Nawet uprawianie sportów również może przyczynić się do wystąpienia alergii... (fot. Shutterstock)

10 najbardziej zaskakujących...

Większość kobiet po porodzie doświadcza spadków nastroju, epizodów smutku, melancholii i załamania. (fot. Shutterstock)

Matka farmaceutka i wielkie...

Oko Horusa stało się symbolem zdrowia, dobra i przywróconego zdrowia, a symbol Rx jest właściwie znakiem graficznym, na który składa się zarys linii symbolu oka boga nieba (fot. Shutterstock)

Symbole farmacji

Dotychczas przeprowadzone projekty grywalizacji i badania zachowań graczy wskazują, że ta forma zwiększa zaangażowanie się pacjenta w mechanizm np. rzucania palenia nawet o 29%. (fot. Shutterstock)

Kilka słów o grywalizacji

Uszkodzenie miąższu wątroby, ogniskowe zwłóknienia - to tylko niektóre z długiej listy toksyczynych działań roślin, stosowanych dawniej w medycynie (fot. Shutterstock)

10 najniebezpieczniejszych...

WAŻNE: Lekarz na recepcie powinien używać tytułu zawodowego, a nie naukowego!

WAŻNE: Lekarz na recepcie powinien używać tytułu zawodowego, a nie naukowego!

W nawiązaniu do nowych zasad wystawiania recept i związanych z nimi licznymi wątpliwościami oraz problemami, Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie poprosiła Departament Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia o wyjaśnienie kwestii umieszczania na recepcie tytułu zawodowego osoby ją wystawiającej.

Możliwość uzyskania tytuły np. doktora nauk medycznych bez konieczności posiadania tytułu zawodowego lekarza nie spełnia funkcji prawidłowego oznaczenia kompetencji osoby wystawiającej receptę (fot. Shutterstock)

Przepis art. 96a ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne stanowi, że recepta zawiera m.in. dane w zakresie kwalifikacji zawodowych osoby wystawiającej receptę, w tym posiadanego przez nią tytułu zawodowego.

Prawidłowe nazewnictwo w zakresie tytułów naukowych zostało uregulowane w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu. Zgodnie z § 4 pkt 1-3 rozporządzenia, absolwentom jednolitych studiów magisterskich:

  • na kierunku lekarskim nadaje się tytuł zawodowy „lekarz”;
  • na kierunku lekarsko-dentystycznym nadaje się tytuł zawodowy „lekarz dentysta”;
  • na kierunku weterynaria nadaje się tytuł zawodowy „lekarz weterynarii”.

- Prawidłowym oznaczeniem tytułu zawodowego osób legitymujących się wskazanym powyżej wykształceniem jest wiec użycie sformułowania zawartego w rozporządzeniu. Analogiczne oznaczenia powinny więc zostać zamieszczone na receptach - informuje Łukasz Szmulski z Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia.

Urzędnicy zwracają jednak uwagę na brzmienie przepisu art. 96a ust. 1 pkt 3 lit. b u.p.f., zgodnie z którym na recepcie zamieszcza się dane dot. kwalifikacji zawodowych osoby wystawiającej receptę, w tym jej tytułu zawodowego.

Tytuł zawodowy podany skrótowo

- Tytuł zawodowy, określony zgodnie z przywołanym powyżej rozporządzeniem, stanowi więc jedynie element oznaczenia kwalifikacji osoby wystawiającej receptę. Należy z tego wywnioskować, że posługiwanie się przez np. lekarza pieczęcią, która zawiera oznaczenie tytułu zawodowego („lekarz”) wraz z dodatkowym oznaczeniem kwalifikacji (np. informacje dotyczące specjalizacji) jest działaniem prawidłowym - podkreśla resort zdrowia.

Departament Polityki Lekowej i Farmacji stoi na stanowisku, że zapisanie oznaczenia "lekarz" w formie skrótu „lek.” jest działaniem prawidłowym i zgodnym z art. 96a ust. 1 pkt 3 lit. b Prawa farmaceutycznego.

Specjalizacja bez tytułu zawodowego?

- Oznaczenia tytułu zawodowego wyłącznie poprzez wskazanie specjalizacji, z pominięciem oznaczenia faktycznego tytułu zawodowego, należy uznać za potencjalnie problematyczne - czytamy w piśmie Ministerstwa Zdrowia.Departament Polityki Lekowej i Farmacji zwraca uwagę na powtarzalność nazw specjalizacji pomiędzy grupami zawodowymi. Przykładowo, zarówno lekarz, jak również pielęgniarka mogą być specjalistą w dziedzinie anestezjologii, geriatrii, pediatrii lub psychiatrii – nazwy tych specjalizacji są identyczne lub bardzo zbliżone dla obu grup zawodowych.

- W trosce o jednoznaczność informacji zamieszczanej na receptach osoby je wystawiające powinny więc zamieszczać oznaczenia jednoznacznie wskazujące na tytuł zawodowy - zauważa resort zdrowia.

Tytuł naukowy a tytuł zawodowy

Departament Polityki Lekowej i Farmacji stwierdza również, że zasadna jest wątpliwość co do naniesienia danych, o których mowa w art. 96a ust. 1 pkt 3 lit. b u.p.f. poprzez posłużenie się oznaczeniem tytułu naukowego osoby wystawiającej.

Oznaczenie takie jest nieprawidłowe, ponieważ nie zawiera danych wymaganych powołanym przepisem i przez wzgląd na możliwość uzyskania tytułu naukowego np. doktora nauk medycznych bez konieczności posiadania tytułu zawodowego lekarza nie spełnia funkcji prawidłowego oznaczenia kompetencji osoby wystawiającej receptę.

Wobec powyższego, Departament Polityki Lekowej i Farmacji stwierdza, że zgodne z dyspozycją art. 96a ust. 1 pkt 3 lit. b u.p.f. oznaczenie tytułu zawodowego osoby wystawiającej receptę powinno polegać na umieszczeniu na niej informacji niepozostawiającej wątpliwości co do faktycznego tytułu zawodowego tej osoby. W przypadku absolwentów jednolitych studiów magisterskich na kierunku lekarskim oznaczenie takie powinno zawierać sformułowanie „lekarz”, również w skrócie, tj. „lek.”. Przedmiotowe oznaczenie może być uzupełnione o wskazania np. specjalizacji osoby wystawiającej receptę.

Źródło: Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie

Minister zdrowia zwrócił się do Centralnego Biura Antykorupcyjnego o zweryfikowanie informacji dotyczących rzekomych nieprawidłowości i przebadanie decyzji refundacyjnych (fot. MGR.FARM)Ministerstwo Zdrowia wyjaśnia...

Resort zdrowia wydał oświadczenie w sprawie ostatniej publikacji w dzienniku "Fakt". Na jego...

Partia Razem złożyła doniesienie do prokuratury i do CBA. Ugrupowanie chce, żeby organy skontrolowały, czy w Ministerstwie Zdrowia doszło do korupcji i działania na szkodę Skarbu Państwa (fot. Partia Razem)Partia Razem chce wyjaśnień ws. Pradaxy

Partia Razem złożyła doniesienie do prokuratury i CBA w związku z informacjami o zwolnieniu...

"W Polsce również można zgłosić się do testowania leków, trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że wynagrodzenie jest mniejsze niż poza granicami kraju" - pisze autorka (fot. Shutterstock)Tester leków - ile można na tym zarobić?

Sześć miesięcy w zamkniętym ośrodku z basenem, sauną, siłownią, bilardem, a do tego zapewniona...

Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że EpiPen Junior jest tylko „chwilowo” niedostępny i że alergicy mogą stosować zamienniki (fot. Shutterstock)W aptekach brakuje leku, który ratuje...

Dzisiejsza Gazeta Wyborcza donosi, że od ponad miesiąca w aptekach nie można dostać zastrzyków...

Niedawno członkiem Związku Przedsiębiorców i Pracodawców został Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET (fot. MGR.FARM) ZPP to „maszynka do robienia pieniędzy”

Zwolniony niedawno wiceprezes Związku Pracodawców i Przedsiębiorców, w liście otwartym do...