OSF „Perspektywa 2030” nie istnieje? | mgr.farm

OSF „Perspektywa 2030” nie istnieje?

OSF „Perspektywa 2030” nie istnieje?

25 marca 2015 z inicjatywy pracowników aptek sieciowych, powołano do życia Ogólnopolskie Stowarzyszenie Farmaceutów „Perspektywa 2030”. Tymczasem okazuje się, że po pięciu miesiącach organizacja nadal nie została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym…

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Farmaceutów „Perspektywa 2030” budziło kontrowersje już od początku swojego istnienia – szczególnie w środowisku aptekarzy indywidualnych. Z niepokojem przyjęli oni fakt utworzenia organizacji, której głównym celem było wprowadzenie do samorządu aptekarskiego jak największej liczby reprezentantów aptek sieciowych. W komunikacie prasowym towarzyszącym powstaniu stowarzyszenia można było przeczytać wypowiedzi ich członków na temat izb aptekarskich: „W Sejmie i w mediach wypowiadają się w imieniu wszystkich członków samorządu, choć ich opinie nierzadko są rozbieżne z naszymi. Nie reprezentują naszych interesów. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Farmaceutów „Perspektywa 2030” chce to zmienić, m.in. wzmacniając reprezentację farmaceutów pracujących w aptekach sieciowych we władzach samorządu aptekarskiego.” („Apteki sieciowe stowarzyszyły się”, Rynek Aptek, 25 marca 2015)

Początkowo w skład Stowarzyszenia mieli wchodzić wyłącznie farmaceuci nie będący właścicielami aptek. Reprezentowanie ich interesów miało stanowić o sile i wyjątkowości stowarzyszenia. W jego statucie można przeczytać, że „członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia nie może być właściciel apteki ani małżonek, krewny lub powinowaty w linii prostej pierwszego stopnia właściciela apteki ani osoba związana z właścicielem apteki z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli chyba, że zarząd wyrazi na to zgodę”. Bardzo szybko na stronie internetowej OSF „Perspektywa 2030” pojawiła się jednak informacja mówiąca: „Drzwi naszego Stowarzyszenia otwarte są dla wszystkich farmaceutów, zatrudnionych w aptekach, czy realizujących się zawodowo na innych płaszczyznach. Zapraszamy również farmaceutów będących właścicielami aptek, jeśli tylko identyfikują się oni z naszym Statutem”.

Dlaczego mimo tej otwartości Stowarzyszenie spotkało się z tak chłodnym przyjęciem środowiska aptekarskiego? Do tej pory za przedstawiciela interesów aptek sieciowych uchodził Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET, tworzony przez sieci Dbam o Zdrowie, Super-Pharm, Dr. Max, Euro Apteka, Ziko Apteka oraz hurtownię Farmacol. Organizacja ta weszła w otwarty konflikt z Naczelną Izbą Aptekarską odnosząc się krytycznie do jej pracy i postulatów. Celem ataków PharmaNETu był między innymi obowiązujący od 1 stycznia 2012 roku zakaz reklamy aptek („Jest szansa na zniesienie zakazu reklam aptek. Wymusić ma to Unia”, Termedia, 25 sierpnia 2015), jak również plany wprowadzenia demograficznych i geograficznych ograniczeń w otwieraniu nowych aptek („Czy aptekarze szykują zmowę monopolową?”, Termedia, 11 sierpnia 2015). Środowisko właścicieli aptek sieciowych sprzeciwiało się jakimkolwiek ograniczeniom wolności na rynku aptecznym, podczas gdy Naczelna Izba Aptekarska postulowała dalsze zwiększanie kontroli nad jego funkcjonowaniem, zgodne z oczekiwaniami indywidualnych aptekarzy.

Właśnie dlatego farmaceuci z niepokojem zareagowali na powstanie OSF „Perspektywa 2030”, które już pierwszego dnia swojego istnienia postawiło się w opozycji do samorządu aptekarskiego i zadeklarowało reprezentowanie interesów pracowników aptek sieciowych. Zwracali oni szczególnie uwagę na fakt, że wśród statutowych celów działalności Stowarzyszenia, nie znalazły się postulaty dotyczące wprowadzenia reguły „apteka dla aptekarza” czy ograniczeń demograficznych i geograficznych dotyczących otwierania nowych aptek.

