WIF w Poznaniu sprzyjał „odwróconemu łańcuchowi dystrybucji”? | mgr.farm

WIF w Poznaniu sprzyjał „odwróconemu łańcuchowi dystrybucji”?

WIF w Poznaniu sprzyjał „odwróconemu łańcuchowi dystrybucji”?

Kilka miesięcy temu Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym. Jej wyniki udostępniono 16 października w Biuletynie Informacji Publicznej GIF. Przy tej okazji ujawniono, którzy Inspektorzy „sprzyjali” odwróconemu łańcuchowi dystrybucji…

Liczący sobie niecałe 20 stron dokument, udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej GIF, to „Wystąpienie Pokontrolne”, w którym została podsumowana cała kontrola NIK. Wynika z niego, że praca Głównego Inspektora Farmaceutycznego była oceniania głównie w kontekście walki z procederem „odwróconego łańcucha dystrybucji”. Kontrolerzy NIK przyglądali się sposobowi realizowania wszystkich przepisów umożliwiających walkę z nielegalnym wywozem leków za granicę. Działalność GIF została pod tym względem oceniona pozytywnie. Przy okazji ujawniono jednak ciekawe szczegóły dotyczące pracy Wojewódzkich Inspektoratów Farmaceutycznych…

Jednym z bardzie intrygujących fragmentów „Wystąpienia Pokontrolnego” jest ocena prawidłowości i skuteczności sprawowanego nadzoru nad Wojewódzkimi Inspektoratami Farmaceutycznymi. Z dokumentu można dowiedzieć się między innymi, że GIF w latach 2012 do 2015 przeprowadził 16 kontroli w podległych sobie inspektoratach. Kontrole dotyczyły zagadnień związanych z realizacją zadań takich, jak sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem apteki i punktów aptecznych, wydawanie decyzji i realizacjach wniosków pokontrolnych. GIF ocenił pozytywnie tylko jeden inspektorat, a pozytywnie z drobnymi uchybieniami dwa. Ocenę pozytywną z zastrzeżeniem otrzymały dwa inspektoraty, a pozytywną mimo stwierdzonych nieprawidłowości dwa kolejne. Działalność dwóch WIF została oceniona negatywnie: w Warszawie i Poznaniu.

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie został w ten sposób oceniony z powodu niewykonania poleceń GIF w zakresie kontroli wskazanych placówek obrotu produktów leczniczych oraz braku nadzoru i zdecydowanych działań w zakresie „odwróconego łańcucha dystrybucji”. Do tego dochodziły braki protokołów z czynności kontrolnych, nieskuteczność w egzekwowaniu wydawanych zaleceń pokontrolnych oraz brak ewidencji wyjść służbowych.

Jeszcze gorzej pod tym względem wyglądała sytuacja w Poznaniu, kiedy funkcję Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego pełnił dr n. farm Kazimierz Jakubiec. Jego praca została oceniona negatywnie z tytułu niezrealizowania zaleceń pokontrolnych, niewszczęcia postępowań wobec podmiotów uczestniczących w „odwróconym łańcuchu dystrybucji” i prowadzenia postępowań administracyjnych w sposób przewlekły, co umożliwiło podmiotom naruszającym prawo uniknięcie odpowiedzialności. Do tego poznański WIF uchylał się od wykonywania poleceń GIF nakazujących przeprowadzenie kontroli podmiotów uczestniczących w „odwróconym łańcuchu dystrybucji”!Warto przypomnieć, że dr n. farm. Kazimierz Jakubiec zrezygnował z funkcji Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Poznaniu w połowie września 2014 roku tłumacząc to brakiem środków na walkę z „odwróconym łańcuchem dystrybucji” i rosnącymi oczekiwaniami jego zwierzchników (więcej). Rzecznik prasowy GIF Paweł Trzciński przyznał, że do pracy dra Jakubca było sporo zastrzeżeń wyjaśnianych w czasie działań pokontrolnych (więcej). Nie mówiono jednak wtedy, jakie dokładnie były to zastrzeżenia – po opublikowaniu wyników kontroli NIK w połowie października już wiadomo.

Od stycznia 2015 funkcję Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Poznaniu pełni dr n. farm Grzegorz Pakulski. Z kolei dr n. farm. Kazimierz Jakubiec od kilku miesięcy jest kierownikiem własnej apteki w Poznaniu. 21 listopada planuje startować w wyborach na prezesa Wielkopolskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej. Czy farmaceuci z tego rejonu, znając okoliczności jego rezygnacji z funkcji WIF i ocenę jego pracy przez GIF, powierzą mu tę funkcję?

Wystąpienie Pokontrolne NIK do pobrania

Zdecydowanie najwięcej zmian dotknęło zapotrzebowań składanych przez podmioty wykonujące działalność leczniczą. (fot. Shutterstock)Zmiany w realizacji recept - kolejne...

Od 18 kwietnia obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie recept, które wprowadza kilka istotnych...

Spółka prowadziła w sumie sześć aptek i zatrudniała 12 magistrów farmacji. Zwolniona farmaceutka, zarabiała najwięcej spośród wszystkich zatrudnionych farmaceutów, którzy nie pełnili funkcji kierownika apteka. (fot. Shutterstock)Farmaceutka zwolniona z pracy, bo......

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum rozstrzygał niedawno pozew farmaceutki przeciwko byłemu pracodawcy...

Izba przygotowała opracowanie, które omawia wszystkie zmiany dotyczące realizacji recept. (fot. Shutterstock)O zmianach w realizacji recept w pigułce

Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie przygotowała opracowanie zmian przepisów dotyczących...

Dotychczasowy sposób postępowania przy wydawaniu określonych powyżej kategorii produktów leczniczych był prawidłowy i powinien być kontynuowany pomimo utraty mocy przez rozporządzenie z 8 marca 2012 r - twierdzi ministerstwo. (fot. Shutterstock)MZ: Rozporządzenie nie stanowiło...

W nowym rozporządzeniu w sprawie recept nie ma zapisów mówiących o możliwości dzielenia opakowań...

Farmaceutka mimo trzykrotnych wezwań, w trakcie postępowania, nie stawiała się w siedzibie Izby, by udzielić wyjaśnień. (fot. Shutterstock)Farmaceutka nie zbierała punktów...

Okręgowy Sąd Aptekarski w Katowicach ukarał farmaceutkę, która nie wywiązywała się z obowiązku...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.

Polityka prywatności serwisów grupy farmacja.net