REKLAMA
Magazyn mgr.farm

WIF w Poznaniu sprzyjał „odwróconemu łańcuchowi dystrybucji”?

3 listopada 2015 08:18

Kilka miesięcy temu Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym. Jej wyniki udostępniono 16 października w Biuletynie Informacji Publicznej GIF. Przy tej okazji ujawniono, którzy Inspektorzy „sprzyjali” odwróconemu łańcuchowi dystrybucji…

Liczący sobie niecałe 20 stron dokument, udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej GIF, to „Wystąpienie Pokontrolne”, w którym została podsumowana cała kontrola NIK. Wynika z niego, że praca Głównego Inspektora Farmaceutycznego była oceniania głównie w kontekście walki z procederem „odwróconego łańcucha dystrybucji”. Kontrolerzy NIK przyglądali się sposobowi realizowania wszystkich przepisów umożliwiających walkę z nielegalnym wywozem leków za granicę. Działalność GIF została pod tym względem oceniona pozytywnie. Przy okazji ujawniono jednak ciekawe szczegóły dotyczące pracy Wojewódzkich Inspektoratów Farmaceutycznych…

Jednym z bardzie intrygujących fragmentów „Wystąpienia Pokontrolnego” jest ocena prawidłowości i skuteczności sprawowanego nadzoru nad Wojewódzkimi Inspektoratami Farmaceutycznymi. Z dokumentu można dowiedzieć się między innymi, że GIF w latach 2012 do 2015 przeprowadził 16 kontroli w podległych sobie inspektoratach. Kontrole dotyczyły zagadnień związanych z realizacją zadań takich, jak sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem apteki i punktów aptecznych, wydawanie decyzji i realizacjach wniosków pokontrolnych. GIF ocenił pozytywnie tylko jeden inspektorat, a pozytywnie z drobnymi uchybieniami dwa. Ocenę pozytywną z zastrzeżeniem otrzymały dwa inspektoraty, a pozytywną mimo stwierdzonych nieprawidłowości dwa kolejne. Działalność dwóch WIF została oceniona negatywnie: w Warszawie i Poznaniu.

REKLAMA

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie został w ten sposób oceniony z powodu niewykonania poleceń GIF w zakresie kontroli wskazanych placówek obrotu produktów leczniczych oraz braku nadzoru i zdecydowanych działań w zakresie „odwróconego łańcucha dystrybucji”. Do tego dochodziły braki protokołów z czynności kontrolnych, nieskuteczność w egzekwowaniu wydawanych zaleceń pokontrolnych oraz brak ewidencji wyjść służbowych.

REKLAMA

Jeszcze gorzej pod tym względem wyglądała sytuacja w Poznaniu, kiedy funkcję Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego pełnił dr n. farm Kazimierz Jakubiec. Jego praca została oceniona negatywnie z tytułu niezrealizowania zaleceń pokontrolnych, niewszczęcia postępowań wobec podmiotów uczestniczących w „odwróconym łańcuchu dystrybucji” i prowadzenia postępowań administracyjnych w sposób przewlekły, co umożliwiło podmiotom naruszającym prawo uniknięcie odpowiedzialności. Do tego poznański WIF uchylał się od wykonywania poleceń GIF nakazujących przeprowadzenie kontroli podmiotów uczestniczących w „odwróconym łańcuchu dystrybucji”!

Warto przypomnieć, że dr n. farm. Kazimierz Jakubiec zrezygnował z funkcji Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Poznaniu w połowie września 2014 roku tłumacząc to brakiem środków na walkę z „odwróconym łańcuchem dystrybucji” i rosnącymi oczekiwaniami jego zwierzchników (więcej). Rzecznik prasowy GIF Paweł Trzciński przyznał, że do pracy dra Jakubca było sporo zastrzeżeń wyjaśnianych w czasie działań pokontrolnych (więcej). Nie mówiono jednak wtedy, jakie dokładnie były to zastrzeżenia – po opublikowaniu wyników kontroli NIK w połowie października już wiadomo.

Od stycznia 2015 funkcję Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Poznaniu pełni dr n. farm Grzegorz Pakulski. Z kolei dr n. farm. Kazimierz Jakubiec od kilku miesięcy jest kierownikiem własnej apteki w Poznaniu. 21 listopada planuje startować w wyborach na prezesa Wielkopolskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej. Czy farmaceuci z tego rejonu, znając okoliczności jego rezygnacji z funkcji WIF i ocenę jego pracy przez GIF, powierzą mu tę funkcję?

Wystąpienie Pokontrolne NIK do pobrania
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Herkules Poirot za pierwszym stołem, czyli związek powieści kryminalnej z apteką Herkules Poirot za pierwszym stołem, czyli związek powieści kryminalnej z apteką

W najnowszym numerze magazynu MGR.FARM pojawia się opowiadanie “Stażysta”, którego autorem jest Thom...

Ile warta jest Garcinia? Ile warta jest Garcinia?

Garcinia cambogia (właściwa nazwa botaniczna to Garcinia gummi-gutta) zwana jest także tamaryndowcem...

Farmaceuta: zawód przez 24h/dobę Farmaceuta: zawód przez 24h/dobę

Pracuję w aptece i lubię swoją pracę czasami mniej, czasami bardziej. Mam swoje życie prywatne i spo...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz