REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Recepta na problem z receptą: poprawka czy dopisek?

20 grudnia 2017 11:14

Czy każda zmiana pierwotnej treści recepty wymaga autoryzacji osoby wystawiające? Jak traktować adnotacje pacjenta na recepcie? Takie pytania zadają sobie codziennie tysiące farmaceutów pracujących w aptekach. Od prawidłowej odpowiedzi zależy zwrot refundacji…

Ponieważ wśród farmaceutów panuje pogląd, że dopisek nie wymaga autoryzacji warto spojrzeć na definicję słownikową analizowanych słów. (fot. Shutterstock)

Nie ulega wątpliwości, że każda recepta, niezależnie czy wystawiona odręcznie, czy wydrukowana z komputera powinna być czytelna i z trwale naniesionymi danymi. Niestety codzienna praca w aptece potwierdza stosunkowo częste uchybienia – zarówno w powyższym zakresie, jak i w braku poszanowania recept przez samych pacjentów. Przypadki bywają różne, np. lekarz korzysta z pomocy pielęgniarki nanoszącej dane pacjenta, innym razem na wcześniej wydrukowanej recepcie dopisuje odręcznie leki lub dane statystyczne (oddział NFZ, uprawnienie dodatkowe, datę realizacji „od dnia” etc.) albo poprawia ilość opakowań czy dawkowanie. Z kolei pacjenci lubią coś skreślić lub postawić znaki graficzne (kropki, myślniki, krzyżyki) przy pozycjach, z których chcą zrezygnować.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich w § 2 ust. 2 stwierdza, że poprawki mogą być dokonywane jedynie przez osobę wystawiającą, przy czym każda z nich wymaga autoryzacji, tj. złożenia podpisu i odciśnięcia pieczątki. Ponieważ wśród farmaceutów panuje pogląd, że dopisek nie wymaga autoryzacji warto spojrzeć na definicję słownikową analizowanych słów. Otóż według słownika języka polskiego PWN:

REKLAMA

 • Poprawka jest to usunięcie błędu lub niewielkiego braku, a także wprowadzenie uzasadnionej innowacji.
 • Dopisek natomiast oznacza notatkę czy adnotację dodaną do większego tekstu.

Od razu można więc zauważyć, że znaczenie drugiego słowa nie było w aptekach dostatecznie zrozumiane, a to, co do tej pory zwykliśmy przyjmować za dopisek, w gruncie rzeczy stanowiło poprawkę. Czy zatem każda ingerencja w pierwotną treść recepty powinna zostać potwierdzona przez lekarza? Okazuje się, iż możliwe są pewne odstępstwa.

REKLAMA

Ten sam przepis w ust. 1 rozdziela naniesienie treści wymaganych rozporządzeniem od złożenia własnoręcznego podpisu przez osobę uprawnioną. Stało się to podstawą do twierdzenia, że lekarz musi się tylko podpisać. Dzięki temu nie ma powodu, by odrzucać recepty, gdzie innym charakterem pisma (z reguły pielęgniarki) napisano dane pacjenta. Podobnie wygląda sprawa z różnymi kolorami długopisu użytymi w polu Rp. Jednakże na wydrukowanym komputerowo druku wszelkie informacje dopisane ręcznie winny już zostać potwierdzone. W szczególności te, które mają wpływ na wysokość refundacji, czyli oddział NFZ, uprawnienie dodatkowe, numer PESEL, poziom odpłatności, dawkowanie czy ilość i nazwa leku.

Winą za pozostawienia pustych pól, w których miejscu powinien znajdować się „X” (uprawnienie dodatkowe, data realizacji „od dnia”, oddział NFZ) można obarczyć lekarza. Trzeba być jednak świadomym, że w razie kontroli krzyżowej z dokumentacją medyczną takie tłumaczenie nie wystarczy i w efekcie refundacja zostanie aptece cofnięta. Nie zawsze warto więc, zasłaniając się dobrem pacjenta, usypiać swojej czujności i wykluczać ryzyko fałszerstwa, które uzasadnia odmowę realizacji takiej recepty i konieczność zgłoszenia zaistniałego faktu osobie uprawnionej, lokalnemu WIF i NFZ.

Równocześnie istnieją sytuacje, kiedy pewna ingerencja nie bywa kwestionowana. Dotyczy to np. znaków stawianych przez pacjentów na recepcie obok leków. O ile kropki, myślniki czy „x” (równoznaczny niestety z odpłatnością 100%) są dopuszczalne na mocy § 16 ust. 4 pkt 3 rozporządzenia, który pozwala zrealizować receptę zawierającą inne, niż określone w przepisach znaki, kiedy nie stanowią reklamy. O tyle skreślenie wymaga już autoryzacji i dyskwalifikuje całą receptę.

Na koniec chciałbym jeszcze poruszyć dwie sprawy. Pierwsza z nich dotyczy dopisania na recepcie uprawnienia dodatkowego, np. S, kiedy przepisano drogi lek (dajmy na to Clexane), który nie znajduje się w wykazie bezpłatnych produktów dla seniorów. Analizując to, powinniśmy spojrzeć na receptę z drugiej strony, czyli wcielając się w rolę kontrolera Funduszu. Na jakiej podstawie chcielibyśmy cofnąć refundację aptece, kiedy w gruncie rzeczy nikt na tym dopisanym uprawnieniu nie zyskał? Pierwotna wartość refundacji recepty nie uległa zmianie, więc powodu do cofnięcia recepty nie ma.

REKLAMA

Drugą stanowią nieautoryzowane modyfikacje ilości leku bądź sposobu dawkowania. W kwestii ilości leku w zasadzie nie ma pola manewru, gdyż albo jest ona wpisana, albo nie jest i wtedy zgodnie z § 16 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia należy wydać najmniejsze refundowane lub zarejestrowane opakowanie. Dawkowania za to może dotyczyć trochę naciągany aspekt braku czytelności, co pozwala wydać nie więcej niż dwa najmniejsze opakowania (§ 16 ust. 1 pkt 1 lit. d).

Z uwagi na fakt, że temat czytelności jest sprawą subiektywną lepiej nie korzystać z tej furtki w niepewnych sytuacjach.

WAŻNE:

Farmaceuta może poprawić na recepcie:


 • kod uprawnienia dodatkowego (z wyjątkiem „S”),
 • symbol państwa oraz numer poświadczenia albo numer dokumentu uprawniający do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji,
 • wiek pacjenta,
 • nieczytelny numer PWZ lekarza i REGON świadczeniodawcy,
 • nieczytelne lub błędne dane pacjenta (imię, nazwisko, adres, numer PESEL, numer paszportu lub innego dokumentu ze zdjęciem).

Poprawne dane powinny znaleźć się na rewersie recepty i zostać opatrzone pieczątką i podpisem osoby realizującej.

Opracowano na podstawie:


 • Rozporządzenie MZ w sprawie recept lekarskich (Dz. U. 2016 poz. 62 ze zmianami)
 • Pismo MZ PLO.461.460.2016.BRB
 • Pismo NFZ z Łodzi WGL-I/1.4452.1.2016-(27)

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

To nie mamuty ani żubry – jeno dinozaury To nie mamuty ani żubry – jeno dinozaury

Z zainteresowaniem śledzę niezwykle kulturalną i merytoryczną przepychankę między kilkoma kolegami f...

5 mitów o półpaścu 5 mitów o półpaścu

Na temat półpaśca i jego leczenia krąży wiele mitów. Demaskujemy najczęstsze z nich. Ta wiedza może ...

Homeopatia – placebo czy magia? Tabu w UK? Homeopatia – placebo czy magia? Tabu w UK?

Temat homeopatii dzieli nas farmaceutów na całym świecie. Nie ma od niego ucieczki. Jedni twierdzą, ...

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz