Regulamin kont pocztowych @mgr.farm | mgr.farm
W PRL-u niedoborowi aptek próbowano zaradzić, tworząc punkty apteczne I i II typu... (fot. MGR.FARM)

Apeka pod Orłem w Trzemesznie

Stosowanie niektórych leków przez sportowców jest dozwolone. Czy pomagają one w osiąganiu dobrych wyników? (fot. Shutterstock)

6 leków, które pomagają...

 Nie jest tajemnicą, że leki podawane doustnie za dnia cechuje zdecydowanie większa biodostępność. (fot. Shutterstock)

Czas zażywania leków ma...

Farmaceuta (aptekarz) nie może w toku swojej pracy podejmować działań, które były sprzeczne z przepisami prawa regulującymi wykonywanie zawodu. (fot. Shutterstock)

"Pracodawca zmusza mnie...

Wielu polskich farmaceutów szuka pracy w Irlandii. Jak powinni zacząć? (fot. Shutterstock)

Farmaceuta w Irlandii:...

Regulamin kont pocztowych @mgr.farm

1. Konta pocztowe w domenie mgr.farm może założyć każdy farmaceuta, którego tożsamość zostanie zweryfikowana w OIA.

2. Pojemność skrzynki pocztowej rośnie wraz z potrzebami użytkownika do maksymalnej pojemności 2GB.

3. Z konta można korzystać za pomocą:

a. systemu pocztowego pod adresem poczta.mgr.farm
b. programu pocztowego obsługującego protokół IMAP.

4. Konto zakładane jest przez Administratora w okresie do 48 godzin po wypełnieniu formularza rejestracyjnego. W niepełnych lub niepoprawnych danych okres ten może zostać wydłużony do momentu gdy użytkownik poda wszystkie wymagane dane.

5. Informacje niezbędne do korzystania z konta przesyłane na alternatywny adres e-mail podany podczas rejestracji lub przekazywane drogą telefoniczną na numer telefonu podany podczas rejestracji.

6. Jeśli Użytkownik Konta nie logował się do konta przez okres 6 miesięcy, Administrator ma prawo do usunięcia z konta wszystkich znajdujących się tam wiadomości, natomiast jeżeli Użytkownik Konta nie logował się do Konta w przez okres 9 miesięcy, Administrator ma prawo do usunięcia nieużywanego konta wraz z zawartością.

7. Korzystanie z usług pocztowych i związane z tym podanie informacji w formularzu rejestracyjnym jest całkowicie dobrowolne.

8. Użytkownik, podając dane osobowe w formularzu rejestracyjnym, oświadcza że:

a. są one zgodne z prawdą,
b. wyraża zgodę na przetwarzanie przekazanych danych przez farmacja.net sp. z o. o. zgodnie z Ustawą z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 z 1997.

9. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swych danych, a także prawo ich poprawiania i żądania usunięcia. Kontakt do administracji

10. Zgłoszenie przez Użytkownika wniosku o usunięcie przez farmacja.net sp. z o. o. danych podawanych w formularzu rejestracyjnym, powoduje iż dalsze świadczenie usługi jest niemożliwe z przyczyn technicznych i w związku z tym równoważne z usunięciem Konta pocztowego tego Użytkownika.

11. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania Konta zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami netykiety, a w szczególności do:

a. działania w sposób nie naruszający praw innych Użytkowników,
b. niepodejmowania działań mających na celu odczytanie haseł innych Użytkowników,
c. nieprzenoszenia na osoby trzecie prawa do korzystania z Konta,
d. nierozsyłania z Konta niechcianej przez innych użytkowników korespondencji,
e. bieżącego kontrolowania ewentualnych zmian niniejszego regulaminu na niniejszej stronie i przesyłanych na Konto Użytkownika oraz zapoznawania się z nimi.

12. Użytkownik nie może, bez uprzedniej zgody farmacja.net sp. z o. o., przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z korzystania z bezpłatnych Kont pocztowych w domenie mgr.farm, jak również odsprzedawać osobom trzecim takich praw.

13. Stosowane przez farmacja.net sp. z o. o. techniki zabezpieczenia kont i korespondencji służą zapewnieniu jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa, jednak ze względów technicznych nie mogą gwarantować w pełni tajemnicy składowanych i przesyłanych informacji.

14. farmacja.net sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za:

a. sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z Kont pocztowych, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki,
b. pocztę wysłaną oraz przyjmowaną przez Użytkowników,
c. jakiekolwiek szkody Użytkownika wynikające z nieprawidłowego udostępniania bądź niemożności udostępniania jego Konta,
d. skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła Użytkownika, niezależnie od przyczyny, która to spowodowała (np. udostępnienie hasła osobie trzeciej przez Użytkownika, złamanie hasła przez osobę trzecią),
e. udostępnianie hasła i danych osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa,
f. informacje oraz materiały pobrane z sieci Internet ani za skutki ich wykorzystania.
g. bezprawne działania osób trzecich polegające na ingerencji w system komputerowy Użytkownika w szczególności włamania i wirusy komputerowe.

15. farmacja.net sp. z o. o. zastrzega sobie prawo, a Użytkownik to prawo akceptuje, do:

a. okresowego wyłączania systemu pocztowego bez uprzedniego powiadomienia,
b. natychmiastowego zablokowania każdego Konta, bez uprzedzenia, w wypadku naruszenia przez Użytkownika regulaminu,
c. usunięcia w sytuacjach wyjątkowych, całej zawartości skrzynki
d. zablokowania na serwerze farmacja.net sp. z o. o. nadawców wiadomości lub całych domen i adresów IP w razie naruszenia dóbr Użytkowników Kont przez nadawców wiadomości z zewnątrz, w wypadku narażenia systemu pocztowego farmacja.net sp. z o. o. na straty lub niestabilność lub w razie naruszenia niniejszego Regulaminu.
e. całkowitego zaprzestania świadczenia bezpłatnych usług, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników.
f. uruchamiania oprogramowania antyspamowego przetwarzającego listy przychodzące do systemu pocztowego w celu klasyfikacji listów na spam i nie spam. Oprogramowanie antyspamowe gwarantuje skuteczność, jednak nie daje gwarancji zupełnej i szczelnej ochrony kont pocztowych przed niechcianą pocztą.
g. wprowadzenia ograniczeń ilości i wielkości listów przyjmowanych oraz przechowywanych przez system pocztowy. Ograniczenie powyższe dotyczyć może konkretnych skrzynek poczty elektronicznej lub ich agregatów. Może ono zostać wprowadzone na czas określony lub bez takiego ograniczenia czasowego.

16. W przypadku, gdy Użytkownik podjął działania, które nie są zakazane przez ten regulamin, ale zostaną przez farmacja.net sp. z o. o. uznane za niepożądane, Administrator może zawiadomić Użytkownika pocztą elektroniczną o tym fakcie, z żądaniem zaprzestania podejmowania tych działań. Jeżeli Użytkownik nie zastosuje się niezwłocznie do tego żądania, traktowane to będzie jak naruszenie regulaminu.

17. W przypadku stwierdzenia, iż dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym konta pocztowego są fałszywe farmacja.net sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do usunięcia takich Kont pocztowych.

18. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez farmacja.net sp. z o. o. zakładanego Konta użytkownika do celów komercyjnych, w szczególności poprzez:

a. wysyłanie informacji, reklam i innych treści o charakterze informacji handlowej na Konta Użytkowników,
b. dołączanie reklam i innych treści o charakterze informacji handlowej do listów przychodzących i wychodzących z bezpłatnego konta,

19. Wszelkie działania wymienione w pkt. 18. będą podejmowane bez ingerencji w treść korespondencji użytkowników.

20. Użytkownik ma prawo do rezygnacji z Konta w każdym czasie, w szczególności, gdy nie zaakceptuje zmian wprowadzonych do Regulaminu.

21. Wszelkie informacje o naruszeniach przez użytkowników poczty niniejszego regulaminu należy kierować na adres .

22. Tryb i sposób składania reklamacji:

a. Każdemu Użytkownikowi Konta przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem poczty.
b. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres
c. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 10 dni roboczych od dnia jej otrzymania.
d. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.
e. farmacja.net sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt. c w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych, lub napotka przeszkody z przyczyn niezależnych od farmacja.net sp. z o. o. (awarie sprzętu, sieci internetowej itp). farmacja.net sp. z o. o. ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień - czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.

23. farmacja.net sp. z o. o. zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.

24. Zmiany będą udostępniane Użytkownikom na niniejszej stronie jak i wysyłane na posiadane Konta pocztowe.

Niedofinansowanym przychodniom trudniej sprostać kosztom utylizacji preparatów, które przez przerwy w dostawie prądu mogły być przechowywane w nieodpowiednich temperaturach. (fot. Shutterstock)Dlaczego szczepionki z aptek są...

Jak mogło dojść do sytuacji, w której doświadczeni lekarze podają pacjentom w przychodniach...

Na stronie Powiatu Kamieńskiego zostanie zamieszczony specjalny numer, pod którym będzie można zgłosić przypadki niewywiązywania się właścicieli aptek z zapisów dotyczących dyżurów. (fot. Shutterstock)Apteki w Wolinie bagatelizują dyżury...

Rada Powiatu w Kamieniu Pomorskim, po raz kolejny w ostatnim czasie zajmowała się ustaleniem...

Jak zatem wyglądają reklamy po wprowadzonych w nich zmianach? Można przekonać się poniżej. (fot. YouTube)Aflofarm zmienia reklamy Neosine:...

Firma Aflofarm Farmacja Polska dokonała zmian w reklamach leku Neosine Forte (tabletki i syrop...

dWords nie spełnia przesłanej określonych w art. 94a ustawy zabronionej reklamy aptek oraz jej działalności. (fot. Shutterstock) Apteka korzystając z system reklamowego...

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny uznał, że promowanie przez aptekę internetową...

Apteki w przeszłości niejednokrotnie sygnalizowały braki z dostępnością do specjalistycznych leków. (fot. Shutterstock)W pomorskich aptekach brakuje...

Problemy z dostępnością leków w pomorskich aptekach sprawiają, że chorzy muszą zapisywać się na...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.