REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Zakaz reklamy aptek: wszystko albo nic?

24 kwietnia 2018 10:11

Ostatnie decyzje Inspekcji Farmaceutycznej, nakładające wysokie kary na przedsiębiorców, za łamanie zapisów o zakazie reklamy, coraz częściej prowokują pytanie o granicę wyznaczającą nielegalną formę promocji aptek. A ta, coraz agresywniej wdziera się na teren praktyk, stosowanych na co dzień w aptekach w całym kraju. I choć nie można odmówić Inspektorom słuszności podejmowanych decyzji, rodzi się pytanie o przyszłość części „propacjenckich” zachowań i „quasi-profesjonalnych”, usługowych propozycji stosowanych w sporej liczbie aptek.

Jednym z ciekawszych stanowisk ostatnich kilkunastu miesięcy jest decyzja Lubuskiego WIF w kwestii prowadzenia dermokonsultacji w aptekach. (fot. Shutterstock)

Zarzewiem konfliktu na linii przedsiębiorca – inspektorat farmaceutyczny, a jednocześnie sednem do zrozumienia pozornie kontrowersyjnych decyzji urzędników, jest bardzo nieprecyzyjne stwierdzenie zawarte w artykule 94a ustawy Prawo Farmaceutyczne. Zgodnie z zapisami tam zawartymi, zakazana jest każda forma promocji aptek, poza informacjami o lokalizacji i godzinach otwarcia lokalu. Czym jest zatem reklama?
Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego – reklamą jest działanie mające na celu zachęcenie potencjalnych klientów do zakupu konkretnych towarów lub skorzystania z określonych usług. W decyzjach inspektorów często pojawia się wykładnia z orzecznictwa sądowego – reklamą aptek jest każde działanie, polegające na informowaniu i zachęcaniu do zakupu produktu w aptece (leku, wyrobu medycznego), mające na celu zwiększenie jego sprzedaży. Aby tak zakwalifikować działanie przedsiębiorcy, należy wskazać zachętę.

_______

[left]Art. 94a. 1. Zabroniona jest reklama aptek i punktów aptecznych oraz ich działalności. Nie stanowi reklamy informacja o lokalizacji i godzinach pracy apteki lub punktu aptecznego.
1a. Zabroniona jest reklama placówek obrotu pozaaptecznego i ich działalności odnosząca się do produktów leczniczych lub wyrobów medycznych.
2. Wojewódzki inspektor farmaceutyczny sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy w zakresie działalności reklamowej aptek, punktów aptecznych i placówek obrotu pozaaptecznego.
3. W razie stwierdzenia naruszenia przepisu ust. 1 lub 1a wojewódzki inspektor farmaceutyczny nakazuje, w drodze decyzji, zaprzestanie prowadzenia takiej reklamy.
4. Decyzji, o której mowa w ust. 3, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.[/left]
_______

Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny na podstawie Prawa farmaceutycznego ma możliwość nie tylko nakazać zaprzestania dalszej promocji placówki aptecznej, ale także może w ramach swoich uprawnień nałożyć na przedsiębiorcę karę finansową. I z tego uprawnienia inspektorzy korzystają coraz chętniej, nakładając (często tylko pozornie) dotkliwe kary.
_______

[left]Art. 129b. 1. Karze pieniężnej w wysokości do 50 000 złotych podlega ten kto wbrew przepisom art. 94a prowadzi reklamę apteki, punktu aptecznego, placówki obrotu pozaaptecznego oraz ich działalności.
2. Karę pieniężną, określoną w ust. 1, nakłada Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w drodze decyzji. Przy ustalaniu wysokości kary uwzględnia się w szczególności okres, stopień oraz okoliczności naruszenia przepisów ustawy, a także uprzednie naruszenie przepisów.
3. Wojewódzki inspektor farmaceutyczny jest wierzycielem w rozumieniu przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.[/left]
_______

Przyglądając się ostatnim decyzjom inspektorów, trudno oprzeć się wrażeniu, że poza czynnościami jawnie nieetycznymi i oczywistymi w ocenie, karane są także te zachowania, z którymi prawdopodobnie w codziennej praktyce spotkał się każdy polski farmaceuta. Nie będziemy jednak dziś dyskutować o przypadkach oczywistych. Nikogo bowiem nie zdziwi informacja, że Wielkopolski WIF nałożył na przedsiębiorcę karę wysokości 25 000 zł, za ewidentne działania promocyjne towarzyszące hucznemu otwarciu nowej apteki (a warto wspomnieć, że czterodniowe działania obejmowały rozdanie gadżetów opatrzonych logiem apteki: 5 kg cukierków, 500 sztuk etui na recepty, 500 pudełek na leki i 100 balonów, a także kolportaż z pomocą Poczty Polskiej 12 000 ulotek z informacją JUŻ OTWARTE i danymi teleadresowymi apteki). Co do zasadności podjętych kroków, nie można mieć tu jednak żadnej wątpliwości.

Sprawa jednak nieco się komplikuje, gdy optykę oceny zmienia lokalny inspektor i nakłada kilkutysięczne kary, za czynności uznawane dotychczas za akceptowalne, nawet gdy traktowane jako czerpane z pogranicza prawa lub uznawane dotychczas za zupełnie normalne. Co ciekawe, często dopiero ta zmiana sposobu postrzegania rzeczywistości sprawia, że po chwili głębszego zastanowienia, przyznajemy inspektorom zasłużoną rację.

DERMOKONSULTANTKA

Jednym z ciekawszych stanowisk ostatnich kilkunastu miesięcy jest decyzja Lubuskiego WIF w kwestii prowadzenia dermokonsultacji w aptekach. W piśmie z 06 marca 2017 r. wykazał, że obecność zewnętrznego konsultanta w znanej polskim aptekarzom formie, nie jest zgodna z prawem i stanowi zachętę do zakupu produktów promowanych w trakcie konsultacji w danej aptece, a zatem może stanowić podstawę do nałożenia na aptekę kary, także finansowej.

Szczególnie warto zwrócić uwagę na dwa trafnie oceniane aspekty. W pierwszym Inspektor zwrócił uwagę na fakt, iż dzięki zapisom Prawa farmaceutycznego znamy zakres działalności jaką można prowadzić w aptece oraz wiemy, kto może wspomniane czynności fachowe wykonywać. W drugim – wykazano celowość prowadzenia takich konsultacji – wzrost odwiedzin, a także pośrednio wzrost sprzedaży produktów oferowanych przez aptekę, aktywnie promowanych przez konsultanta.

Kłódka

POZOSTAŁO JESZCZE 75% TREŚCI

[img]https://mgr.farm/sites/default/files/CTA2.png[/img]

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Model biznesowy polskich aptek do korekty. Szczególnie sieciowych… Model biznesowy polskich aptek do korekty. Szczególnie sieciowych…

Wprowadzenie e-recepty to dla właścicieli aptek nie tylko zmiana związana z infrastrukturą techniczn...

Suplementy diety tylko z apteki Suplementy diety tylko z apteki

Do sprzedaży suplementów diety najlepszym miejscem są apteki, gwarantujące jakość i fachową poradę –...

Pseudoapteki w internecie Pseudoapteki w internecie

W Polsce działają setki drobnych naciągaczy, którzy na popularnych portalach ogłoszeniowych sprzedaj...

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz