Jak zostać szczęśliwym posiadaczem karty GMS? Trzeba spełnić warunek odpowiedniego dochodu. (fot. Shutterstock)

Farmaceuta w Irlandii:...

Nieumiejętnie, w tym nadmiernie stosowana suplementacja, może powodować wiele niekorzystnych konsekwencji zdrowotnych. (fot. Shutterstock)

Racjonalna Suplementacja...

Czynnikami wywołującymi reakcje fototoksyczne mogą być substancje roślinne, leki czy środki chemiczne, działające zewnętrznie bądź podane doustnie. (fot. Shutterstock)

10 leków, przy których należy...

Nieograniczone stosowanie antybiotyków, skutkuje opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe oraz rozwojem „superbakterii”. (fot. Shutterstock)

Antybiotykooporność jak...

System ten w aptece nie ma większego sensu! Oznacza on tylko masę problemów a niczego nie gwarantuje. (fot. Shutterstock)

Dyrektywa antyfałszywkowa, a...

Wytyczne Prokuratora Krajowego dotyczące odwróconego łańcucha dystrybucji leków

Wytyczne Prokuratora Krajowego dotyczące odwróconego łańcucha dystrybucji leków

W toku postępowań przygotowawczych dotyczących tzw. odwróconego łańcucha dystrybucji leków, których przedmiotem jest obrót produktami leczniczymi prowadzonymi na dużą skalę lub przy użyciu wielu podmiotów, prokuratorzy powinni zbadać, czy zachowania wypełniające znamiona przestępstwa zostały popełnione w ramach zorganizowanej grupy przestępczej - w piśmie skierowanym 5 czerwca 2017 roku do wszystkich prokuratorów regionalnych przypomniał o tym I Zastępca Prokuratora Generalnego – Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski.

Prokurator, który stwierdzi, że w danej aptece doszło do naruszenia zakazu odwróconego łańcucha dostaw produktów leczniczych, powinni inicjować postępowania administracyjne związane z cofnięciem zezwolenia na prowadzenie apteki lub hurtowni.

W piśmie tym Prokurator Krajowy przypomniał, że czyny polegające na zbyciu produktów leczniczych przez apteki lub punkty apteczne innym podmiotom, tj. hurtowni farmaceutycznej, innej aptece ogólnodostępnej lub innemu punktowi aptecznemu, popełnione po 12 lipca 2015 roku, które stanowią naruszenie art. 86a Prawa farmaceutycznego, powinny być rozpatrywane w kontekście wypełnienia znamion występku z art. 126b Prawa farmaceutycznego. Zgodnie z tym przepisem kto narusza zakaz zbycia produktów leczniczych z apteki ogólnodostępnej lub punktu aptecznego do hurtowni farmaceutyczne, innej apteki ogólnodostępnej lub innego punktu aptecznego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze do 2 lat pozbawienia wolności.

Jakie przestępstwa popełniono

Niezależnie jednak od czasu popełnienia przestępstwa w toku prowadzonych postępowań prokuratorzy powinni badać, czy stwierdzone zachowania, podjęte zarówno przez zbywcę, jak i nabywcę produktów leczniczych, wypełniły znamiona innych przestępstw.

Jeżeli prokurator ustali, że niezaewidencjonowano dokumentów potwierdzających zbycie produktów leczniczych przez apteki lub ich nabycie przez hurtownie farmaceutyczne lub inne podmioty, to czyn taki powinien zostać zakwalifikowany jako występek z art. 77 pkt 1 ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości. Czyn ten zagrożony jest karą grzywny, karą do 2 lat pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.

W przypadku wytwarzania lub posługiwania się przez sprawców podrobionymi, przerobionymi lub poświadczającymi nieprawdę dokumentami, prokurator powinien rozważyć zasadność ogłoszenia im zarzutów popełnienia przestępstw z art. 270 par. 1 kodeksu karnego, art. 271 par. 1 lub 3 kodeksu karnego lub z art. 273 kodeksu karnego.

Jeżeli z okoliczności sprawy będzie wynikało, że czyny związane z wytwarzaniem lub posługiwaniem się nierzetelną dokumentacją, w szczególności fakturami, mogły równocześnie mieć wpływ na określenie wysokości należności publicznoprawnej, zarówno po stronie zbywcy, jak i nabywcy leku, to sprawcy mogą usłyszeć zarzuty popełnienia także innych przestępstw. Chodzi o przestępstwa: uchybienia w prowadzeniu księgi (art. 61 par. 1 kodeksu karnego skarbowego), naruszenia procedury rachunkowej (art. 62 par. 1 lub 2 kodeksu karnego skarbowego), fałszowania dokumentów faktur (art. 270a kodeksu karnego) lub podania nieprawdy w fakturze (art. 271a kodeksu karnego).W toku postępowań przygotowawczych, których przedmiotem jest odwrócony łańcuch dystrybucji, prokuratorzy zawsze powinni badać skutki, które mogły zostać spowodowane przez zachowanie sprawców. Powinni również podejmować czynności dowodowe zmierzające do ustalenia, czy mogło dojść do popełnienia przestępstwa sprowadzenia stanów powszechnie niebezpiecznych dla życia lub zdrowia (art. 165 kodeksu karnego).

Apteki będą zamykane

Jeżeli zebrany w sprawie materiał dowodowy nie da podstaw do skierowania aktu oskarżenia, prokuratorzy mają obowiązek podejmowania działań zmierzających do zainicjowania postępowania zmierzającego do nałożenia kary administracyjnej. Nakładana jest ona na podstawie art. 127d w związku z art. 127 Prawa farmaceutycznego. Działania takie powinny być podejmowane przez prokuratorów w szczególności w tych przypadkach, w których postępowanie karne nie zostało zainicjowane przez organy inspekcji farmaceutycznej.

Prokurator, który stwierdzi, że w danej aptece doszło do naruszenia zakazu odwróconego łańcucha dostaw produktów leczniczych, powinni inicjować postępowania administracyjne związane z cofnięciem zezwolenia na prowadzenie apteki lub hurtowni. Cofnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej przewiduje art. 103 ust. 1 pkt 2 Prawa farmaceutycznego. Zgodnie z tym przepisem obligatoryjne jest cofnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, jeżeli apteka naruszyła art. 86a ustawy Prawo Farmaceutyczne.

Źródło: Prokuratura Krajowa

Jeżeli natomiast osoba wydająca jest w stanie określić brakujący kod pocztowy, to może opisać go na rewersie recepty papierowej. (fot. Shutterstock)Czy farmaceuta może uzupełnić kod...

Od 18 kwietnia, gdy weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie recept, elementem obowiązkowym...

Techniczka na stażu samodzielnie wydawała leki pacjentom, a w systemie była wtedy zalogowana na kierownika apteki. (fot. Shutterstock)Sposób na zatrzymanie technika stażysty...

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum już po raz kolejny, w krótkim czasie, rozstrzygał sprawę...

Póki co wszystkie osoby zatrzymane w poniedziałek przez CBA, zostały zwolnione do domu. (fot. Shutterstock)Nielegalny wywóz leków to proceder...

"To proceder niezwykle szkodliwy" - mówi o nielegalnym wywozie leków dr Paweł Wróblewski. "...

W ocenie Ministra Zdrowia obowiązujące obecnie regulacje odnoszące się do kwestii koncentracji zezwoleń na prowadzenie apteki ogólnodostępnej mają charakter kompleksowy. (fot. MGR.FARM)Ministerstwo Zdrowia o cofaniu zezwoleń...

Pod koniec stycznia poseł Waldemar Buda zwrócił się do Ministra Zdrowia z pytaniem o los 1500...

NFZ wyjaśnia, że data i godzina realizacji recepty oznacza moment fiskalizacji recepty lub kilku recept, kiedy pacjent płaci za wydawane leki. (fot. Shutterstock)Będą kary dla aptek, za błędnie...

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ wydał interpretację przepisów nowego rozporządzenia w sprawie...