REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Farmakologiczna profilaktyka migreny

14 stycznia 2015 08:00

Profilaktykę migreny rozważa się wówczas, gdy choroba poważnie zaburza normalne funkcjonowanie, jeśli napad zdarza się co najmniej 2 razy w miesiącu oraz gdy leczenie doraźne zawodzi. Decyzja o rozpoczęciu profilaktyki farmakologicznej musi być poprzedzona analizą dotychczasowego przebiegu choroby, skuteczności stosowanych leków doraźnych, a także aspektu ekonomicznego terapii doraźnej. Pacjent powinien co najmniej przez miesiąc prowadzić dzienniczek migreny, uwzględniając w nim częstość napadów, intensywność bólu i przyjmowane leki.

Terapię profilaktyczną rozpoczyna się od niskich dawek leku i stopniowo zwiększa się je do osiągnięcia pożądanego efektu profilaktycznego. Pierwsze pozytywne efekty zazwyczaj obserwuje się po upływie miesiąca, a po 3-6 miesiącach następuje pełny efekt profilaktyczny. Po jego uzyskaniu leczenie kontynuuje się przez kilka miesięcy. Następnie dawkę redukuje się aż do całkowitego odstawienia leku. Poprawa stanu zdrowia utrzymywać się może do kilku miesięcy.

Do leków pierwszego rzutu należą:

REKLAMA
 • β-blokery – propranolol, metoprolol
 • blokery kanału wapniowego – flunaryzyna, werapamil
 • leki przeciwpadaczkowe – kwas walproinowy, topiramat

Jedynie część leków β-adrenolitycznych jest skuteczna w przypadku profilaktyki migreny. Dokładny mechanizm ich działania nie jest znany. Prawdopodobnie wiąże się z hamowaniem uwalniania noradrenaliny w wyniku blokady presynaptycznych receptorów β oraz oddziaływaniem antyserotoninergicznym w OUN. Β-blokery mogą powodować działania niepożądane takie jak: depresja, zmęczenie, bezsenność, zawroty głowy, bradykardia.

REKLAMA

Jeśli chodzi o mechanizm działania profilaktycznego leków przeciwpadaczkowych w migrenie to również nie jest on dobrze poznany. Przypuszcza się, że wiąże się on z modulacją neurotransmisji GABA-ergicznej. Podczas terapii należy kontrolować czynność wątroby, gdyż leki przeciwpadaczkowe mogą wywoływać efekt hepatotoksyczny. Objawami niepożądanymi podczas stosowania walproinianu mogą być: nudności, przyrost masy ciała, drżenie rąk i wypadanie włosów. Stosowanie topiramatu może się wiązać z wystąpieniem objawów takich jak parestezje w zakresie rąk, stóp i warg, dlatego zaleca się jednoczesne stosowanie preparatów bogatych w potas. Kolejnym objawem ubocznym jest spadek masy ciała, a długotrwałe stosowanie topiramatu może spowodować zaburzenia pamięci, czy trudności w doborze słów.

W przypadku blokerów kanału wapniowego w profilaktyce migrenowej mechanizm działania prawdopodobnie wiąże się z aktywnością przeciwserotoninową. Objawami niepożądanymi mogą być: przyrost masy ciała, hipotensja, senność, depresja, zawroty głowy.

Do leków drugiego rzutu, które są mniej skuteczne w profilaktyce, niż leki pierwszego rzutu należą:

 • leki przeciwdepresyjne – wenlafaksyna, amitryptylina
 • NLPZ-y – naproksen
 • β-bloker – bisoprolol
 • lek ziołowy – lepiężnik

Leki przeciwdepresyjne w profilaktyce migreny prawdopodobnie działają poprzez hamowanie wychwytu zwrotnego noradrenaliny i serotoniny, lub pełnią funkcję antagonistów receptorów 5-HT2. Trójcykliczne leki przeciwdepresyjne wykazują się wysoką skutecznością u pacjentów nadużywających leki przeciwbólowe, z częstymi migrenami lub przewlekłym codziennym bólem głowy. Bardzo korzystne jest skojarzenie amitryptyliny z β-blokerem u osób z depresją, lękiem i bezsennością. Działaniem niepożądanym amitryptyliny jest senność, suchość w ustach i efekt kardiotoksyczny.

REKLAMA

Do leków trzeciego rzutu o prawdopodobnej skuteczności należą:

 • kwas acetylosalicylowy
 • gabapentyna
 • preparaty magnezu
 • ryboflawina
 • koenzym Q10
 • wrotycz
 • kandesartan
 • lizynopril
 • metysergid

Działanie przeciwmigrenowe NLPZ-ów polega na hamowaniu neurogennego okołonaczyniowego stanu zapalnego oraz na wpływie na neurotransmisję serotoniny. Odnotowano skuteczność kwasu acetylosalicylowego w zmniejszeniu częstości napadów. Badano również naproksen i kwas tolfenamowy, jednak leki te wydają się mieć zastosowanie w krótkoterminowej profilaktyki migreny przedmiesiączkowej.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Salmonella i kwasowy atak makrofagów Salmonella i kwasowy atak makrofagów

Makrofagi niszczą bakterie poprzez fagocytozę oraz rozpuszczenie przy pomocy kwasu, co skutkuje neut...

Nowy lek na przewlekłą chorobę wątroby Nowy lek na przewlekłą chorobę wątroby

Europejska Agencja Leków zaaprobowała nowy produkt leczniczy Ocaliva zawierający kwas obetichlowy. L...

Politerapia zwiększa ryzyko śmierci pacjentów geriatrycznych? Politerapia zwiększa ryzyko śmierci pacjentów geriatrycznych?

Jak donosi „Australian Journal of Pharmacy”, osoby starsze, które zażywają wiele silnie działających...

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz