NIA podsumowuje kadencję | mgr.farm

NIA podsumowuje kadencję

NIA podsumowuje kadencję

Naczelna Izba Aptekarska przygotowała sprawozdanie z działalności VI kadencji samorządu aptekarskiego.

W VI kadencji odbyło się:

60 posiedzeń Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej
20 posiedzeń Naczelnej Rady Aptekarskiej
24 posiedzenia jawne oraz 22 posiedzenia niejawne Naczelnego Sądu Aptekarskiego
48 posiedzeń Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
15 posiedzeń Naczelnej Komisji Rewizyjnej.
7 posiedzeń Kapituły Medalu im. prof. Bronisława Koskowskiego.

W okresie sprawozdawczym wydano 2 dokumenty prawa wykonywania zawodu farmaceuty osobom posiadającym obywatelstwo polskie, które studia ukończyły w Wielkiej Brytanii. Na potrzeby okręgowych izb aptekarskich łącznie wydrukowano 3829 dokumentów dla izb w: Białymstoku – 164, Bielsku-Białej – 68, Częstochowie – 62, Katowicach – 476, Koszalinie – 88, Lublinie – 305, Łodzi – 388, Olsztynie – 86, Opolu – 69, Poznaniu – 483, Rzeszowie – 176, Szczecinie – 91, Wrocławiu – 468, Zielonej Górze – 63, Warszawie – 815, Kaliszu – 27.

W okresie sprawozdawczym do rejestru ukaranych wpłynęły z okręgowych sądów aptekarskich 154 informacje o ukaraniu farmaceutów.
Udzielono:
- 107 upomnień,
- 37 nagan,
- 10 kar zawieszenia prawa wykonywania zawodu na okres: 3 miesięcy (w czterech przypadkach), 6 miesięcy (w trzech przypadkach), 1 roku, 2 lat, 3 lat.Obecnie w rejestrze figuruje 75 ukaranych. Pozostałe kary uległy zatarciu.
Wśród figurujących w rejestrze 38 ma karę upomnienia, 24 karę nagany, 13 karę zawieszenia prawa wykonywania zawodu farmaceuty.
Ponadto w VI kadencji udzielono 204 odpowiedzi na zapytania o ukaranie, które wpłynęły od okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej.

Sprawozdanie Departamentu Legislacyjnego NRA z działalności w VI kadencji NRA liczy 58 stron i koncentruje się na wyliczeniu przygotowanych projektów, propozycji legislacyjnych, oficjalnych stanowisk i wystąpień, dokonanych pod nadzorem prezesa NRA dra Grzegorza Kucharewicza.

"W tej kadencji apteki funkcjonowały pod rządami ustawy o refundacji leków o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, która weszła w życie 1 stycznia 2012 roku, co istotnie zmieniło wzajemne relacje między przedsiębiorcami prowadzącymi apteki i NFZ. Istotnym zadaniem stało się więc takie dopracowanie nowelizowanego rozporządzenia w sprawie recept lekarskich, aby zminimalizować odpowiedzialność i kary dla aptek za błędy niewynikające bezpośrednio z ich pracy.

W wyniku twardych negocjacji zespołu reprezentującego NRA rozporządzenie wprowadziło konieczność drukowania kodów na receptach, uregulowało sprawę czytelności recepty i w sposób bardziej przejrzysty określiło niektóre obowiązujące wcześniej przepisy - to rozwiązało część istotnych problemów aptek. Niestety, przy nowelizacji w 2014 roku nie uwzględniono kolejnych bardzo dobrych propozycji złożonych przez NIA, bo rozporządzenie wprowadzono bez zorganizowania konferencji uzgodnieniowej" - czytamy w sprawozdaniu Departamentu Współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Czy w związku ze szkodliwym działaniem pigułek EllaOne ministerstwo podejmie kroki w celu wycofania tego medykamentu? Czy pigułka EllaOne zostanie wycofana?

Posłanka Anna Sobecka wystosowała do Ministra Zdrowia interpelację, w której zwraca uwagę na...

Wszystkie otrzymane dotychczas uwagi dotyczyły § 8 ust. 1 pkt 8 lit. a i b przedmiotowego rozporządzenia. (fot. Shutterstock)Farmaceuci zasypali Ministerstwo...

W ramach konsultacji społecznych dotyczących projektu rozporządzenia w sprawie recept, do...

Bayer zapewnia, że do firmy trafiają wyłącznie wyniki analiz nieprawidłowości dotyczących podawanych na poziomie aptece numerów PESEL lub numerów paszportów. (fot. MGR.FARM)Bayer przedłuża dotychczasową Kampanię...

Firma Bayer opublikowała zmianę regulaminu "Uczestnictwa aptek w kampanii promocyjnej produktów...

Każdy taki indywidualny sygnał o braku możliwości nabycia leku, zgłaszany czy to przez szpital, czy to przez pacjenta, czy też przez aptekę, jest sprawdzany. (fot. MGR.FARM)Ministerstwo Zdrowia monitoruje...

Resort zdrowia utworzył specjalny adres e-mail, na który każdy obywatel lub świadczący usługi...

Resort zdrowia umożliwi aptekom i punktom aptecznym uczestnictwo w programie Karty Dużej Rodziny oraz potencjalnie również programach tzw. „kart seniora”. (fot. MGR.FARM)MZ: Zmiany w zakazie reklamy aptek będą...

Wiceminister zdrowia Marcin Czech nie ma wątpliwości, że wprowadzenie jakiegokolwiek wyjątku w...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.