmaceutyczne. 8. Wydanie produktów leczniczych o kategorii dostępności Lz, Rp i OTC dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą bez wymaganego przepisami zapotrzebowania co stanowiło naruszenie art. 96 ust. 1 pkt. 3 w związku z art. 23a ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. – Prawo farmaceutyczne.

 9. Wydawanie na receptę farmaceutyczną produktów leczniczych o kategorii dostępności Rp bez następujących danych: miejscowości w odniesieniu do adresu pacjenta, kodu pocztowego, PESEL-u lub daty urodzenia albo wieku pacjenta, gdy nie został nadany albo jest nie ustalony, sposobu dawkowania wydanych produktów leczniczych - co stanowiło naruszenie art. 96a ust. 1 pkt. 1 lit. b i d oraz pkt. 4 lit. e w związku z art.96 ust. 4 pkt. 3 Ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne.

 10. Wystawianie recept farmaceutycznych przez techników farmaceutycznych zamiast farmaceutów posiadających prawo wykonywania zawodu co stanowiło naruszenie art. 96 ust. 4 Ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne.

 11. Wydawanie na receptę farmaceutyczną produktów leczniczych o kategorii dostępności Rp na których to receptach w miejscu, gdzie winny być dane osoby wystawiającej receptę (imię i nazwisko) oraz własnoręczny podpis widnieje pieczątka apteki i parafka co stanowi naruszenie art. 96a ust. 1 pkt. 3 w związku z art.96 ust. 4 pkt. 3 Ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne.

 12. Realizacja zapotrzebowania na zakup wyrobu medycznego dla podmiotu, który nie wykonuje działalności leczniczej co stanowiło naruszenie art. 96 ust. 1 pkt. 3 Ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne.

 13. Przyjmowanie do realizacji zapotrzebowań bez danych osoby upoważnionej do odbioru, co uniemożliwia wykonanie obowiązku sprawdzenia, czy osoba, która zgłosiła się po odbiór produktów leczniczych lub wyrobów medycznych, została do tej czynności upoważniona w zapotrzebowaniu co stanowiło naruszenie § 2 ust.3 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 roku w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

 14. Brak na zrealizowanych zapotrzebowaniach na produkty lecznicze i wyroby medyczne pieczątki apteki i daty realizacji zapotrzebowania co stanowiło naruszenie §2 ust.3 pkt. 2 lit. a i c Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 roku w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

 15. Obecność na drzwiach wejściowych do izby ekspedycyjnej plakatu, który wykorzystując obowiązek informowania o możliwości nabycia tańszego leku objętego refundacją, wskazuje iż jest to „APTEKA TAŃSZYCH LEKÓW” i tym samym zachęca do korzystania z jej usług z uwagi na możliwość zakupu tańszych leków co stanowiło naruszenie art. 94a ustawy z dnia 6 września 2001r. – Prawo farmaceutyczne.

 16. Brak suplementu 2016 do Farmakopei Polskiej wyd. X co stanowiło naruszenie §10 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki.

Źródło: wif.malopolska.pl

Obecnie 420 sieci aptek skupia ponad 6369 placówek. 20 największych sieci posiada łącznie 2707 aptek, co stanowi 30% wartości rynku. (fot. Shutterstock)Coraz mniej aptek indywidualnych. Są...

W marcu liczba aptek indywidualnych spadła o 46. W porównaniu do tego samego miesiąca w ubiegłym...

Nie może stanowić naruszenia zakazu reklamy aptek, ewentualna możliwość wykorzystania oferty reklamowej przez przedsiębiorcę prowadzącego aptekę. (fot. MGR.FARM)W tym przypadku reklamy apteki nie było

Jedna z firm skierowała do aptek ofertę wzięcia udziału w akcji rabatowej zatytułowanej "Lokalne...

"Nie jestem prawnikiem, zajmuję się aptekami i staram się sprawić, aby pacjentom było w nich dobrze. Jak pacjent będzie szczęśliwy, to farmaceuci będą mieli pewną i dobrą pracę" - mówi Tomasz Barałkiewicz (fot. MGR.FARM)Otwórzmy się na zmiany

Dzięki niemu, setki polskich aptek przeszły metamorfozę i stały się bardziej przyjazne dla...

 Podobno w pierwszej aptece jest kolejka, a druga świeci pustkami. (fot. Shutterstock)Wojna aptek na Grochowie wygląda...

Gazeta Wyborcza zainteresowała się rywalizacją między dwiema aptekami na warszawskim Grochowie....

Sąd pierwszej instancji ustalił wartość szkody na ponad 750 tys. zł. Sąd Apelacyjny obniżył tę kwotę dokładnie o połowę. (fot. Shutterstock)"Król aptek" winny, ale na...

Sąd Apelacyjny w Szczecinie wydał wyrok w głośnej sprawie o wyłudzenie dotacji unijnej. Jednym z...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.

Polityka prywatności serwisów grupy farmacja.net