REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Dlaczego alergików przybywa?

11 kwietnia 2019 09:45

Otaczający nas świat podlega nieustannym zmianom, będącymi wynikiem ciągłego postępu cywilizacyjnego. Wraz z nim ewoluuje również stan zdrowotny społeczeństwa i czynniki mające na niego wpływ. Jeszcze do niedawna wśród chorób cywilizacyjnych próżno było szukać schorzeń alergicznych. Obecnie szeroko pojęta alergia zaliczana jest właśnie do tej grupy. Dlaczego tak się dzieje i czym spowodowana jest ekspansja chorób alergicznych?

Czy farmaceuci znają wszystkie fakty i mity na temat alergicznego nieżytu nosa? (fot. Shutterstock)
W obecnej sytuacji główną rolę w ekspansji alergii wśród społeczeństwa przypisuje się kwestii zanieczyszczenia środowiska (fot. Shutterstock)

ALERGIA – A CO TO WŁAŚCIWIE JEST?

O alergii mówi się wiele, nie zawsze jednak wspomina się o tym, czym ona właściwie jest. A zgodnie z definicją jest ona nieprawidłową (nasiloną) reakcją organizmu na związki egzogenne, będące w tym wypadku alergenami, które przy powtórnym kontakcie u osoby na nie uczulonej prowadzą do kaskady zmian, nazywanych reakcją alergiczną [1,2]. W jej wyniku organizm uruchamia szereg reakcji IgE-zależnych. Konsekwencją tego jest fakt przesunięcia się równowagi limfocytów w kierunku grupy limfocytów Th2. Dochodzi wówczas do uwalniania licznych mediatorów stanu zapalnego, jak chociażby cytokin Il4, Il5 czy też Il13.[1,2]. Efektem ich działania są najczęściej obserwowane objawy reakcji alergicznej, jak zwężenie/obrzęk dróg oddechowych, duszność, reakcje skórne czy też kichanie [1].

CZĘSTOTLIWOŚĆ WYSTĘPOWANIA ALERGII

Liczne publikacje naukowe i wyniki prowadzonych badań populacyjnych jasno wskazują na fakt wzmożonej alergizacji społeczeństwa. Obecnie uważa się, iż problem występowania alergii dotyczy niemal 30% społeczeństwa europejskiego, a w odniesieniu do danych polskich – może to być nawet 40% (zgodnie z wynikami badania ECAP) [3,4]. Prognozy na najbliższe dekady są jeszcze bardziej zatrważające. Światowa Organizacja Alergii szacuje, iż w roku 2050 blisko 4 miliardy ludzi na całym świecie dotkniętych będzie problemem alergii! [3]. Skala problemu jest zatem ogromna. Co więcej – poza aspektem czysto zdrowotnym znaczącym jest w tym przypadku również aspekt ekonomiczny – wydatki na leczenie chorób alergicznych już są wysokie, a wraz ze wzrostem ilości chorych – ulegną one kolejnej podwyżce [5].
Czym więc spowodowana jest obecna sytuacja? Powodów jest kilka, a najważniejsze z nich wymieniono poniżej.

CZYNNIKI INDUKUJĄCE REAKCJĘ ALERGICZNĄ

Alergia dróg oddechowych jest procesem złożonym. O jej powstaniu decydują zarówno uwarunkowania genetyczne, jak i środowiskowe [2]. Osobnicze cechy, jak podatność na alergen czy chociażby stan zdrowotny organizmu odgrywają znaczącą rolę w patogenezie alergii [2]. Nie bez znaczenia pozostaje również czas ekspozycji na czynnik alergizujący – im jest on dłuższy, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia alergii. Do wymienionych już kwestii dochodzi jeszcze jedna – cechy czynnika alergizującego, tj. rozmiar czy właściwości fizyko-chemiczne.
Czynnikami środowiskowymi, będącymi pośrednio induktorami reakcji alergicznej są najczęściej:

 • Dym tytoniowy
 • Zanieczyszczenia środowiska
 • Dieta (zwłaszcza ta uboga w kwasy omega-3, a przesycona kwasami omega-6) [2].

Analizując rolę dymu tytoniowego w ekspresji alergii należy wiedzieć, iż w sposób znaczący ogranicza on ruch rzęsek w rejonie dróg oddechowych. Stan ten sprzyja kolonizacji układu oddechowego przez alergeny. Na dodatek dym tytoniowy zwiększa ilość endogennej histaminy – czyli induktora reakcji zapalnej/alergicznej [2].

W obecnej sytuacji główną rolę w ekspansji alergii wśród społeczeństwa przypisuje się jednak kwestii zanieczyszczenia środowiska. Ciągły postęp technologiczny oraz coraz większa liczba samochodów czy fabryk, produkujących liczne zanieczyszczenia w istotny sposób przyczynia się do rozwoju tego typu chorób cywilizacyjnych [2,6]. Jako potwierdzenie tej tezy posłużą nam dane epidemiologiczne, które w klarowny sposób obrazują znacząco większy odsetek osób z problemami alergicznymi w dużych miastach, aniżeli ma to miejsce na terenach wiejskich [2,3,6].

ZANIECZYSZCZENIE ŚRODOWISKA W DWOJAKI SPOSÓB WPŁYWA NA ALERGIĘ

Związki będące składową zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego stanowią zarówno bezpośrednią przyczynę reakcji alergicznej, jak również mogą działać synergicznie wraz z alergenami powietrznymi (aeroalergenami), takimi jak chociażby pyłki roślin [2,3,6]. Licznie obecne w atmosferze miejskiej dwutlenek siarki, dwutlenek azotu czy ozon dostając się do dróg oddechowych podrażniają ich nabłonek, indukując w ich obrębie reakcję zapalną. Szczególnie niebezpieczne są związki, wchodzące w skład spalin silników diesla. Są to m.in. dwutlenek węgla, dwutlenek siarki czy wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne [2,6,7]. Te ostatnie są w stanie zapoczątkowywać ostre stany alergiczne, uszkadzając komórki nabłonka w drogach oddechowych [2].

Związki będące zanieczyszczeniem powietrza, w zależności od wielkości mogą penetrować do poszczególnych frakcji dróg oddechowych. I tak, te poniżej 10µm (PM10) docierają do górnych dróg oddechowych, zaś cząstki poniżej 2,5µm (PM2,5) osiągają dolne drogi oddechowe i osiadają w pęcherzykach płucnych [2,3]. W przypadku, kiedy związki te są związane z aeroalergenami proces alergiczny może przebiegać kilkadziesiąt razy intensywniej, aniżeli ma to miejsce w odniesieniu do samych alergenów [2]. Nie dziwi zatem fakt wzmożonej ekspresji reakcji alergicznych na terenach zurbanizowanych.

Jako dodatkowy element, mający wpływ na ryzyko wystąpienia alergii dużo mówi się ostatnio również o zmianach klimatycznych. Wyższe temperatury, a także zmiany w okresie kwitnienia roślin sprawiają, iż muszą one dostosowywać się do panujących warunków. Efektem tych zmian jest chociażby wzrost alergenności pyłków niektórych roślin, co w praktyce oznacza nasilenie występowania alergii wśród społeczeństwa [6].

Mając świadomość tego, jak rozległym i powiększającym się problemem jest zjawisko alergii warto wiedzieć, jakie są aktualne wytyczne jej leczenia. O tym w następnym artykule.

Warto wiedzieć

Zanieczyszczenia powietrza stanowią obecnie istotny problem zdrowotny dla ogółu społeczeństwa. Wśród metod ochrony przed ich negatywnym wpływem na organizm często wymienia się maski filtrujące (tzw. antysmogowe). Wybierając taką metodę ochrony przed szkodliwym pyłem zawieszonym w powietrzu należy zwrócić uwagę na rodzaj stosowanej maski. Badania przeprowadzone na zlecenie UOKiK pokazują, iż nie wszystkie oferowane w sprzedaży maski spełniają w pełni swoje zadanie. Dobierając maskę należy zadbać o to, aby szczelnie przylegała ona do twarzy, posiadała skuteczny materiał filtrujący i znak potwierdzający fakt przeprowadzenia badań jej skuteczności przez producenta.

Ruch społeczny pod nazwą „Krakowski Alarm Smogowy” jako główne źródło zanieczyszczeń powietrza wymienia spalanie śmieci w gospodarstwach domowych przez mieszkańców. Zanieczyszczone w ten sposób powietrze w pewnym stopniu przedostaje się również do wnętrza budynków. Jako kolejną metodę ochrony przed nim wymienia się tzw. oczyszczacze powietrza. Ich skuteczność ocenia się dość wysoko, przeszkodą może być jednak cena oraz fakt ograniczonej powierzchni, jaką w efektywny sposób jest w stanie oczyścić pojedyncze urządzenie.

Warto przy tym zdać sobie sprawę, iż nie zawsze zalecany przez służby sposób ochrony przed zanieczyszczeniami w postaci pozostania w domu jest najwłaściwszym rozwiązaniem – choć na pewno w dużej mierze likwiduje ilość możliwych do przyswojenia przez organizm zanieczyszczeń z powietrza.

Zgodnie z najczęściej powtarzanymi zaleceniami w kwestii ochrony przed zanieczyszczeniami powietrza najwłaściwsza wydaje się szeroko zakrojona akcja informacyjna i uświadamianie społeczeństwa o szkodliwości niektórych działań, jak chociażby eksploatowanie samochodów z silnikami diesla czy spalanie w nieodpowiednich piecach produktów nieprzeznaczonych do utylizacji w ten właśnie sposób [A,B,C].

 1. Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie, Jakub Jędrak, Ewa Konduracka, Artur Jerzy Badyda, Piotr Dąbrowiecki, Krakowski Alarm Smogowy 2017
 2. Zestawienie skontrolowanych półmasek, UOKiK 2017
 3. https://higma-service.pl/naukowe-dane-na-temat-skutecznosci-oczyszczaczy-powietrza/

SAPL.FEX.19.03.0508

Literatura:

 1. Książka EFA o Alergiach Układu Oddechowego – zwiększyć świadomość, zmniejszyć ciężar, pod redakcją Erkka Valovirta, listopad 2011
 2. Czynniki środowiskowe i genetyczne wpływające na rozwój alergii dróg oddechowych, Medycyna Środowiskowa 2012, Vol. 15, No. 4, 142-149
 3. Wpływ zanieczyszczenia powietrza na wzrost występowania chorób alergicznych, Ewa Czarnobilska, Małgorzata Bulanda, Magdalena Leśniak, Maria Czarnobilska, Marcel Mazur, Dorota Myszkowska, Przegląd Lekarski 2017, 74, 11, 575-580
 4. Epidemiologia Chorób Alergicznych w Polsce (ECAP), Bolesław Samoliński, Filip Raciborski, Agnieszka Lipiec, Aneta Tomaszewska, Edyta Krzych-Fałta, Piotr Samel-Kowalik, Artur Walkiewicz, Anna Lusawa, Jacek Borowicz, Jarosław Komorowski, Urszula Samolińska-Zawisza, Adam J. Sybilski, Barbara Piekarska, Anna Nowicka, Alergologia Polska – Polish Journal of Allergology I (2014), 10-18
 5. Miejsce leków przeciwhistaminowych w terapii alergicznych chorób skóry, Wojciech Silny, Magdalena Czarnecka-Operacz, Przewodnik Lekarza 2003, 6, 5, 101-107
 6. The dangerous liason between pollens and pollution in respiratory allergy, Giovanna Schiavoni, Gennaro D’Amato, Claudia Afferni, Ann Allergy Asthma Immunology 118 (2017), 269-275
 7. Urban Air Pollution and Climate Change as Environmental Risk Factors of Respiratory Allergy: An Update, G. D’Amato, L. Cecchi, M. D’Amato, G. Liccardi, J Investig Allergol Clin Immunol 2010; Vol. 20(2): 95-102

Allegra, 120 mg, tabletki powlekane. Każda tabletka zawiera 120 mg feksofenadyny chlorowodorku (Fexofenadini hydrochloridum), co odpowiada 112 mg feksofenadyny. Wskazania do stosowania: Leczenie objawowe sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa. Dawkowanie i sposób podawania: Dawkowanie Dorośli i dzieci w wieku 12 lat i starsze: Zalecana dawka feksofenadyny chlorowodorku dla dorosłych i dzieci w wieku 12 lat i starszych wynosi 120 mg raz na dobę, przed posiłkiem. Feksofenadyna jest farmakologicznie czynnym metabolitem terfenadyny. Dzieci w wieku poniżej 12 lat: Nie badano skuteczności i bezpieczeństwa stosowania feksofenadyny chlorowodorku w dawce 120 mg u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Grupy zwiększonego ryzyka: Badania przeprowadzone w grupach zwiększonego ryzyka (osoby w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniem czynności nerek lub wątroby) wykazały, że nie jest konieczne dostosowanie dawkowania feksofenadyny chlorowodorku w tych grupach pacjentów. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: Tak jak w przypadku większości nowych leków, dane dotyczące stosowania u pacjentów w podeszłym wieku oraz u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby są ograniczone. W tych grupach pacjentów feksofenadyny chlorowodorek należy stosować ze szczególną ostrożnością. Pacjentów z chorobą układu krążenia występującą obecnie lub w wywiadzie należy ostrzec, że stosowanie leków przeciwhistaminowych może wiązać się z wystąpieniem takich działań niepożądanych, jak: tachykardia i kołatanie serca. Działania niepożądane: Działania niepożądane są wymienione poniżej według klasyfikacji układów i narządów oraz częstości występowania. Częstość występowania jest określona jako bardzo często (> 1/10), często (> 1/100 do < 1/10), niezbyt często (> 1/1000 do < 1/100), rzadko (> 1/10 000 do < 1/1000) lub bardzo rzadko (< 1/10 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych. W badaniach klinicznych u dorosłych zgłaszane były następujące działania niepożądane z częstością występowania podobną do obserwowanej w grupie otrzymującej placebo: Zaburzenia układu nerwowego często (≥1/100 do <1/10): bóle głowy, senność, zawroty głowy; Zaburzenia żołądka i jelit: często (≥1/100 do <1/10): nudności; Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: niezbyt często (≥1/1 000 do <1/100): zmęczenie. U dorosłych zgłaszane były następujące działania niepożądane zebrane z obserwacji w okresie po wprowadzeniu produktu do obrotu. Częstość ich występowania jest nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych): Zaburzenia układu immunologicznego: reakcje nadwrażliwości z objawami, takimi jak: obrzęk naczynioruchowy, uczucie ucisku w klatce piersiowej, duszność, nagłe zaczerwienienie skóry i uogólnione objawy anafilaksji; Zaburzenia psychiczne: bezsenność, nerwowość, zaburzenia snu lub koszmary senne/wyraziste sny;  Zaburzenia serca: tachykardia, kołatanie serca; Zaburzenia żołądka i jelit:  biegunka; Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: wysypka, pokrzywka, świąd. Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Al. Jerozolimskie 181C, 02 – 222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, E-mail: ndl@urpl.gov.pl Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu lub przedstawicielowi podmiotu odpowiedzialnego w Polsce. Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn: Biorąc pod uwagę profil farmakodynamiczny i zgłaszane działania niepożądane jest mało prawdopodobne, aby feksofenadyny chlorowodorek wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. W obiektywnych testach wykazano, że Allegra nie wywiera znaczącego wpływu na czynność ośrodkowego układu nerwowego. Oznacza to, że pacjenci mogą prowadzić pojazdy mechaniczne i wykonywać zadania wymagające koncentracji. Jednakże w celu identyfikacji wrażliwych osób, u których występuje nietypowa reakcja na leki, zaleca się sprawdzenie indywidualnej reakcji na produkt, zanim pacjent będzie prowadził pojazd lub wykonywał skomplikowane zadania.

OTC – produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza.

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z pełną informacją o leku.

Podmiot odpowiedzialny: Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Brüningstrasse 50, D- 65926 Frankfurt nad Menem, Niemcy.

Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wydane przez Prezesa URPLWMiPB nr: 4195.

Informacji w Polsce udziela: Sanofi-Aventis Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203, Warszawa,
tel. +22 280 00 00.

{ChPL 08/2016}

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Nakłady na zdrowie są za małe Nakłady na zdrowie są za małe

Ponad połowa Polaków uważa, że obecny rząd powinien zwiększyć nakłady finansowe na zdrowie, nawet ko...

Czy inspekcja zyska nowe narzędzia do walki z odwróconym łańcuchem dystrybucji? Czy inspekcja zyska nowe narzędzia do walki z odwróconym łańcuchem dystrybucji?

W projekcie ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczeni...

Apteka całodobowa z perspektywy pracującej w niej farmaceutki… Apteka całodobowa z perspektywy pracującej w niej farmaceutki…

Trudno dopatrzeć się sensu czynności aptek całodobowych, a tym bardziej przypisać im szczególną misj...

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz