REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Istnieje coś takiego jak emocjonalny kac

11 stycznia 2017 09:46

Badania, wspierane częściowo przez finansowany ze środków UE projekt EMOTIONAL MEMORY, wskazują, że przeżycia emocjonalne mogą wzbudzać psychologiczne, wewnętrzne stany mózgu, które utrzymują się jeszcze długo po ustaniu emocjonalnych doznań.

bol1.png

Badania opisane w czasopiśmie »Nature Neuroscience« wskazują, że taki emocjonalny „kac” wpływa na to, jak reagujemy i zapamiętujemy kolejne doświadczenia. Powszechnie wiadomo, że wydarzenia nacechowane emocjonalnie (takie jak wesela, pogrzeby, pierwszy pocałunek, wydarzenia historyczne, urodzenie (się) dziecka czy śmierć bliskiej osoby) zapamiętywane są lepiej niż te pozbawione ładunku emocjonalnego, nie tylko minuty po samym zdarzeniu, lecz całe lata później.

Na przykład ponad 15 lat od zdarzenia wielu ludzi nadal żywo pamięta, gdzie byli i co robili, kiedy po raz pierwszy usłyszeli o przerażającym rozwoju sytuacji w Stanach Zjednoczonych dnia 11 września 2001 roku. Omawiane tu badania pokazują na podstawie testów pamięci, że wolne od emocji doświadczenia następujące po tych pełnych emocji, także są lepiej zapamiętywane.

REKLAMA

„To jak pamiętamy zdarzenia jest nie tylko pochodną zewnętrznego świata, którego doświadczamy, lecz znajduje się także pod silnym wpływem naszego stanu wewnętrznego – owe stany wewnętrzne mogą się utrzymywać i zabarwiać przyszłe doświadczenia” – wyjaśnia Lila Davachi, adiunkt na Uniwersytecie Nowojorskim (NYU). „Emocje to stan umysłu. Wnioski z tych badań pokazują wyraźnie, że nasza zdolność poznawcza pozostaje pod silnym wpływem wcześniejszych przeżyć, a konkretniej, że emocjonalne stany mózgu mogą się utrzymywać przez długie okresy”.

REKLAMA

Aby uzyskać te wyniki, poproszono badanych o obejrzenie serii zdjęć, zawierających emocjonalne treści i wywołujących pobudzenie. Około 10 do 30 minut później jedna grupa obejrzała także serię pozbawionych emocji zdjęć obrazujących codzienność. Inna grupa badanych najpierw oglądała zdjęcia wolne od emocji, a potem te emocjonalne. W obu grupach mierzono pobudzenie psychologiczne na podstawie przewodnictwa skóry oraz aktywność mózgu, za pomocą fMRI. Sześć godzin później badani z obu grup przeszli test sprawdzający, co pamiętają z wcześniej obejrzanych obrazów.

Naukowcy przyjęli hipotezę, że efekt rzutowania emocjonalnych doświadczeń objawi się w postaci aktywacji ciała migdałowatego w niskich częstotliwościach. Dlatego sprawdzili także, czy ten rodzaj aktywności mózgu, która towarzyszy emocjonalnemu kodowaniu pamięciowemu, zachodzi także w obydwu grupach na etapie kodowania neutralnego.

Wyniki pokazały, że w przypadku badanych z pierwszej grupy, którzy najpierw mieli kontakt z bodźcami pobudzającymi emocje, drugi zestaw bardziej neutralnych obrazów lepiej utrwalił się w pamięci długotrwałej niż w drugiej grupie, która obejrzała emocjonujące zdjęcia w dalszej kolejności.

To dzięki wynikom fMRI udało się to zjawisko wyjaśnić. Otóż wygląda na to, że stany mózgu powiązane z przeżyciami emocjonalnymi rzutowały na kolejne 20-30 minut i wpłynęły na sposób przetworzenia i zapamiętania przez badanych kolejnych doznań, które emocjonalne już nie były. Mówiąc krótko, ów stan, który można by opisać jako „emocjonalny kac”, rzeczywiście istnieje i może mieć długotrwały wpływ na zdolność mózgu do przetwarzania i przywoływania wspomnień.

REKLAMA

Prace nad projektem EMOTIONAL MEMORY, który jest realizowany przez Uniwersytet Genewski, mają się zakończyć w lutym 2018 r. Badania otrzymały także wsparcie od Amerykańskiego Narodowego Instytutu Zdrowia Psychicznego, Szwajcarskiej Narodowej Fundacji Nauki i Niemieckiej Fundacji Badań Naukowych.

Źródło: cordis.europa.eu

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Niski puls a choroby serca Niski puls a choroby serca

Zgodnie z najnowszymi wynikami badań, bradykardia nie zwiększa ryzyka rozwoju chorób serca. To dobra...

Marihuana w polskiej aptece Marihuana w polskiej aptece

W Sejmie zakończył się bój o zalegalizowanie w Polsce leczniczego zastosowania marihuany. Wkrótce le...

Model komputerowy przewidujący działania niepożądane leku Model komputerowy przewidujący działania niepożądane leku

Naukowcy postanowili rozwinąć model komputerowy, który będzie w stanie lepiej wykryć interakcje wyst...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz