REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Samorząd aptekarski działa w interesie społecznym

9 stycznia 2018 12:07

Nie powinno nikogo dziwić, że izba aptekarska odpowiednimi narzędziami formalnoprawnymi ma uprawnienie do wszczynania postępowań (np. przed WIF) zawsze wtedy, gdy narażona jest aptekarska niezależność, etyka oraz przepisy regulujące wykonywanie tego bardzo przecież odpowiedzialnego zawodu zaufania publicznego. Samorząd aptekarski nie tyle nawet powinien, ale i ma obowiązek interweniować w takich przypadkach.

Samorząd aptekarski ma obowiązek reagowania na wszystkie przypadki działań podmiotów prowadzących aptekę, które wpływają na jakość świadczonych tam usług. (fot. Shutterstock)

Samorząd aptekarski, jako organizacja reprezentująca farmaceutów, powołany został do życia ustawą z 1991r. o izbach aptekarskich. Jego zadania, oprócz tych o charakterze ściśle korporacyjnym (reprezentowanie aptekarzy i ochrona ich interesów), polegają również na sprawowaniu pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu. Izby aptekarskie, zgodnie z wykładnią przepisów przyjętą przez sądy administracyjne, działają przede wszystkim w interesie społecznym i w celu jego ochrony.

Na straży zawodowej niezależności

Obowiązujący od ponad sześciu lat zakaz reklamy aptek i ich działalności (art. 94a ust. 1 zd. 1 p.f.), ustanowiony w 2011r. w celu przeciwdziałania niekorzystnym z punktu widzenia pacjentów trendom rynkowym, do dzisiaj jest przez wielu przedsiębiorców aptecznych traktowany jako „nieobowiązujący”. Wiele z aptek narusza go, pod wzniosłymi, acz bezprawnymi i nieprawdziwymi hasłami: tworzenia „programów opieki farmaceutycznej”, troski o portfele klientów, przeprowadzania „mobilnych tygodni zdrowia”, „informowania” o usługach apteki itp. Organem ustawowo powołanym do ścigania każdego rodzaju przypadku naruszania art. 94a ust. 1 zd. 1 p.f. jest właściwy wojewódzki inspektor farmaceutyczny; to on wszczyna i prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawie, wydaje decyzję nakazującą zaprzestanie dalszych naruszeń i wreszcie – określa wysokość kary pieniężnej za naruszenie.

REKLAMA

Utrwalone w ostatnich latach orzecznictwo sądów administracyjnych przesądziło również o tym, jaką rolę może odgrywać w tym postępowaniu samorząd aptekarski.

Na tym polu powstał bowiem spór pomiędzy organami Inspekcji Farmaceutycznej a izbami aptekarskimi. Sprowadzał on się do odpowiedzi na pytanie, czy samorząd aptekarski(jako organizacja zawodowa) działa w interesie społecznym, a tym samym – może wnosić o wszczęcie postępowania w przypadku podejrzenia naruszenia zakazu reklamy aptek i ich działalności (taki tryb postępowania zawarty jest w art. 31 § 1 pkt. 1 k.p.a.)? Czy też, jak twierdziła początkowo Inspekcja, izba aptekarska – jako przedstawiciel korporacji zawodowej – reprezentuje przede wszystkim interes swoich członków. Przy czym, tutaj jedno wyjaśnienie; przynależność farmaceutów (z ważnym prawem wykonywania zawodu) do danej okręgowej izby aptekarskiej jest obowiązkowa; do samorządu przynależeć farmaceuta po prostu musi.

REKLAMA
Sądy po stronie uczciwego wykonywania zawodu

Od połowy 2013r. zaczęła kształtować się obecnie obowiązująca linia orzecznicza Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, zgodnie z którą samorząd aptekarski, jako organ sprawujący pieczę nad należytym wykonywaniem zawodu farmaceuty, a mający swoje umocowanie do działania w przepisach rangi ustawowej, nie tylko może, ale w ogóle ma obowiązek reagowania na wszystkie przypadki działań podmiotów prowadzących aptekę, które wpływają na jakość świadczonych tam usług. Powinien on odpowiadać na każdego rodzaju przypadek działań podmiotu prowadzącego aptekę względem zatrudnionego przezeń farmaceutę, które godzą w niezależność zawodu, stanowią naruszenie zasad jego wykonywania, są sprzeczne z etyką aptekarską, albo stanowią naruszenie prawa (regulujących wykonywanie zawodu). Nie ma przy tym znaczenia, czy naruszenie dotyczy przedsiębiorcy-farmaceuty, czy też nie.

Wykonywanie zawodu aptekarza przez farmaceutę możliwe jest tylko w aptece. A co za tym idzie, nie można różnicować uprawnienia samorządu aptekarskiego z/w na kryterium podmiotu będącego właścicielem apteki.

W tej materii sądy poszły nawet o krok dalej. Judykatura stwierdziła mianowicie, że to właśnie praca w aptekach sieciowych niesie większe ryzyko naruszania niezależności zawodu farmaceuty oraz prowadzenia działań bezprawnych. W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 3 marca 2015r., VI SA/Wa 3285/15 (C B O S A), rozważania tego Sądu idą w następującym kierunku: „Zawód farmaceuty jest bez wątpienia zawodem zaufania publicznego, a główny cel działalności samorządu aptekarskiego został określony w przytoczonym art. 17 Konstytucji RP i jest nim sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu farmaceuty. Zostało to potwierdzone w w/w art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy o izbach aptekarskich, który stanowi, że zadaniem samorządu aptekarskiego jest w szczególności sprawowanie pieczy i nadzoru nad wykonywaniem zawodu. (…) Nadzór nad prawidłowym wykonywaniem zawodu to również nadzór w zakresie realizacji funkcji zawodowej, jaką jest kierowanie apteką. Prawidłowe kierowanie apteką jest nierozerwalnie związane z przestrzeganiem przepisów m. in. ustawy Prawo farmaceutyczne, w tym art. 94a zakazującego reklamy aptek i ich działalności. Osoba kierująca apteką, odpowiedzialna za jej prawidłowe prowadzenie, której podległa apteka uczestnicząca w reklamie, narusza zasady prawidłowego wykonywania zawodu. Pieczę i nadzór nad tym zawodem jako zawodem zaufania sprawuje organ samorządowy w interesie społecznym, co wynika wprost z Konstytucji RP (art. 17). (…) Wyłącznie niezależny farmaceuta, wykonujący swoje obowiązki zawodowe w odpowiednich warunkach gwarantuje osiągnięcie celu w postaci ochrony zdrowia publicznego. Samorząd aptekarski, który zobowiązany został do sprawowania nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem czynności zawodowych przez farmaceutów musi dbać, aby warunki, w jakich farmaceuci pracują, pozwalały im postępować zgodnie z przepisami prawa i zasadami etyki, tzn. aby m. in.: byli niezależni w podejmowaniu swoich decyzji i nie musieli uczestniczyć w akcjach promocyjnych i reklamowych, których zgodność z prawem jest wątpliwa. Jednym ze skrajnie niekorzystnych czynników, który nie pozwala na prawidłowe wykonywanie zadań przez farmaceutów jest prowadzenie przez aptekę, w której pracują, zakazanej reklamy apteki. Wykonywanie zawodu farmaceuty w aptece należącej, np. do sieci aptek, powoduje praktyczną zależność farmaceuty od właściciela, który nie jest farmaceutą. W takich przypadkach jedynym podmiotem, który może skutecznie ubiegać się o właściwe warunki wykonywania zawodu zaufania publicznego jest samorząd zawodowy. Kierownik apteki będący farmaceutą oraz pozostali farmaceuci mają gwarantować, że apteka nie utraci swojego charakteru, nie będzie stanowiła sklepu z lekami nastawionego na maksymalny zysk”. Można powiedzieć: „nic dodać, nic ująć”.

Nie tylko reklama

Stanowisko Sądu, powielone w około 150-ciu innych orzeczeniach, zostało ostatecznie potwierdzone przez Naczelny Sąd Administracyjny. W sześciu wyrokach wydanych 19 marca 2015r. (sygn.: II GSK 92/14, II GSK 93/14, II GSK 94/14, II GSK 244/14, II GSK 245/14, II GSK 328/14) NSA podtrzymał stanowisko sądu I instancji; sześć oddalonych skarg kasacyjnych dotyczyło wniosków (jak się okazało – słusznych) Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu o wszczęcie na jej wniosek postępowania w przedmiocie naruszenia zakazu reklamy aptek.

Obecnie orzeczenia te składają się na jednolitą linię orzeczniczą, potwierdzającą bardzo mocną pozycję samorządu aptekarskiego w kwestii sprawowania pieczy nad wykonywaniem zawodu farmaceuty, wykonywanego w interesie społecznym.

Sprawy rozstrzygnięte przez Sąd dotyczyły kwestii zakazu reklamy aptek. Przy czym interpretacja przepisu art. 31 § 1 pkt. 1 k.p.a. nie została przez sądy administracyjne zredukowana jedynie do tej materii. Oznacza to, że samorząd aptekarski co do zasady może inicjować również postępowania na innym polu, jeżeli tylko zawierają się one w katalogu ustawowych działań samorządu. To niezwykle silne narzędzie. Z powodzeniem wykorzystywane może być również na innych polach aktywności. Samorząd aptekarski skorzystał z nich w ostatnim czasie w postępowaniach przed WSA w Warszawie, w sprawach dotyczących naruszenia przez sieci apteczne progu 1%-ej koncentracji; Naczelna Izba Aptekarska występowała w nich na prawach strony jako uczestnik postępowania.

REKLAMA
Interes pacjenta, czy większy zysk?

Samorząd aptekarski nie tyle nawet powinien, ale z w ogóle – treścią Konstytucji RP (art. 17) oraz ustawy o izbach aptekarskich (art. 7 ust. 1 pkt. 1-5) – ma obowiązek interweniować u właściwych organów administracji we wszystkich tych przypadkach, w których naruszone są zasady, na straży których powinien on stać. Nie powinno zatem nikogo dziwić, że izba aptekarska odpowiednimi narzędziami formalnoprawnymi ma uprawnienie do wszczynania postępowań (np. przed WIF) zawsze wtedy, gdy narażona jest aptekarska niezależność, etyka oraz przepisy regulujące wykonywanie tego bardzo przecież odpowiedzialnego zawodu zaufania publicznego. Przynależność do zawodu farmaceuty nie ogranicza się bowiem jedynie do sfery uprawnień, ale również (a może przede wszystkim) – obowiązków. W interesie społecznym, czyli nas wszystkich, jest aby farmaceuci w aptekach wykonywali swój zawód w sposób należyty, wolny od nacisków ze strony pracodawców, w trosce o życie i zdrowie pacjentów, a nie – kierując się potrzebą maksymalizacji zysków pracodawcy aptecznego.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Szybciej, wyżej, mocniej Szybciej, wyżej, mocniej

Ostatnio podzieliłem się swoją opinią, dotyczącą zachowań pacjentów w kontakcie z farmaceutą na lini...

Szkolenia śmiechu warte Szkolenia śmiechu warte

Czasem, przeglądając agendę konferencji dla farmaceutów, mam wrażenie, że najważniejszym punktem pro...

Wandalizm polityczny Wandalizm polityczny

W trakcie minionych dwóch weekendów, w strukturach polskiego samorządu aptekarskiego doszło do spory...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz