Jak zostać szczęśliwym posiadaczem karty GMS? Trzeba spełnić warunek odpowiedniego dochodu. (fot. Shutterstock)

Farmaceuta w Irlandii:...

Nieumiejętnie, w tym nadmiernie stosowana suplementacja, może powodować wiele niekorzystnych konsekwencji zdrowotnych. (fot. Shutterstock)

Racjonalna Suplementacja...

Czynnikami wywołującymi reakcje fototoksyczne mogą być substancje roślinne, leki czy środki chemiczne, działające zewnętrznie bądź podane doustnie. (fot. Shutterstock)

10 leków, przy których należy...

Nieograniczone stosowanie antybiotyków, skutkuje opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe oraz rozwojem „superbakterii”. (fot. Shutterstock)

Antybiotykooporność jak...

System ten w aptece nie ma większego sensu! Oznacza on tylko masę problemów a niczego nie gwarantuje. (fot. Shutterstock)

Dyrektywa antyfałszywkowa, a...

We wrześniu Ministerstwo Zdrowia wysłucha propozycji w sprawie dyżurów aptek

We wrześniu Ministerstwo Zdrowia wysłucha propozycji w sprawie dyżurów aptek

13 lipca 2017 r. w siedzibie Ministerstwa Zdrowia odbyło się posiedzenie Zespołu ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, w trakcie którego dyskutowano m. in. na temat problemów z organizowaniem dyżurów aptek i egzekwowaniem od podmiotów prowadzących apteki uchwał w tej sprawie. Na wrzesień ustalono kolejne spotkanie, na którym omówione zostaną propozycje i możliwości rozwiązania tego problemu.

Zdaniem Ministerstwa Zdrowia wydaje się właściwym i wskazanym weryfikowanie wykonania uchwały rady i ewentualne sankcjonowanie braku realizacji jej postanowień również na poziomie powiatowym.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia - Józefa Szczurek-Żelazko - odpowiadając na interpelacje posłów (czytaj więcej: "Posłowie naciskają na Ministra Zdrowia o dyżury aptek") przyznała, że w resorcie zdrowia odbyło się w połowie lipca spotkanie w sprawie problemów z dyżurami aptek.

- 13 lipca 2017 r. w siedzibie Ministerstwa Zdrowia odbyło się posiedzenie Zespołu ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Dyskutowano nad zmianami przepisów Prawa farmaceutycznego a także m. in. nad możliwością wprowadzenia mechanizmów pozwalających na skuteczne egzekwowanie od podmiotów prowadzących apteki stosowania aktów prawa miejscowego regulujących dostępność aptek również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy - czytamy w odpowiedzi udzielonej przez Szczurek-Żelazko. - Mając na uwadze skalę zjawiska, ustalono termin następnego spotkania (wrzesień 2017 r.), na którym omawiane mają być propozycje i możliwości rozwiązania problemu przez stronę rządową i samorządową.

Ministerstwo Zdrowia dostrzega narastający problem związany z niestosowaniem się przez apteki do uchwał Rad Powiatów, dotyczących rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym terenie.

- Wydaje się właściwym i wskazanym weryfikowanie wykonywania uchwał rady samorządu i ewentualne sankcjonowanie braku realizacji jego postanowień również na poziomie powiatowym - twierdzi przedstawicielka resortu zdrowia.

Zwraca ona też uwagę, że Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny sprawujący nadzór nad aptekami na danym terenie, może cofnąć zezwolenie na prowadzenie apteki m. in. w przypadku, gdy apteka nie zaspokaja w sposób uporczywy potrzeb ludności w zakresie wydawania produktów leczniczych. Przepis ten jednak odnosi się do notorycznego niezaspokajania potrzeb ludności, nie zaś do nierespektowania harmonogramu dyżurów przez apteki.- Obowiązek przestrzegania rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych jest podyktowany ważnym interesem społecznym. Uchwały rad powiatów w przedmiotowym zakresie powinny uwzględniać potrzeby lokalnej ludności polegające na możliwości jak najlepszego i najszybszego dostępu do niezbędnej pomocy farmaceutycznej - pisze Szczurek-Żelazko. - Istotnym argumentem przemawiającym za koniecznością pełnienia dyżurów przez apteki jest uprawnienie farmaceuty zatrudnionego w aptece do wydania w sytuacji losowej, nadzwyczajnej, produktu zastrzeżonego do wydania na podstawie recepty, gdy będzie to konieczne dla ratowania życia ludzkiego – zgodnie z treścią przepisu art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne.

Zdaniem sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia obowiązek tworzenia harmonogramu pracy aptek ogólnodostępnych przez aparat samorządowy wydaje się racjonalny, ze względu na to, że działa on najbliżej obywatela.

- Uzyskanie przez radnych społecznego zaufania, wiąże się z odpowiedzialnością za zaspokojenie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. Wydaje się zatem właściwym i wskazanym weryfikowanie wykonania uchwały rady i ewentualne sankcjonowanie braku realizacji jej postanowień również na poziomie powiatowym.

Wiele wskazuje zatem na to, że Ministerstwo Zdrowia chce rozwiązać kwestię dyżurów aptek, zmuszając ich właścicieli do realizowania uchwał Rad Powiatów w sprawie ustalenia harmonogramów dyżurów.

Źródło: sejm.gov.pl

Jeżeli natomiast osoba wydająca jest w stanie określić brakujący kod pocztowy, to może opisać go na rewersie recepty papierowej. (fot. Shutterstock)Czy farmaceuta może uzupełnić kod...

Od 18 kwietnia, gdy weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie recept, elementem obowiązkowym...

Techniczka na stażu samodzielnie wydawała leki pacjentom, a w systemie była wtedy zalogowana na kierownika apteki. (fot. Shutterstock)Sposób na zatrzymanie technika stażysty...

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum już po raz kolejny, w krótkim czasie, rozstrzygał sprawę...

Póki co wszystkie osoby zatrzymane w poniedziałek przez CBA, zostały zwolnione do domu. (fot. Shutterstock)Nielegalny wywóz leków to proceder...

"To proceder niezwykle szkodliwy" - mówi o nielegalnym wywozie leków dr Paweł Wróblewski. "...

W ocenie Ministra Zdrowia obowiązujące obecnie regulacje odnoszące się do kwestii koncentracji zezwoleń na prowadzenie apteki ogólnodostępnej mają charakter kompleksowy. (fot. MGR.FARM)Ministerstwo Zdrowia o cofaniu zezwoleń...

Pod koniec stycznia poseł Waldemar Buda zwrócił się do Ministra Zdrowia z pytaniem o los 1500...

NFZ wyjaśnia, że data i godzina realizacji recepty oznacza moment fiskalizacji recepty lub kilku recept, kiedy pacjent płaci za wydawane leki. (fot. Shutterstock)Będą kary dla aptek, za błędnie...

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ wydał interpretację przepisów nowego rozporządzenia w sprawie...