Powstanie OSF „Perspektywa 2030” oraz wypowiedzi jego prezesa dra n. farm. Marka Malinowskiego wywołały również reakcję Naczelnej Izby Aptekarskiej. W liście skierowanym do prezesa Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, dr Grzegorz Kucharewicz pytał o to czy PTFarm wspiera działalność stowarzyszenia, którego „spojrzenie na najważniejsze cele środowiska aptekarskiego pozostaje w sprzeczności z poglądami prezentowanymi przez samorząd aptekarski” (Pismo NIA L.dz. P-107/2015). Pytanie to wynikało z faktu, że jednym z zapowiadanych celów funkcjonowania OSF „Perspektywa 2030” miało być wdrożenie zmian zaproponowanych w dokumencie Ogólnopolskiej Sekcji Opieki Farmaceutycznej Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego „Perspektywy rozwoju farmacji w Polsce do roku 2030”. To właśnie od tytułu tego dokumentu swoją nazwę wzięło Stowarzyszenie założone przez pracowników aptek sieciowych…

Tymczasem komentatorzy zwracają uwagę na powiązania personalne między zarządem OSF „Perspektywa 2030”, a członkami PTFarm. Przypominają też, że przewodnicząca Ogólnopolskiej Sekcji Opieki Farmaceutycznej Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, a jednocześnie współautorka wspomnianego dokumentu, dr hab. Agnieszka Skowron, współpracowała z siecią aptek Dbam O Zdrowie przy Programie Opieki Farmaceutycznej (List otwarty prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej do Pani dr hab. Agnieszki Skowron). Sieci, której pracownikiem jest wspomniany już dr n. farm. Marek Malinowski, jak i kilku innych członków zarządu i komisji rewizyjnej OSF „Perspektywa 2030”.

Działalność Stowarzyszenia budzi kontrowersje w środowisku farmaceutów. Na początku czerwca manipulowanie informacjami zarzuciło mu Stowarzyszenie Leki Tylko Z Apteki („Leki Tylko z Apteki: protest przeciwko manipulacji informacją”, Rynek Aptek, 3 czerwca 2015). Podobne opinie wywołuje aktywność OSF „Perspektywa 2030” oraz jego członków na Facebooku, gdzie trwa nieustanna krytyka obecnego samorządu aptekarskiego i nawoływanie do jego zmiany. Komentarze krytyczne wobec Stowarzyszenia są kasowane. Z kolei podczas spotkań z aptekarzami, które odbywają się w różnych rejonach Polski, członkowie zarządu przekonują, że nie reprezentują aptek sieciowych i ich interesów, a wszystkich farmaceutów. Czyżby zatem nie było powiązań między PharmaNETem, a OSF „Perspektywa 2030”?Osoby ze środowiska aptekarskiego zwracają uwagę na tajemniczy udział w działalności obu stowarzyszeń pewnej firmy z Warszawy organizującej szkolenia dla farmaceutów. Firmy, która przed długi czas nie tylko świadczyła usługi na rzecz PharmaNETu, ale i użyczała mu siedziby. Obecny adres OSF „Perspektywa 2030” również pokrywa się z jedną z siedzib wspomnianej firmy, która od jakiegoś czasu współpracuje z Polskim Towarzystwem Farmaceutycznym przy organizacji konferencji edukacyjnych…

Najbardziej zaskakujący jest jednak fakt, że po pięciu miesiącach działalności Stowarzyszenia, nadal nie zostało ono legalnie zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Oznacza to, że OSF „Perspektywa 2030” nie posiada tożsamości prawnej, a tym samym nie może być uznane za organizację pozarządową, organizację pożytku publicznego ani nie może prowadzić działalności statutowej. Redakcja MGR.FARM zapytała zarząd Stowarzyszenia o tę sytuację. W odpowiedzi otrzymaliśmy informację, że Stowarzyszenie jest obecnie w trakcie rejestracji.

Proces rejestracji stowarzyszenia w Polsce trwa około 4 miesięcy. Jego zarząd (wyłoniony podczas zebrania założycielskiego) jest zobowiązany, w terminie 14 dni od chwili jego powołania, zawiadomić o tym starostę powiatowego właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia. Członkowie Komitetu Założycielskiego, w ciągu 7 dni od dnia zamknięcia zebrania założycielskiego, muszą złożyć we właściwym sądzie wniosek o rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym wraz z wymaganymi dokumentami. Ten ma 3 miesiące na rejestrację stowarzyszenia, oczywiście przy założeniu, że nie ma żadnych uchybień formalnych. Następnie sąd doręcza staroście odpis wniosku o rejestrację wraz z załącznikami, a ten ma 14 dni (licząc od dnia doręczenia wniosku) na ustosunkowanie się do niego. Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

O opinię w tej sprawie poprosiliśmy Piotra Sędłaka – doskonale znanego w środowisku aptekarskim aplikanta radcowskiego. Według niego „art. 17 ust. 1 ustawy Prawo o stowarzyszeniach przewiduje, że stowarzyszenie rejestrowe uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego. Wedle obowiązującej zatem zasady wpisu, w wyniku wpisu stowarzyszenia rejestrowe nabywają lub tracą osobowość prawną (art. 37 k.c.), a wcześniej formalnie nie funkcjonują w obrocie prawnym, czyli nie mogą prowadzić statutowej działalności, nie są również podmiotem praw i obowiązków.”

Wynika z tego, że bez wpisu do KRS statut Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Farmaceutów „Perspektywa 2030” nie ma mocy prawnej, a podejmowane przez jego członków działania nie mają umocowania w prawie. Za takie można między innymi uznać zachowanie dra n. farm. Marka Malinowskiego, który zarówno podczas spotkań z farmaceutami, w Ministerstwie Zdrowia, w mediach, jak i w korespondencji w izbami aptekarskimi, tytułuje się Prezesem Stowarzyszenia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dopóki OSF „Perspektywa 2030” nie zostanie zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, nie ma do tego prawa.

W obliczu tych faktów zagadką pozostaje kwestia finansowania działalności Stowarzyszenia. Zgodnie z prawem nie może ono prowadzić działalności gospodarczej ani korzystać z jakichkolwiek dotacji. Organizacja nie pobiera też od swoich członków składek. Na pytanie o źródła finansowania zarząd OSF „Perspektywa 2030” odpowiedział naszej redakcji, że „z uwagi na status prawny Stowarzyszenia „w trakcie rejestracji”, Stowarzyszenie nie jest w żaden sposób finansowane”. Z jakich funduszy opłacony został zatem wynajem pomieszczeń na spotkanie założycielskie Stowarzyszenia oraz przedwyborcze w Warszawie i Wrocławiu? Kto finansuje wynajem siedziby stowarzyszenia i funkcjonowania jego strony internetowej? Poszukując odpowiedzi na te pytania, za każdym razem trafialiśmy na nazwisko przedsiębiorcy będącego prezesem wspomnianej już firmy organizującej szkolenia dla farmaceutów i jeszcze kilku mniejszych spółek…

Zgodnie z prawem stowarzyszenie może zacząć prowadzenie działalności statutowej dopiero po uzyskaniu wpisu do KRS. Brak rejestracji sprawia, że zawarte w jego statucie postulaty i obietnice nie są w żaden sposób wiążące dla jego twórców. Oznacza to, że Ogólnopolskie Stowarzyszenie Farmaceutów „Perspektywa 2030” jest póki co wyłącznie inicjatywą wirtualną, a umieszczony na jego stronie internetowej statut (do którego bardzo często odwołują się jego założyciele w publikacjach prasowych i dyskusjach na portalach społecznościowych), jest dokumentem pozbawionym jakiejkolwiek wartości prawnej.

Temat gwałtownych podwyżek był na tyle gorący, że zarząd Pex PharmaSequence – firmy od lat analizującej m.in. ceny w aptekach – wydał specjalne oświadczenie w tej sprawie. (fot. Shutterstock)Ceny leków wzrosły z powodu „apteki dla...

Dynamiczny skok cen zbiegł się w czasie z przyznaniem aptekarzom dużych przywilejów oraz silnym...

Bez znaczenia jest fakt, iż o promocji nie informuje się poza lokalem apteki. (fot. Shutterstock)Marketing szeptany w aptekach jest...

Aptekarze od lat szukają sposobu na obejście zakazu reklamy aptek. Niedawno promowali się za...

Perspektywy rozwoju e-commerce w farmacji są nadal optymistyczne. (fot. Shutterstock)Cyfryzacja powinna zakończyć wędrówkę...

Czy apteki internetowe zagrażają przyszłości tradycyjnych aptek? Skąd biorą się w nich tak...

Analitycy domu maklerskiego wskazują, że w 2018 roku Neuca powinna utrzymać wynik finansowy na podobnym poziomie jak w 2017 roku. (fot. Shutterstock)Udział spółki Neuca w nielegalnym...

Analitycy DM BOŚ podtrzymali długoterminową rekomendację „Kupuj” i krótkoterminową „Przeważaj”...

W opinii PASMI cele opisane w petycji można osiągnąć środkami znacznie mniej restrykcyjnymi. (fot. Shutterstock)PASMI reaguje na petycję w sprawie...

Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty (PASMI) wydał stanowisko w sprawie petycji, jaka...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.