W rzeczywistości ziemniak nie przenika do mleka, nie powoduje kolek u dzieci ani żadnych innych sensacji.  (fot. Shutterstock)

Jaki kartofel dla karmiącej?

Umiejętne „sklasyfikowanie” pacjenta pozwala na odpowiednie dostosowanie się do niego i znalezienie wspólnego języka. (fot. Shutterstock)

Pacjenci cenią to w aptekach...

Dieta ciężarnej powinna opierać się na zasadach racjonalnego odżywiania. (fot. Shutterstock)

Podstawowe zasady...

Liczne badania oraz wieloletnie obserwacje pokazały, iż są to leki bezpieczne, również dla dzieci. (fot. Shutterstock)

9 mitów o...

W Polsce możemy mówić o co najmniej dwóch dużych kampaniach informacyjnych w polskich aptekach.  (fot. Shutterstock)

Farmaceuci chcą kampanii

WAŻNE: Ministerstwo Zdrowia naprawia rozporządzenie ws. recept. Opublikowano projekt!

WAŻNE: Ministerstwo Zdrowia naprawia rozporządzenie ws. recept. Opublikowano projekt!

W Rządowym Centrum Legislacyjnym opublikowano projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie recept, które weszło w życie zaledwie 6 tygodni temu. To efekt protestów środowiska aptekarzy i pacjentów, zwracających uwagę na liczne błędy i braki tym akcie prawnym. Nowelizacja to próba ich naprawienia. Czy skuteczna? Zdania są podzielone.

W nowelizacji nie został w żaden sposób doprecyzowany obowiązek osoby realizującej receptę, do umieszczenia na jej rewersie adnotacji dotyczącej jej całkowitej realizacji. (fot. MGR.FARM)

- Zmiana rozporządzenia wynika z konieczności doprecyzowania kwestii realizacji recept w postaci papierowej - czytamy w uzasadnieniu projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie recept.

Co zmienia nowelizacja?

  • Sposób nanoszenia danych na receptę

W § 4 rozporządzenia doprecyzowano, że dane określone w art. 96a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, zamieszczone na recepcie wystawionej w postaci papierowej, nanosi się na awersie recepty w sposób czytelny i trwały oraz niebudzący zastrzeżeń co do autentyczności recepty, w tym za pomocą wydruku, pieczątki lub naklejki przymocowanej do recepty w sposób uniemożliwiający jej usunięcie bez uszkodzenia recepty.

  • Wymagane numery recept

Doregulowana została także kwestia nadania unikalnego numeru identyfikującego receptę w postaci papierowej. Z tego względu w § 5 ust. 1 rozporządzenia doprecyzowano, że w przypadku recept w postaci papierowej, na których przepisano co najmniej jeden produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny, dla którego wydano decyzję o objęciu refundacją w rozumieniu ustawy o refundacji lub co najmniej jeden produkt leczniczy o kategorii dostępności, o której mowa w art. 23a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu nadaje unikalny numer identyfikujący receptę. W konsekwencji, w § 5 ust. 8 rozporządzenia doprecyzowano, że w przypadku recept wystawianych w postaci papierowej, na których przepisano produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne podlegające refundacji lub produkty lecznicze, o których mowa w przepisach ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, dane dotyczące unikalnego numeru identyfikującego receptę są przedstawiane dodatkowo techniką służącą do ich automatycznego odczytu w postaci kodu kreskowego tylko w sytuacji gdy numer ten został nadany.

  • Otaksowanie recepty papierowej

Proponowane zmiany dotyczą również otaksowania recepty wystawionej w postaci papierowej, które podobnie jak w przypadku recepty w postaci elektronicznej polega na wytworzeniu Dokumentu Realizacji Recepty (§ 7 ust. 3 rozporządzenia). W tym jednak przypadku zakres danych na Dokumencie Realizacji Recepty powinien być węższy, gdyż część danych znajdujących się na recepcie nie będzie automatycznie przenoszonych z recepty do Dokumentu Realizacji Recepty z uwagi na papierową postać recepty. Z tego względu dodaje się w § 7 rozporządzenia ust. 5a. Jednocześnie proponuje się uchylenie w § 7 ust. 5 rozporządzenia pkt 1 i 2 odnoszących się do postaci recepty oraz numeru Dokumentu Realizacji Recepty jako elementów porządkowych nie stanowiących danych wprowadzanych do ww. dokumentu.

  • Gdy recepta nie odpowiada wzorowi z rozporządzenia

W projekcie zaproponowano też § 8 oraz w § 10 ust. 5 pkt 2 rozporządzenia rozszerzenie katalogu wyjątków dotyczących możliwości realizacji recept. Przypadki te nie będą zawężone wyłącznie do recept, na których przepisano produkty lecznicze objęte refundacją.

Proponowane przepisy umożliwiają realizację recepty także w przypadku, gdy:

- recepta pod względem graficznym, jej rozmiar lub kształt nie odpowiadają wzorowi recepty, a dane na recepcie są zamieszczone w sposób czytelny,- nie wpisano lub wpisano w sposób błędny dane podmiotu drukującego, o którym mowa w art. 96a ust. 1e ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne,

- na recepcie zostały zawarte inne niż wymagane przez przepisy ww. ustawy informacje lub znaki.

  • Określenie danych pacjenta

Zaproponowano dodanie w § 10 ust. 1 pkt 9 dotyczącego umożliwienia realizacji recepty w postaci papierowej, poprzez określenie adresu (nazwa miejscowości, ulica, numer domu, kod pocztowy, numer lokalu, jeżeli nadano) pacjenta przez osobę wydającą na podstawie dokumentów przedstawionych przez osobę okazującą receptę.

  • Do 31 grudnia 2018 realizacja na dotychczasowych zasadach

Projekt doprecyzowuje również w § 18 ust. 4 rozporządzenia kwestię realizacji recept w postaci papierowej, wskazując wprost, że do dnia 31 grudnia 2018 r. recepty w postaci papierowej mogą być realizowane na dotychczasowych zasadach. Nie wskazuje jednak ono, o które zasady (akty prawne) dokładnie chodzi...

Czego NIE ZMIENIA nowelizacja?

  • Recepta zrealizowana w całości

W nowelizacji nie został w żaden sposób doprecyzowany, zmieniony lub ograniczony obowiązek osoby realizującej receptę, do umieszczenia na jej rewersie adnotacji dotyczącej jej całkowitej realizacji. Zapis ten budzi ogromne kontrowersje w środowisku farmaceutów (czytaj więcej: Ta idiotyczna czynność zabiera farmaceutom cenny czas. Co powinna zrobić NIA?).

  • Przekazywanie godziny realizacji recepty do NFZ

Projekt zmian w rozporządzeniu nie dotyczy kwestii sprawozdawania do NFZ danych dotyczących daty realizacji recepty. Przypomnijmy, że niedawno Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ wydał interpretację przepisów nowego rozporządzenia w sprawie recepty, stwierdzając, że apteki będą karane jeśli w danych sprawozdawanych do NFZ, data realizacji recepty będzie inna od daty naniesionej na rewers recepty przez osobę ją realizującą (czytaj więcej: Będą kary dla aptek, za błędnie przekazaną godzinę realizacji recepty).

Projekt nowelizacji dostępny jest pod TYM ADRESEM

Do tej pory inspektorem GIF mogła być wyłącznie osoba, która legitymowała się zatrudnieniem w podmiotach prowadzących obrót hurtowy. (fot. Shutterstock)Będzie więcej kontrolerów Inspekcji...

Zdaniem posła Marka Rucińskiego ostatnia nowelizacja prawa farmaceutycznego zawiera przepisy...

Nieprzesłanie danych uniemożliwi aptekom i punktom aptecznym wnioskowanie o dostęp do systemu P1. (fot. MGR.FARM)Kierownicy aptek proszeni o weryfikację...

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach apeluje do kierowników aptek ogólnodostępnych...

Różnica w zakresie wykształcenia farmaceuty i technika farmaceutycznego uniemożliwia technikom wykonywanie całego szeregu czynności, związanych z udzielaniem usług farmaceutycznych, w tym sprawowaniem opieki farmaceutycznej. (fot. Shutterstock)Przewaga liczebna techników nad...

Zdaniem Ministerstwa Zdrowia krótki, maksymalnie 2,5 letni cykl kształcenia w szkołach...

WIF w Poznaniu uznał, że w opisanej przez przedsiębiorcę sytuacji konieczne jest uzyskanie nowego zezwolenia. (fot. Shutterstock)Przeniesienie całej apteki do innego...

Wielkopolski przedsiębiorca poddał w wątpliwość kwestię zmiany zezwolenia w sytuacji gdy apteka...

Podczas debaty poruszono liczne zagadnienia, w tym znany problem redukcji kadr medycznych w Polsce. (fot. Shutterstock)Wspólnie dla Zdrowia. Dlaczego wśród...

W minioną środę odbyła się konferencja, zatytułowana: „Pacjent i system – zasady działania...