REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Farmaceutyczny spór o znaki towarowe, czyli ile z ACARDu ma ANACARD PRO?

pt. 30 września 2022, 19:28

Już od co najmniej sześciu lat trwa spór między firmami Swiss Pharma International AG (należąca do Grupy Polpharma) i Hasco TM (Grupa Hasco) o znak towarowy ANACARD PRO i jego podobieństwo do ACARD. Kilka tygodni temu Naczelny Sąd Administracyjny wydał dwa wyroki, które sprawią, że na rozstrzygnięcie sporu trzeba będzie jeszcze poczekać…

W chwili zamknięcia rozprawy nadal nie został rozpoczęty remont, drogeria funkcjonowała jak wcześniej (fot. Shutterstock)
Uchylenie obu wyroków WSA i skierowanie ich do ponownego rozpatrzenia niewątpliwie sprawi, że spór między obiema firmami nieprędko zostanie rozstrzygnięty (fot. Shutterstock)

Podobieństwo między nazwami leków produkowanych przez różne firmy farmaceutyczne, nie jest niczym niezwykłym. Przeglądając apteczne półki, można na nich znaleźć preparaty o zbliżonych nazwach, które nierzadko mają podobne zastosowanie. Często to podobieństwo wynika właśnie z próby zasygnalizowania za pomocą nazwy lub jej fragmentu, celu stosowania leku czy też jego działania. Choćby z tego powodu leki lub suplementy diety, których obszarem działania jest serce, mają w nazwie człon „card” – odnoszący się do polskiej „kardiologii” lub greckiego „καρδιά” (oznaczającego „serce”).

Problem pojawia się, gdy zbyt podobne nazwy konkurencyjnych leków z tej samej kategorii, zaczynają wzbudzać podejrzenia o stosowanie nieuczciwych praktyk. Dzieje się tak, gdy nazwa lub identyfikacja wizualna nowego produktu, za bardzo zbliża się do produktu obecnego dłużej na rynku i posiadającego określoną renomę. I to właśnie wokół tego zagadnienia toczy się od kilku lat wielopłaszczyznowy spór między firmami Swiss Pharma International AG (należąca do Grupy Polpharma) i Hasco TM Sp. z o.o. Sp. komandytowa (Grupa Hasco). Spór dotyczący znaków towarowych ACARD i ANACARD PRO.

REKLAMA

Ta historia swój początek ma w roku 1994. To właśnie wtedy firma Swiss Pharma International AG zgłosiła do Urzędu Patentowego słowny znak towarowy ACARD. Prawa do jego używania otrzymała w lutym 1996 roku. W czerwcu tego samego roku do obrotu po raz pierwszy został dopuszczony lek Acard, produkowany przez WZF Polfa S.A. (Grupa Polpharma). Od tego momentu preparat zawierający 75 mg kwasu acetylosalicylowego, stosowany w profilaktyce chorób serca, zyskiwał na popularności i renomie, w pewnym momencie stając się absolutnym liderem na rynku.

REKLAMA

Przez lata wiele preparatów o tym samym składzie i wskazaniach, próbowało powtórzyć ten sukces. Jednym z nich był lek Anacard firmy Hasco. W marcu 2013 roku do Urzędu Patentowego zgłosiła ona słowny znak towarowy ANACARD PRO, a w po niecałym roku otrzymała prawo do jego stosowania. Niedługo po tym producent zgłosił też takie znaki towarowe jak ANACARD, Anacard PROTECT, ANACARD Medica Protect. Wkrótce rozpoczął się trwający po dziś dzień farmaceutyczny spór o znaki towarowe…

ANACARD PRO działał w cieniu ACARDu?

14 czerwca 2016 roku firma Swiss Pharma International AG wniosła do Urzędu Patentowego o unieważnienie prawa ochronnego Hasco TM na znak towarowy ANACARD PRO. Jako podstawę żądania wskazano art. 132 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej. Przepis ten mówi, że nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy identyczny lub podobny do renomowanego znaku towarowego zarejestrowanego lub zgłoszonego z wcześniejszym pierwszeństwem do rejestracji (o ile znak taki zostanie zarejestrowany) na rzecz innej osoby dla jakichkolwiek towarów, jeżeli mogłoby to przynieść zgłaszającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego.

Innymi słowy firma Swiss Pharma International AG wskazywała, że znak towarowy ANACARD PRO jest podobny do znaku towarowego ACARD, który ma cechy znaku renomowanego. ANACARD PRO poprzez swoje podobieństwo miał „działać w cieniu znaku towarowego ACARD” i wykorzystywać jego atrakcyjność oraz „wysiłek handlowy włożony przez właściciela tego znaku towarowego w wykreowanie i utrzymanie jego wizerunku”.

Urząd Patentowy dokonał analizy podobieństwa obu oznaczeń na trzech płaszczyznach: wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej. Analizowano także zestawienie poszczególnych liter i sylab. Ostatecznie organ uznał, że oba znaki towarowe – choć zawierają identyczne 5 liter ułożonych w tej samej kolejności – „oceniane jako całość różnią się wystarczające we wszystkich płaszczyznach postrzegania, wywierając odmienne ogólne wrażenie na odbiorcach”.

REKLAMA

Urząd w swojej analizie wskazał, że w przemyśle farmaceutycznym powszechne jest występowanie znaków towarowych tzw. sugerujących lub aluzyjnych, które wskazują pośrednio na przeznaczenie leków do oznaczania których służą, bądź nawiązują do substancji czynnych zawartych w lekach. W rezultacie okazało się, że ochronę otrzymało około 100 znaków towarowych zawierających słowo CARD, w tym około 30 zawierających element słowny ACARD i przeznaczonych do ochrony towarów z klasy 5 (produkty farmaceutyczne).

Finalnie Urząd Patentowy decyzją z 4 grudnia 2017 roku uznał, że oba znaki towarowe różnią się od siebie i nie istnieje ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd czy też skojarzenia znaku ANACARD PRO i ACARD. Poza tym firma Swiss Pharma International AG nie udowodniła, że ANACARD PRO działał w cieniu znaku towarowego ACARD czy też w jakikolwiek sposób szkodził jego renomie. Istnienie tej renomy okazało się zresztą jedyną przesłanką, którą w całej sprawie Urząd Patentowy potwierdził, ostatecznie jednak oddalając wniosek firmy o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy ANACARD PRO.

Wygaśnięcie prawa do znaku towarowego ACARD

Co ciekawe 2 sierpnia 2016 roku – a więc niedługo po wszczęciu postępowania o podobieństwo znaków ANACARD PRO i ACARD – firma Hasco wniosła do Urzędu Patentowego o stwierdzenie wygaśnięcia prawa firmy Swiss Pharma International AG do znaku towarowego ACARD. Tego samego, który został jej przyznany 1996 roku.

Hasco powoływało się na art. 169 ust. 1 ustawy Prawo własności przemysłowej, który mówi, że prawo ochronne na znak towarowy wygasa na skutek „nieużywania zarejestrowanego znaku towarowego w sposób rzeczywisty dla towarów objętych prawem ochronnym w ciągu nieprzerwanego okresu pięciu lat, po dniu wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego, chyba że istnieją ważne powody jego nieużywania”.

Okazuje się, że Urząd Patentowi przychylił się do wniosku Hasco. W decyzji wydanej również 4 grudnia 2017 roku organ uznał, że prawo ochronne dla znaku towarowego ACARD wygasło 29 czerwca 2001 roku (o taką datę wnioskowało Hasco). Firma Swiss Pharma International AG w trakcie postępowania przedstawiała dowody na to, że znak ten był używany za jej zgodną przez powiązane z nią spółki. Jako materiał dowodowy przedstawiano reklamy telewizyjne, prasowe, plakaty a nawet billboardy, promujące lek Acard. Wśród nich znalazł się nawet artykuł z 2014 roku na temat filmu „Bogowie”, którego mecenasem była marka Acard… Wszystko jednak na nic.

Urząd Patentowy zwrócił uwagę, że przedstawiony materiał dowodowy dotyczył innego znaku towarowego tj. słowno-graficznego oznaczenia „Acard Acidum acetylsalicylicum”. Z kolei nieliczne materiały reklamowe na których pojawiał się znak ACARD, w ocenie organu nie świadczyły o tym, że taki produkt znajdował się rzeczywiście w obrocie.

– Uprawniony w przedmiotowej sprawie nie przedłożył dowodów, z których wynikałoby, że towary oznaczane znakiem spornym są używane w sposób determinowany zarzutem stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego. Żaden z poszczególnych materiałów dowodowych ani kompleksowy całokształt wszystkich tych dowodów nie wykazał rzeczywistego używania znaku spornego – czytamy w aktach sprawy.

Obie decyzje Urzędu Patentowego zostały przez firmę Swiss Pharma International AG zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. W tym momencie obie sprawy zaczęły się przenikać…

Wyroki WSA i NSA

WSA w Warszawie wyrokiem z 9 października 2018 roku (sygn akt. VI SA/Wa 446/18) uchylił decyzję Urzędu Patentowego w sprawie wygaśnięcia prawa ochronnego dla znaku towarowego ACARD. Sąd uznał, że organ nie zbadał sprawy w należyty sposób, a w trakcie postępowania firma Swiss Pharma International AG przedstawiła nowe dowody (w postaci faktur od 1998 roku) na to, że lek ACARD rzeczywiście był wprowadzany do obrotu.

Sąd zwrócił też uwagę na pewną niekonsekwencję Urzędu Patentowego, który w toczącym się niemal równolegle drugim postępowaniu (dotyczącym ANACARD PRO) sam przyznał, że znak towarowy ACARD był w dniu 4 marca 2013 roku znakiem renomowanym. To miało wskazywać „bezspornie na rzeczywiste używanie znaku”.

W przypadku drugiej skargi Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie nie był już jednak przychylny firmie Swiss Pharma International AG i podtrzymał decyzję Urzędu Patentowego, który nie dopatrzył się podobieństwa między znakami ANACARD PRO i ACARD. Wyrok WSA w tej sprawie również 9 października 2018 roku (sygn. akt VI SA/Wa 1000/18).

Jak się okazuje oba wyroki WSA zostały zaskarżone do Naczelnego Sądu Administracyjnego. W przypadku pierwszego z nich, skargę złożyła firma Hasco, ale także Urząd Patentowy. Z kolei na drugi wyrok skargę złożyła oczywiście firma Swiss Pharma International AG. Rozstrzygnięcia NSA w tych sprawach zapadły kilka tygodni temu – 5 lipca 2022 roku. W obu przypadkach zaskarżane wyroki WSA zostały uchylone i przekazane do ponownego rozpatrzenia. A to oznacza, że spór między obiema firmami jeszcze przez kilka lat pozostanie nierozstrzygnięty.

Sprzeczności i niejasności…

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że w uzasadnieniach obu wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego pojawiały się niezrozumiałe sprzeczności i niejasności. I tak w przypadku sporu podobieństwo znaku ANACARD PRO i ACARD, WSA najpierw przywołał stanowisko Urzędu Patentowego, że „nie istnieje zatem ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje ryzyko skojarzenia spornego znaku towarowego ze znakami przeciwstawionymi”, by następnie stwierdzić, że „pomimo podobieństwa pomiędzy przeciwstawionymi znakami, nie można zdaniem Sądu stwierdzić, że jest to podobieństwo stwarzające ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd”.

– Uzasadnienie wyroku Sądu pierwszej instancji nie tylko zawiera sprzeczności dotyczące oceny wyrażonego w zaskarżonej decyzji stanowiska Urzędu Patentowego RP, ale również nie wyjaśnia przesłanek, które doprowadziły do oddalenia skargi, nie odnosi się też do zarzutów w skardze postawionych – czytamy w uzasadnieniu wyroku NSA (sygn. akt II GSK 152/19).

Podobne sprzeczności Naczelny Sąd Administracyjny dostrzegł też w uzasadnieniu wyroku WSA w drugiej sprawie. Z jednej strony sąd pierwszej instancji stwierdził bowiem, że „organ dokonał analizy całego materiału dowodowego i na podstawie tej analizy dokonał prawidłowego ustalenia, że przedłożony w postępowaniu administracyjnym przez skarżącą spółkę materiał dowodowy, nie pozwalał na przyjęcie twierdzenia o rzeczywistym używaniu oznaczenia ACARD”. Następnie WSA podzielił ocenę tego materiału dowodowego dokonaną przez Urząd Patentowy, co zasadniczo powinno prowadzić do wniosku, że uznał zaskarżoną decyzję za zgodną z prawem. Jednak w dalszych rozważaniach, Sąd pierwszej instancji i tak „uznał za zasadne uchylenie zaskarżonej decyzji, albowiem podzielił zarzut skargi dotyczący naruszenia art. 170 ust. 1 p.w.p.”.

NSA skrytykował też odwołanie się przez WSA do drugiej decyzji Urzędu Patentowego, gdzie stwierdzono renomę znaku towarowego ACARD.

– Sąd podniósł przy tym, że ustalenie w przedmiocie renomy „wskazuje […] bezspornie na rzeczywiste używanie znaku”. W kolejnym akapicie podkreślił jednak, że sąd administracyjny nie czyni własnych ustaleń w sprawie, nie wyjaśnił też, czy ustalenie w zakresie używania znaku związanego z ustaleniem renomy dotyczy tylko postępowania, w którym renoma była przedmiotem ustaleń organu, czy też przedmiotowego postępowania. Kwestii tych nie rozjaśniają również wskazania co do dalszego postępowania, Sąd pierwszej instancji zawarł w nich bowiem jedynie polecenie uwzględnienia stanowiska Sądu – czytamy w uzasadnieniu wyroku NSA (sygn. akt II GSK 229/19).

Spór na lata…

Uchylenie obu wyroków WSA i skierowanie ich do ponownego rozpatrzenia niewątpliwie sprawi, że spór między obiema firmami nieprędko zostanie rozstrzygnięty. Spór, który tak naprawdę nie ogranicza się tylko do tych konkretnych postępowań administracyjnych. Okazuje się bowiem, że postępowania w sprawie naruszenia praw do znaku ACARD przez firmę Hasco toczą się także przed sądami cywilnym. Te póki co oddalały powództwa firmy Swiss Pharma International AG, głównie w konsekwencji decyzji Urzędu Patentowego o wygaśnięciu prawa do znaku towarowego ACARD.

Jakby tego było mało w Urzędzie Patentowym toczą się obecnie postępowania w sprawie sprzeciwów dotyczących przyznania firmie Hasco praw do znaków towarowych  ANACARD, Anacard PROTECT i ANACARD Medica Protect. Wiele więc wskazuje na to, że ten farmaceutyczny spór o znaki towarowe potrwa jeszcze wiele lat…

©MGR.FARM

REKLAMA
REKLAMA
Artykuł sponsorowany
Redakcja mgr.farm

Niedobór witamin i minerałów u seniorów – jak im pomóc?

24 listopada 202214:55

Dieta osób starszych powinna opierać się nie tylko o prawidłowy bilans energetyczny spożywanych posiłków. Niezwykle istotne jest także, aby na konsumowane potrawy składały się różnorodne produkty, które dostarczą organizmowi odpowiednich ilości składników odżywczych, minerałów oraz witamin. Niestety, osoby w wieku senioralnym często nie stosują się do zasad prawidłowego żywienia. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest mnóstwo. […]

Dieta osób starszych powinna opierać się nie tylko o prawidłowy bilans energetyczny spożywanych posiłków. Niezwykle istotne jest także, aby na konsumowane potrawy składały się różnorodne produkty, które dostarczą organizmowi odpowiednich ilości składników odżywczych, minerałów oraz witamin. Niestety, osoby w wieku senioralnym często nie stosują się do zasad prawidłowego żywienia. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest mnóstwo. Począwszy od zaburzeń fizjologicznych, poprzez problemy natury emocjonalnej, na czynnikach ekonomicznych kończąc. Dlatego tak istotne jest dostarczanie do organizmu przez osoby starsze w odpowiednich proporcjach wszelkich składników odżywczych wraz z niezbędnymi witaminami i minerałami [3].   

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WYSTĄPIENIE NIEDOŻYWIENIA U SENIORÓW

Niestosowanie się przez osoby starsze do zasad prawidłowego żywienia często nie jest bezprzyczynowe. Wśród czynników, które mogą na taki stan rzeczy wpływać, możemy wyróżnić:

REKLAMA
 • spowolniony metabolizm: wpływa na słabsze odczuwanie głodu, wolniejszą perystaltykę jelit, a także pogorszenie wchłaniania składników odżywczych; 
 • choroby zębów i przyzębia: skutkują one wystąpieniem problemów z pobieraniem pokarmów, a tym samym znacznie zmniejsza się różnorodność spożywanych posiłków;
 • choroby układu pokarmowego i zaburzenia aktywności enzymów trawiennych: mogą prowadzić do zaburzeń wchłaniania dostarczanych wraz z pożywieniem składników odżywczych;  
 • zanik smaku oraz węchu: wiąże się to z tym, że osoba starsza nie odczuwa przyjemności z jedzenia; 
 • zaburzenia emocjonalne: ich występowanie wiąże się z problemami z racjonalnym myśleniem i problemami z poczuciem czasu. W związku z tym nie spożywają oni posiłków regularnie oraz nie przywiązują wagi do jakości spożywanych posiłków; 
 • złe warunki materialno-bytowe: problemy ekonomiczne powodują, że seniorów nie stać na zakup odpowiedniej jakościowo i ilościowo żywności; 
 • samotność: wielu seniorów nie przywiązuje wagi do jakości przygotowywanych posiłków, gdyż czują się wykluczeni społecznie; 
 • zażywanie niektórych leków: np. glikokortykosteroidy zaburzają wchłanianie wapnia i metabolizm mikroelementów; leki przeczyszczające wpływają negatywnie na wchłanianie witamin A,D3,K; tetracykliny zaburzają wchłanianie witamin D3, B6, kwasu foliowego; inhibitory pompy protonowej zaburzają wchłanianie witaminy B12 [2,4,5,6];

NIEDOBORY WITAMIN I SKŁADNIKÓW MINERALNYCH U OSÓB STARSZYCH

Ze względu na powyższe czynniki, niezwykle istotne jest, aby dieta osób starszych dostarczała do ich organizmu odpowiednią ilość składników odżywczych, witamin oraz minerałów. Powinna ona uwzględniać takie czynniki, jak stan fizjologiczny seniora, wiek, płeć, nałogi, czy stosowane leki. Dieta nie zawsze okazuje się wystarczająca do tego, by uzupełnić wszelkie niedobory odżywcze. W takich sytuacjach zaleca się zastosowanie odpowiednio skomponowanych suplementów diety. Należy, jednak pamiętać, że nie są one nieobojętne dla zdrowia człowieka. Nieodpowiednio dobrane mogą wywoływać działania niepożądane i wchodzić w interakcje ze stosowanymi lekami. Dlatego ważne jest, aby ich zakupu dokonywać w aptekach, gdzie fachowy personel udzieli stosownych informacji odnośnie składu danego preparatu, czy zaleceń dotyczących jego dawkowania [3]. 

REKLAMA

U osób powyżej 65. roku życia obserwuje się, m.in. deficyt witaminy D3. Jej niedobór może przyczyniać się do rozwoju chorób nowotworowych, chorób serca, cukrzycy typu I, a także chorób psychicznych. Ważną kwestią wynikającą z niedoboru tej witaminy jest zaburzenie gospodarki wapniowo-fosforanowej, co przyczynia się do rozwoju osteoporozy oraz osłabienia siły mięśniowej [7].  

