REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Zagubiony prezes antybohater

3 sierpnia 2016 19:07

Na stronie internetowej Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej opublikowano list mgra farm. Piotra Bohatera, który zarzuca Naczelnej Izbie Aptekarskiej obojętność wobec możliwości zaprezentowania w audycji radiowej „Teraz Solska” argumentów środowiska aptekarskiego, dotyczących propozycji większościowego udziału farmaceuty w aptece.

Zarzuty wiceprezesa Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej dotyczą audycji radiowej, która odbyła się 7 lipca – a więc blisko miesiąc temu. Joanna Solska – dziennikarka Radia Tok FM – zaprosiła do studia przedstawicieli kilku organizacji związanych z rynkiem aptecznym i przemysłem farmaceutycznym, aby porozmawiać na temat propozycji „apteki dla aptekarza”. Blisko godzinna audycja została zatytułowana „Jak zmienić rynek aptek z korzyścią dla pacjentów”.

W swoim liście Piotr Bohater cytuje początek audycji, w którym dziennikarka ubolewa nad faktem nieobecności przedstawiciela Naczelnej Izby Aptekarskiej – mimo kilkukrotnego wysyłania zaproszeń i przesuwania terminu audycji na bardziej dogodny. I to właśnie fakt nieobecności przedstawiciela NIA stał się powodem, dla którego wiceprezes DIA napisał i opublikował swój list:

REKLAMA

„Czy w tak ważnym i trudnym dla polskich aptekarzy okresie mogliśmy się spodziewać obojętnej postawy władz Naczelnej Izby Aptekarskiej wobec możliwości przedstawienia polskim pacjentom, w trakcie prawie godzinnej audycji, argumentów środowiska aptekarskiego dotyczących propozycji wprowadzenia w Polsce zasady większościowego udziału farmaceutów w strukturze własnościowej aptek?”

REKLAMA

Przyznam, że jako członek Naczelnej Rady Aptekarskiej jestem zaskoczony i zniesmaczony tą publikacją na stronie DIA oraz jej tonem. Zaskoczony dlatego, że niezrozumiałym jest przywoływanie tematu i zdarzenia blisko miesiąc po tym jak miało ono miejsce. Dlaczego tak późno? Jaki w tym cel? Zniesmaczony, bo jestem absolutnie przekonany, że wiceprezesowi DIA doskonale znane są przyczyny nieobecności przedstawiciela NIA we wspomnianej audycji. Otóż 15 lipca wszyscy członkowie NRA (w tym również prezes DIA, a więc zwierzchnik mgra Bohatera) otrzymali notatkę służbową autorstwa mgra farm. Marka Tomkówa, w której dokładnie zostały wymienione przyczyny odrzucenia zaproszenia do wspomnianej audycji.

Jakie to były przyczyny? Wystarczy spojrzeć na pozostałych uczestników programu pani Solskiej: Katarzyna Sabiłło (fundacja Lege Farmacie), Stanisław Maćkowiak (Prezes Federacji Pacjentów Polskich), Marcin Piskorski (prezes Związku Pracodawców Aptecznych PharmaNET).

Dobór rozmówców do audycji już na wstępie mógł sugerować próbę dyskredytacji postulatu „apteki dla aptekarza”. Poza tym materiał nie był emitowany „na żywo”, co uniemożliwiało pełną kontrolę nad przekazem. Udział przedstawiciela NRA pozwoliłby jedynie na szczątkowe przedstawienie naszej argumentacji, która następnie mogła być poddana kolejnym próbom dyskredytacji.

Sytuacja, w której w dyskusji bierze udział pięć osób, z których – zakładając pełny obiektywizm prowadzącej – pozostałe już od samego początku występują z góry ugruntowaną tezą, stawiałaby przedstawiciela NRA w wyjątkowo niekorzystnej pozycji. Biorąc pod uwagę, że broniący tezy występuje jako pierwszy, oznaczałoby to przewagę kilkudziesięciominutowej negacji naszych postulatów przez oponentów odnoszących się krytycznie do pierwszej, zaledwie kilkuminutowej wypowiedzi przedstawiciela NRA.

REKLAMA

Zadziwiające jest dla mnie, że wiceprezes Bohater znając tę argumentację (bo trudno uwierzyć, że nie rozmawiał na ten temat ze swoim zwierzchnikiem, który otrzymał wspomnianą notatkę) wystosował po blisko miesiącu przytoczony wyżej zarzut. Zarzut, który w świetle przytoczonych przeze mnie faktów nabiera zupełnie innego znaczenia. Trudno bowiem nie odnieść wrażenia, że w ten sposób próbuje się dyskredytować nowe władze NIA i wskazywać po raz kolejny na ich rzekomą bezczynność.

W niektórych sytuacjach milczenie / oddanie pola jest jedyną możliwą strategią umożliwiającą realizację większego planu. Mam nadzieję, że ci członkowie samorządu, którzy nie wyleczyli się jeszcze z rozgoryczenia po ostatnim Krajowym Zjeździe Aptekarzy, zrozumieją ją i również spróbują zastosować – dla naszego wspólnego dobra.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Rad da radę! Rad da radę!

Po odkryciu w 1898 roku radu, świat oszalał na punkcie tego pierwiastka. W rezultacie dodawano go do...

Farmacja na świecie: USA Farmacja na świecie: USA

Klauzula sumienia dla farmaceutów, apteczny asortyment, rola techników farmaceutycznych, wysokość wy...

Pacjent z ręką w nocniku Pacjent z ręką w nocniku

Jak tak dalej pójdzie nasi pacjenci obudzą się ze wszystkimi kończynami w nocniku. Trudno bowiem ina...

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz