REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Karta Dużej Rodziny a zakaz reklamy aptek: nieporozumienie czy celowe wprowadzanie w błąd?

30 marca 2018 07:17

Obecnie obowiązujące przepisy Prawa farmaceutycznego nie stoją na przeszkodzie rodzinom wielodzietnym w realizacji przez nie w aptekach uprawnień, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Hałaśliwa i kłamliwa propaganda sieci aptecznych nie powinna wyznaczać kierunków procesów legislacyjnych i być powodem do zmiany założonej przed laty polityki lekowej państwa.

Czy spór o Kartę Dużej Rodziny to tylko pretekst do zmian w zakazie reklamy aptek? (fot. Shutterstock)

Zapowiadana przez Ministerstwo Zdrowia nowelizacja przepisów o zakazie reklamy aptek (art. 94a Prawa farmaceutycznego), w związku z rzekomym brakiem możliwości uczestniczenia aptek w programach tzw. „Karty Dużej Rodziny”, jest nie tylko niepotrzebna i niecelowa, ale może również okazać się niekorzystna społecznie. Nie jest bowiem prawdziwy argument, jakoby obecne regulacje nie pozwalały uczestniczyć aptekom w realizacji uprawnień wynikających z tej ustawy. Problem osadza się na rozumieniu (a raczej: rozróżnieniu) dwóch pojęć, mających swoje desygnaty prawne, tj.: „informowania” i „reklamowania”.

Informowanie, z natury rzeczy, jest neutralnym przekazywaniem informacji o kimś lub o czymś. Z kolei reklama to treść, który ma zachęcić potencjalnych pacjentów do zakupu konkretnych towarów lub skorzystania z określonych usług. Przepisy, tak Prawa farmaceutycznego, jak i ustawy o Karcie Dużej Rodziny, nie „krzyżują się” pod względem rozumienia tych pojęć. Wbrew pojawiającym się tu i ówdzie insynuacjom, apteki mogą prowadzić działalność informacyjną. Natomiast nie mogą robić tego w taki sposób, aby reklamować swoje usługi; tzn. nie mogą one przerabiać przekazów informacyjnych na treści reklamowe. Proste? Jak się wydaje – nie do końca.

REKLAMA
Można informować, tylko uczciwie

Aby nie być gołosłownym, apteki mogą przecież informować o tym, że zawarły umowę o refundację zakupów produktów leczniczych z Narodowym Funduszem Zdrowia, ale nie mogą robić tego w taki sposób, aby działaniem tym prowadzić działalność reklamową. To tylko jeden z przykładów. Na podobnej zasadzie dopuszczalne jest informowanie o możliwości wydawania przez aptekę tańszych odpowiedników leków, ale sposób przedstawienia tego rodzaju przekazu nie może mieć cech reklamy. Idąc dalej, odwołajmy się chociażby do wprowadzonego w 2016r. programu tzw. darmowych leków dla seniorów „75+”. Jeżeli informowanie o nim odbywa się z wykorzystaniem jednolitych dla wszystkich aptek w Polsce materiałów, autoryzowanych przez Ministerstwo Zdrowia, wówczas i wilk jest syty i owca cała; realizacja uprawnień wynikających z tego programu jest możliwa i w żadnym miejscu nie koliduje z zakazem reklamy aptek. Podobnie jest z ustawą o Karcie Dużej Rodziny, która w art. 26 ust. 2 wskazuje w jaki sposób należy informować o uprawnieniach z niej wynikających.

REKLAMA
Nie nowelizować, tylko egzekwować

Problemem nie jest zatem brzmienie przepisów, tylko ich niezrozumienie (i nieprzestrzeganie) przez apteki. Uściślijmy, że dotyczy to w większości aptek sieciowych; tylko one są w stanie wydatkować ogromne sumy pieniężne na łamanie zakazu reklamy aptek. Czynią to z rozmysłem, gdyż kary pieniężne, jakie z tego tytułu otrzymują, są bardzo niskie. Do tego stopnia, że je rozzuchwalają i zachęcają do dalszych naruszeń.

Doświadczenia lat 2012-2018 pokazują, że sieci apteczne wykorzystywały inne przepisy regulujące pracę aptek do łamania art. 94a p.f. Przykładowo, część z nich wywieszała plakaty informujące o możliwości nabycia tańszych odpowiedników, ale w taki sposób, że pacjentowi w oczy rzucała się jedynie zbitka słowna: „APTEKI TAŃSZYCH LEKÓW”. Podobnie rzecz się miała się m.in. z przedstawianiem list cenowych (robiono to nie tak, jak wymagała tego ustawa, ale w taki sposób, aby zareklamować daną aptekę), czy też wskazywaniem na możliwość realizacji w danej aptece programu „opieki farmaceutycznej” (pod którym to pojęciem kryła się sprzedaż pacjentom coraz większej ilości zupełnie niepotrzebnych im leków). Jedna z „sieciówek” na terenie Województwa Śląskiego posunęła się nawet do tego, że program darmowych leków dla seniorów postanowiła wykorzystać do przeprowadzania reklamy swoich usług; „informowała” ona pacjentów, że program ten realizowany jest tylko w tej aptece (!).
Jak widać, sieci apteczne gotowe są zarabiać na pacjentach, nawet osobach starszych, nie oglądać się na przepisy regulacje pracę aptek. Rozwiązaniem tego problemu nie jest kolejna nowelizacja przepisów, tylko położenie nacisku na wyegzekwowaniu tych już obowiązujących.

Ochrona budżetu przed pazernością „sieciówek”

Nie możemy zapominać również o tym, jaki był cel nowelizacji przepisów o zakazie reklamy aptek. Poprzednie regulacje okazały się po prostu nieszczelne. W rządowym projekcie ustawy refundacyjnej z 2010r., w którym zmieniono treść art. 94a p.f., wprost wskazano, że omijając zakaz reklamy aptek (w poprzednim brzmieniu) sieci apteczne wyłudzały z budżetu państwa ogromne sumy pieniężne, poprzez sztuczne „pompowanie” (zwiększanie) refundacji. Na szali postawione zostało również życie i zdrowie pacjentów. Nie tylko dlatego, że poprzez działania marketingowe „sieciówki” opychały im niepotrzebne produkty lecznicze. Omijanie zakazu reklamy aptek, przypomnijmy – obowiązującego w brzmieniu mniej restrykcyjnym – było praprzyczyną niedostępności produktów leczniczych (m.in. na skutek ich marnotrawienia, wydawania „za grosz”, kreowania tzw. „piramid dostępności do leków” etc.).

Obecne brzmienie art. 94a p.f. ochrania zatem istotne wartości społeczne, które muszą ustąpić miejsca interesom prywatnych przedsiębiorców aptecznych. Nie stoi on również na przeszkodzie informowaniu o uprawnieniach wynikających z ustaw. Problemem nie jest bowiem zakaz reklamy aptek, tylko sieci apteczne i ich genetycznie uwarunkowana podatność na łamanie przepisów prawa.

REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Farmaceuta w Irlandii: odpłatność za leki – EM Farmaceuta w Irlandii: odpłatność za leki – EM

Co dzieje się w sytuacji, gdy pacjent uprawniony do leku za dwa euro za miesiąc terapii wychodzi ze ...

O trudnej współpracy lekarza z farmaceutą O trudnej współpracy lekarza z farmaceutą

Pracowałam w małym mieście gdzie prawie wszyscy się znają, pracowałam też w mieście wojewódzkim, gdz...

Kierownikiem jestem Kierownikiem jestem

Jestem kierownikiem w swojej aptece. Dla wielu farmaceutów to spełnienie marzeń. Własny interes, nie...

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz