REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Oto 12 najczęstszych błędów w wycenie leków recepturowych

21 listopada 2017 12:03

Narodowy Fundusz Zdrowia coraz uważniej przygląda się sposobom wyceny leków recepturowych przez apteki. Błędy potrafią być kosztowne. Oto lista dwunastu najczęstszych uchybień związanych z lekami recepturowymi, stwierdzanych podczas kontroli NFZ w aptekach…

Receptura.pl oferuje również bazę informacji dotyczących dawek zwykle stosowanych oraz dawek maksymalnych surowców stosowanych w recepturze. (fot. Shutterstock)

Ustawa refundacyjna definiuje lek recepturowy jako preparat sporządzony w aptece na podstawie recepty lekarskiej. Cena takiego leku jest składową tzw. taxa laborum, cen poszczególnych składników użytych do jego wykonania, opakowania oraz naliczonej marży, która wynosi 25%.

Podstawy prawne wyceny leku recepturowego

Wysokość taxa laborum określona jest w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych i zależy od sposobu wykonania preparatu. Do leku recepturowego wykonanego w warunkach jałowych czyli kropli i maści do oczu, preparatów z antybiotykiem, roztworów i maści stosowanych na rany i oparzenia, leków pozajelitowych, roztworów do irygacji należy doliczyć 24,66 zł, a dla leków niewymagających wysokiej czystości mikrobiologicznej 12,33 zł. Natomiast zgodnie z ustawą z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dla leków recepturowych marża detaliczna na składniki użyte do wykonania i opakowania leku recepturowego wynosi 25% i liczona jest od ceny zakupu w hurtowni.

REKLAMA

Więcej na temat leków recepturowych znajdziesz w serwisie RECEPTURA.PL.

REKLAMA

Warunkiem refundacji leku magistralnego jest jego wykonanie z surowców farmaceutycznych przeznaczonych do receptury dopuszczonych do obrotu na terytorium RP, leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych. Zrefundowane mogą być równię leki recepturowe, do których wykonania wykorzystane leki gotowe posiadające decyzję administracyjną o objęciu refundacją, ale tylko pod warunkiem, że przepisana dawka leku recepturowego jest mniejsza od najmniejszej dawki leku gotowego w formie stałej stosowanej doustnie.

Kwoty przeznaczane na refundację leków recepturowych w minionych latach.

Jeśli lek recepturowy spełnia wszystkie warunki niezbędne do jego refundacji pacjent otrzyma preparat za odpłatnością ryczałtową. Sposób określania wartości ryczałtu determinuje Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych w Art. 6 ust 7.: „ Odpłatność ryczałtowa, o której mowa w ust. 5, wynosi 0,50% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłaszanego w obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 10 października 2002 r. minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz 2005 r. Nr 157, poz. 1314), z zaokrągleniem do pierwszego miejsca po przecinku”.

Czytaj więcej: Ilość leku za opłatę ryczałtową

REKLAMA
Najczęstsze błędy wyceny

Ze względu na nieustannie rosnące kwoty refundacji leków recepturowych Narodowy Fundusz Zdrowia w ostatnim czasie uważniej przygląda się i weryfikuje prawidłowość wyceny tego typu recept. W rezultacie opublikowano listę najczęściej stwierdzanych uchybień, stwierdzanych podczas kontroli NFZ w aptekach.

[img]https://mgr.farm/sites/default/files/mgr_09.png[/img] 1. Błędna karta surowca

Jednym z najczęściej popełnianych błędów jest nieprecyzyjny opis karty surowca w systemie informatycznym apteki. Nazwa składnika powinna być zwięzła i jednoznaczna (czytaj również: Wycena leku magistralnego). Niezbędna jest również gramatura, w której występuje surowiec, co szczególnie tyczy się etanolu, nalewek oraz roztworów witamin. Prawidłowa taksacja umieszczona na rewersie recepty pełni kluczową rolę w kontroli poprawności wyceny preparatu przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Sprawdź także: Kalkulator etanolu

2. Zawyżanie ceny składnika

Kolejnym często spotykanym uchybieniem jest nieprawidłowe wprowadzenie gramorównoważnika surowca, co zwykle zawyża jego cenę i powoduje większe koszty refundacji. Przykładowo dziesięciogramowe opakowanie kwasu salicylowego wprowadzone jest w systemie informatycznym jako jeden gram surowca przy zachowanej cenie całego opakowania. Następnie aptekarz widząc nadwyżkę dziewięciu gram surowca dopisuje ją na stan również z zawyżoną ceną.

3. Niejałowy lek z antybiotykiem

Wiele wątpliwości oraz problemów sprawia naliczenie taksa laborum za preparaty jałowe. Jest ona zarezerwowana dla leków wymagających użycia szczególnych środków i poświęcenia większej ilości czasu. Ma również rekompensować koszty związane z użyciem sączków, sterylizatora, loży z nawiewem laminarnym oraz z zatrudnieniem personelu o odpowiedniej wiedzy i kwalifikacjach. Niepoprawna wartość taxa laborum najczęściej naliczona jest w przypadku leków z antybiotykiem, które zawierają etanol. Błędy te wynikają ze zmiany w 2012 roku rozporządzenia w sprawie leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych. Dokument przed zmianą nakazywał wyceniać leki z antybiotykami zawierające etanol jako niejałowe. Od 2012 roku wszystkie leki zawierające w swoim składzie antybiotyk należy wyceniać z taksą zarezerwowaną dla leków jałowych. Błędy w naliczaniu taksy wynikają również z nieprawidłowego skonfigurowania komputerowego systemu aptecznego, który wartość taksy dolicza automatycznie.

4. Niewłaściwe opakowanie leku recepturowego

Konieczność wykonania leku w warunkach aseptycznych determinuje również rodzaj użytego opakowania. Dla preparatów, które nie wymagają specjalnej czystości mikrobiologicznej bezzasadne jest używanie wyjałowionych, a tym samym droższych opakowań, które podnoszą koszty refundacji. Również dyskusyjne jest pakowanie leku w ilości odpowiadającej jednemu ryczałtowi w kilka opakowań, chyba, że jest to niezbędne do zachowania trwałości i stabilności preparatu. W wielu aptekach w wycenie roztworów nie są uwzględniane nakrętki. Spowodowane jest to brzmieniem § 5. ust 1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych mówiącym: „(…) Do wartości użytych surowców farmaceutycznych nie wlicza się kosztów przygotowanej w aptece wody wchodzącej w skład leków recepturowych. Do wartości opakowania nie wlicza się kosztów etykiet, korków oraz podkładek.” Należy jednak zaznaczyć, że paragraf mówi o korkach, które z definicji różnią się od używanych obecnie nakrętek. Przytoczony paragraf zabrania także wliczać kosztów przygotowanej w aptece wody.

[img]https://mgr.farm/sites/default/files/mgr_09.png[/img] 5. Błędny zapis witamin

Zastrzeżenia Narodowego Funduszu Zdrowia w wycenie i wykonaniu leków recepturowych tyczą się też nieprawidłowej ilość użytych roztworów witamin.

Witaminę E lekarz może wypisać poprzez podanie masy roztworu np:

Rp.
Vit. A liq 5,0
Vit. E liq. 5,0
Eucerini ad 100,0

lub masy czystej witaminy E:

Rp.
Vit. E 0,6
Eucerini ad 100,0

W pierwszym przykładzie należy odważyć po 5 gramów roztworu witaminy A i E, które najczęściej na stan wprowadzone są w mililitrach. Do wyceny leku niezbędne jest przeliczenie masy na objętość, czego dokonujemy posługując się gęstością preparatu dostępną na stronach internetowych producenta leku. Wycena leku recepturowego z założeniem, że 1 ml roztworu witaminy A lub E firmy Medana lub Hasco waży 1 gram jest błędem. Należy również w tym miejscu zaznaczyć, że rozporządzenia w sprawie wydawania z apteki leków i wyrobów medycznych w § 3. ust. 1. pkt 2 nakazuje zastosowanie surowca o najniższym stężeniu, jeżeli na recepcie – jako wchodzący w skład leku recepturowego – wymieniony został surowiec farmaceutyczny występujący w kilku stężeniach, a stężenie tego surowca nie zostało określone. Witamina A dostępna jest w stężeniach 45 000 j.m./ml oraz 50 000 j.m./ml. W wyżej wymienionym przykładzie należy odważyć 5 gram witaminy A o stężeniu 45 000 j.m./ml.

Zobacz również:

W drugim przykładzie lekarz napisał masę czystej witaminy E, która znajduje się w 2 ml roztworu firmy Medana. Taką też ilość preparatu należy użyć do wykonania leku i jego wyceny.

6. Wycena leku jednoskładnikowego

Kolejnym aspektem, który budzi wątpliwości wśród wielu farmaceutów jest refundacja jednoskładnikowych leków recepturowych. Surowce przeznaczone są wyłącznie do wykonywania leków recepturowych, nie podlegają sprzedaży bezpośredniej nawet na receptę lekarską, dlatego przed wydaniem takiego leku trzeba go przepakować do odpowiedniego opakowania i wypisać sygnaturę za co aptece należy się taxa laborum. Trudno zatem znaleźć argumenty, by leki recepturowe jednoskładnikowe były liczone inaczej niż na ryczałt z naliczeniem odpowiedniej taxa laborum i marży.

7. Adnotacje dotyczące zmian

NFZ zwraca również uwagę na brak adnotacji o zmianie składu leku recepturowego. Przypomnijmy, że rozporządzenia w sprawie wydawania z apteki leków i wyrobów medycznych w § 3. ust. 1. pkt 3 pozwala farmaceucie na następujące zmiany w składzie leku recepturowego: „Osoba sporządzająca lek recepturowy dokonuje korekty składu leku recepturowego, jeżeli podany na recepcie skład może tworzyć niezgodność chemiczną lub fizyczną, mogącą zmienić działanie leku lub jego wygląd, przez:

a) dodanie surowca farmaceutycznego ułatwiającego prawidłowe przygotowanie postaci leku recepturowego lub pozwalającego na uzyskanie jednolitego dawkowania,
b) prawidłowy dobór surowców farmaceutycznych, zapewniający rozpuszczenie wszystkich składników leku recepturowego w celu uzyskania jego właściwej postaci,
c) zmianę postaci surowca farmaceutycznego z rozpuszczalnej na nierozpuszczalną lub odwrotnie, z uwzględnieniem koniecznej różnicy w ilości surowca;”
W przypadku dokonania zmian w składzie leku recepturowego osoba wykonująca go musi zaznaczyć to na rewersie recepty, co jak pokazały kontrole NFZ często jest pomijane.

[img]https://mgr.farm/sites/default/files/mgr_09.png[/img] 8. Przekroczone dawki maksymalne

Częstym błędem jest również brak korekty, przez osobą realizującą receptę, przekroczonej dawki surowca recepturowego. Rozporządzenia w sprawie wydawania z apteki leków i wyrobów medycznych w § 3. ust. 1. pkt 4 zaznacza, że osoba realizująca receptę zmniejsza ilość surowca farmaceutycznego w składzie leku recepturowego do wielkości określonej przez dawkę maksymalną, jeżeli:

a) dawka maksymalna jest dla tego surowca ustalona,
b) ze składu oraz sposobu użycia podanego w recepcie wynika, że nastąpiło przekroczenie dawki maksymalnej, a wystawiający receptę nie uczynił adnotacji o konieczności zastosowania dawki wskazanej w składzie leku;

Należy również zaznaczyć, że rozporządzenie nie precyzuje w jaki sposób osoba wystawiająca receptę ma zaznaczyć świadome przekroczenie dawki maksymalnej. Musi być to jednak poczynione w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości.

9. Nieautoryzowane korekty

Realizując receptę trzeba zwrócić szczególną uwagę na nieautoryzowane poprawki. Każda zmiana na dokumencie musi być oznaczona pieczęcią i podpisem osoby wystawiającej receptę. Uwadze osoby realizującej nie może również umknąć brak dawkowania w przypadku leku zawierającego substancję psychotropową lub silnie działającą. Brak tych danych uniemożliwia wykonanie leku.

10. Brak uprawnienia technika farmaceutycznego do wykonania leku

Wymieniając najczęstsze nieprawidłowości NFZ wskazuje również na realizację recept przez osoby nieposiadające kwalifikacji i uprawnień. Uwaga dotyczy sporządzana i wydania leków zawierających w swoim składzie substancje czynne należące do wykazu substancji bardzo silnie działających (Wykaz A) przez technika farmaceutycznego.

11. Nadużywanie małych opakowań surowców

Podejrzenia Narodowego Funduszu Zdrowia budzi również nieuzasadnione używanie surowców w małych opakowaniach jednostkowych, których cena jest znacznie wyższa w przeliczeniu na jeden gram surowca. Zawyża to koszty leku oraz podnosi koszty refundacji. Brak jest jednak uregulowań prawnych nakazujących osobie wykonującej lek recepturowy używanie konkretnej wielkości opakowań jednostkowych surowców. Urzędnicy sprawdzają jednak czy marża na składnik leku recepturowego została naliczona prawidłowo i weryfikują ceny ich zakupu z fakturami.

12. Czas przyjęcia, czas wykonania

Osoba realizująca receptę jest zobowiązana przed wydaniem produktu leczniczego lub wyrobu medycznego do umieszczenia na recepcie, na której przepisano lek recepturowy, jego numeru bieżącego, adnotacji o dacie i czasie przyjęcia recepty do realizacji oraz swojego podpisu i pieczątki. Dane o czasie przyjęcia i wykonania recepty przesyłane są w zestawieniu zbiorczym zestawienia refundacyjnego. NFZ w czasie kontroli często stwierdza niezgodność przekazanych danych z informacją umieszczoną na rewersie recepty, dlatego w czasie wyceniania leku recepturowego w systemie aptecznym trzeba zwrócić szczególną uwagę, czy czas przyjęcia i wykonania leku został poprawnie wprowadzony do systemu.

[img]https://mgr.farm/sites/default/files/mgr_09.png[/img]
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Requiem dla snu Requiem dla snu

„Requiem dla snu” to głośny dramat psychologiczny z 2000 roku w reżyserii Darrena Aronofsky’ego, opo...

Dyżury aptek za 700 zł za noc – część 2 Dyżury aptek za 700 zł za noc – część 2

Jako farmaceuci stale popełniamy ten sam błąd. Zakładamy, że nasi rozmówcy, tu: radni i starostowie,...

Eteryczny antybiotyk – olejek z drzewa herbacianego Eteryczny antybiotyk – olejek z drzewa herbacianego

Drzewo herbaciane (Melaleuca alternifolia) to endemit - naturalnie występuje tylko na kontynencie au...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz