W rzeczywistości ziemniak nie przenika do mleka, nie powoduje kolek u dzieci ani żadnych innych sensacji.  (fot. Shutterstock)

Jaki kartofel dla karmiącej?

Umiejętne „sklasyfikowanie” pacjenta pozwala na odpowiednie dostosowanie się do niego i znalezienie wspólnego języka. (fot. Shutterstock)

Pacjenci cenią to w aptekach...

Dieta ciężarnej powinna opierać się na zasadach racjonalnego odżywiania. (fot. Shutterstock)

Podstawowe zasady...

Liczne badania oraz wieloletnie obserwacje pokazały, iż są to leki bezpieczne, również dla dzieci. (fot. Shutterstock)

9 mitów o...

W Polsce możemy mówić o co najmniej dwóch dużych kampaniach informacyjnych w polskich aptekach.  (fot. Shutterstock)

Farmaceuci chcą kampanii

Zastępca kierownika apteki

Zastępca kierownika apteki

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo farmaceutyczne w godzinach czynności apteki powinien obecny być jej kierownik. W ocenie specjalistów, przez określenie godziny czynności apteki należy rozumieć godziny otwarcia apteki, czyli czas, kiedy lokal placówki jest dostępny dla pacjentów (czyli osób, na rzecz których świadczone są usługi farmaceutyczne).

Obowiązek ciągłej obecności kierownika apteki może więc rodzić wiele problemów i nieporozumień, szczególnie w sytuacjach, gdy dana apteka pełni dyżury nocne niedzielne lub świąteczne, a także wówczas, gdy z różnych przyczyn, osoba piastująca funkcję kierownika nie może być obecna w lokalu apteki w godzinach jej dostępności dla chorych. Rozwiązania problemu należy jednak poszukiwać w przepisach Ustawy Prawo farmaceutyczne oraz rozporządzeniach wykonawczych, które w jednoznaczny sposób umożliwiają kierownikowi placówki ustanowienie swojego zastępcy.

Zastępcą kierownika apteki może być wyłącznie farmaceuta posiadający aktualne Prawo Wykonywania Zawodu, oraz staż pracy określony a art. 88 ustawy Prawo farmaceutyczne. Ustanowienia zastępstwa można dokonać wyłącznie na czas oznaczony – tzn. okres, którego początek i koniec jest z góry wiadomy. Jeśli jednak nieobecność taka (spowodowana np. chorobą lub wypadkiem losowym) jest niemożliwa do precyzyjnego oznaczenia w czasie – wtedy, należy wziąć pod uwagę przewidywalny czas trwania nieobecności. Niedopuszczalne jest powierzania zastępstwa na czas nieoznaczony. Warto nadmienić, iż w tym przypadku także obowiązuje zasada niełączenia stanowisk – podobnie, jak przy niemożności prowadzenia hurtowni farmaceutycznej, także i teraz kierownik jednej placówki nie może pełnić równoczesnych funkcji kierowniczych w innej aptece, nawet jeśli przybierają one charakter krótkiego zastępstwa.

Pisemne powiadomienie właściwych organówZgodnie z art. 11 ust. 1 rozporządzenia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki, powierzenie zastępstwa na czas oznaczony, przekraczający 30 dni, wymaga powiadomienia w formie pisemnej właściwego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego i Okręgowej Izby Aptekarskiej. Dokument taki powinien zawierać:

• imię i nazwisko właściwego kierownika apteki;
• dane personalne osoby zastępującej kierownika;
• szczegółowe informacje o spełnieniu podstawowych wymagań przez zastępcę kierownika apteki, o których mowa w art. 88 ustęp 1 ustawy Prawo farmaceutyczne;
• oznaczenie okresu trwania nieobecności kierownika apteki (i tym samym, długości trwania zastępstwa);
• przyczynę ustanowienia zastępstwa;
• datę i podpis osoby piastującej funkcję kierownika apteki;

W przypadku błędu farmaceucie pozostaje kontakt z Policją? (fot. Shutterstock)RODO utrudni farmaceutom naprawianie...

"Przytrafiło mi się dzisiaj źle zrealizować receptę na insuliny, wydałam za mało. Próbowałam...

Do tej pory inspektorem GIF mogła być wyłącznie osoba, która legitymowała się zatrudnieniem w podmiotach prowadzących obrót hurtowy. (fot. Shutterstock)Będzie więcej kontrolerów Inspekcji...

Zdaniem posła Marka Rucińskiego ostatnia nowelizacja prawa farmaceutycznego zawiera przepisy...

Nieprzesłanie danych uniemożliwi aptekom i punktom aptecznym wnioskowanie o dostęp do systemu P1. (fot. MGR.FARM)Kierownicy aptek proszeni o weryfikację...

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach apeluje do kierowników aptek ogólnodostępnych...

Różnica w zakresie wykształcenia farmaceuty i technika farmaceutycznego uniemożliwia technikom wykonywanie całego szeregu czynności, związanych z udzielaniem usług farmaceutycznych, w tym sprawowaniem opieki farmaceutycznej. (fot. Shutterstock)Przewaga liczebna techników nad...

Zdaniem Ministerstwa Zdrowia krótki, maksymalnie 2,5 letni cykl kształcenia w szkołach...

WIF w Poznaniu uznał, że w opisanej przez przedsiębiorcę sytuacji konieczne jest uzyskanie nowego zezwolenia. (fot. Shutterstock)Przeniesienie całej apteki do innego...

Wielkopolski przedsiębiorca poddał w wątpliwość kwestię zmiany zezwolenia w sytuacji gdy apteka...