Innymi witaminami, które koniecznie powinny się znaleźć w diecie seniorów, są witaminy A, C i E. Są one silnymi utleniaczami, dzięki czemu spowalniają procesy starcze, a także zapobiegają rozwojowi miażdżycy oraz chorób nowotworowych [3]. Co więcej, witamina C korzystnie wpływa na gojenie się wszelkiego rodzaju owrzodzeń i odleżyn, a witamina E odgrywa zasadniczą rolę w funkcjonowaniu układu odpornościowego [2,5].  U osób w podeszłym wieku wzrasta także zapotrzebowanie na witaminy z grupy B. Przykładowo odpowiednia podaż witamin B2, B6, B12 i kwasu foliowego opóźnia rozwój choroby Alzheimera [5]. Natomiast niedobór kwasu foliowego, witaminy B12 oraz żelaza może ujawnić się w postaci anemii [3]. Osoby w wieku senioralnym powinni ponadto zwrócić uwagę na właściwą podaż wapnia i fosforu. Ma to istotne znaczenie dla zahamowania rozwoju niekorzystnych zmian w ich układzie kostnym. U osób w podeszłym wieku stwierdza się także dość często niedobór takich składników mineralnych jak cynku, magnezu, selenu, czy chromu [5].  

Przykładem preparatu zawierającego w swoim składzie kompleks witamin oraz minerałów pozwalających na wzmocnienie funkcjonowania organizmu osób starszych jest Pharmaton Geriavit®. Co więcej, w jego składzie znajduje się także ekstrakt z żeń-szenia będący źródłem ginsenozydów. Substancje te posiadają szereg właściwości prozdrowotnych. Mają one, m.in. zdolność stymulowania hemoglobiny do przyłączania większej ilości tlenu, a także pobudzają aktywność makrofagów, komórek NK, neutrofili i zwiększają syntezę cytokin prozapalnych [8].

Dzięki temu: 

REKLAMA
 • następuje wzrost odporności; 
 • poprawie ulega pamięć i koncentracja; 
 • wzrasta ogólna wydolność fizyczna i psychiczna organizmu [9]; 

Z tego względu stosowanie preparatu Pharmaton Geriavit nie tylko poprawia funkcjonowanie ludzkiego organizmu i zmniejsza ryzyko rozwoju przewlekłych chorób, ale i zapewnia witalność i pełnie energii na każdy dzień. 

Warto uświadamiać w tym osoby starsze, które nie zawsze potrafią samodzielnie dokonać właściwego wyboru odpowiednich preparatów uzupełniających niedobory witaminowo-mineralne. Zbliżające się święta Bożego Narodzenia mogą być idealną okazją, by zadbać o swoich rodziców i dziadków. Podarowanie im wysokiej jakości preparatu, którego zażywanie poprawi ich jakość życia może być najlepszym prezentem.

Bibliografia: 

 1. Gancarek J, Wanot B, Biskupek-Wanot A.  Proces starzenia i jego aspekty. Zaburzenia odżywiania. DOI: 10.16926/daziw.2020.05
 2. Dąbrowska K, Wanot B, Pilis K. Starzenie się i dieta osób starszych. DOI: 10.16926/daziw.2020.07
 3. Macias M, Doskocz J, Biskupek-Wanot A, Doskocz M. Żywienie i suplementy diety u osób starszych. DOI: 10.16926/daziw.2020.11
 4. Burmecha-Olszowy M, Kaczyński M. Żywienie osób w wieku podeszłym. Alter Ego Seniora 2014; 1 (2): 40-41. 
 5. Jurczak I, Barylski M, Irzmański R. Znaczenie diety u osób w wieku podeszłym- ważny aspekt prewencji zdrowia czy nieistotna codzienność? Geriatria 2011; 5: 127-133. 
 6. Duda G, Saran A. Polskie rekomendacje dotyczące spożywania witamin i składników mineralnych przez osoby w starszym wieku, Farmacja Współczesna 2008; 1: 16-23.
 7. Kupisz-Urbańska M, Galus K Epidemiologia niedoboru witaminy D u osób w podeszłym wieku. Wybrane Zagadnienia. Gerontologia Polska 2011; 19 (1): 1-6. 
 8. Jankowska K, Suszczewicz N. Naturalne metody wspomagania odporności w walce z koronawirusem, Wiedza Medyczna 2020; wydanie specjalne: 46-65.
 9. Dąbrowska- Bernstein B, Moskalik M, Wydro D. Adaptogeny korygujące reakcję organizmu na stres i zaburzenia homeostazy- pomocą w prewencji chorób cywilizacyjnych, 2015. 

MAT-PL-2202376-1.0-11.2022

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]