Magazyn mgr.farm

Nowe narzędzia usprawniające dostarczanie leków do guzów nowotworowych

10 maja 2018 08:13

Leczenie guzów nowotworowych jest złożone ze względu na ich mikrośrodowisko i nieprawidłowe działanie zasilających je naczyń krwionośnych. W ramach finansowanego ze środków UE projektu NeoNaNo opracowano specjalne metody w celu poprawy dostarczania leków do nowotworów i zwiększenia skuteczności terapii przeciwnowotworowych.

Dzięki unijnemu finansowaniu projekt NeoNaNo przyczynił się do rozwoju terapii skojarzonych ukierunkowanych na nowotwory. (fot. Shutterstock)

Dostarczanie leków do guzów jest znacznie utrudnione. Naczynia krwionośne, doprowadzające do nich krew, mają nieprawidłową budowę, heterogeniczny rozkład i stosunkowo słabe ukrwienie, co wpływa niekorzystnie na transport leków. Po dostarczeniu leków gęste i wrogie mikrośrodowisko nowotworu utrudnia ich precyzyjne ukierunkowanie.

Zespół projektu NeoNaNo (Neoadjuvant Nanomedicines for vascular Normalization) pracował nad ustaleniem, czy wstępne leczenie nowotworów przeciwzapalnymi nanolekami może usprawnić dostarczanie leków do obszarów, w których są najbardziej potrzebne. W ramach projektu oceniano potencjał wstępnego leczenia nowotworów przeciwzapalnymi nanolekami w celu wzmocnienia układu naczyniowego guza i zwiększenia skuteczności dostarczania leku i tlenu, a w konsekwencji zwiększenia skuteczności późniejszej chemio- i radioterapii.

Oceniono zarówno terapie farmakologiczne (liposomalny deksametazon, środki przeciwko CCL2, białka modulujące makrofagi), jak i fizyczne terapie skojarzone (sonoporacja) pod kątem usprawnienia dostarczania i zwiększania skuteczności zarówno standardowych leków chemioterapeutycznych (<1 nm), jak i preparatów nanomedycznych (10–100 nm). - Pierwszym krokiem do ustanowienia skuteczniejszego sposobu leczenia guzów nowotworowych jest uzyskanie jasnego obrazu struktury guza - wyjaśnia profesor Twan Lammers, główny badacz projektu. - Musieliśmy dokładnie zwizualizować i określić ilościowo poziom dostarczania leków w ramach tej struktury. W pierwszej fazie projektu NeoNaNo jego zespół zoptymalizował techniki wzmocnionej kontrastem tomografii mikroskopowej (in vivo i ex vivo) w celu usprawnienia ilościowych analiz trójwymiarowych w sieci naczyniowej guzów. Aby ustalić, w jakim stopniu lek jest rozprowadzany, i sprawdzić, czy akumuluje się on w guzie, zespół wykorzystał także hybrydową tomografię komputerową i tomografię fluorescencyjną (CT-FMT). Pozwoliło to na nieinwazyjną i ilościową ocenę biodystrybucji i kumulacji preparatów nanomedycznych w miejscach docelowych. Wykorzystując te techniki wizualizacji, zespół projektu NeoNaNo kontynuował ocenę wpływu normalizacji naczyń krwionośnych na naczynia krwionośne guza, dostarczanie leków do guzów oraz skuteczność terapii skojarzonych opartych na nanomedycynie. - Stwierdziliśmy, że jesteśmy w stanie obniżyć zawartość kolagenu w guzach przy wykorzystaniu deksametazonu liposomalnego. Ułatwiło to akumulację i przenikanie leków -. mówi prof. Lammers z Uniwersytetu w Akwizgranie, w Niemczech. Badania przeprowadzone w ramach projektu pokazały, że systemy dostarczania leków (DDS) również zyskały na opracowaniu metod hamowania infiltracji makrofagów zależnej od CCL2, które dodatkowo stłumiły patologiczną angiogenezę. Ponadto, poprzez zastosowanie kombinacji ultradźwięków i mikropęcherzyków, zespół projektu wykazał, że możliwe jest otwieranie naczyń krwionośnych w guzach i w mózgu w celu zwiększenia unaczynienia i wzmocnienia penetracji DDS. Odkrycia te stanowią uzupełnienie narzędzi, które klinicyści mogą stosować do wstępnego leczenia nowotworów, aby zwiększyć ich podatność na tradycyjne metody leczenia z wykorzystaniem chemioterapii i radioterapii. Wyniki projektu pokazały, że farmakologiczne i fizyczne terapie wstępne, np. z użyciem szeroko stosowanych protokołów ultradźwiękowych w celu zwiększenia poziomu dostarczania leków do nowotworów, mogą usprawnić dostarczanie leków ukierunkowanych na nowotwór. Leczenie wstępne może również zwiększyć skuteczność ogólnoustrojowych terapii (nano-) chemioterapeutycznych. Obecnie deksametazon liposomalny jest oceniany w ramach pierwszego badania klinicznego dotyczącego leczenia szpiczaka mnogiego u ludzi, prowadzonego w Centrum Badań Klinicznych i Translacyjnych w Akwizgranie. - Dzięki unijnemu finansowaniu projekt NeoNaNo przyczynił się do rozwoju terapii skojarzonych ukierunkowanych na nowotwory - mówi Lammers. - Poprzez projekt NeoNaNo podjęto odpowiednie kroki w celu dalszego farmaceutycznego i klinicznego rozwoju nowego preparatu liposomalnego zawierającego kortykosteroidy, który może mieć bardzo korzystne działanie przy zastosowaniu w połączeniu z innymi lekami u pacjentów ze szpiczakiem mnogim. Źródło: [url=https://cordis.europa.eu/result/rcn/227134_pl.html]Cordis.europa.eu[/url]

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Nowa generacja leków do leczenia bólu neuropatycznego Nowa generacja leków do leczenia bólu neuropatycznego

Przewlekły ból jest chorobą, której leczenie polega obecnie na stosowaniu niesteroidowych leków prze...

Reumatoidalne zapalenie stawów z nowym lekiem Reumatoidalne zapalenie stawów z nowym lekiem

Sarilumab – nowe przeciwciało monoklonalne, które specyficznie łączy się z receptorami dla prozapaln...

95 mln euro na badania nad nowymi lekami na Alzheimera i cukrzycę 95 mln euro na badania nad nowymi lekami na Alzheimera i cukrzycę

W lipcu została ogłoszona kolejna, piąta już edycja konkursu w ramach programu Innovative Medicine I...

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz