REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Czy apteka może poprawić lub uzupełnić nieprawidłowy tytuł zawodowy osoby wystawiającej receptę?

7 sierpnia 2018 10:27

W ostatnich dniach media obiegła informacja o tym, że apteki odmawiają pacjentom realizacji zniżkowo recept, na których w sposób nieprawidłowy został umieszczony tytuł zawodowy osoby wystawiającej. To efekt najnowszej interpretacji ministerstwa zdrowia. Warto w tej sytuacji zastanowić się czy osoba realizująca taką receptę, może poprawić lub uzupełnić kontrowersyjne informacje…

Konsultacje publiczne projektu ustawy o zawodzie farmaceuty potrwają 21 dni (fot. Shutterstock)

Przyczyną całego zamieszania okazała się interpretacja Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia, która została wydana na prośbę jednej z okręgowych izb lekarskich. Resort odniósł się w niej do kwestii obowiązku umieszczania na recepcie informacji o kwalifikacjach zawodowych osoby wystawiającej receptę, w tym posiadanym przez nią tytule zawodowym (art. 96a ust. 1 pkt 3 lit. B ustawy Prawo farmaceutyczne)

Prawidłowe nazewnictwo w zakresie tytułów naukowych zostało uregulowane w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu. Zgodnie z § 4 pkt 1-3 rozporządzenia, absolwentom jednolitych studiów magisterskich:

REKLAMA

 • na kierunku lekarskim nadaje się tytuł zawodowy „lekarz”;
 • na kierunku lekarsko-dentystycznym nadaje się tytuł zawodowy „lekarz dentysta”;
 • na kierunku weterynaria nadaje się tytuł zawodowy „lekarz weterynarii”.

– Prawidłowym oznaczeniem tytułu zawodowego osób legitymujących się wskazanym powyżej wykształceniem jest wiec użycie sformułowania zawartego w rozporządzeniu. Analogiczne oznaczenia powinny więc zostać zamieszczone na receptach – poinformował Łukasz Szmulski z Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia (czytaj więcej: WAŻNE: Lekarz na recepcie powinien używać tytułu zawodowego, a nie naukowego!).

REKLAMA

Urzędnicy doszli do wniosku, że prawidłowe jest posługiwanie się przez np. lekarza pieczęcią, która zawiera oznaczenie tytułu zawodowego („lekarz”) wraz z dodatkowym oznaczeniem kwalifikacji (np. informacje dotyczące specjalizacji)

Jednocześnie Departament Polityki Lekowej i Farmacji stanął na stanowisku, że zapisanie oznaczenia „lekarz” w formie skrótu „lek.” jest działaniem prawidłowym i zgodnym z art. 96a ust. 1 pkt 3 lit. b Prawa farmaceutycznego.

Jednocześnie resort zdrowia stwierdził w, że oznaczenie tytułu zawodowego wyłącznie poprzez wskazanie specjalizacji, z pominięciem oznaczenia faktycznego tytułu zawodowego, należy uznać za potencjalnie problematyczne. Departament Polityki Lekowej i Farmacji zwrócił bowiem uwagę na powtarzalność nazw specjalizacji pomiędzy grupami zawodowymi. Przykładowo, zarówno lekarz, jak również pielęgniarka mogą być specjalistą w dziedzinie anestezjologii, geriatrii, pediatrii lub psychiatrii – nazwy tych specjalizacji są identyczne lub bardzo zbliżone dla obu grup zawodowych.

– W trosce o jednoznaczność informacji zamieszczanej na receptach osoby je wystawiające powinny więc zamieszczać oznaczenia jednoznacznie wskazujące na tytuł zawodowy – zauważył resort zdrowia.

Jednocześnie Departament Polityki Lekowej i Farmacji stwierdził, że zasadna jest wątpliwość co do naniesienia danych, o których mowa we wspomnianym art. 96a ust. 1 pkt 3 lit. b. poprzez posłużenie się oznaczeniem tytułu naukowego osoby wystawiającej.

REKLAMA

Zdaniem urzędników oznaczenie takie jest nieprawidłowe, ponieważ nie zawiera danych wymaganych powołanym przepisem i przez wzgląd na możliwość uzyskania tytułu naukowego np. doktora nauk medycznych bez konieczności posiadania tytułu zawodowego lekarza nie spełnia funkcji prawidłowego oznaczenia kompetencji osoby wystawiającej receptę.

Reasumując, Departament Polityki Lekowej i Farmacji stwierdził, że oznaczenie tytułu zawodowego osoby wystawiającej receptę powinno polegać na podaniu sformułowania „lekarz”, również w skrócie, tj. „lek.”. ewentualnie uzupełnionego o wskazanie np. specjalizacji osoby wystawiającej receptę.

[h4]Co w tej sytuacji mogą zrobić apteki?[/h4]

W pierwszej kolejności zwróćmy uwagę, że wspomniana interpretacja ministerstwa zdrowia została zaadresowana do osób wystawiających recepty i dotyczy ona wyłącznie procesu ich wystawiania. Nie ma tutaj mowy o ich realizacji w aptekach. Nasuwa się więc pytanie czy taka interpretacja ma wpływ na „ważność” recept i uznawanie ich w aptekach?

W tej sytuacji warto zajrzeć do rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept, które reguluje uprawnienia osób realizujących recepty. Znajduje się w nim § 10, który wymienia sytuacje, gdy realizacja recepty jest możliwa mimo pewnych jej niedoskonałości formalnych i odstępstw od wymogów ustawowych. Znajduje się tutaj m.in. zapis określający postępowanie farmaceuty lub technika farmaceutycznego, w sytuacji gdy problem dotyczy danych osoby uprawnionej do wystawienia recepty (§ 10, ust. 2 pkt 2):

Z tego zapisu wynika, że osoba realizująca receptę może określić na podstawie posiadanych danych (własnej wiedzy, karty pacjenta, wizytówki lekarza czy nawet internetu i rejestru lekarzy) informacje o lekarzu – w tym także jego tytule zawodowym. Jeśli zatem został on na recepcie lub pieczątce umieszczony w sposób nieczytelny lub niezgodny z przytaczanym wyżej art. 96a ust. 1 pkt 3 lit. B ustawy Prawo farmaceutyczne, to pracownik apteki może taką receptę zrealizować, jeśli umieści na jej rewersje dane prawidłowe.

Innymi słowy – apteki nie powinny odsyłać pacjentów, jeśli lekarz nieprawidłowo określił swój tytuł zawodowy na recepcie lub pieczątce. Tego typu „niezgodność” osoba realizująca receptę może skorygować.

Przeczytaj także:

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Nieodpowiedzialni Nieodpowiedzialni

Każdy chce być zdrowy. Niestety na ogół uświadamiamy sobie to dopiero kiedy jesteśmy już chorzy. Wte...

Byłam pracownikiem apteki sieciowej, cz. II Byłam pracownikiem apteki sieciowej, cz. II

Kolejne słowo, które poznałam to „koszyczek”, czyli średnia wartość paragonu. Była to wartość teoret...

Liczcie trupy, może nam zaufają Liczcie trupy, może nam zaufają

500 milionów tabletek sprzedanych w sklepach! Liczba ogromna. Równie wielki komunikacyjnie błąd. To ...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz