Heroina była czołowym produktem Bayera do czasu wybuchu I Wojny Światowej (fot. Shutterstock)

Farmacja w służbie złu

Coraz częściej można zaobserwować franczyzy skonstruowane w sposób, który uniemożliwia farmaceutom odstąpienie od wykonania zapisów umowy, pod groźbą dotkliwych kar finansowych (fot. Shutterstock)

Farmaceuta nie może mieć...

Rośliny od lat stosowane były w medycynie tradycyjnej. Z ich właściwości czerpiemy też współcześnie (fot. Shutterstock)

10 najciekawszych surowców...

Opiekun stażu może wyrazić negatywną opinię o praktykancie, jednak nie rzutuje ona na zakończenie studiów (fot. Shutterstock)

Apteka stażowa

Wielu lekarzy nadal uważa, iż najskuteczniejsze w leczeniu świądu są leki o silnym mechanizmie uspakajającym (fot. Shutterstock)

6 mitów o pokrzywce

WIF nałożył karę na lekarza, który reklamował aptekę na receptach

WIF nałożył karę na lekarza, który reklamował aptekę na receptach

Jeden z lubuskich okulistów wypisywał swoim pacjentom recepty, na których rewersie było umieszczone logo i dane adresowe apteki z Gorzowa Wielkopolskiego. Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny wszczął w tej sprawie postępowanie, które zakończyło się nałożeniem na lekarza kary finansowej...

Jako, że złamanie zakazu reklamy aptek zostało stwierdzone, Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny był zobowiązany nałożyć na lekarza karę finansową. Ta finalnie wyniosła… 200 zł. (fot. Shutterstock)

W dniu 24 października 2017 r. do Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego wpłynęła kopia recepty lekarskiej, wystawionej przez okulistę i datowana na wrzesień 2017 r. Na jej rewersje znajdowały się informacje w postaci logo i danych adresowych konkretnej apteki z Gorzowa Wielkopolskiego. W rezultacie 20 listopada WIF wszczął postępowanie administracyjne w przedmiocie naruszenia art. 94a ustawy Prawo farmaceutyczne - zakazu reklamy aptek i ich działalności. Stroną postępowania został... lekarz.

Lubuski WIF uznał, że lekarz prowadzący własną działalność gospodarczą naruszył zakaz reklamy aptek posługując się drukami recept, zwierającymi dane adresowe apteki oraz jej logo.

- Ustawodawca określając wymogi jakie spełniać musi recepta lekarska, wskazał brak możliwości umieszczania danych oraz informacji mogących stanowić reklamę. Szczególną uwagę należy zwrócić na fakt, że klient w aptece nie wpisuje się w powszechnie stosowany w Unii Europejskiej model przeciętnego konsumenta, jako osoby należycie poinformowanej, uważnej, ostrożnej i rozsądnie krytycznej, nie może być definiowany w oderwaniu od realiów związanych z odbiorcą określonych produktów - czytamy w treści decyzji WIF. - Nie można zatem pomijać, że konsumentami leków są osoby chore, często o zmniejszonej z tego powodu zdolności postrzegania oraz rozsądnej i krytycznej oceny, podobnie jak osoby starsze, stanowiące także znaczną grupę konsumentów leków.

W opinii Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego, umieszczanie wspomnianych informacji dotyczących apteki na recepcie lekarskiej, stanowi polecanie konkretnej apteki przez lekarza, a w tym konkretnym przypadku takie polecenie należy uznać jako reklamowanie konkretnego podmiotu.

Lekarz wystawiając receptę lekarską oprócz wypisania produktów leczniczych rekomendował konkretną aptekę ogólnodostępną

Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny zwrócił uwagę na fakt, że na recepcie znalazło się wyłącznie logo jednego podmiotu prowadzącego apteki w Gorzowie Wielkopolskim. Recepta lekarska jest zleceniem lekarza dla farmaceuty do wydania odpowiednich produktów leczniczych pacjentowi, tymczasem umieszczanie na niej danych konkretnej apteki, kieruje pacjenta pod wskazany na recepcie adres. A to z kolei powoduje zwiększenie sprzedaży i zysków wskazanego na recepcie podmiotu, co wpisuje się w cel prowadzenia działań reklamowych.

- Zaznaczenia wymaga również, że recepty były kierowane do nieograniczonego kręgu odbiorców, co oznacza, że były rozpowszechniane publicznie - czytamy w treści decyzji WIF. - Strona postępowania, decydując się na wystawianie 100% recept z logo i danymi teleadresowymi tej konkretnej apteki ogólnodostępnej naruszył przepis art. 94a ust. 1 Prawa farmaceutycznego, zakazujący prowadzenia reklamy aptek.Lubuski WIF zwrócił też uwagę, że działalność gospodarcza, w tym handlowa, czy usługowa jest działalnością zarobkową. Prowadzenie apteki nakierowanej na osiągnięcia zysków również zalicza się do takiej działalności. Działania strony postępowania nakierowane na upowszechnianie działalności konkretnej apteki ogólnodostępnej zmierzały zdaniem WIF do zwiększenia zysku poprzez przywiązanie pacjentów korzystających z usług strony postępowania do dokonywania zakupów w tej aptece.

Ostatecznie postępowanie zostało umorzone 29 stycznia 2018 roku, ponieważ w jego trakcie lekarz przestał wykorzystywać bloczki z receptami zawierającymi dane apteki.

- Wobec stwierdzenia zaprzestania działań obejmujących niedozwoloną reklamę brak jest podstaw do stwierdzenia przedmiotu postępowania na dzień orzekania w przedmiotowej sprawie, gdyż brak jest dowodów uzasadniających stwierdzenie, iż strona nadal prowadzi reklamę apteki w opisanej wyżej formie - czytamy w decyzji WIF.

Jako, że złamanie zakazu reklamy aptek zostało stwierdzone, Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny był zobowiązany nałożyć na lekarza karę finansową. Ta finalnie wyniosła… 200 zł.

Ustalając wysokość kary pieniężnej, WIF wziął pod uwagę, że lekarz nie negował faktu wykorzystywania bloczków do wystawiania recept z umieszczonymi na rewersie danymi apteki ogólnodostępnej. Poza tym okres trwania naruszenia nie jest znaczny. WIF uznał, że w tej sytuacji kara pieniężna w wysokości 200 zł będzie dotkliwa i zapobiegnie ponownemu naruszeniu przepisów przez podmiot prowadzący zakazaną reklamę apteki i jej działalności.

Sygn. akt WIFG.8523.2.7.2017

Lekarze weterynarii zostali zawiadomieni o tej sprawie i poproszeni o zgłaszanie wszelkich działań niepożądanych. (fot. Shutterstock)Masz czworonoga? Uważaj na ten lek!

Komitet ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych EMA ostrzega o przypadkach urazu oczu zwierząt...

Łącznie zatrzymano do chwili obecnej 23 osoby, a spośród nich 5 zostało tymczasowo aresztowanych. (fot. Policja.pl)Nielegalnie produkowano leki na...

Poznańscy policjanci z CBŚP kontynuując sprawę likwidacji największej na świecie fabryki...

Trainers Development Camp

Trainers Development Camp (TDC) to projekt Międzynarodowej Federacji Studentów Farmacji (IPSF),...

Pracownica apteki poprosiła napastnika, aby się odsunął, a ten wyszedł posłusznie zza ladę do strefy klienta, w tym czasie nadal szukała pilota antynapadowego. (fot. Shutterstock)Pracownica apteki całodobowej...

Sąd Okręgowy w Łodzi rozpatrywał niedawno sprawę napadu na aptekę całodobową. Napastnik groził...

Czy w świetle obowiązującego rozporządzenia apteka może zrealizować receptę, której wpisano tylko imię, nazwisko i PESEL pacjenta? (fot. Kamil Guzy)Kolejne niejasności w rozporządzeniu w...

W minionym tygodniu weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie recept, która miała...