REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Aptekarze marudzą

4 lipca 2018 09:25

Tytułem farmaceuty na terenie Polski ma prawo posługiwać się osoba, która posiada dokument „Prawo wykonywania zawodu farmaceuty” wydany przez Naczelną lub okręgową izbę aptekarską. Farmaceuta wykonujący zawód w aptece, punkcie aptecznym lub hurtowni farmaceutycznej ma prawo posługiwać się tytułem aptekarza. I tym krótkim podsumowaniem pragnę zacząć dzisiejszy felieton, bowiem w moim odczuciu większość tych „drugich” zapomniała, że wchodzi w skład „pierwszych”.

Apteka to tylko miejsce pracy, a jej ekonomiczno-finansowa składowa nie powinna rzutować na postrzeganie zawodu i miejsca w opiece nad pacjentem. (fot. Shutterstock)

Poprzednie dwa teksty poświęciłem opiece farmaceutycznej (czytaj więcej: Marzenia trzeba realizować oraz Kto ma sprawować opiekę?), według mnie kluczowego narzędzia, które nada nam właściwy status w łańcuchu opieki zdrowotnej. Oba teksty zgromadziły łącznie prawie trzy setki komentarzy, które jednak – z całym szacunkiem dla ich autorów – nie wnoszą pozytywnego głosu do dyskusji. Na naszych oczach dzieją się rzeczy ważne, wielokrotnie nas pomijano, ale nie znaczy to jednak, by teraz jedynie wspominać, jak było kiedyś. Pytanie brzmi, czy my sami chcemy tego, o co prosimy.

„Farmaceuta podejmując wykonywanie zawodu, świadomie i dobrowolnie bierze na siebie obowiązek służenia chorym. Wykazuje troskę o zdrowie publiczne oraz posługuje się wskazaniami Kodeksu Etyki w życiu zawodowym i osobistym. Farmaceuta w działalności swojej powinien kierować się wiadomościami fachowymi, wartościami humanistycznymi, tradycjami aptekarstwa polskiego oraz przepisami prawa” – taki tekst można było znaleźć w konsultowanym społecznie projekcie kodeksu etyki farmaceuty-aptekarza przez NIA dwanaście lat temu. Uważam, że pełniej opisuje on etos farmaceuty niż obecnie brzmiąc Kodeks Etyki Aptekarza. Ale wracając do meritum, mowa tu o obowiązku służenia chorym – obowiązku, nie przywileju, nie czymś dodatkowym, dorywczym, fakultatywnym. To ma być podstawowa misja tego zawodu! Co więcej, wśród wartości, jakimi farmaceuta powinien kierować się w swojej działalności nie wymienia się chęci zysku. A mam poczucie, że w obecnej dyskusji w kontekście wprowadzenia opieki farmaceutycznej wyłania się bardzo nieprzyjemny obraz – bo jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze.

REKLAMA

Wskazywałem, iż potrzeba nie tylko przyzwolenia na prowadzenie opieki farmaceutycznych i wynikających z tego konieczności zmian prawnych, ale również poszerzenia kompetencji farmaceuty – część z nich już jest nabywana podczas toku studiów, natomiast część uniemożliwiona jest przez obecną literę prawa. Jednak niewielu spędza to sen z powiek w porównaniu do tych, którzy jako pierwsze pytanie dotyczące urealnienia tego narzędzia zadają je nie kiedy wejdzie w życie, ale kto i ile za nią zapłaci.

REKLAMA

Faktem jest, że samą misją wyżyć nie można. Nikt jednak nie każe opieki farmaceutycznej uprawiać po godzinach pracy. Skoro więc na ten moment farmaceuta ma płacone za etat i był w stanie z niego wyżyć, dlaczego nie ma zamiaru skorzystać z przywileju i tchnąć życie w ideę opieki farmaceutycznej zamiast czekać na konkretne sumy. Powinniśmy w pierwszej kolejności cieszyć się, że po tylu latach walki to już nie tylko puste słowa, ale realny projekt – a płaci się tym, którzy coś zrobią, a nie tylko mogą coś zrobić. Wykażmy więc, że zadania opieki farmaceutycznej są w zasięgu naszych rąk.

Ostatnim elementem, który pragnę poruszyć jest kwestia odseparowania całego tego bycia farmaceutą z górnolotnymi hasłami od bycia aptekarzem. Apteka to tylko miejsce pracy, a jej ekonomiczno-finansowa składowa nie powinna rzutować na nasze postrzeganie zawodu i miejsca w opiece nad pacjentem. Jeśli pierwiastek zarobku wysuwa się ponad chęć niesienia pomocy chorym, cały farmaceutyczny organizm zaczyna zwyczajnie gnić. Nie będziemy w stanie wyjaśnić pacjentom, że działamy później w imię ich dobra, bo wcześniej damy po sobie poznać, że widzimy w służeniu im poprzez opiekę farmaceutyczną jedynie kolejne potencjalne źródło finansowania aptek. Jeśli taki jest więc ukryty zamiar większości z nas, niech nigdy nie nadejdzie dzień, w którym ta idea stanie się faktem.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Racjonalna Suplementacja Diety: 10 kroków zbliżających do racjonalnej suplementacji Racjonalna Suplementacja Diety: 10 kroków zbliżających do racjonalnej suplementacji

Wspomaganie diety coraz większą ilością preparatów suplementacyjnych (często źle dobranych), jest pr...

Quo Vadis, Apteko? – część 2 Quo Vadis, Apteko? – część 2

Z dużym zaniepokojeniem na początku października przeczytałem artykuł pt. "Leki znikną ze stacji ben...

Jak założyć konto apteki w ZSMOPL? Oto krótka instrukcja Jak założyć konto apteki w ZSMOPL? Oto krótka instrukcja

Już wkrótce konieczne będzie raportowanie danych do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Prod...

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz