REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Dlaczego ‚apteka dla aptekarza’ musi wrócić?

7 kwietnia 2017 07:23

Zgodnie z najnowszą opinią Biura Analiz Sejmowych poprawka usuwająca z poselskiego projektu nowelizacji Prawa farmaceutycznego zasadę, że właścicielem nowej apteki będzie mógł być tylko farmaceuta, sprawiła, że ustawa może być niezgodna z konstytucją.

Szyld Punktu Konsultacyjnego BAS

Podczas dyskusji na temat poselskiego projektu nowelizacji Prawa farmaceutycznego, jego przeciwnicy i zwolennicy przerzucają się opiniami Biura Analiz Sejmowych. Każda ze stron sporu uważa, że BAS podziela jej argumentację. Czy to oznacza, że Biuro Analiz Sejmowych jest ‚za, a nawet przeciw’?

BAS wydał w sumie aż trzy opinie dotyczące projektu ustawy potocznie nazywanej ‚apteką dla aptekarza’.

REKLAMA
Pierwsza opinia BAS – 12-12-2016

Pierwsza z nich powstała w trybie pilnym 12 grudnia 2016 rok – a więc zaledwie 5 dni po tym jak projekt wpłynął do Sejmu (7 grudnia 2016). Opinia została zaakceptowana przez wicedyrektora BAS, Jakuba Borawskiego. Licząca sobie siedem stron analiza pobieżnie oceniała zgodność proponowanych zmian z prawem Unii Europejskiej. BAS stwierdził w niej, że jedynie projektowany art. 99 ust 3b ustawy może być uznany za sprzeczny z art. 79 TfUE – mowa tutaj o ograniczeniach demograficznych i geograficznych przy wydawaniu nowych zezwoleń na prowadzenie apteki. „W pozostałym zakresie projekt ustawy nie narusza prawa Unii Europejskiej” – czytamy w analizie BAS z 12 grudnia 2016.

REKLAMA

Konkluzja: Ograniczenia demograficzne i geograficzne mogą być sprzeczne z prawem unijnym. Apteka dla aptekarza zgodna z prawem unijnym.

Druga opinia BAS – 9-01-2017

Druga opinia Biura Analiz Sejmowych została opublikowana 9 stycznia 2017 i liczyła sobie 58 stron. Jej autorem był prof. dr hab. Marek Szydło – ekspert ds. legislacji w BAS. Dość jednoznacznie i obszernie ocenił on, że przepisy umożliwiające prowadzenie apteki wyłącznie farmaceucie lub spółce osobowej z wyłącznym udziałem farmaceutów oraz zmniejszające stopień nasycenia aptekami w poszczególnych gminach, są zgodne z Konstytucją RP i przepisami Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej o swobodzie przedsiębiorczości i swobodzie świadczenia usług. Ekspert zwrócił jednocześnie uwagę, że istnieje pilna potrzeba bardziej wyraźnego i jednoznacznego potwierdzenia, że zawarte w projekcie nowe przepisy Prawa farmaceutycznego dotyczące zezwoleń na prowadzenie aptek – w tym zwłaszcza przepisy antykoncentracyjne oraz zapobiegające nadmiernemu nasyceniu aptekami w poszczególnych gminach – będą stosowane jedynie do nowych zezwoleń udzielanych już po wejściu w życie projektu, natomiast nie będą stosowane do zezwoleń wydanych przed dniem wejścia w życie projektu.

Konkluzja: ‚Apteka dla aptekarza’ zgodna z konstytucją i prawem unijnym.

Trzecia opinia BAS – 23-03-2017

Trzecia opinia Biura Analiz Sejmowych została sporządzona po tym, jak podczas posiedzenia Komisji Nadzwyczajnej ds. Deregulacji, posłowie poparli poprawkę usuwającą z projektu zasadę dającą prawo do wydania nowego zezwolenia na prowadzenie apteki wyłącznie farmaceucie lub spółce farmaceutów. W wyniku tej poprawki prawo do prowadzenia apteki uzyskały wyłącznie osoby fizyczne lub spółki osobowe z wyłącznym udziałem osób fizycznych. To rozwiązanie, zdaniem Biura Analiz Sejmowych, wydaje się naruszać art. 49 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i pozostawać w sprzeczności z art. 22 Konstytucji RP. O ile ograniczenie prowadzenia nowych aptek wyłącznie przez farmaceutów można wytłumaczyć ważnym interesem publicznym (potwierdzanym przez wyroki Trybunału Europejskiego), o tyle ograniczenie do wyłącznie osób fizycznych lub spółek osobowych z wyłącznym udziałem osób fizycznych, nie znajduje żadnego uzasadnienia.

REKLAMA

Konkluzja: Usunięcie z projektu ‚apteki dla aptekarza’ sprawia, że projekt jest sprzeczny z konstytucją

I to właśnie o tym poinformował w trakcie dyskusji w sejmie 5 kwietnia poseł wnioskodawca Waldemar Buda (PiS). W związku ze wspomnianą opinią Biura Analiz Sejmowych, iż ustawa w kształcie zawartym w sprawozdaniu komisji jest niezgodna z konstytucją i prawem europejskim, konieczne są poprawki.

– Jeżeli usuwamy zapis dot. farmaceuty, to nie ma żadnego uzasadnienia by ograniczać prowadzenie apteki dla podmiotów kapitałowych, spółek kapitałowych – wskazał Buda.

Z tego względu, jak stwierdził, konieczny jest powrót do pierwotnej wersji projektu. Poprawki dotyczą więc m.in. przywrócenia farmaceuty jako jedynego podmiotu uprawnionego do prowadzenia apteki i podtrzymania wyłączenia spółek kapitałowych.

Z drugiej strony niezrozumiałe są stwierdzenia posła Nowoczesnej, Jerzego Meysztowicza, który podczas posiedzenia Komisji Nadzwyczajnej ds. Deregulacji 6 kwietnie, kilkukrotnie powtarzał, że BAS „rozjechał tę ustawę”. Żadna z trzech opinii Biura Analiz Sejmowych nie kwestionowała konstytucyjności ani niezgodności z prawem unijnym zasady ‚apteka dla aptekarza’. Ostatnia z opinii stwierdza wręcz, że usunięcie tej zasady z projektu nowelizacji, pozbawia ją sensu i uzasadnienia.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Kiedy kota nie ma w domu… Kiedy kota nie ma w domu…

Posiadanie własnej apteki ma swoje plusy i minusy. Do tych ostatnich z pewnością należą nerwowe urlo...

Świąteczne pogotowie Świąteczne pogotowie

Mieszanka wybuchowa – apteka całodobowa, dyżurująca, zlokalizowana w centrum handlowym, czas świątec...

O jeden mop za daleko… O jeden mop za daleko…

Czy sprzątanie w aptece jest niegodne magistra? Czy technicy farmaceutyczni powinni zajmować się „ko...

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz