Recepta na problem z receptą: Pacjent z kartą EKUZ

3 sierpnia 2017 09:37

Obcokrajowcy są coraz częstszymi pacjentami w polskich aptekach, a mimo to farmaceuci mają problemy ze zniżkową realizacją ich recept. Jeszcze więcej problemów rodzą recepty osób, które mieszkając w Polsce legitymują się kartą EKUZ.

Farmaceutka obsługuje pacjentkę

Recepty dla obcokrajowców budzą wiele wątpliwości wśród farmaceutów. Wielu z nich woli realizować je pełnopłatnie, alby uniknąć późniejszych problemów z NFZ. Do najczęstszych problemów z takimi receptami należy brak wiedzy o postępowaniu w sytuacji gdy na recepcie pacjenta legitymującego się kartą EKUZ, w polu „Oddział NFZ” widnieje symbol jego kraju, który nie jest tożsamy z adresem zamieszkania pacjenta umieszczonym na tejże recepcie (np. DE i adres zamieszkania w Polsce). Innym często spotykanym problemem jest brak symbolu państwa członkowskiego UE na recepcie i numeru EKUZ. Czy takie dane można uzupełnić na podstawie dokumentów posiadanych przez pacjenta? Czy taką receptę można zrealizować zniżkowo?

Kraj niezgodny z adresem zamieszkania

Wszystkie kwestie dotyczące realizacji recept dla obcokrajowców reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich. Nakłada ono między innym obowiązek wpisania przez lekarza adresu zamieszkania pacjenta (§3 ust. 1 pkt 2b):

§ 3.1. Recepta, na której co najmniej jeden z przepisanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych, dla którego wydano decyzję o objęciu refundacją w rozumieniu przepisów ustawy o refundacji, ma być wydany za odpłatnością, o której mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o refundacji, obejmuje: 2) dane dotyczące pacjenta:

b) adres (nazwa miejscowości, ulica, numer domu, numer lokalu, jeżeli nadano):
[indent] – miejsca zamieszkania albo[/indent]
[indent] – miejsca pełnienia służby wojskowej, jeżeli dotyczy, albo[/indent]
[indent] – miejsca zamieszkania osoby uprawnionej albo siedziby urzędu gminy lub gminnego ośrodka pomocy społecznej[/indent]
[indent] – w przypadku świadczeniobiorcy, wobec którego wydano decyzję, o której mowa w art. 54 ust. 1 ustawy, albo siedziby świadczeniodawcy, który udzielił świadczenia opieki zdrowotnej[/indent]
[indent]– w przypadku osoby bezdomnej, o której mowa w art. 6 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, ze zm.)[/indent]

Trzeba jednak pamiętać, że zgodnie z §15 pkt 3) wspomnianego rozporządzenia, możliwa jest realizacja recepty, kiedy adres pacjenta nie jest zgodny z oddziałem funduszu:

§ 15. Osoba wydająca może zrealizować recepty zawierające dane, o których mowa w § 3, lub zamieszczone zgodnie z § 16, także w przypadku, gdy:
[indent]3) adres pacjenta nie jest zgodny z numerem oddziału wojewódzkiego Funduszu.[/indent]

Wnioskować z tego można zatem, że jeżeli możliwe jest zniżkowe zrealizowanie recepty w sytuacji gdy adres zamieszkania pacjenta nie pokrywa się geograficznie z oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia, to reguła ta dotyczy również informacji o kraju, w którym ubezpieczony jest pacjent w przypadku osób korzystających z karty EKUZ.

Brak numeru PESEL

Recepta dla pacjenta zza granicy jest jedyną sytuacją, która dopuszcza wydanie leku ze zniżką bez umieszczonego na niej numeru PESEL. W jego miejscu powinien jednak znaleźć się numer poświadczenia lub innego dokumentu uprawniającego do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej. Reguluje to §3 ust.1 pkt 2e rozporządzenia w sprawie recept lekarskich:

§ 3.1. Recepta, na której co najmniej jeden z przepisanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych, dla którego wydano decyzję o objęciu refundacją w rozumieniu przepisów ustawy o refundacji, ma być wydany za odpłatnością, o której mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o refundacji, obejmuje:

2) dane dotyczące pacjenta:
[indent] e) numer poświadczenia, o którym mowa w art. 52 ust. 2 pkt 9 ustawy – w przypadku korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji, a w razie braku tego poświadczenia – numer dokumentu uprawniającego do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji wystawionego przez właściwą instytucję zagraniczną,)[/indent]

Brak symbolu państwa i numeru EKUZ

Zgodnie z §16 ust.1 pkt 1e) osoba realizująca receptę może na jej podstawie wydać leki zniżkowo także w sytuacji, gdy brakuje na niej informacji dotyczących rodzaju i numeru poświadczenia (lub innego dokumentu uprawniającego do zniżki) a także symbolu państwa pod warunkiem, że umieści te dane na rewersie recepty uprzednio uzyskawszy je od pacjenta na podstawie odpowiednich dokumentów:

§ 16. 1. Jeżeli na recepcie nie wpisano danych, wpisano je w sposób nieczytelny, błędny lub niezgodny z rozporządzeniem, osoba wydająca może ją zrealizować w następujących przypadkach:

1) jeżeli na recepcie nie wpisano, wpisano w sposób nieczytelny, błędny lub niezgodny z rozporządzeniem:
[indent]e) numer poświadczenia, o którym mowa w art. 52 ust. 2 pkt 9 ustawy, albo numer dokumentu uprawniającego do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji oraz symbol państwa, w którym znajduje się zagraniczna instytucja właściwa dla osoby uprawnionej do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji – osoba wydająca ustala go na podstawie odpowiednich dokumentów dotyczących pacjenta przedstawionych przez osobę okazującą receptę; osoba wydająca zamieszcza numer tego poświadczenia lub dokumentu na rewersie recepty oraz składa swój podpis i zamieszcza ten numer w komunikacie elektronicznym przekazywanym do oddziału wojewódzkiego Funduszu, o którym mowa w art. 45 ust. 2 ustawy o refundacji,)[/indent]

Oczywiście w każdym z powyższych przypadków należy pamiętać, że warunkiem otrzymania zwrotu refundacji na wydany zniżkowo lek jest załączenie do wniosku refundacyjnego kserokopii dokumentów potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji. Farmaceuta powinien zatem zrobić kopię zarówno karty EKUZ (bądź jej certyfikat zastępczy), jak i zaświadczenia lub poświadczenia o uprawnieniu do świadczeń zdrowotnych wydany przez NFZ.

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Odpowiadasz:

avatar
Akceptuję regulamin dyskusji *
Komentujesz jako gość! Chcesz być informowany o nowych komentarzach w temacie? Zarejestruj się, lub jeśli już masz konto w grupie farmacja.net - .

Powiązane artykuły

Krzyże znikną z aptek? Krzyże znikną z aptek?

Niedawno Dolnośląski WIF ukarał aptekę za to, że umieściła na banerze hasło „Apteka z tradycjami” or...

Odra – fakty i mity Odra – fakty i mity

W ostatnim czasie coraz częściej słyszymy o zachorowaniach na odrę. Czy powinniśmy się jej bać? Czy ...

Eksperyment w Tuskegee Eksperyment w Tuskegee

Największe postępy w medycynie są zasługą eksperymentów przeprowadzanych na ludziach. Często okazują...