Zakaz reklamy aptek - teoria a rzeczywistość | mgr.farm

Zakaz reklamy aptek - teoria a rzeczywistość

Zakaz reklamy aptek - teoria a rzeczywistość

Autor: Marek Koteluk

Wprowadzenie w 2012 roku zakazu reklamy aptek wyzwoliło kreatywność wielu właścicieli tego typu placówek. Niejednoznaczność przepisów sprawiła, że powstały dziesiątki sposobów na ich obejście. Największe rozbawienie budzą nazwy aptek, powstałych po 2012 roku…

Zakaz reklamy aptek i ich działalności, wprowadzony został 1 stycznia 2012 r. wraz nową ustawą refundacyjną konkretnie w artykule 94a PF którego treść podaję poniżej :

Art. 94a

1. Zabroniona jest reklama aptek i punktów aptecznych oraz ich działalności. Nie stanowi reklamy informacja o lokalizacji i godzinach pracy apteki lub punktu aptecznego.

1a. Zabroniona jest reklama placówek obrotu pozaaptecznego i ich działalności odnosząca się do produktów leczniczych lub wyrobów medycznych.

2. Wojewódzki inspektor farmaceutyczny sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy w zakresie działalności reklamowej aptek, punktów aptecznych i placówek obrotu pozaaptecznego.

3. W razie stwierdzenia naruszenia przepisu ust. 1 lub 1a wojewódzki inspektor farmaceutyczny nakazuje, w drodze decyzji, zaprzestanie prowadzenia takiej reklamy.

4. Decyzji, o której mowa w ust. 3, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

Oznacza to że przynajmniej teoretycznie jest całkowicie zabroniona przepisami prawa reklama aptek i ich działalności. Jak jest w praktyce? O tym napiszę w dalszej części mojego artykułu. Co grozi za złamanie zakazu reklamy? Mówi o tym art 129b PF:

Art. 129b

1. Karze pieniężnej w wysokości do 50.000 złotych podlega ten kto wbrew przepisom art. 94a prowadzi reklamę apteki, punktu aptecznego, placówki obrotu pozaaptecznego oraz ich działalności.

2. Karę pieniężną, określoną w ust. 1, nakłada Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w drodze decyzji . Przy ustalaniu wysokości kary uwzględnia się w szczególności okres, stopień oraz okoliczności naruszenia przepisów ustawy, a także uprzednie naruszenie przepisów.

3. Kary pieniężne stanowią dochód budżetu państwa. Wojewódzki inspektor farmaceutyczny jest wierzycielem w rozumieniu przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.4. Kary pieniężne uiszcza się w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. Od kary pieniężnej nieuiszczonej w terminie nalicza się odsetki ustawowe.

5. Egzekucja kary pieniężnej wraz z odsetkami za zwłokę następuje w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Podsumowując te wszystkie zmiany od 1.01.2012 reklama aptek powinna mieć charakter jedynie incydentalny a wszelkie naruszenia przepisów obłożone karami których wysokość skutecznie zniechęcałby do ewentualnego powtórnego ich łamania. Niestety ten zakaz nie zadziałał w praktyce równie odstraszająco na wszystkie podmioty które obecnie są właścicielami aptek w Najbardziej skuteczny okazał się stosunku do właścicieli małych pojedynczych aptek najczęściej będących własnością farmaceutów a najmniej w stosunku do sieci aptecznych…

Na początku zajmiemy się analizą nazwy apteki jako jej elementu reklamowego i wyróżniającego ją od innych aptek które istnieją na rynku farmaceutycznym. Ponieważ żyjemy w kraju w którym dla wielu pacjentów olbrzymią rolę odgrywa cena leku lub nawet tylko wstępna „deklaracja” niskich cen leków w nazwie apteki sprawdźmy jak to kształtuje się w praktyce?

Żeby to sprawdzić można wykorzystać rejestr aptek jaki znajduje się na stronie: http://ra.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/_layouts/15/ra/glowna.aspx

Aptek zawierających w nazwie poszukiwaną frazę „tani” jest łącznie 124! Z tej liczby frazę „tania” zawiera 17 aptek, frazę „tanie” dużo więcej bo aż 33 i tylko 1 apteka z frazą „tanio” ;-)
Czy to dużo? Czy mało? Bo ponad 120 aptek w Polsce jest obecnie „tanich” ;-) przynajmniej z nazwy…. Według mojej opinii po 1.01.2012 żaden WIF nie powinien wydać zgody na nazwę apteki zawierającą którąś z wymienionych fraz.

Inną frazą używaną w nazwie „taniej apteki” może być fraza „niski” takich aptek jest obecnie aż 22. Kolejną dużo rzadziej stosowaną jest fraza „grosz” obecnie działa 12 aptek o nazwie zawierającej to słowo („Apteka Na Ostatnim Groszu” to moja „ulubiona” :-))

Taka odmiana słowa „tani” , „niski” , „grosz” w nazwie apteki ma ewidentnie reklamowy charakter. Możecie sami sprawdzić ,że wiele z tych pozwoleń na prowadzenie apteki zostało wydane później niż po 1.01.2012 a nazwy aptek zaakceptowane mimo ich całkowicie reklamowego charakteru. „Przyjazne ceny” posiada tylko jedna apteka w rejestrze ;-)

Ceny leków w aptece mogą być także „małe” lub „zdrowe” takie nazwy posiada kilka aptek. „Promocyjne ceny” mają tylko 2 apteki w kraju ;-) (fraza : „promo”).

Na koniec bardzo ciekawa fraza „ceny hurtowe”. Takie ceny posiada aż 24 apteki w Polsce co oznacza że nie zarabiają one nic na sprzedawanych lekach i wydają je w cenie zakupu z hurtowni farmaceutycznej ??? :-)

CDN.

Niedofinansowanym przychodniom trudniej sprostać kosztom utylizacji preparatów, które przez przerwy w dostawie prądu mogły być przechowywane w nieodpowiednich temperaturach. (fot. Shutterstock)Dlaczego szczepionki z aptek są...

Jak mogło dojść do sytuacji, w której doświadczeni lekarze podają pacjentom w przychodniach...

Na stronie Powiatu Kamieńskiego zostanie zamieszczony specjalny numer, pod którym będzie można zgłosić przypadki niewywiązywania się właścicieli aptek z zapisów dotyczących dyżurów. (fot. Shutterstock)Apteki w Wolinie bagatelizują dyżury...

Rada Powiatu w Kamieniu Pomorskim, po raz kolejny w ostatnim czasie zajmowała się ustaleniem...

Jak zatem wyglądają reklamy po wprowadzonych w nich zmianach? Można przekonać się poniżej. (fot. YouTube)Aflofarm zmienia reklamy Neosine:...

Firma Aflofarm Farmacja Polska dokonała zmian w reklamach leku Neosine Forte (tabletki i syrop...

AdWords nie spełnia przesłanej określonych w art. 94a ustawy zabronionej reklamy aptek oraz jej działalności. (fot. Shutterstock) Apteka korzystając z systemu...

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny uznał, że promowanie przez aptekę internetową...

Apteki w przeszłości niejednokrotnie sygnalizowały braki z dostępnością do specjalistycznych leków. (fot. Shutterstock)W pomorskich aptekach brakuje...

Problemy z dostępnością leków w pomorskich aptekach sprawiają, że chorzy muszą zapisywać się na...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.