„Apteka dla aptekarza” umożliwia trójstopniową kontrolę rynku; na poziomie Inspekcji Farmaceutycznej, okręgowych izb aptekarskich oraz organów ścigania (fot. Shutterstock)

Apteka dla aptekarza, czyli...

Po wystawieniu każdej e-recepty jej treść powinna być automatycznie weryfikowana! (fot. Shutterstock)

E-recepta: miało być świetnie...

Jedno na 10 dzieci jest wcześniakiem (fot. Shutterstock)

Fioletowy to kolor bohaterów

Kamienica Krucza 25 róg Hoża 22, w której podczas okupacji i Powstania Warszawskiego mgr Wanda Głuchowska prowadziła aptekę (fot. 1994.pl)

Apteki w Powstaniu...

Zawód farmaceuty jako udzielający świadczenia zdrowotne będzie kwalifikował się do zawodów medycznych, które obowiązuje skrócony wymiar czasu pracy (7h 35 min dziennie) oraz gwarancja najniższego wynagrodzenia zasadniczego (fot. Shutterstock)

Apteka jako punkt szczepień

WAŻNE! Odliczenie podatku dla aptek w związku z e-receptą? Znamy szczegóły!

WAŻNE! Odliczenie podatku dla aptek w związku z e-receptą? Znamy szczegóły!

Na początku października Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało wsparcie finansowe dla aptek, w związku z koniecznością dostosowania sprzętu komputerowego i oprogramowania do funkcjonowania e-recepty. Dzisiaj poznaliśmy szczegóły projektowanych zmian. Prezentujemy je jako pierwsi!

Na projekt ten środowisko aptekarskie czekało od połowy października (fot. Shutterstock)

Dzisiaj w Rządowym Centrum Legislacyjnym zaktualizowano projekt "ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekującymi na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej". Okazuje się, że do projektu dodano przepisy dotyczące możliwości dokonywania przez podmioty prowadzące apteki ogólnodostępne oraz punkty apteczne, odliczeń wydatków poniesionych w 2018 roku na nabicie towarów i usług umożliwiających podłączenie do Platformy P1. Projektowane zapisy mają obowiązywać od 31 grudnia 2018.

- Projektowane przepisy będą oddziaływać na mikro-, małych i średnich przedsiębiorców w zakresie ułatwień dla podmiotów prowadzących apteki ogólnodostępne oraz punkty apteczne, które jako podatnicy odpowiednio podatku dochodowego od osób fizycznych PIT lub podatku dochodowego od osób prawnych CIT będą mogły dokonać odliczeń wydatków poniesionych w 2018 r. na nabycie towarów lub usług umożliwiających podłączenie do Platformy P1 - czytamy w uzasadnieniu projektu.

Na projekt ten środowisko aptekarskie czekało od połowy października, kiedy to na wspólnej konferencji prasowej prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, Elżbieta Piotrowska Rutkowska oraz wiceminister zdrowia, Janusz Cieszyński - zapowiedzieli wsparcie finansowe dla aptek, które są zmuszone do zakupu sprzętu elektronicznego i aktualizacji oprogramowania, aby możliwe było funkcjonowanie e-recepty (czytaj więcej: Będzie wsparcie finansowe dla aptek na dostosowanie do e-recepty!).

A jak dokładnie brzmią proponowane przepisy? Zawarte są one w artykule 11 projektowanej ustawy.

Art. 11.

1. Podatnik podatku dochodowego może od dochodu:

1) z pozarolniczej działalności gospodarczej ustalonego zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 3b–3e, art. 24b ust. 1 i 2 lub art. 25 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, 1540, 1552, 1629, 1669 i 1693) w przypadku podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych,

2) z innych źródeł przychodów niż zyski kapitałowe ustalonego zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1036, 1162, 1291, 1629, 1669 i 1693) w przypadku podatnika podatku dochodowego od osób prawnych odliczyć wydatki, pomniejszone o podatek od towarów i usług, które zostały poniesione w 2018 roku na nabycie towarów lub usług, w tym na nabycie lub ulepszenie środków trwałych lub na nabycie wartości niematerialnych i prawnych, umożliwiających podłączenie do Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2017 r. poz. 1845 oraz z 2018 r. poz. 697, 1515 i 1544).2. Odliczenie stosuje się do podatnika, o którym mowa w ust. 1:

  1. prowadzącego aptekę ogólnodostępną lub punkt apteczny lub
  2. będącego wspólnikiem spółki niebędącej osobą prawną prowadzącej aptekę ogólnodostępną lub punkt apteczny.
3. Odliczeniu podlegają wydatki, o których mowa w ust. 1, do wysokości kwoty stanowiącej iloczyn 3 500 zł oraz liczby stanowisk w aptece ogólnodostępnej albo punkcie aptecznym, przy czym liczba uwzględnionych stanowisk nie może być większa niż cztery.

4. W przypadku gdy podatnik poniósł wydatki, o których mowa w ust. 1, w odniesieniu do więcej niż jednej apteki ogólnodostępnej lub jednego punktu aptecznego prowadzonych przez tego podatnika lub spółkę niebędącą osobą prawną, w której jest wspólnikiem, odliczeniu podlega suma wydatków obliczonych zgodnie z ust. 3 osobno dla każdej z tych aptek lub każdego z tych punktów aptecznych, przy czym liczba uwzględnionych aptek i punktów aptecznych nie może być większa niż cztery.

5. Wydatki, o których mowa w ust. 1, podlegają odliczeniu od dochodu opodatkowanego na zasadach określonych:

  1. w art. 27 lub art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, przy czym suma odliczeń dokonanych na tych zasadach nie może przekroczyć kwoty wydatków określonych zgodnie z ust. 3 i 4 w przypadku podatników podatku dochodowego od osób fizycznych;[/i]
  2. w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych w przypadku podatników podatku dochodowego od osób prawnych.

6. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym zostały poniesione wydatki, o których mowa w ust. 1, a w przypadku podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, którego rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy – w zeznaniu składanym za rok podatkowy:

  1. obejmujący dzień 31 grudnia 2018 r. albo
  2. w którym poniósł ostatni wydatek, o którym mowa w ust. 1.

7. Wydatki, o których mowa w ust. 1, podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie.

8. Jeżeli podatnik, obliczając podatek należny, dokonał odliczenia wydatków, o których mowa w ust. 1, a następnie otrzymał zwrot odliczonej kwoty (w całości lub w części), w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot, dolicza kwoty poprzednio odliczone.

9. Użyte w niniejszym artykule określenie:

  1. apteka ogólnodostępna oznacza aptekę ogólnodostępną w rozumieniu art. 87 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2011 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2211, z późn. zm.8));
  2. punkt apteczny oznacza punkt apteczny w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2011 r. Prawo farmaceutyczne;
  3. spółka niebędąca osobą prawną oznacza spółkę niebędącą osobą prawną w rozumieniu art. 5a pkt 26 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub art. 4a pkt 14 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Etap legislacyjny: Stału Komitet Rady Ministrów

Lyndra testuje obecnie postać leku, która dzięki kapsułce podawanej pacjentowi raz w tygodniu, umożliwia przyjmowanie kilku substancji jednocześnie (fot. Lyndra)Jedna kapsułka tygodniowo z kilkoma...

Amerykańska firma Lyndra rozpoczęła badania na ludziach nowej postaci leku, która ma pozwolić na...

Pod pretekstem wprowadzania rozwiązań prospołecznych nie mogą być proponowane zmiany kontrowersyjne, wątpliwe z punktu widzenia interesów państwa i osłabiające pozycję apteki jako placówki ochrony zdrowia publicznego (fot. Shutterstock)Farmaceuci piszą do Premiera. W jakiej...

Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska opublikowała list otwarty do Premiera oraz Ministra...

Projekt rozporządzenia powstał po to, by określić zakres i tryb współpracy podmiotów leczniczych prowadzących leczenie lub rehabilitację osób używających wskazanych w projekcie środków z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii (fot. Shutterstock)Uzależnieni od dopalaczy będą...

Podmioty lecznicze będą współpracować z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Do...

Rodzina dostała wreszcie lek w Czechach za nieco ponad 200 zł. W Polsce kosztowałby nawet 500 zł (fot. Shutterstock)Pacjenci na własną rękę muszą szukać...

Jak donosi Dziennik Zachodni, doszło do kuriozalnej sytuacji w szpitalu w Wodzisławiu Śląskim....

Chociaż aptek systematycznie ubywa, to - jak wynika z centralnego rejestru - potrzeby pacjentów są zaspokajane. (fot. Shutterstock)Express Bydgoski: "Apteki...

Choć liczba aptek systematycznie spada to zdaniem przedstawicieli samorządu aptekarskiego, taka...