NIA podsumowuje kadencję

NIA podsumowuje kadencję

Naczelna Izba Aptekarska przygotowała sprawozdanie z działalności VI kadencji samorządu aptekarskiego.

W VI kadencji odbyło się:

60 posiedzeń Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej
20 posiedzeń Naczelnej Rady Aptekarskiej
24 posiedzenia jawne oraz 22 posiedzenia niejawne Naczelnego Sądu Aptekarskiego
48 posiedzeń Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
15 posiedzeń Naczelnej Komisji Rewizyjnej.
7 posiedzeń Kapituły Medalu im. prof. Bronisława Koskowskiego.

W okresie sprawozdawczym wydano 2 dokumenty prawa wykonywania zawodu farmaceuty osobom posiadającym obywatelstwo polskie, które studia ukończyły w Wielkiej Brytanii. Na potrzeby okręgowych izb aptekarskich łącznie wydrukowano 3829 dokumentów dla izb w: Białymstoku – 164, Bielsku-Białej – 68, Częstochowie – 62, Katowicach – 476, Koszalinie – 88, Lublinie – 305, Łodzi – 388, Olsztynie – 86, Opolu – 69, Poznaniu – 483, Rzeszowie – 176, Szczecinie – 91, Wrocławiu – 468, Zielonej Górze – 63, Warszawie – 815, Kaliszu – 27.

W okresie sprawozdawczym do rejestru ukaranych wpłynęły z okręgowych sądów aptekarskich 154 informacje o ukaraniu farmaceutów.
Udzielono:
- 107 upomnień,
- 37 nagan,
- 10 kar zawieszenia prawa wykonywania zawodu na okres: 3 miesięcy (w czterech przypadkach), 6 miesięcy (w trzech przypadkach), 1 roku, 2 lat, 3 lat.Obecnie w rejestrze figuruje 75 ukaranych. Pozostałe kary uległy zatarciu.
Wśród figurujących w rejestrze 38 ma karę upomnienia, 24 karę nagany, 13 karę zawieszenia prawa wykonywania zawodu farmaceuty.
Ponadto w VI kadencji udzielono 204 odpowiedzi na zapytania o ukaranie, które wpłynęły od okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej.

Sprawozdanie Departamentu Legislacyjnego NRA z działalności w VI kadencji NRA liczy 58 stron i koncentruje się na wyliczeniu przygotowanych projektów, propozycji legislacyjnych, oficjalnych stanowisk i wystąpień, dokonanych pod nadzorem prezesa NRA dra Grzegorza Kucharewicza.

"W tej kadencji apteki funkcjonowały pod rządami ustawy o refundacji leków o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, która weszła w życie 1 stycznia 2012 roku, co istotnie zmieniło wzajemne relacje między przedsiębiorcami prowadzącymi apteki i NFZ. Istotnym zadaniem stało się więc takie dopracowanie nowelizowanego rozporządzenia w sprawie recept lekarskich, aby zminimalizować odpowiedzialność i kary dla aptek za błędy niewynikające bezpośrednio z ich pracy.

W wyniku twardych negocjacji zespołu reprezentującego NRA rozporządzenie wprowadziło konieczność drukowania kodów na receptach, uregulowało sprawę czytelności recepty i w sposób bardziej przejrzysty określiło niektóre obowiązujące wcześniej przepisy - to rozwiązało część istotnych problemów aptek. Niestety, przy nowelizacji w 2014 roku nie uwzględniono kolejnych bardzo dobrych propozycji złożonych przez NIA, bo rozporządzenie wprowadzono bez zorganizowania konferencji uzgodnieniowej" - czytamy w sprawozdaniu Departamentu Współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Apteki prowadzą obrót środkami spożywczymi, którymi są suplementy diety i środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego (fot. Shutterstock)Kontrole Sanepidu w aptekach. Co...

Apteki, punkty apteczne lub sklepy zielarskie by prowadzić obrót suplementami diety, środkami...

Program "Karta Dużej Rodziny" nie jest sprzeczny z zakazami reklamy wynikającymi z art. 94a (fot. Shutterstock)Karta Dużej Rodziny nie jest sprzeczna...

Najświeższy projekt nowelizacji prawa farmaceutycznego zakłada zamiany w art. 94a - dotyczącym...

Zdaniem GIF sąd I instancji pominął, że firma podejmując się prowadzenia działalności sprzecznej z prawem powinna była liczyć się z konsekwencjami w postaci cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki (fot. Shutterstock)Tymczasowa ochrona dla apteki, która...

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę Głównego Inspektora Farmaceutycznego, na...

IGWPAiA proponuje, by dostarczać leki i wyroby medyczne mogły również punkty apteczne (kierownik punktu lub wyznaczony technik farmaceutyczny) (fot. Shutterstock)Technicy farmaceutyczni też chcą...

Izba Gospodarcza Właścicieli Punktów Aptecznych i Aptek zgłosiła swoje uwagi, w ramach...

Łódzcy seniorzy po 65. roku życia mogą jeszcze skorzystać z bezpłatnych szczepień, które finansuje miasto (fot. Shutterstock)Grypa szaleje, a szczepionek brakuje

W łódzkich aptekach brakuje szczepionek przeciwko grypie. Farmaceuci informują, że problemy z...