Medycyna i farmacja toczą od lat zacięty wyścig z czasem, by wyrwać ze szponów śmierci kolejnych pacjentów, skazanych na łaskę i niełaskę depresji (fot. Shutterstock)

Depresja daje się leczyć

Dzięki zastosowaniu tego modelu klient zamienia się w pacjenta. Nasza misja zawodowa zostaje spełniona i satysfakcja pacjenta jest na zdecydowanie wyższym poziomie (fot. Shutterstock)

Koła sprzedaży w opiece...

5 największych skandali...

Istotnym aspektem pracy w aptece całodobowej jest możliwość niesienia pomocy pacjentom szczególnie w tych chwilach, kiedy potrzebują jej nagle (fot. Shutterstock)

Apteka całodobowa z...

Często do aptek trafiają też recepty nierefundowane wypisane w języku obcym. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby je zrealizować. (fot. Shutterstock)

Recepta na problem z receptą...

Wielkopolscy farmaceuci zobowiązują NRA do działania

Wielkopolscy farmaceuci zobowiązują NRA do działania

W połowie marca w Poznaniu odbył się III Zjazd Sprawozdawczy VII Kadencji Wielkopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej. Wzięło w nim udział 57 delegatów, którzy przyjęli wnioski zobowiązujące Naczelną Radę Aptekarską do podjęcia określonych działań, mających rozwiązać problemy aptekarzy i rynku aptecznego.

Wielkopolscy farmaceuci, że Naczelna Rada Aptekarska i Prezes NRA do podejmą działania, które zapobiegną dyskryminacji małych aptek przez firmę Bayer. (fot. MGR.FARM)

Rekompensata strat ponoszonych przez apteki po zmianach urzędowych cen leków

Zjazd postanowił zobowiązać Naczelną Radę Aptekarską i Prezesa NRA do podjęcia pilnych działań w sprawie wprowadzenia mechanizmów rekompensujących aptekarzom szkody ponoszone w wyniku przecen zapasów magazynowych w związku ze zmianami cen leków na listach refundacyjnych. Obwieszczenia ministra zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych publikowane są w terminach, które uniemożliwiają istotną korektę zapasów produktów leczniczych.

W tej sytuacji, wobec utrzymującej się tendencji do obniżania urzędowych cen zbytu refundowanych leków i wyrobów medycznych, stworzony został mechanizm niejako skazujący właścicieli aptek na ponoszenie strat związanych z wprowadzeniem nowych wykazów refundacyjnych. Należy temu przeciwdziałać.

Równy dostęp do leków

Wielkopolscy farmaceuci zobowiązali Naczelną Radę Aptekarską i Prezesa NRA do podjęcia zdecydowanych działań mających na celu zapewnienie wszystkim aptekom stałego i równego dostępu do leków. Leki są nadal reglamentowane, a apteki prowadzone przez indywidualnych aptekarzy mają ogromne trudności z realizacją recept. Tymczasem ustawa Prawo farmaceutyczne obliguje wszystkie apteki do zapewnienia dostępu do leków, zwłaszcza refundowanych ze środków publicznych. Limity ustalane przez producentów i hurtownie ewidentnie dyskryminują część aptek. Takie praktyki godzą w dobro pacjenta i pogarszają sytuację ekonomiczną aptek indywidualnych.

Rekompensaty za dyżury

Zjazd zdecydował by zobowiązać Naczelną Radę Aptekarską i Prezesa NRA do podjęcia działań w sprawie zapewnienia aptekom ogólnodostępnym rekompensaty za pełnienie dyżurów w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy. Obowiązujące przepisy dyskryminują apteki i farmaceutów. Każdy podmiot, zarówno publiczny, jak i tym bardziej prywatny, który realizuje zadania publiczne, powinien otrzymać z tego tytułu stosowne wynagrodzenie lub co najmniej zwrot poniesionych kosztów. Regulacja, zgodnie z którą przedsiębiorca zobligowany jest do ponoszenia kosztów w celu realizacji zadania publicznego, w tym wypadku zapewnienia usług farmaceutycznych w porze nocnej, w niedzielę, święta lub inne dni wolne od pracy, nie jest zgodna z Konstytucją RP.Aptekarze nie będą ponosić kosztu e-recepty i ZSMOPL

Naczelna Rada Aptekarska i Prezesa NRA ma podjąć działania ograniczające skutki finansowe takich projektów, jak e-recepty, Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL) i inne. Obciążanie aptek wydatkami związanymi z realizacją (wdrożeniem) projektów i zadań nałożonych na nie przez ustawodawcę, bez zagwarantowania odpowiedniego dofinansowania, pogarsza kondycję finansową wielu polskich aptek.

Zahamowanie wywozu leków

Zjazd postanowił zobowiązać Naczelną Radę Aptekarską i Prezesa NRA do podjęcia działań mających na celu wprowadzenie przez państwo mechanizmów, które skutecznie ograniczą wywóz leków z naszego kraju. Apteki przesyłają informacje o brakujących lekach, tak więc Ministerstwo Zdrowia ma wiedzę, jakich leków brakuje dla polskich pacjentów. Tymczasem deficytowe na naszym rynku leki nadal są z Polski wywożone.

Dyskryminacja małych aptek przez firmę Bayer

Wielkopolscy farmaceuci oczekują – w związku z kampanią promocyjną Xalerto – że Naczelna Rada Aptekarska i Prezes NRA do podejmą działania, które zapobiegną dyskryminacji małych aptek przez firmę Bayer.

Źródło: Farmacja Wielkopolska

Wiceminister zdrowia za nieuzasadnione uważa zarzuty, że internetowa sprzedaż ułatwi nielegalny wywóz leków za granicę (fot. MZ)Dlaczego tylko niepełnosprawni będą...

Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński zapewnia, że w Polsce już teraz można bezpiecznie...

Ministerstwo wyjaśnia w jakich okolicznościach w praktyce, będzie możliwe uzyskanie zgody, o której mowa w art. 99 ust. 3e u.p.f. (fot. MGR.FARM)Jak otworzyć aptekę z pominięciem...

Minister Zdrowia wydał komunikat w związku z pojawiającymi się wątpliwościami co do przebiegu...

Chcesz zabrać głos w ważnej sprawie?...

Magazyn MGR.FARM jeszcze bardziej otwiera się na swoich czytelników. Chcesz zabrać głos w ważnej...

Uczestnicy jadą bez żadnego wsparcia technicznego, nie wolno im będzie korzystać z pomocy innych ludzi, żadnych wozów technicznych (fot. polakpotrafi.pl)Farmaceutka startuje w The...

Alina Kilian z Beskidzkiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, jako jedna 20 kobiet z całego świata,...

W ocenie biegłego brak jest opracowań badawczych, które przekonałyby o 20-krotnie lepszej wchłanialności cytrynianu magnezu w stosunku do tlenku magnezu. (fot. Shutterstock)Sąd rozstrzygał o biodostępności...

Dwóch producentów suplementów diety z magnezem spotkało się w sądzie. Jeden z nich zarzucił...