REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Łatwiej kontrolować apteki indywidualne

20 marca 2017 07:20

O najczęściej stwierdzanych nieprawidłowościach i problemach podczas przeprowadzania kontroli w aptekach blisko dwa lata temu rozmawialiśmy z dr n. farm. Grzegorzem Pakulskim – Wojewódzkim Inspektorem Farmaceutycznym w Poznaniu. Dziś przypominamy tę rozmowę, która przez ten czas nie straciła nic na aktualności…

Grzegorz Pakulski w listopadzie wszczął postępowanie, które zakończyło się 20 marca nałożeniem kary - jak do tej pory najwyższej w historii wielkopolskich aptek. (fot. MGR.FARM)
Jakie nieprawidłowości Inspektorzy Farmaceutyczni najczęściej stwierdzają w aptekach podczas kontroli?

W zależności od zakresu i rodzaju kontroli Inspektorzy Farmaceutyczni mogą stwierdzić różne nieprawidłowości w funkcjonowaniu aptek. Ostatnio najpoważniejszym problemem jest brak produktów leczniczych na polskim rynku, szczególnie tych deficytowych, co stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia pacjentów. Nieprawidłowości związane z tym zagadnieniem to np.: zakup leków z innych aptek, aktualizacja kart zakupu, zmiany w bazach danych, niezgodności przy wprowadzaniu faktur, sprzedaż produktów leczniczych do aptek, hurtowni farmaceutycznych, nieuprawnionych podmiotów a także sprzedaż na podstawie zapotrzebowań do Zakładów Opieki Zdrowotnej, zwroty do hurtowni. Osobnym problemem jest brak obecności w godzinach czynności apteki farmaceuty. Z przykrością należy stwierdzić, że pomimo obowiązywania już od ponad 3 lat zakazu reklamy aptek (przyp. red.: rozmowa przeprowadzona została w roku 2015), ciągle są jeszcze takie podmioty i takie apteki, które przepis ten permanentnie łamią.

Czy zdarzają się sytuacje, w których właściciele, kierownicy lub pracownicy aptek próbują utrudniać kontrolę?

Tak, zdarzają się takie sytuacje. Czasami jest to nie tylko sama próba utrudnienia a wręcz samo utrudnianie. Inspektorzy po prostu nie są wpuszczani na teren apteki. Zdarza się, że czekają na nich adwokaci podmiotu, kierownicy nie udzielają odpowiedzi na stawiane im pytania. Poza tym utrudnienia mają jeszcze inny charakter. Wnoszone są sprzeciwy, nie przedstawia się żądanej dokumentacji (faktury czy dowody przesunięć międzymagazynowych) a nawet książki kontroli. Ciekawym rodzajem utrudniania jest „zanik danych” podczas ich analizy w komputerach. Bazy są albo uszkodzone, albo nie można ich prześledzić analizując kontrolowany okres bowiem akurat wtedy nastąpiła awaria komputera…

REKLAMA
Przy kontroli jakich aptek Inspektorzy napotykają najwięcej przeszkód – sieciowych czy indywidualnych?

Gdyby zadano mi pytanie: „Które apteki łatwiej kontrolować?”, mógłbym od razu powiedzieć, że indywidualne. Złożoność kontroli podmiotów pojawia się z chwilą coraz większej liczby aptek do nich należących. Proszę zwrócić uwagę choćby na to, że „centrala” (siedziba) podmiotu decyduje m.in. o „ruchu towaru”, o czym często nie wiedzą kierownicy poszczególnych aptek. Wojewódzkie Inspektoraty Farmaceutyczne działają zgodnie ze swoją właściwością miejscową, co utrudnia pełną kontrolę podmiotu operującego na terenie całego kraju oraz ocenę jego działalności w całości obszaru działania.
[img]http://mgr.farm//sites/default/files/mgr_2pro.png[/img]Na podstawie jakich informacji lub doniesień podejmowana jest decyzja o kontroli doraźnej w aptece? Czy wystarczy anonimowy donos?

REKLAMA

Kontrolę doraźną podejmuje się wtedy, gdy istnieje ku temu konkretna przyczyna, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 października 2008 w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli i inspekcji przez Państwową Inspekcję Farmaceutyczną (Dziennik Ustaw Nr 189, Poz. 1157) . Kontrole doraźne, zgodnie z treścią ww. rozporządzenia, przeprowadzane są przypadku „… powzięcia uzasadnionego podejrzenia o uchybieniach kontrolowanego, powodujących zagrożenie dla jakości, bezpieczeństwa stosowania lub skuteczności produktów leczniczych i wyrobów medycznych.” Zgodnie z Art. 61 par. 1 Kpa „Postępowanie administracyjne wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu.”. Art 63 par. 2 Kpa mówi, że: „Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi…”. Powyższe dwa artykuły pokazują, że anonimy nie wchodzą w grę. Jednakże organ może wszcząć postępowanie z urzędu, jeśli poweźmie dowody jednoznacznie wskazujące na „…uzasadnione podejrzenie o uchybieniach kontrolowanego, powodujących zagrożenie dla jakości, bezpieczeństwa stosowania lub skuteczności produktów leczniczych i wyrobów medycznych.”

Farmaceuci dostrzegają nieprecyzyjność wielu przepisów – jak chociażby sytuacji umożliwiających wystawienie recepty farmaceutycznej. Niektóre apteki wręcz zabraniają farmaceutom korzystać tego typu uprawnień w obawie przed konsekwencjami ze strony Inspekcji Farmaceutycznej. W jaki sposób weryfikowana jest przez kontrolerów WIF zasadność wydania leku na receptę farmaceutyczną?

Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna wykonuje swoje obowiązki zgodnie z prawem i w jego granicach. Weryfikacja realizacji będzie zatem oparta na analizie formalnej w kierunku czy recepta farmaceutyczna została wydana i zrealizowana zgodnie z przepisami Prawa farmaceutycznego z dnia 6 września 2001r. (Dz.U. 2008 Nr 45 poz.271 z późn. zm., Art. 96 ust. 2 i 3). Z uwagi na fakt, iż inspektorzy farmaceutyczni to osoby przygotowane zawodowo i posiadające doświadczenie, zatem będąc fachowcami są w stanie ocenić zasadność sporządzenia recepty farmaceutycznej, jeśli jest dokonany rzetelny opis uzasadniający wydanie leku a sama recepta farmaceutyczna zawiera wszystkie dane zgodne z prawem. Trudno mi ocenić powód zabraniania farmaceutom przez podmioty prowadzące apteki korzystania z tego uprawnienia. Powód znany jest tylko osobom wydającym takie decyzje. Mogę potwierdzić, że znane są przypadki nadużywania tej formy pomocy pacjentom. Choć trudno jest ocenić „przypadek nagłego zagrożenia zdrowia lub życia”, to nie do zaakceptowania jest realizacja sprzedaży leków, które nie mają zastosowania w takich sytuacjach.

Czy Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny przeprowadza również kontrole w placówkach obrotu pozaaptecznego produktami leczniczymi? Jak taka kontrola wygląda w porównaniu z kontrolą apteki?

Potwierdzam, że przeprowadzane są kontrole w placówkach obrotu pozaaptecznego (sklepach zielarsko-medycznych, sklepach specjalistycznych zaopatrzenia medycznego, sklepach ogólnodostępnych), które dokonują obrotu produktami leczniczymi. Najczęściej kontrole mają charakter doraźny, ale są i planowe. W odróżnieniu od aptek zdarza się, że w kontroli nie uczestniczy kierownik placówki a radca prawny reprezentujący podmiot. Kontrolujemy asortyment leków (zgodnie z wykazem produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w tych placówkach) faktury zakupów, warunki przechowywania, umiejscowienie produktów, terminy ich ważności.
[img]http://mgr.farm//sites/default/files/mgr_2pro.png[/img]

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Substancje bardzo silnie działające i technicy farmaceutyczni Substancje bardzo silnie działające i technicy farmaceutyczni

Już od kilku lat trwa spór o to jakie leki mogą, a jakich nie mogą wydawać w aptekach technicy farma...

Wolno sieci, wolno i mi! Wolno sieci, wolno i mi!

Otwieram lokalną gazetę, a w niej reklama pobliskiej apteki. Gdy jadę odebrać dziecko z przedszkola ...

Pigułka szczęścia Pigułka szczęścia

Europa podąża za USA, a Polska podąża za Europą. To, co pojawiło się na Zachodzie, pojawia się i u n...

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz