Dlaczego ambroksol to

JEDYNE TAK
Kompleksowe działanie

na wykrztuszanie?1

Zapoznaj się z informacjami na stronie!

Ważny

Aż do roku

Po otwarciu2

Poznaj 7 cech ambroksolu, które czynią go unikalnym

na tle innych leków mukoaktywnych

Dowiedz się, dlaczego ambroksol ma najbardziej kompleksowe działanie

wśród leków mukolitycznych!1

DziałanieAmbroksol8Bromheksyna6Acetylocysteina7
Sekrertolityczne
Sekretomotoryczne****
Stymulujace produkcje surfaktantu
Zwiekszanie stezenia antybiotyków w wydzielinie oskrzelowej * ***** **
Łagodzi ból gardła
* Dotyczy amoksycyliny, cefuroksymu, erytromycyny. ** Dotyczy cefuroksymu **** Pobudzenie klirensu śluzowo-rzęskowego oznacza, że zwiększa się ilość śluzu i poprawia jego transport. ****** Dotyczy oksytetracykliny, erytromycyny, ampicyliny, doksycykliny, amoksycyliny, cefuroksymu

Co wyróżnia ambroksol

na tle N-acetylocysteiny?

ZAPOZNAJ SIĘ Z PREZENTACJĄ NA TEMAT

ODPOWIEDNIEGO ROZPOZNANIA KASZLU U PACJENTA!

ZOBACZ VIDEO NA TEMAT SKUTECZNOŚCI

AMBROKSOLU W LECZENIU MOKREGO KASZLU!

Leczenie mokrego kaszlu

Czy wiesz w jakich sytuacjach polecać ambroksol?

Zapoznaj się z poniższymi artykułami!

Ambroksol –kompleksowa substancja lecznicza na kaszel mokry
Czytaj
Czy potrafisz rozpoznać kaszel u swojego pacjenta?
Czytaj
Co polecić pacjentowi, który zmaga się z problemem mokrego kaszlu?
Czytaj

KONKURS

JAK DOBRZE ZNASZ AMBROKSOL?

Konkurs został zakończony.

jedyne

tak kompleksowe działanie

na wykrztuszanie 1

1. Pawliczak R, Znaczenie leków mukoaktywnych w okresie pandemii COVID-19, Terapia 2020, e-REPRINT z nr. 12.
2. Zgodnie z ChPL Mucosolvan, 30 mg/5 ml, syrop, zatw. 04.2022, okres ważności po pierwszym otwarciu: 12 miesięcy.
3. ChPL Mucosolvan syrop 30mg/5ml 04/2022.
4. Beeh KM, et al.. Antiinflammatory properties of ambroxol. Eur J Med Res. 2008 Dec 3;13(12):557-62.
5. Malerba M, et al. Ambroxol in the 21st century: pharmacological and clinical update. Expert Opin Drug Metab Toxicol. 2008 Aug;4(8):1119-29.
6. Bromheksyna (bromhexine) opis substancji – Indeks Leków MP data wejścia 04.01.2023 r.
7. Acetylocysteina (acetylcysteine) opis substancji – Indeks Leków MP data wejścia: 04.01.2023 r.
8. Ambroksol (ambroxol) opis substancji – Indeks Leków MP data wejścia: 04.01.2023 r.
SIL Mucosolvan
Mucosolvan, 30 mg/5 ml, syrop; 5 ml syropu zawiera 30 mg ambroksolu chlorowodorku (Ambroxoli hydrochloridum) Wskazania do stosowania: Ostre i przewlekłe choroby płuc i oskrzeli przebiegające z zaburzeniem wydzielania śluzu oraz utrudnieniem jego transportu. Dawkowanie i sposób podawania: Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: 2 razy w ciągu doby po 10 ml syropu. Dawka zalecana w przypadku ostrych stanów zapalnych dróg oddechowych oraz w początkowym okresie leczenia stanów przewlekłych, w pierwszych 14 dniach leczenia. Dzieci w wieku 6 do 12 lat: 2 do 3 razy w ciągu doby po 5 ml syropu. Dzieci w wieku 2 do 6 lat: 3 razy w ciągu doby po 2,5 ml syropu. Dzieci w wieku 1 do 2 lat: 2 razy w ciągu doby po 2,5 ml syropu. Powyższe dawkowanie zalecane jest w początkowym okresie leczenia; dawkowanie można zmniejszyć o połowę po 14 dniach leczenia. Sposób podawania: Syrop Mucosolvan można przyjmować z posiłkiem lub bez posiłków. Produktu nie należy podawać przed snem. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na ambroksolu chlorowodorek lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: Zgłaszano przypadki ciężkich reakcji skórnych, takich jak rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa–Johnsona (ang. Stevens–Johnson syndrome, SJS), toksyczna martwica naskórka (ang. toxic epidermal necrolysis, TEN) i ostra uogólniona krostkowica (ang. acute generalised exanthematous pustulosis, AGEP) związanych ze stosowaniem ambroksolu chlorowodorku. Jeśli wystąpią przedmiotowe i podmiotowe objawy postępującej wysypki skórnej (czasem związane z pojawieniem się pęcherzy lub zmian na błonach śluzowych), należy natychmiast przerwać leczenie ambroksolu chlorowodorkiem i udzielić pacjentowi porady lekarskiej. Dodatkowo w początkowej fazie zespołu Stevensa–Johnsona lub toksycznej martwicy naskórka u pacjentów mogą najpierw wystąpić niespecyficzne (prodromalne) objawy grypopodobne, takie jak: gorączka, uogólniony ból ciała, zapalenie błony śluzowej nosa, kaszel i ból gardła. Niespecyficzne objawy grypopodobne mogą być błędnie leczone za pomocą leków stosowanych w kaszlu i przeziębieniu. W przypadku niewydolności nerek lub ciężkiej niewydolności wątroby, produkt Mucosolvan może być stosowany tylko po konsultacji z lekarzem. Tak jak w przypadku innych leków metabolizowanych w wątrobie i następnie wydalanych przez nerki, w przypadku ciężkiej niewydolności nerek można spodziewać się gromadzenia metabolitów ambroksolu w organizmie. Działania niepożądane: Częstość występowania na podstawie konwencji MedDRA: bardzo często (≥ 1/10); często (≥ 1/100 do < 1/10); niezbyt często (≥ 1/1 000 do < 1/100); rzadko (≥ 1/10 000 do < 1/1 000); bardzo rzadko (< 1/10 000); częstość nieznana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych: Zaburzenia układu nerwowego: często – zaburzenia smaku; Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: często – niedoczulica gardła; Zaburzenia układu immunologicznego: rzadko – reakcje nadwrażliwości, częstość niezanana – reakcje anafilaktyczne w tym wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy i świąd. Zaburzenia żołądka i jelit: często – nudności, niedoczulica jamy ustnej; niezbyt często – biegunka, niestrawność, ból brzucha, suchość błony śluzowej jamy ustnej, wymioty; częstość nieznana – suchość w gardle; Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: rzadko – wysypka, pokrzywka; częstość nieznana – ciężkie działania niepożądane dotyczące skóry (w tym rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa–Johnsona, toksyczna martwica naskórka i ostra uogólniona krostkowica). Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02–222 Warszawa; tel.: +48 22 492 13 01, fax:+ 48 22 492 13 09; e–mail: ndl@urpl.gov.pl. Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza – OTC. Przed zastosowaniem należy zapoznać się z pełną informacją o leku. Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: Opella Healthcare Poland Sp. z o.o. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wydane przez URPLWMiPB nr: R/1022 Informacji w Polsce udziela: Opella Healthcare Poland Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00–203 Warszawa, Tel. +22 280 00 00. {ChPL 04/2022}
MAT-PL-2302289-1.0-10.23