ZAPOZNAJ SIĘ Z PREZENTACJĄ NA TEMAT
ODPOWIEDNIEGO ROZPOZNANIA KASZLU U PACJENTA!

Poprzedni
Następny

MUCOSOLVAN SKRACA CZAS TRWANIA KASZLU

ULGA JUŻ W CIĄGU 1H3

DZIAŁA PRZECIWWIRUSOWO4,5

(RHINOVIRUS, WIRUS GRYPY)

w hodowlach komórkowych redukuje miana wirusa, wykazuje działanie antyadhezyjne, stymuluje komórki do produkcji substancji przeciwwirusowych.

Badania wskazują, że ambroksol ma potencjał jako leczenie wspomagające w COVID-19.6,7

DZIAŁA OD PIERWSZEGO DNIA

Od pierwszego dnia leczenia znacznie ułatwia odkrztuszanie i mniejsza lepkość wydzieliny8

AMBROKSOL WYKAZUJE

PRZEWAGĘ nad bromheksyną9

Ambroksol jest aktywnym metabolitem bromheksyny. Niedawno wykazano, że oba leki indukują proces autofagii, chociaż dla zatwierdzonych dawek aktywność ta jest prawdopodobnie ważna tylko dla ambroksolu. (ze względu na niższe zatwierdzone dawki bromheksyny i stosunkowo niską skuteczność konwersji bromheksyny w ambroksol).11

Autofagia proces, który jest odpowiedzialny za selektywny atak na dysfunkcyjne organelle, drobnoustroje wewnątrzkomórkowe i białka chorobotwórcze, a zaburzenie tego procesu może prowadzić do choroby.10

AMBROKSOL TO 

METABOLIT bromheksyny11

1.Ambroksol łagodzi kaszel oraz skraca czas jego trwania. Opracowano na podstawie Wytycznych Niemieckiego Towarzystwa Pneumonologii i Chorób układu Oddechowego dotyczących diagnostyki i leczenia dorosłych pacjentów z kaszlem ostrym, podostrym i przewlekłym. Kardos et. al. German Respiratory Society guidelines for diagnosis and treatment of adults suffering from acute, subacute and chronic cough. Respir Med. 2020 Aug-Sep;170:105939
2. Dotyczy okresu ważności. Okres ważności 3 lata. Po pierwszym otwarciu: 12 miesięcy. ChPL Mucosolvan, 30 mg/5 ml, syrop, zatw. 04.2022.
3. Czas do złagodzenia objawów był krótszy niż 60 minut u ponad 90% pacjentów i występował przed znanym ogólnoustrojowym tmax. Kardos P, Beeh KM, Sent U, Mueck T, Grater H, Michel MC. Characterization of differential patient profiles and therapeutic responses of pharmacy customers for four ambroxol formulations. BMC Pharmacol Toxicol 2018;19:40
4. Yamaya et al., Ambroxol inhibits infection in primary cultures of human tracheal epithelial cells, Arch Pharm Res., 2013.
5. Yang et al., Ambroxol suppresses influenza-virus proliferation in the mouse airway by increasing antiviral factor levels, Eur. Rest. J., 2002.
6. Alkotaji M. Azithromycin and ambroxol as potential pharmacotherapy for SARS-CoV-2. International Journal of Antimicrobial Agents. Volume 56, Issue 6, 2020
7. Pawliczak R. Znaczenie leków mukoaktywnych w okresie pandemii COVID-19, Terapia, ROK XXVIII, e-REPRINT Z nR. 12, GRUDZIEŃ 2020
8. J Germouty et al.Respiration. 1987; 51 Supl 1: 37-41. (v1.0)
9. Ottonello L, Arduino N, Bertolotto M, Dapino P, Mancini M, Dallegri F. In vitro inhibition of human neutrophil histotoxicity by ambroxol: evidence for a multistep mechanism. Br J Pharmacol. 2003 Oct;140(4):736-42.
10. Levine B, Kroemer G. Biological Functions of Autophagy Genes: A Disease Perspective. Cell. 2019 Jan 10;176(1-2):11-42. 
11. Deretic V, Timmins GS. Zwiększenie poziomu antybiotyków w płucach przez ambroksol i bromheksynę. Ekspert Opin Lek Metab Toxicol. 2019 Mar;15(3):213-218. 
12. Emeryk A. et al. 7 powodów, dla których warto stosować ambroksol, Medycyna Faktów, Reprint z Vol. 11/Nr 1(38)/2018
13. ChPL Mucosolvan,  30 mg/5 ml, syrop, zatw. 04.2022. Nie należy stosować ambroksolu chlorowodorku jednocześnie z lekami przeciwkaszlowymi (np. kodeiną), ponieważ mogą one hamować odruch kaszlowy i utrudniać odkrztuszanie upłynnionego śluzu z drzewa oskrzelowego.

Zobacz video na temat skuteczności

ambroksolu w leczeniu mokrego kaszlu!

Czy potrafisz rozpoznać kaszel u swojego pacjenta?

Co polecić pacjentowi, który zmaga się z problemem mokrego kaszlu?

KONKURS ZAKOŃCZONY

Mucosolvan, 30 mg/5 ml, syrop; 5 ml syropu zawiera 30 mg ambroksolu chlorowodorku (Ambroxoli
hydrochloridum) Wskazania do stosowania: Ostre i przewlekłe choroby płuc i oskrzeli przebiegające
z zaburzeniem wydzielania śluzu oraz utrudnieniem jego transportu. Dawkowanie i sposób
podawania: Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: 2 razy w ciągu doby po 10 ml syropu. Dawka
zalecana w przypadku ostrych stanów zapalnych dróg oddechowych oraz w początkowym okresie
leczenia stanów przewlekłych, w pierwszych 14 dniach leczenia. Dzieci w wieku 6 do 12 lat:

2 do 3 razy w ciągu doby po 5 ml syropu. Dzieci w wieku 2 do 6 lat: 3 razy w ciągu doby po 2,5 ml
syropu. Dzieci w wieku 1 do 2 lat: 2 razy w ciągu doby po 2,5 ml syropu. Powyższe dawkowanie
zalecane jest w początkowym okresie leczenia; dawkowanie można zmniejszyć o połowę po 14 dniach
leczenia. Sposób podawania: Syrop Mucosolvan można przyjmować z posiłkiem lub bez posiłków.
Produktu nie należy podawać przed snem. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na ambroksolu 
chlorowodorek lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Specjalne ostrzeżenia i środki
ostrożności dotyczące stosowania: Zgłaszano przypadki ciężkich reakcji skórnych, takich jak rumień
wielopostaciowy, zespół StevensaJohnsona (ang. StevensJohnson syndrome, SJS), toksyczna 
martwica naskórka (ang. toxic epidermal necrolysis, TEN) i ostra uogólniona krostkowica (ang. acute
generalised exanthematous pustulosis, AGEP) związanych ze stosowaniem ambroksolu 
chlorowodorku. Jeśli wystąpią przedmiotowe i podmiotowe objawy postępującej wysypki skórnej
(czasem związane z pojawieniem się pęcherzy lub zmian na błonach śluzowych), należy natychmiast
przerwać leczenie ambroksolu chlorowodorkiem i udzielić pacjentowi porady lekarskiej. Dodatkowo
w początkowej fazie zespołu StevensaJohnsona lub toksycznej martwicy naskórka pacjentów mogą
najpierw wystąpić niespecyficzne (prodromalne) objawy grypopodobne, takie jak: gorączka,
uogólniony ból ciała, zapalenie błony śluzowej nosa, kaszel i ból gardła. Niespecyficzne objawy
grypopodobne mogą być błędnie leczone za pomocą leków stosowanych w kaszlu i przeziębieniu.

W przypadku niewydolności nerek lub ciężkiej niewydolności wątroby, produkt Mucosolvan może
być stosowany tylko po konsultacji z lekarzem. Tak jak w przypadku innych leków metabolizowanych
w wątrobie i następnie wydalanych przez nerki, w przypadku ciężkiej niewydolności nerek można 
spodziewać się gromadzenia metabolitów ambroksolu w organizmie. Działania niepożądane:
Częstość występowania na podstawie konwencji MedDRA: bardzo często (≥ 1/10); często

(≥ 1/100 do < 1/10); niezbyt często (≥ 1/1 000 do < 1/100); rzadko (≥ 1/10 000 do < 1/1 000); bardzo
rzadko (< 1/10 000); częstość nieznana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych
danych: Zaburzenia układu nerwowego: często zaburzenia smaku; Zaburzenia układu oddechowego,
klatki piersiowej i śródpiersia: często niedoczulica gardła; Zaburzenia układu immunologicznego:
rzadko reakcje nadwrażliwości, częstość niezanana reakcje anafilaktyczne w tym wstrzą
anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy i świąd. Zaburzenia żołądka i jelit: często nudności,
niedoczulica jamy ustnej; niezbyt często biegunka, niestrawność, ból brzucha, suchość błony śluzowej
jamy ustnej, wymioty; częstość nieznana suchość gardle; Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:
rzadko wysypka, pokrzywka; częstość nieznana ciężkie działania niepożądane dotyczące skóry

(w tym rumień wielopostaciowy, zespół StevensaJohnsona, toksyczna martwica naskórka i ostra
uogólniona krostkowica). Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych Po dopuszczeniu 
produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych.
Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu 
leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie
podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych
Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych

i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02222 Warszawa; tel.: +48 22 492 13 01,

fax:+ 48 22 492 13 09; email: ndl@urpl.gov.pl. Działania niepożądane można zgłaszać również
podmiotowi odpowiedzialnemu.

Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza OTC. Przed zastosowaniem należy zapoznać się

z pełną informacją o leku.

Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu:

Opella Healthcare Poland Sp. o.o. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wydane przez 
URPLWMiPB nr: R/1022

Informacji w Polsce udziela: Opella Healthcare Poland Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00203
Warszawa,

Tel. +22 280 00 00.

{ChPL 04/2022}