Wszystkie klauzule farmaceuty

Wszystkie klauzule farmaceuty

Czy farmaceuta może odmówić wydania leku? Oczywiście. Czasami wręcz musi to zrobić, a sytuacji i przepisów do tego uprawniających jest całkiem sporo.

Katalog sytuacji, w których aptekarz może odmówić wydania leku jest dość szeroki i uwzględnia szczególnie miejsce, jakie zajmuje on w systemie opieki zdrowotnej. Według obowiązujących przepisów wykonywanie zawodu farmaceuty polega między innymi na „sprawowaniu nadzoru nad wytwarzaniem, obrotem, przechowywaniem, wykorzystaniem i utylizacją produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych”. Oznacza to, że stanowi on ostatnie ogniwo łańcucha dystrybucji leków mające kontakt z pacjentem, przez co spoczywa na nim odpowiedzialność za ich właściwe dyspensowanie i zastosowanie. Już samo to sprawia, że farmaceuta musi posiadać prawnie uregulowane kompetencje do odmowy sprzedaży określonego preparatu, jeśli w oparciu o posiadaną wiedzę uzna, że stanowi to zagrożenie dla zdrowia lub życia pacjenta albo rodzi podejrzenie działania niezgodnego z prawem.

Podstawowym zapisem dającym farmaceucie i technikowi farmaceutycznemu prawo do odmowy wydania produktu leczniczego, jeżeli może to zagrażać życiu lub zdrowiu pacjenta, jest artykuł 96 ustęp 4 ustawy Prawo farmaceutyczne. Uprawnienie to zwykło się potocznie nazywać „klauzulą zdrowia”. Teoretycznie daje ona prawo odmowy wydania każdego leku (dostępnego na receptę lub bez) jeśli tylko istnieje podejrzenie, że zaszkodzi on w jakikolwiek sposób pacjentowi – szczególnie jeśli nabywany jest w celu zastosowania niezgodnego z jego przeznaczeniem.

Ponadto odmowa wydania produktu leczniczego może nastąpić w sytuacjach, gdy nie zostały dopełnione odpowiednie wymogi formalne dotyczące recepty. Przykładowo gdy została ona wystawiona na dany lek podlegający refundacji i nie zawiera wszystkich elementów wynikających z przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich, dodatkowo nie dających się poprawić w ramach uprawnień zawodowych farmaceutów. Zrealizowanie takiej recepty może zostać zakwestionowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, co skutkować będzie odmową refundacji bądź żądaniem zwrotu już wypłaconej – w takiej sytuacji zadaniem farmaceuty jest weryfikacja jej poprawności i odmowa realizacji.

Innym przykładem sytuacji, w której farmaceuta lub technik farmaceutyczny może odmówić realizacji recepty lub zapotrzebowania, jest podejrzenie co do ich autentyczności. Zapis ten znajduje się w nieco zapomnianym rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 18 października 2002 roku w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Natomiast sposób postępowania z receptą, co do której zachodzi uzasadnione podejrzenie sfałszowania, opisuje zdecydowanie bardziej znane rozporządzenie Ministra Zdrowia z 8 marca 2012 w sprawie recept lekarskich. Mówi ono, że osoba wydająca leki powinna odmówić realizacji takiej recepty, zatrzymać ją i niezwłocznie powiadomić o tym wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego i oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia. O ile to możliwe, farmaceuta powinien poinformować o zaistniałej sytuacji również osobę uprawnioną do wystawienia takiej recepty (czyli lekarza podpisanego pod sfałszowanym dokumentem) lub świadczeniodawcę widniejącego w jej nagłówku.
Wracając jednak do rozporządzenia w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych, trzeba nadmienić również inne sytuacje umożliwiające na jego mocy odmowę wydania leku. Otóż jego paragraf 5 mówi, że może to również nastąpić gdy konieczne jest dokonanie zmian w leku recepturowym, przy braku możliwości porozumienia się z osobą, która ją wystawiła. Poza tym jeśli od dnia sporządzenia leku upłynęło co najmniej 6 dni – w przypadku leku recepturowego lub leku sporządzonego na podstawie etykiety aptecznej – pracownik aptek również może odmówić jego wydania.

Strony

 W 2017 roku w Zachodniopomorskiem było 610 aptek, a teraz jest ich 605. (fot. Shutterstock)Silna apteka to korzyści dla pacjentów

W Zachodniopomorskiem spadła liczba działających aptek i punktów aptecznych. Hanna Borowiak,...

Nie tylko treść ulotki, ale również oznakowanie opakowania produktu nie może zawierać elementów promocyjnych. (fot.Shutterstock)MZ proponuje zmiany w oznakowaniu...

Skierowany do konsultacji projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zakłada zaktualizowanie...

Farmaceuta zapewnił, że nie podejmował decyzji o umieszczeniu reklamy w gazecie, a była to decyzja zarządu spółki, do której należy apteka. (fot. Shutterstock)Kierownik ma obowiązek zagwarantować by...

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Śląskiej Izby Aptekarskiej skierował do Sądu...

Nastolatek usłyszał pięć zarzutów, nie jest jednak wykluczone, że na koncie ma znacznie więcej prób posługiwania się fałszywymi receptami. (fot. KMP w Gdańsku)Dzięki uwadze apteki Policja zatrzymała...

Za pomocą programów do obróbki grafiki 18-latek z Gdańska podrabiał recepty na leki...

W przypadku błędu farmaceucie pozostaje kontakt z Policją? (fot. Shutterstock)RODO utrudni farmaceutom naprawianie...

"Przytrafiło mi się dzisiaj źle zrealizować receptę na insuliny, wydałam za mało. Próbowałam...