REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Nowe oblicza

20 czerwca 2017 08:23

Farmacja jest nauką, która nigdy nie spoczywa na laurach. Teraz, w erze łączenia swych sił z biologią molekularną, inżynierią biomedyczną, genetyką czy biotechnologią święci jeszcze większe triumfy. Nie we wszystkich dziedzinach widać podobny skok innowacyjny, jednak są pewne grupy chorób, co do których poczyniono znaczące odkrycia.

Leki z wielu grup mogą prowadzić do zmian w badaniach morfologicznych krwi (fot. Shutterstock)

Systematycznie naukowe periodyki informują o przełomowych cząsteczkach, które mają zrewolucjonizować leczenie danej jednostki, jednak wśród wszystkich doniesień nierzadko można odnaleźć te, które prezentują zupełnie nowe oblicza dobrze znanych związków. Tym ciekawsze wydaje się ich niecodzienne zastosowanie, które o dziwo skutkuje dobrze rokującymi prognozami na przyszłość.

Pierwszym wartym odnotowania odkryciem są badania irlandzkiego koncernu farmaceutycznego Allergan nad toksyną botulinową. Punktem wyjścia do przeprowadzenia wspomnianych badań było spostrzeżenie, że u osób po aplikacji botoksu obserwuje się przejściową poprawę nastroju oraz samooceny. Jak dotąd naukowcy byli zdania, że efekt ten jest skorelowany poprawy wyglądu. Przeprowadzony eksperyment wykazał, że mechanizm działania substancji może być bardziej złożony. W ramach eksperymentu zakończono już drugą fazę badania klinicznego udziałem prawie 300 kobiet cierpiących z powodu depresji. W ramach badania otrzymywały one przez pół roku różne dawki preparatu Botox.. Wyniki dowiodły, że dawka 30 jednostek posiada wyższą skuteczność w leczeniu stanów depresyjnych w porównaniu z placebo. Postuluje się, że delikatna modyfikacja skurczów mięśni poprzez zastrzyki z toksyny botulinowej może stymulować aktywność obwodów mózgowych.

REKLAMA

Nie cichną kontrowersje wokół leczniczego zastosowania marihuany i tej poświęcono kolejne badanie. Na postawie randomizowanego badania klinicznego III fazy u pacjentów z padaczką lekooporną w postaci zespołu Lennoxa-Gastauta stwierdzono, że po aplikacji kannabidiolu u dzieci zanotowano spadek częstości występowania napadów oraz ogólny poprawę stanu zdrowia. Pacjenci przez 2 tygodnie otrzymywali dawkę 10 lub 20 mg/kg m.c., co spowodowało obniżenie częstości napadów o odpowiednio 42 i 37% przy 1&% spadku w przypadku placebo. Ponadto lepszą ocenę stanu zdrowia zauważono u dwóch na trzech pacjentów, u których zastosowano niższą dawkę kannabidiolu.

REKLAMA

Dużo szersze konsekwencje mogą mieć natomiast badania zespołu naukowego z UK Medical Research Council Toxicology w Leicester, który w ramach kontynuacji swoich badań z 2013r. odkrył pozytywny wpływ trazodonu stosowanego jako lek przeciwdepresyjny i dibenzoilometanu o postulowanym działaniu przeciwnowotworowym na zahamowanie chorób neurodegeneracyjnych. Cztery lata temu zespół dokonał odkrycia wzmożonej aktywności szlaku stresu retikulum endoplazma tycznego w neuronach pacjentów z chorobą Alzheimera, spowodowanej długotrwałą aktywacją kinazy PERK, która odpowiada za gromadzenie się toksycznego amyloidu β w tkance nerwowej mózgu. Po pierwszych nieudanych próbach ze związkami innowacyjnymi naukowcy przebadali ponad tysiąc istniejących już substancji pod kątem ich potencjalnego zastosowania. Wspomniane dwie substancje w zauważalny sposób spowolniły degenerację mózgu, jednocześnie przeciwdziałając ubytkom pamięciowym i porażeniom.

Powyższe przykłady dowodzą jedynie faktu, że postęp niekoniecznie wiąże się z innowacją w sensie tworzenia nowych cząsteczek, ale innowacją jako poszukiwania i znajdowania nowego sposobu patrzenia na to, co już zostało wytworzone. Mechanizmy działania wielu substancji pozostają wielokierunkowe, mimo wykazywania tendencji do efektu ograniczonego do jednego procesu. Tak więc nie jest jeszcze powiedziane, że obecnie mało popularne leki nie będą jeszcze na naszych oczach przeżywać swojej drugiej młodości. Porządkując więc szuflady aptecznego magazynu nie skreślajmy więc w myślach zakurzonych pudełeczek z zapomnianymi specyfikami 🙂

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Sieci apteczne – bańka spekulacyjna pękła? Sieci apteczne – bańka spekulacyjna pękła?

Zapadające w ostatnich miesiącach rozstrzygnięcia sądów administracyjnych to dla sieci aptecznych is...

Nieodpowiedzialni Nieodpowiedzialni

Każdy chce być zdrowy. Niestety na ogół uświadamiamy sobie to dopiero kiedy jesteśmy już chorzy. Wte...

Lepiej zapobiegać, niż leczyć Lepiej zapobiegać, niż leczyć

Jestem zdania, że farmaceuta to ktoś więcej niż tylko aptekarz. Nawet jeśli w aptece pracuje. Dlacze...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz