REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Mit niekonstytucyjności

22 maja 2017 11:00

Podpisana w zeszłym tygodniu przez Prezydenta Andrzeja Dudę tzw. mała nowelizacja Prawa farmaceutycznego, w sposób oczywisty jest zgodna z Konstytucją RP. Nowe przepisy stanowią realizację wielu postulatów w dziedzinie ochrony zdrowia, jakie ustrojodawca nałożył na państwo (równomierny dostęp do usług medycznych, ochrona życia i zdrowia obywateli, ochrona pacjenta przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi, zabezpieczenie środków publicznych na funkcjonowanie państwowej służby zdrowia, nadzór i piecza nad wykonywaniem zawodu zaufania publicznego, jakim jest zawód aptekarza).

Wielu oponentów nowej ustawy odwołuje się do wyroku Trybunału Konstytucyjnego sprzed 25 lat. Przypuszczam jednak, że niewielu z nich zrozumiało jego sens.

Tymczasem, krytycy nowych rozwiązań, nierzadko w randze profesorów prawa, całkowicie ex cathedra, orzekli już, że zasada wedle której prowadzenie apteki prawnie zastrzeżone będzie dla farmaceutów, narusza ustawę zasadniczą. Dokładnie: zasadę wolności gospodarczej. Trudno o bardziej kuriozalny przykład nierzetelności i nieuczciwości w formułowaniu wywodu prawnego.

Przypomnijmy zatem, że Konstytucja RP daje możliwość ograniczania, nawet bardzo dalekiego, działalności gospodarczej, m.in. z/w na potrzeby ochrony zdrowia. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej dookreśliła tę kwestię i wprost stwierdza, że prowadzenie apteki jest objęte reglamentacją, a Prawo farmaceutyczne unormowanie to potwierdza. W przypadku prowadzenia aptek nie może być inaczej. Wynika to z istoty zawodu aptekarza i zadań, jakie ustawa nakłada na apteki. Ich rola nie może ograniczać się do maksymalizacji zysku.

REKLAMA

Problemem jest, jak się wydaje, również nieprawidłowa interpretacja samej ustawy zasadniczej. O ile bowiem Konstytucja stanowi, że podejmowanie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego, o tyle w sytuacji regulacji danego wycinka gospodarki – sytuacja jest dokładnie odwrotna. Takiej działalności podjąć się może jedynie ktoś, kto spełnia wyśrubowane kryteria ustanowione przez prawo. W takim układzie odwoływanie się do haseł „wolności gospodarczej” jest zwyczajnym nieporozumieniem. Skoro suweren w Konstytucji, a potem ustawodawca w dwóch ustawach, uznali, że prowadzenie apteki, ze swej istoty, wolne być nie może, to wyprowadzanie wniosków przeciwnych jest nieuczciwe i nieuprawnione.

REKLAMA

Wielu oponentów nowej ustawy odwołuje się do wyroku Trybunału Konstytucyjnego sprzed 25 lat. Przypuszczam jednak, że niewielu z nich zrozumiało jego sens. W judykacie tym uznano nie tyle nawet, że rozwiązanie dające wyłączne prawo prowadzenia aptek farmaceutom jest niekonstytucyjne, ile – że nie udowodniono, aby tego rodzaju ograniczenie uzasadnione było ochroną zdrowia publicznego. Zacytujmy stosowny fragment: „(…) nie wykazano aby właściciele aptek, nie będący farmaceutami, prowadzący apteki na podstawie uzyskanych koncesji postępowali w sposób zagrażający życiu lub zdrowiu ludzkiemu”. Problemem nie była zatem sama regulacja prawna, ile doświadczenie; nie zdołano wykazać zagrożeń, które potencjalnie istniały już wówczas, ale stały się rzeczywistością dopiero po 2001r.

Wyrok Trybunału wydano bowiem przed tym, jak „hurtownie farmaceutyczne za pośrednictwem swoich lub współpracujących sieci aptek, pod pozorem troski o dobro pacjenta [umożliwiły] wyłudzanie z Narodowego Funduszu Zdrowia znacznych kwot, jakie na leki refundowane wykłada Państwo”. To cytat z rządowego uzasadnienia projektu ustawy refundacyjnej z… 2010r. (!); dzisiejsza opozycja już 7 lat temu precyzyjnie zdiagnozowała źródło patologii na rynku aptecznym, a PSL – jak widać – wyciągnął nawet prawidłowe wnioski. W 1992r. nie było zjawiska wywozu leków w procedurze „odwróconego łańcucha dystrybucji”, marnotrawienia produktów leczniczych (refundowanych przez państwo), nadmiernej ich konsumpcji przez pacjentów, defraudacji podatku VAT, podwójnej księgowości, niepłacenia przez sieci apteczne podatku dochodowego etc. Zapłaciliśmy bardzo wysoki rachunek za eksperyment, polegający na oderwaniu apteki od farmaceuty i udzielonemu mu zezwolenia/koncesji.

Po ćwierćwieczu sytuacja zmieniła się diametralnie. Ustawodawca, wobec oczywistego zwyrodnienia, do jakiego doprowadziło uwolnienie i usieciowienie rynku zaopatrzenia w leki, musiał reagować. I to zdecydowanie! Znamienne, jak archaiczne wywody Trybunału Konstytucyjnego różnią się od nowoczesnego orzecznictwa Trybunał Sprawiedliwości UE. W trzech wyrokach z 2009 stwierdzono, że „w odróżnieniu od placówki prowadzonej przez farmaceutę, prowadzenie apteki przez niefarmaceutę może stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego, w szczególności dla pewności i jakości detalicznej dystrybucji produktów leczniczych, ponieważ osiąganie zysków w ramach prowadzenia apteki nie jest ograniczane czynnikami, (…), które charakteryzują działalność farmaceutów”. Te czynniki to: wykształcenie, doświadczenie zawodowe i odpowiedzialność, albowiem naruszenie przez farmaceutę przepisów prawnych lub zasad etyki zawodowej podważa jego byt zawodowy.

Orzecznictwo sądu unijnego stanowi element tzw. porządku prawnego UE (acquis communautaire). Ustawodawca, wprowadzając do polskiego systemu prawnego zasadę prowadzenia nowych aptek wyłącznie przez farmaceutów, nie zrobił niczego ponadto, że dostosował rodzime prawodawstwo do standardów Unii Europejskiej.

REKLAMA

W analizowanym problemie nie można pominąć również stanowiska, jakie względem noweli Prawa farmaceutycznego zajęło Biuro Analiz Sejmowych. W wykonanej dla BAS ekspertyzie prof. Szydło w pieczołowity sposób rozprawa się z mitem niekonstytucyjności zasady nazywanej publicystycznie „apteka dla aptekarza”. Jak stwierdza się na kartach prawie 60-cio stronicowej opinii „(….) po dwudziestu kilku latach doświadczeń z obowiązywaniem w praktyce regulacji prawnej rozdzielającej fachowe kierowanie apteką przez farmaceutę od kwestii uprawnień właścicielskich wobec podmiotu posiadającego zezwolenie (lub dawniej koncesję) na prowadzenie apteki, a powodującej, że zezwolenie (dawniej koncesja) na prowadzenie apteki może (i mogło) być udzielane również podmiotowi niebędącemu farmaceutą, nie ma wątpliwości, że regulacja ta jest źródłem rozlicznych patologii. (…)”.

Sytuacja jest zatem zupełnie odwrotna, niż przedstawiana przez oponentów „małej nowelizacji”. To umożliwienie prowadzenia aptek przez niefarmaceutów jest rodzajem nieuzasadnionego przywileju, który w istotny sposób narusza Konstytucję RP. Prawie 16 lat obowiązywania zasady „apteka bez aptekarza” spowodowało wynaturzenie rynku detalicznego zaopatrzenia w leki. I nie da się tego faktu zakrzyczeć pohukiwaniami o niekonstytucyjności nowych regulacji.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Nie jedz tego… czyli o interakcjach lekowych Nie jedz tego… czyli o interakcjach lekowych

Kwestia interakcji żywności z lekami najczęściej ogranicza się w rozmowie z pacjentem do pytania: pr...

Geny w farmacji Geny w farmacji

Tradycyjna apteka jest tak naprawdę odzwierciedleniem naukowego stanu wiedzy sprzed dekady lub dwóch...

Połowinki Naczelnej Rady Aptekarskiej – część 1 Połowinki Naczelnej Rady Aptekarskiej – część 1

Nie tak dawno minęła połowa kadencji obecnej Naczelnej Rady Aptekarskiej, której mam zaszczyt być cz...

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz