REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Faktura w aptece

18 października 2017 10:49

Zasady wystawiania faktur na leki budzą wiele kontrowersji. Szczególnie od kiedy jeden niewłaściwy dokument może pozbawić aptekę zezwolenia na działalność. Komu apteka może wystawić fakturę, a komu nie powinna? Po co pacjenci biorą faktury na leki?

Prezes Śląskiej Izby Aptekarskiej wyjaśnia też kwestię wystawiania faktur w aptece na pacjentów korzystających z ulgi rehabilitacyjnej (fot. Shutterstock)

Faktura to rodzaj dokumentu sprzedaży, który zawiera szczegółowe informacje o przeprowadzonej transakcji. Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, podatnik – czyli również właściciel apteki – jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, dostawę towarów i świadczenie usług.

Zasady ogólne wystawiania faktur

Na żądanie nabywcy towarów i usług właściciel apteki jest zobowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż. Zrobić to może również w imieniu i na rzecz podatnika upoważniona przez niego osoba trzecia, w szczególności jego przedstawiciel podatkowy. Przedsiębiorca, który nie wystawia faktury lub rachunku za wykonanie świadczenia, wystawia je w sposób wadliwy albo odmawia ich wydania, podlega odpowiedzialności karnoskarbowej. Zgodnie z normą art. 62 § 1 kodeksu karnego skarbowego, podlega on karze grzywny do 180 stawek dziennych.

REKLAMA

Podatnicy nie mają obowiązku wystawiania faktur dla osób fizycznych, które przed, w momencie lub bezpośrednio po sprzedaży:

REKLAMA

[left]• nie ujawnią się jako podmioty lub osoby, dla których faktura powinna zostać wystawiona[/left]
[left]• nie zgłoszą żądania wystawienia faktury jako osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej[/left]

Na wystawienie faktury poza kilkoma wyjątkami przedsiębiorca ma czas do 15-ego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. Termin ten odnosi się również do:

[left]• faktur zaliczkowych dokumentujących otrzymanie części lub całości zapłaty[/left]
[left]• wystawienia faktury na żądanie osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Warunkiem jest, że zgłosi to do końca miesiąca, w którym została zawarta transakcja. Jeśli zgłoszenie nastąpi później – fakturę należy wystawić w terminie 15 dni od zgłoszenia żądania.[/left]

[img]https://mgr.farm/sites/default/files/mgr_8.png[/img]W przypadku, kiedy pacjent zgłasza żądanie wystawienia faktury, podatnik – właściciel apteki – zobligowany jest do wystawienia dokumentu pod warunkiem, że transakcja miała miejsce w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty. Przedsiębiorca nie ma obowiązku (ale ma prawo – zależy to od jego dobrej woli) wystawienia faktury, jeżeli żądanie zostało zgłoszone po upływie 3 miesięcy od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

REKLAMA
Faktura a ustawa „antywywozowa”

Od 12 lipca 2015 obowiązuje ustawa „antywywozowa” czyli nowelizacja Prawa Farmaceutycznego, która ma za zadanie ograniczyć wywóz leków za granicę. Zawarte w niej zapisy wywołały sporo zamieszania wśród aptekarzy – szczególnie w kontekście wystawiania faktur pacjentom i podmiotom nabywającym w aptekach leki oraz wyroby medyczne. Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw w punkcie 10 wprowadziła bowiem artykuł 86a zakazujący zbywania produktów leczniczych przez aptekę ogólnodostępną lub punkt apteczny hurtowni farmaceutycznej, innej aptece ogólnodostępnej lub innemu punktowi aptecznemu. Dowodem na taką transakcję jest właśnie faktura.

W rezultacie znane są w Polsce przypadki wszczęcia przez Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego procedury cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki dla przedsiębiorcy za sprzedaż leków udokumentowaną fakturami wystawionymi na osobę fizyczną, bez jakiejkolwiek nazwy firmy, z danymi adresowymi i numerem NIP.

Sprzedawca nie może odmówić nabywcy wystawienia faktury jako dowodu zakupu towaru. Podanie danych nabywcy towaru w postaci imienia i nazwiska oraz adresu wraz z numerem NIP lub numerem PESEL jest prawidłowe. Przypadki odmowy sprzedaży produktów farmaceutycznych dla pacjenta są ściśle określone w Prawie farmaceutycznym.

Jak zatem w takiej sytuacji apteka może ustrzec się nieopatrznego lub sprowokowanego zbycia produktu leczniczego przedsiębiorcy zajmującemu się obrotem produktami leczniczymi? Jedynym rozwiązaniem wydaje się kontrola czy osoba lub podmiot, który nabywa produkt żądając jednocześnie faktury dokumentującej tę transakcję, nie prowadzi obrotu wyrobami farmaceutycznymi. Informacja o takiej działalności zawarta jest w Krajowym Rejestrze Sądowym przedsiębiorców. Przedmiot działalności ujęty jest w dziale 3 rubryka 1 odpisu z rejestru.

Ulga rehabilitacyjna

Zdecydowanie najczęstszym powodem wystawienia faktury w aptece, jest chęć skorzystania z ulgi podatkowej. Mogę z niej skorzystać osoby niepełnosprawne, które posiadają chociaż jeden z poniższych dokumentów:

• orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach
• decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową, albo rentę socjalną
• orzeczenie o rodzaju i stopniu niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów

[img]https://mgr.farm/sites/default/files/mgr_8.png[/img]Z odliczenia mogą skorzystać też osoby, na których utrzymaniu pozostają niepełnosprawni: małżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice małżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe – jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają 9 120 zł.

Pacjenci chcący skorzystać z ulgi podatkowej na leki muszą udokumentować ich zakup fakturą zakupu. Roli dokumentu stwierdzającego poniesienie wydatku nie może spełniać natomiast oświadczenie magistra farmacji o wysokości ceny detalicznej leku (PD 415/5/05) oraz paragon, który nie pozwala zidentyfikować osoby, która dokonała zakupu. Odliczeniu podlega tylko kwota stanowiąca różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł. Kwotę odliczenia ustala się miesięcznie – jeżeli w jednym miesiącu podatnik poniesie wydatek na leki do wysokości 100 zł, to za dany miesiąc nie będzie mu przysługiwało odliczenie. Jeżeli w następnym miesiącu wydatki wyniosą 250 zł, to od dochodu w ramach ulgi na leki będzie można odliczyć za ten miesiąc 150 zł.

W ramach ulgi nie można odliczać wydatków na zakup wszystkich preparatów. Możliwość skorzystania z ulgi jest bowiem uzależniona od stwierdzenia przez lekarza specjalistę, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo). Pacjenci mają jednak wątpliwości, co należy rozumieć pod pojęciem „leku”, bowiem przepisy podatkowe nie definiują tego pojęcia. Urzędy Skarbowe odwołują się w takich okolicznościach do przepisów Prawa farmaceutycznego. W rezultacie w przeszłości były przypadki zakwestionowania przez Urząd Skarbowy ulgi na zakup suplementu diety (PD-1-415-68-05) oraz produktu leczniczego przeznaczonego do specjalnych celów żywieniowych (BD-F/415-79/05). W uzasadnieniu podano, że preparaty te nie znajdują się na liście Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Urzędy Skarbowe wskazują także, że „brak jest podstaw do uznania jakiejkolwiek diety oraz środków opatrunkowych, cewników, strzykawek do podawania zmiksowanego jedzenia, igieł, wenflonów, zestawu do przetłaczania płynów, które niewątpliwie ułatwiają życie osobom niepełnosprawnym i współdomownikom takich osób, do wydatków na zakup leków odliczanych w ramach ulgi z tytułu wydatków na cele rehabilitacyjne” (PDFN/415-25/05). Leki muszą być ponadto zalecane przez „lekarza specjalistę”. Przepisy podatkowe nie określają, o kogo dokładnie chodzi, dlatego zdaniem Urzędów Skarbowych należy odwoływać się, do Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Piśmiennictwo:

1. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
2. Interpretacje prawa podatkowego:
• Urząd Skarbowy w Końskich, 13.01.2005r., PD 415/5/05
• Urząd Skarbowy w Nowym Sączu, 16.02.2006r., PD-1-415-68-05
• Izba Skarbowa w Poznaniu, 8.03.2005r., BD-F/415-79/05
• Urząd Skarbowy w Wodzisławiu Śląskim, 19.01.2006r., PDFN/415-25/05

[img]https://mgr.farm/sites/default/files/mgr_8.png[/img]
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Świat poza apteką Świat poza apteką

Od mojego ostatniego artykułu minął tydzień i w zasadzie nie mogę powiedzieć, by przez ten czas coś ...

Samorząd młodnieje, beton twardnieje Samorząd młodnieje, beton twardnieje

Rozbawiły mnie ostatnie publikacje w prasie branżowej o młodniejącym samorządzie aptekarskim. W ten ...

Konsultant wojewódzki w dziedzinie farmacji aptecznej w Wielkopolsce apeluje do Ministra Zdrowia Konsultant wojewódzki w dziedzinie farmacji aptecznej w Wielkopolsce apeluje do Ministra Zdrowia

Dr n. farm. Stefan Piechocki pełniący funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie farmacji aptecz...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz