5 największych skandali...

Istotnym aspektem pracy w aptece całodobowej jest możliwość niesienia pomocy pacjentom szczególnie w tych chwilach, kiedy potrzebują jej nagle (fot. Shutterstock)

Apteka całodobowa z...

Często do aptek trafiają też recepty nierefundowane wypisane w języku obcym. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby je zrealizować. (fot. Shutterstock)

Recepta na problem z receptą...

Doskonałym przykładem funkcjonowania instrumentów dzielenia ryzyka jest sytuacja z takimi lekami jak jak Xarelto czy Pradaxa. (fot. shutterstock)

Firmy farmaceutyczne, czarny...

Kiedy pacjentka przychodzi do apteki i informuje personel OTC, że szuka EHC, otrzymuje do wypełnienia formularz, w którym podaje swoje dane: imię i nazwisko, adres, wiek (fot. Shutterstock)

Farmaceuta w Irlandii:...

Regulamin Konkursu na artykuł do magazynu MGR.FARM

Wyniki konkursu na artykuł do magazynu MGR.FARM

Po długich obradach Jury postanowiło nagrodzić publikacją aż 3 przesłane artykuły. Ukażą się one w kolejnych numerach dwumiesięcznika MGR.FARM.

W numerze 12 artykuł p. Klaudii Krajewskiej
w numerze 13 artykuł p. Aleksandry Charchut
w numerze 14 artykuł p. Mateusza Kozłowskiego

Serdecznie dziękujemy za udział w konkursie autorom wszystkich artykułów.

§ 1 [Postanowienia ogólne]

1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu (dalej "Konkurs"), którego przedmiotem jest wybór najciekawszego artykułu, którego tematyka będzie nawiązywała do farmacji lub studiów farmaceutycznych (dalej "Artykuł").
2. Organizatorem Konkursu jest farmacja.net sp. z o.o., ul. Piaskowa 52, 05-420 Józefów, dalej "Organizator".
3. W konkursie mogą brać udział studenci wydziałów farmacji studiów magisterskich wyższych uczelni publicznych.
4. Konkurs rozpocznie się dnia 20.02, a zakończy się dnia 9.03.2017 r.

§ 2 [Przedmiot Konkursu]

1. Uczestnicy Konkursu mają za zadanie przygotowanie artykułu lub artykułów o tematyce farmaceutycznej.
2. Każdy Uczestnik Konkursu może przesłać maksymalnie 3 artykuły.
3. Artykuły nie mogą być wcześniej publikowane w innym czasopiśmie.
4. Artykuły powinny być zgodne z wymaganiami redakcyjnymi:
1) objętość 14 000 - 15 000 znaków bez spacji,
2) napisane w języku polskim,
3) czcionka Times New Roman,
4) rozmiar czcionki: 12.

§ 3 [Przystąpienie do Konkursu]

1. Przez przystąpienie do Konkursu należy rozumieć nadesłanie zgłoszenia konkursowego, składającego się z artykułu na adres e-mail redakcja@mgr.farm (temat wiadomości “Konkurs - imię, nazwisko”).
2. W treści zgłoszenia należy podać: imię, nazwisko, kontaktowy numer telefonu, Uczelnię oraz rok studiów.
3. Artykuł należy przesłać za pomocą poczty elektronicznej w formacie .pdf lub .doc.
4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby Konkursu oraz w celach marketingowych związanych z Konkursem
(Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182)).

§ 4 [Ocena artykułów]

1. Artykuły nadesłane na Konkurs są oceniane przez Jury w składzie: Redaktor Naczelny Łukasz Waligórski, Michał Gondek, Monika Gołdyka.
2. Jury ma obowiązek wyłonić jeden, najlepszy artykuł spośród nadesłanych do Konkursu.

§ 5 [Ogłoszenie wyników]

1. Lista zwycięzców zostanie opublikowana 10 marca 2017 r. na stronie www.mgr.farm/konkurs

§ 6 [Nagrody]

1. Nagrodą jest publikacja artykułu w magazynie MGR.FARM, nr 2/2017 (12) | kwiecień - maj.
2. Autorzy nie otrzymują wynagrodzenia za publikację artykułów.
3. Jury Konkursu ma prawo przyznać dodatkowe nagrody.
4. W przypadku stwierdzenia przez członków Jury Konkursu rażąco niskiego poziomu merytorycznego artykułu, nie przyznaje się nagrody, o której mowa w ust. 1.

§ 7 [Licencje]

1. Zgłaszający oświadcza, że Artykuł chroniony jest autorskimi prawami majątkowymi oraz, że do Artykułu przysługują mu wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe.
2. Zgłaszający oświadcza, że Artykuł sporządzony został samodzielnie, ma charakter indywidualny i nie narusza praw osób trzecich.
3. Z chwilą dostarczenia Artykułu na adres podany przez Organizatora, Zgłaszający nieodpłatnie przenosi na Organizatora prawo własności egzemplarza Artykułu oraz udziela licencji niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie, na korzystanie z Artykułu na następujących polach eksploatacji;
a) utrwalanie i zwielokrotnianie na jakimkolwiek nośniku niezależnie od technologii, standardu, systemu i formatu,
b) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których zostały utrwalone - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
c) rozpowszechnianie w sposób inny niż określony w pkt. b) - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie,
d) wprowadzania do pamięci komputera i sieci teleinformatycznej w tym do sieci internet,
e) podjęcia lub zlecenia produkcji lub innej formy wytwarzania dowolnej liczby egzemplarzy utworu zarówno na użytek własny, jak i w celu wprowadzenia do obrotu,
4. Korzystając z licencji na wszelkich wyżej wymienionych polach eksploatacji, organizator zapewni przestrzeganie osobistych praw autorskich Zgłaszającego, w szczególności prawa do informowania o autorze Artykułu.
5. Zgłaszający zezwala organizatorom na wykonywanie praw zależnych do Artykułu, tj. na rozporządzanie oraz korzystanie z utworów zależnych oraz wyraża zgodę, aby udzielali dalszej zgody na wykonywanie praw zależnych przez osoby trzecie.
7. Zgłaszający na własny koszt przejmie odpowiedzialność Organizatora w związku z wszelkimi roszczeniami, stratami, szkodami lub podstawami do roszczeń, wynikającymi z naruszenia przez Artykuł jakichkolwiek praw własności intelektualnej strony trzeciej.
8. Zgłaszający będzie bronić Organizatora na swój wyłączny koszt przed każdym pozwem lub postępowaniem wynikającym z powyższych powodów.
9. Jeśli korzystanie z Artykułu stanie się przedmiotem jakiegokolwiek powództwa strony lub osoby trzeciej o naruszenie praw własności intelektualnej, jak wymieniono powyżej, Zgłaszający może na swój własny koszt wybrać jedno z poniższych rozwiązań:
a) uzyskać dla organizatora prawo dalszego użytkowania Artykułu, lub
b) zmodyfikować Artykuł tak, żeby był zgodny z Regulaminem, ale wolny od jakichkolwiek wad lub roszczeń osób trzecich.

§ 8 [Postanowienia końcowe]

1. Przesłanie Artykułu na adres e-mail Organizatora jest jednoznaczne z pełną akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
3. Wiążącej interpretacji postanowień niniejszego regulaminu dokonuje Organizator.
4. W sprawach nieuregulowanych regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
5. Wszelkie spory mogące wyniknąć w wyniku przebiegu konkursu będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

Będzie to już kolejne przesunięcie terminu wejścia w życie obowiązkowego przekazywania danych za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi. (fot. Shutterstock)Raportowanie do ZSMOPL od... 1 kwietnia...

Dopiero co w życie weszła nowelizacja przesuwająca termin obowiązkowego raportowania danych...

Zdaniem NFZ stosowanie "mnożników aptecznych" prowadzi do zawyżania wartości składników. (fot. Shutterstock)NFZ kwestionuje stosowanie "...

W związku z sygnalizowaniem przez kierowników mazowieckich aptek przypadków kwestionowania przez...

Ministerstwo zdrowia będzie miało czas do końca roku, by stworzyć rozporządzenie dokładnie precyzujące jak leki i na jakich zasadach będą mogły być sprzedawane wysyłkowo (fot. Shutterstock)Wysyłkowa sprzedaż leków na receptę od...

Podczas wczorajszego posiedzenia Komisji Zdrowia posłowie przegłosowali poprawkę Prawa i...

Wysyłkowa sprzedaż leków na receptę funkcjonuje w takich krajach jak Niemcy, Wielka Brytania, Holandia, Portugalia czy Estonia. (fot. Shutterrstock)PharmaNET za sprzedażą leków na receptę...

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców i Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET wyraziły...

Naczelna Izba Aptekarska zaapelowała, w popartej przez posłów poprawce, słowo "produktów leczniczych" zamienić na "wyrobów medycznych podlegających refundacji" (fot. sejm.gov.pl)VIDEO: Gorąca dyskusja o wysyłkowej...

Podczas dzisiejszego posiedzenia Komisji Zdrowia prowadzono gorącą dyskusję na temat możliwości...