REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Apel o minimalne normy zatrudnienia farmaceutów w szpitalach i działach farmacji szpitalnej

16 maja 2018 07:49

Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne (oddział Kraków) oraz prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie apelują do prof. dr hab. Edmunda Grześkowiaka, konsultanta krajowego w dziedzinie farmacji szpitalnej, o podjęcie działań w celu wprowadzenia minimalnych norm zatrudnienia farmaceutów w aptekach szpitalnych i działach farmacji szpitalnej.

Brak przepisów dotyczących działów farmacji szpitalnej jest luką prawną. (fot. Shutterstock)

Na początku kwietnia Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport “Funkcjonowanie aptek szpitalnych i działów farmacji szpitalnej”. NIK stwierdza w nim, że w celu poprawy funkcjonowania aptek szpitalnych i działów farmacji szpitalnej, w związku z ustaleniami kontroli, Izba zawnioskowała do Ministra Zdrowia o podjęcie odpowiednich działań, w tym legislacyjnych, w celu wprowadzenia w ustawie Prawo farmaceutyczne minimalnych norm zatrudnienia farmaceutów w aptekach szpitalnych i działach farmacji.

Tymczasem w stanowisku do informacji o wynikach kontroli Minister Zdrowia stwierdził z kolei, że “zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne, w aptece szpitalnej oraz zakładowej ustanawia się kierownika apteki. Natomiast art. 92 ww. ustawy stanowi, iż w godzinach czynności apteki powinien być w niej obecny farmaceuta, o którym mowa w art. 88 ust. 1. Wydaje się, że wyżej wymienione przepisy gwarantują obecność farmaceuty w godzinach pracy apteki szpitalnej, dlatego też problemem zdaje się być realizacja obowiązków nałożonych ustawą, a nie brak odpowiednich przepisów regulujących normy zatrudnienia farmaceutów w aptekach szpitalnych”.

REKLAMA

– Uważam, że stanowisko Ministra Zdrowia jest niewłaściwe i jest dowodem na niezrozumienie i nie branie pod uwagę wniosku NIK – pisze dr hab. Włodzimierz Opoka, prezes krakowskiego oddziału PTFarm w liście do prof. Edmunda Grześkowiaka. – Podkreślam, że wprowadzenie minimalnych norm zatrudnienia farmaceutów w aptekach szpitalnych i działach farmacji szpitalnej jest kluczowe i bardzo potrzebne dla całego środowiska farmaceutów szpitalnych. Należy podkreślić, że resort zdrowia przygotował projekt rozporządzenia w sprawie minimalnej liczby pielęgniarek, które powinny zatrudniać szpitale, według wskaźnika powiązanego z liczbą łóżek. Oczywistym jest, że takie rozporządzenie jest również konieczne w przypadku farmaceutów szpitalnych.

REKLAMA

Opoka wskazuje też, że NIK wnioskuje do Ministra Zdrowia o podjęcie odpowiednich działań, w tym legislacyjnych, w celu określenia wymagań kadrowych, lokalowych i organizacyjnych dla działów farmacji szpitalnej, z uwzględnieniem zakresu zadań przypisanych im ustawą Prawo farmaceutyczne. Tymczasem w odpowiedzi na ten wniosek resort zdrowia ocenia, że można rozważyć ustanowienie minimalnych wymagań w tym zakresie, niemniej należy mieć na uwadze, iż ze względu na różnorodność i specyfikę działalności podmiotów leczniczych, w których dany dział miałby być ustanowiony, stworzenie uniwersalnych wymogów organizacyjno-lokalowych, czy kadrowych byłoby wysoce problematyczne. Ministerstwo uprzedza, że w związku z koniecznością dokonania szerokiej analizy problemu, ewentualne działania legislacyjne mogą być oddalone w czasie.

– Należy podkreślić, że brak przepisów dotyczących działów farmacji szpitalnej jest luką prawną – pisze dr hab. Włodzimierz Opoka. – W związku z tym nieodzowne jest, aby w trakcie najbliższej nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne zostały wprowadzone szczegółowe przepisy normujące tę kwestię.

Przedstawiciel krakowskiego oddziału PTFarm wskazuje, że w ustawie Prawo farmaceutyczne konieczne jest wprowadzenie dwóch rozdziałów: “Apteki ogólnodostępne i punkty szpitalne” oraz “Apteki szpitalne, zakładowe i działy farmacji szpitalnej”.

– Biorąc powyższe pod uwagę zwracam się do Pana Profesora o podjęcie odpowiedniej interwencji w celu wprowadzenia minimalnych norm zatrudnienia farmaceutów w aptekach szpitalnych i działach farmacji szpitalnej oraz w celu wprowadzenia szczegółowych przepisów dotyczących działów farmacji szpitalnej – apeluje dr hab. Włodzimierz Opoka w liście do prof. Edmunda Grześkowiaka.

REKLAMA

List w podobnym tonie i w tej samej sprawie skierowała do prof. Grześkowiaka również dr Barbara Jękot, Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie.

Dokumenty:

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Blogerom grozi kara finansowa za “unboxing” na YouTube przesyłki z apteki? Blogerom grozi kara finansowa za “unboxing” na YouTube przesyłki z apteki?

Popularna blogerka na swoim kanale na YouTube dokonała rozpakowania zamówionej w aptece internetowej...

Obrót statystycznej apteki w sierpniu 2019 roku to ponad 200 tys. zł Obrót statystycznej apteki w sierpniu 2019 roku to ponad 200 tys. zł

Z raportu PEX PharmaSequence wynika, że rynek apteczny w sierpniu 2019 roku zanotował sprzedaż na po...

Zabobon? Ciemnota? Kto leczy się homeopatią? Zabobon? Ciemnota? Kto leczy się homeopatią?

Ruch antyszczepionkowy i amatorzy homeopatii to jedna wielka rodzina. Niestety, coraz większa, bo wi...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz