Polfie udało się wprowadzić na rynek kilka preparatów wielowitaminowych, jak Multiwitamin, Vitaral, Falvit, Vibovit, Visolvit; preparaty z synestetyczną witaminą C, preparaty z witaminami B1, B6.

Krakowskie Zakłady...

Jeśli lekarz zapisze w zielonej książeczce leki niezaaprobowane w danej chorobie przewlekłej, pacjent musi za nie zapłacić. (fot. Shutterstock)

Farmaceuta w Irlandii:...

W tym roku mundial trwa wyjątkowo długo, więc warto zaopatrzyć się także w preparaty zawierające składniki zwiększające zdolności adaptacyjne. (fot. Shutterstock)

5 ziół, które powinny znaleźć...

W rzeczywistości ziemniak nie przenika do mleka, nie powoduje kolek u dzieci ani żadnych innych sensacji.  (fot. Shutterstock)

Jaki kartofel dla karmiącej?

Umiejętne „sklasyfikowanie” pacjenta pozwala na odpowiednie dostosowanie się do niego i znalezienie wspólnego języka. (fot. Shutterstock)

Pacjenci cenią to w aptekach...

Wielkopolscy farmaceuci zobowiązują NRA do działania

Wielkopolscy farmaceuci zobowiązują NRA do działania

W połowie marca w Poznaniu odbył się III Zjazd Sprawozdawczy VII Kadencji Wielkopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej. Wzięło w nim udział 57 delegatów, którzy przyjęli wnioski zobowiązujące Naczelną Radę Aptekarską do podjęcia określonych działań, mających rozwiązać problemy aptekarzy i rynku aptecznego.

Wielkopolscy farmaceuci, że Naczelna Rada Aptekarska i Prezes NRA do podejmą działania, które zapobiegną dyskryminacji małych aptek przez firmę Bayer. (fot. MGR.FARM)

Rekompensata strat ponoszonych przez apteki po zmianach urzędowych cen leków

Zjazd postanowił zobowiązać Naczelną Radę Aptekarską i Prezesa NRA do podjęcia pilnych działań w sprawie wprowadzenia mechanizmów rekompensujących aptekarzom szkody ponoszone w wyniku przecen zapasów magazynowych w związku ze zmianami cen leków na listach refundacyjnych. Obwieszczenia ministra zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych publikowane są w terminach, które uniemożliwiają istotną korektę zapasów produktów leczniczych.

W tej sytuacji, wobec utrzymującej się tendencji do obniżania urzędowych cen zbytu refundowanych leków i wyrobów medycznych, stworzony został mechanizm niejako skazujący właścicieli aptek na ponoszenie strat związanych z wprowadzeniem nowych wykazów refundacyjnych. Należy temu przeciwdziałać.

Równy dostęp do leków

Wielkopolscy farmaceuci zobowiązali Naczelną Radę Aptekarską i Prezesa NRA do podjęcia zdecydowanych działań mających na celu zapewnienie wszystkim aptekom stałego i równego dostępu do leków. Leki są nadal reglamentowane, a apteki prowadzone przez indywidualnych aptekarzy mają ogromne trudności z realizacją recept. Tymczasem ustawa Prawo farmaceutyczne obliguje wszystkie apteki do zapewnienia dostępu do leków, zwłaszcza refundowanych ze środków publicznych. Limity ustalane przez producentów i hurtownie ewidentnie dyskryminują część aptek. Takie praktyki godzą w dobro pacjenta i pogarszają sytuację ekonomiczną aptek indywidualnych.

Rekompensaty za dyżury

Zjazd zdecydował by zobowiązać Naczelną Radę Aptekarską i Prezesa NRA do podjęcia działań w sprawie zapewnienia aptekom ogólnodostępnym rekompensaty za pełnienie dyżurów w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy. Obowiązujące przepisy dyskryminują apteki i farmaceutów. Każdy podmiot, zarówno publiczny, jak i tym bardziej prywatny, który realizuje zadania publiczne, powinien otrzymać z tego tytułu stosowne wynagrodzenie lub co najmniej zwrot poniesionych kosztów. Regulacja, zgodnie z którą przedsiębiorca zobligowany jest do ponoszenia kosztów w celu realizacji zadania publicznego, w tym wypadku zapewnienia usług farmaceutycznych w porze nocnej, w niedzielę, święta lub inne dni wolne od pracy, nie jest zgodna z Konstytucją RP.Aptekarze nie będą ponosić kosztu e-recepty i ZSMOPL

Naczelna Rada Aptekarska i Prezesa NRA ma podjąć działania ograniczające skutki finansowe takich projektów, jak e-recepty, Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL) i inne. Obciążanie aptek wydatkami związanymi z realizacją (wdrożeniem) projektów i zadań nałożonych na nie przez ustawodawcę, bez zagwarantowania odpowiedniego dofinansowania, pogarsza kondycję finansową wielu polskich aptek.

Zahamowanie wywozu leków

Zjazd postanowił zobowiązać Naczelną Radę Aptekarską i Prezesa NRA do podjęcia działań mających na celu wprowadzenie przez państwo mechanizmów, które skutecznie ograniczą wywóz leków z naszego kraju. Apteki przesyłają informacje o brakujących lekach, tak więc Ministerstwo Zdrowia ma wiedzę, jakich leków brakuje dla polskich pacjentów. Tymczasem deficytowe na naszym rynku leki nadal są z Polski wywożone.

Dyskryminacja małych aptek przez firmę Bayer

Wielkopolscy farmaceuci oczekują – w związku z kampanią promocyjną Xalerto – że Naczelna Rada Aptekarska i Prezes NRA do podejmą działania, które zapobiegną dyskryminacji małych aptek przez firmę Bayer.

Źródło: Farmacja Wielkopolska

 'Apteka dla aptekarza' ograniczyła monopolizację rynku przez apteki sieciowe i dała większe poczucie bezpieczeństwa właścicielom pojedynczych aptek. (fot. Shutterstock)Zadyszka aptek. Czy ich wygaszanie...

Po wejściu w życie 'apteki dla aptekarza' w Polsce miesięcznie zamyka się średnio 80-90 aptek....

Tylko 26% ankietowanych wyraziło opinię, że osoby bez specjalizacji powinny zostać pozbawione uprawnień kierowniczych. (fot. Shutterstock)Większość farmaceutów nie chce...

Ponad 10 000 osób wypełniło ankietę Naczelnej Izby Aptekarskiej, w której pytano farmaceutów o...

Co ciekawe poseł Adam Abramowicz był jednym z tym parlamentarzystów, którzy krytykowali nowelizację prawa farmaceutycznego nazywaną "Apteką dla aptekarza" (fot. abramowicz.com.pl)Głosował za "Apteką dla aptekarza...

Platforma Obywatelska uważa, że Adam Abramowicz nie jest dobrym kandydatem na Rzecznika Małych i...

Rolą farmaceuty jest nie tylko doradzanie pacjentowi, ale również rzetelne przekazywanie mu informacji dotyczących bezpieczeństwa przyjmowania leków i motywowanie pacjenta do stosowania się do zaleceń. (fot. Shutterstock)Jakie obowiązki farmaceuta ma wobec...

Przed wydaniem pacjentowi dowolnego leku, czy suplementu diety, farmaceuta powinien najpierw...

Konfederacja Lewiatan oraz Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET po raz kolejny apelują o nowelizację art. 94a prawa farmaceutycznego. (fot. Shutterstock)Kolejny przykład złego działania zakazu...

Kara finansowa dla apteki za informowanie pacjentów o możliwości tańszego leczenia – to zdaniem...