REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Absurdy aktu samoregulacji reklamy

7 lutego 2017 11:36

Od prawie roku powtarzam jak mantrę, że nie wierzę w samoregulację farmaceutycznej branży reklamowej. Dziś, gdy znam już pełną i ostateczną treść Kodeksu Dobrej Praktyki Reklamy Suplementów Diety wiem, że intuicja mnie nie okłamała. Producenci i dystrybutorzy mydląc oczy farmaceutom i ustawodawcom, stworzyli Kodeks, który… nic nie zmieni!

W umowie najmu powódka oświadczyła, że lokal jest bez wad. Brak możliwości podłączenia instalacji wentylacyjnej dla apteki jest wadą istotną.

10 stycznia 2017 podczas oficjalnej konferencji prasowej ogłoszono wypracowane, wspólne stanowisko czterech organizacji w sprawie regulacji zasad prowadzenia reklamy suplementów diety. Przedstawiono to jako ogromny sukces i zarazem wyraz dojrzałości branży. Osobiście nie potrafię zgodzić się z ta narracją i uważam, że ustanowiony Kodeks Dobrej Praktyki Reklamy Suplementów Diety powinien być jasnym sygnałem dla ustawodawcy, że należy jak najszybciej, na drodze rozporządzenia zaostrzyć przepisy dotyczące reklamy wszystkich grup produktów dostępnych w aptekach.

Art. 2. 1. Postanowienia Kodeksu znajdują zastosowanie wyłącznie do reklamy suplementów diety kierowanej do konsumenta, w każdej formie, w szczególności do działań podejmowanych za pośrednictwem telewizji, radia, prasy, Internetu oraz reklamy zewnętrznej.

Pierwszym i podstawowym zarzutem jaki można mieć do branży, jest fakt, że samoregulacja dotyczy tylko i wyłącznie reklamy suplementów diety. Literalnie – SUPLEMENTÓW DIETY. Oznacza to nie tylko, że nie wprowadzono dodatkowych, nadprogramowych regulacji reklamy produktów leczniczych, ale wyłączono spod niej nawet środki spożywcze specjalnego przeznaczenia (należące – mocno uogólniając – do tej samej grupy parafarmaceutyków, co suplementy diety). Warto zaznaczyć, że pominięto też rozszerzający się (z powodu zdecydowanie najbardziej liberalnych i anachronicznych przepisów) segment wyrobów medycznych. W związku z tym samoregulacja, dotyczyć będzie tylko jednej grupy reklam produktów dostępnych m.in. w asortymencie aptecznym, przy utrzymaniu tych samych standardów reklamy pozostałych grup produktów.

Oznacza to, że pozostaną takie reklamy:


[youtube]Sk2rSLV1CMk[/youtube]


[youtube]8as7t043nv8[/youtube]

Art. 3. 1. Postanowienia Kodeksu są wiążące dla Sygnatariuszy Kodeksu oraz podmiotów, które wyraziły taką chęć i podpisały oświadczenie o stosowaniu przez nie postanowień Kodeksu, o którym mowa w art. 15 ust. 2 i 3.
2. Podmioty niebędące Sygnatariuszami Kodeksu mogą stosować postanowienia Kodeksu dobrowolnie.

Warto także zaznaczyć, że zgodnie z artykułem 3 Kodeks jest wiążący tylko dla sygnatariuszy, a pozostałe podmioty mogą stosować jego zapisy na zasadzie totalnej dobrowolności. Sygnatariuszem porozumienia zostaje się także dobrowolnie.

Każdy, kto śledzi orzeczenia Komisji Etyki Reklamy, która także zajmuje się nieformalnym regulowaniem etycznym branży reklamowej w ujęciu ogólnym, z pewnością kojarzy rewelacyjny case związany z branżą farmaceutyczną. Po zgłoszeniu naruszenia etyki reklamy przez firmę BOIRON, rozpoczęto postępowanie wyjaśniające. Przedstawiciel firmy oświadczył:

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę i uczestniczył w posiedzeniu. Podczas posiedzenia Skarżony zaznaczył, że jego obecność na posiedzeniu nie oznacza, że uznaje on uchwały Komisji Etyki Reklamy. Skarżony podniósł, iż wszelkie działania podejmowane przez Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy względem Boiron Sp. zo.o. nie są uprawnione, gdyż nie jest on sygnatariuszem Kodeksu Etyki Reklamy [„Kodeks”] i nie wyraził zgody na podjęcie względem niego postępowania na zasadach określonych w Regulaminie Rozpatrywania Skarg. Powyżej wskazane okoliczności powodują, iż Skarżonego nie dotyczą w żadnej mierze nie tylko unormowania Kodeksu, ale i zasady postępowania przed Zespołem Orzekającym Komisji Etyki Reklamy [„Komisja”] określone w Regulaminie Rozpatrywania Skarg. W szczególności Skarżony nie jest biernie legitymowany do występowania jako strona takiego postępowania i nie jest w żadnym zakresie zobowiązany do jakiegokolwiek odnoszenia się do stawianych mu przez Komisję zarzutów.
Art. 5 1.W przypadku reklamy wizualnej i audiowizualnej tekst „suplement diety” powinien być umieszczony w prawym, dolnym rogu pola powierzchni reklamy, na odróżnialnym, prostokątnym polu (dalej: „prostokąt”).

Wprowadzono obowiązek klarownego poinformowania odbiorcy, ze reklama dotyczy suplementu diety, z tym, że nie nałożono obowiązku wyjaśnienia czym ten suplement diety jest i z czym wiąże się taka rejestracja produktu. W związku z tym dalej nikt nie wyjaśni pacjentowi jaka jest różnica miedzy leczeniem niestrawności a wspieraniem prawidłowych procesów trawiennych czy leczeniem zaparć a utrzymaniem prawidłowej pracy jelit.

Art. 6. Reklama suplementu diety nie może wykorzystywać wizerunku lub rekomendacji rzeczywistego lub fikcyjnego lekarza, farmaceuty, pielęgniarki, położnej lub rzeczywistej lub fikcyjnej osoby posiadającej wykształcenie lekarskie, farmaceutyczne, pielęgniarskie, położnicze.

Oznacza to reklamie dalej będziemy widywać fizjoterapeutów, felczerów, recepcjonistki, pracownice przychodni, masażystów, optyków, biologów, chemików czy dietetyków, gdyż regulator dość precyzyjnie wskazał zakazane zawody medyczne. Co ciekawe – farmaceutów w reklamie suplementów mieliśmy zaledwie czterech czy pięciu. Pielęgniarki nie pamiętam. Lekarze pojawiają się głównie w reklamach kosmetyków i wyrobów medycznych, nie widujemy ich w reklamie suplementów. W związku z tym, kodeks nie wyeliminuje takich reklam jak te:

[youtube]axSh5Bn_Pyc[/youtube]


[youtube]qbNyuaxzZqE[/youtube]

Art. 8. 3. Możliwość zapoznania się konsumentów z wynikiem nieopublikowanego badania w zakresie prezentowanego stwierdzenia polega co najmniej na udostępnieniu konsumentom danych z badań przygotowanych w sposób umożliwiający konsumentowi weryfikację prezentowanego w reklamie stwierdzenia.

Powodzenia w uzyskiwaniu danych! Już w chwili obecnej producenci suplementów oferują mi wgląd do wyników badań i analiz „w siedzibie firmy” – celem obejrzenia dwóch tabel i wykresu proponuje mi się wycieczkę z Bydgoszczy w różne zakątki kraju.

Nie przewiduję, że ten zapis kodeksu poprawi dostęp do danych, na jakie powołują się producenci w swoich materiałach reklamowych.

Art. 9. 3. Dla potrzeb niniejszego przepisu rekomendacja oznacza pozytywną opinię o suplemencie diety.

Jeśli fundacja, stowarzyszenie, towarzystwo naukowe lub inny podmiot zarejestrowany w KRS wyda POZYTYWNĄ OPINIĘ o suplemencie diety, można automatycznie wykorzystać taka opinię jako REKOMENDACJĘ wystawioną przez dany podmiot.

W związku z tym wciąż będziemy spotykać się np. z godzącymi w zdrowy rozsądek rekomendacjami towarzystw lekarskich dotyczącymi suplementów diety, niczym nie odbiegających od swojej konkurencji.

Art. 10 1. Zakazuje się kierowania reklam suplementów diety do dzieci.
2. Reklamą skierowaną do dzieci jest reklama zawierająca bezpośrednie wezwania dzieci do: (i) nabycia reklamowanych suplementów diety lub (ii) nakłonienia rodziców lub innych osób dorosłych do kupienia dzieciom reklamowanych suplementów diety.

Warto zauważyć, że dzięki odpowiednim zapisom w dalszym ciągu możliwe będzie produkowanie reklam takich jak te:


[youtube]bHXmlUzHDlk[/youtube]

Art. 11. 3. Uprawnienie do skierowania sprawy pod rozstrzygnięcie Sądu posiada wyłącznie każdy z Sygnatariuszy Kodeksu. Sąd jest związany zakresem skargi.

Oznacza to, że w chwili obecnej konsument nie będzie mógł złożyć skargi w przypadku podejrzenia złamania założeń Kodeksu!

Art. 13. 1. W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad zawartych w Kodeksie, Sąd, biorąc pod uwagę zasadę domniemania niewinności, stopień szkodliwości naruszenia dla konsumenta, stopień zawinienia, zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu odpowiedzialnego za naruszenie (np.: ilość naruszeń Kodeksu stwierdzonych przez Sąd, stosowanie się do nałożonych przez Sąd sankcji), może zastosować następujące sankcje:
 (a) upomnienie wraz z zaleceniem zmiany lub usunięcia reklamy,
 (b) przekazanie orzeczenia do wiadomości innych Sygnatariuszy Kodeksu wraz z danymi podmiotu, który dopuścił się naruszenia.
2. Sankcje mogą być stosowane łącznie.

Ustalono bardzo dotkliwe sankcje, które mogą być stosowane uznaniowo i nie niosą za sobą żadnych konsekwencji, a co więcej – nie muszą oznaczać automatycznie wycofania, wstrzymania czy zmiany reklamy.

Myślę, że ten wyciąg z treści Kodeksu udowadnia, że nie należy liczyć na zauważalną poprawę sposobu komunikacji, szczególnie w przypadkach, które już dziś budzą merytoryczny i etyczny sprzeciw środowiska farmaceutycznego.

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Pacjent może wszystko? Pacjent może wszystko?

Kiedy byłam na studiach, na pewnym przedmiocie z grupy teoretycznych mieliśmy za zadanie wypisać wsz...

Sieci też popierają proponowane zmiany Sieci też popierają proponowane zmiany

W dyskusji nad poselskim projektem zmian w Prawie farmaceutycznym coraz częściej pojawiają się emocj...

Wrzutki Wrzutki

Tupet niektórych przedstawicieli farmaceutycznych i hurtowni przekracza kolejne granice. Liczba niez...

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz