Nieuczciwa konkurencja

Nieuczciwa konkurencja

Nieuczciwa konkurencja na rynku aptek powinna być skutecznie sankcjonowana. Sprawiedliwości dochodzić można bezpośrednio przed sądem cywilnym, jak i organami administracji publicznej.

Od 2001 roku, tj. od momentu „uwolnienia” rynku aptecznego w Polsce, system dystrybucji detalicznej leków targany jest wieloma zjawiskami, które śmiało można nazwać patologicznymi. Wiele z nich nosi znamiona nieuczciwej konkurencji i jest prawnie zakazana oraz sankcjonowana. Wyzbycie w tamtym czasie się przez państwo kontroli nad aptekami doprowadziło w perspektywie niewiele ponad dekady do pojawienia się na nim zdarzeń, które mało mają wspólnego z uczciwą grą rynką i nie przystają do prowadzenia działalności gospodarczej w segmencie ochrony zdrowia oraz w zawodzie publicznego zaufania.

Ukryta reklama zdemaskowana

Wraz z wejściem w życie nowego Prawa farmaceutycznego (PF) w 2002 r. pojawiła się w Polsce możliwość prowadzenia aptek ogólnodostępnych również przez niefarmaceutów. Przez brak obowiązkowej przynależności do samorządu zawodowego i niepodleganie pod odpowiedzialność dyscyplinarną za złamanie zawodowej etyki i prawa podmioty te, nie waham się tego powiedzieć, popsuły rynek dystrybucji detalicznej leków. Przejawem takiego działania jest m.in. naruszanie przez wiele aptek (w znacznej części przez apteki sieciowe, prowadzone właśnie przez niefarmaceutów) ustanowionego w 2012r. zakazu reklamy [1]. Obostrzenia reklamowe, co nie jest zaskoczeniem, obowiązują wiele spośród zawodów zaufania publicznego (m.in. adwokatów, radców prawnych, lekarzy itp.).

Kodeksy etyki zawodowej również statuują zasadę, że reklamowanie usług profesjonalnych zawodów zaufania publicznego jest albo niedopuszczalne, albo ściśle reglamentowane. Wynika to z faktu, że reklama przy tego rodzaju usługach, od których zależy życie, zdrowie, stan majątkowych, albo bezpieczeństwo osób, mogłaby zniekształcać postawy ich odbiorców, tj. pacjentów, konsumentów, klientów. W segmencie zdrowia publicznego dopuszczenie reklamy wydaje się rzeczą tym bardziej nieracjonalną, gdyż – jak stwierdził to w jednym z wyroków Sąd Najwyższy – reklama taka „ma na celu, i może rzeczywiście spowodować, zwiększenie sprzedaży (...) leków, nie zawsze uzasadnione obiektywną potrzebą, co nie jest korzystne ze społecznego punktu widzenia” [2]. Tego typu regulacje ustanawiane są zatem w interesie społecznym.

Przez ponad cztery lata obowiązywania zakazu reklamy aptek, wykrystalizowała się linia orzecznicza sądów administracyjnych, wedle której reklamą działalności apteki jest każda działalność rynkowa, niezależnie od formy jej przeprowadzenia i literalnej treści przekazu, jeżeli tylko jej celem jest zwiększenie obrotu produktami leczniczymi w danej aptece [3]. Na przestrzeni lat 2012-2015 judykatura uznawała za niedozwoloną, ukrytą formę reklamy aptek m.in. stosowanie programów lojalnościowych w aptece (np. „60+”). Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dn. 12 grudnia 2014r., sygn. VI SA/Wa 1471/14, stwierdził dla przykładu, że „Programy lojalnościowe zapewniają nie tylko podniesienie sprzedaży i często osłabienie pozycji konkurencji, ale i bezpłatną reklamę, gdyż przyciągają klientów do konkretnych aptek zachęcając ich w ten sposób do nabywania produktów leczniczych” [4]. Na podobnej zasadzie orzeczono, że formą niedozwolonej reklamy apteki są również: reklama produktów leczniczych lub suplementów diety oferowanych w sieci aptek, albowiem stanowi ona jednocześnie reklamę samej apteki [5]; wywieszanie w witrynie apteki informacji o możliwości wykonania badania ciśnieniomierzem w ramach prowadzonego „programu opieki farmaceutycznej” [6], oferowanie nagród rzeczowych (ciśnieniomierzy, krokomierzy, aparatów do masażu, poduszek podróżnych, nawilżaczy, termometrów etc.) w zamian za zakupy wykonywane w aptece [7]; publikacja list cenowych w charakterystycznej szacie graficznej (z czerwoną ramką na ulotce) [8], a nawet – rzecz chyba najbardziej kuriozalna z jaką spotkałem się w pracy zawodowej – oferowanie sprzedaży tańszego prądu w zamian za wykupienie karty rabatowej do jednej z sieci aptek!

Zasady konkurencji

Rzeczą, nad którą niewielu prawników i aptekarzy pochyla się z odpowiednią uwagą jest jednak fakt, że łamanie zakazu reklamy aptek (czyli – łamanie Prawa farmaceutycznego), jest jednocześnie popełnieniem przez aptekę deliktu konkurencyjnego (nawet w sposób niezawiniony). Takie zachowanie z kolei rodzi odpowiedzialność cywilnoprawną. Kwalifikacja tego rodzaju wynika z przepisów ustawy z dn. 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji [9], która w art. 3 ust. 1 stwierdza, że „Czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta”. W art. 16 ust. 1 pkt. 1 ustawa ta precyzuje, jak należy rozumieć czyn nieuczciwej konkurencji dotyczący reklamy: „Czynem nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy jest w szczególności reklama sprzeczna z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub uchybiająca godności człowieka”. Reklama sprzeczna z prawem to m.in. zakazana przez Prawo farmaceutyczne reklama działalności apteki. Co godne odnotowania, reklama taka wcale nie musi być dokonywana przez samą aptekę. Wystarczy, że reklama prowadzona jest na rzecz lub w interesie danej apteki. Potwierdził to Sąd Najwyższy w cytowanym wcześniej wyroku o sygn. II CSK 289/07, w którym potwierdził zarazem, że naruszenie zakazów reklamowych (zakazu reklamy aptek, zakazu reklamy leków refundowanych) jest jednocześnie czynem nieuczciwej konkurencji (co jest wnioskiem dość oczywistym) [10].

Strony

 'Apteka dla aptekarza' ograniczyła monopolizację rynku przez apteki sieciowe i dała większe poczucie bezpieczeństwa właścicielom pojedynczych aptek. (fot. Shutterstock)Zadyszka aptek. Czy ich wygaszanie...

Po wejściu w życie 'apteki dla aptekarza' w Polsce miesięcznie zamyka się średnio 80-90 aptek....

Tylko 26% ankietowanych wyraziło opinię, że osoby bez specjalizacji powinny zostać pozbawione uprawnień kierowniczych. (fot. Shutterstock)Większość farmaceutów nie chce...

Ponad 10 000 osób wypełniło ankietę Naczelnej Izby Aptekarskiej, w której pytano farmaceutów o...

Co ciekawe poseł Adam Abramowicz był jednym z tym parlamentarzystów, którzy krytykowali nowelizację prawa farmaceutycznego nazywaną "Apteką dla aptekarza" (fot. abramowicz.com.pl)Głosował za "Apteką dla aptekarza...

Platforma Obywatelska uważa, że Adam Abramowicz nie jest dobrym kandydatem na Rzecznika Małych i...

Rolą farmaceuty jest nie tylko doradzanie pacjentowi, ale również rzetelne przekazywanie mu informacji dotyczących bezpieczeństwa przyjmowania leków i motywowanie pacjenta do stosowania się do zaleceń. (fot. Shutterstock)Jakie obowiązki farmaceuta ma wobec...

Przed wydaniem pacjentowi dowolnego leku, czy suplementu diety, farmaceuta powinien najpierw...

Konfederacja Lewiatan oraz Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET po raz kolejny apelują o nowelizację art. 94a prawa farmaceutycznego. (fot. Shutterstock)Kolejny przykład złego działania zakazu...

Kara finansowa dla apteki za informowanie pacjentów o możliwości tańszego leczenia – to zdaniem...