Magazyn mgr.farm

Apteka dla aptekarza coraz bliżej – jest poselski projekt ustawy!

20 października 2016 19:16

Podczas zakończonego kilka godzin temu posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. regulacji rynku farmaceutycznego, przedstawiono poselski projekt nowelizacji Prawa farmaceutycznego. Zakłada on, że prawo do uzyskania zezwolenia na prowadzenie apteki będzie miał tylko farmaceuta. W sumie będzie mógł posiadać maksymalnie 4 apteki.

happy.png

Przedstawienie poselskiego projektu nowelizacji Prawa farmaceutycznego regulującego rynek apteczny w tak rewolucyjny sposób było zaskoczeniem dla większości uczestników tego posiedzenia Zespołu. Swojego oburzenia nie kryli przedstawiciele największych sieci aptecznych w Polsce. Przedstawiciele Naczelnej Izby Aptekarskiej oraz Marcin Wiśniewski z Ruchu Aptekarzy Polskich nie kryli aprobaty dla proponowanych zmian.

– Wprowadzamy kilka kryteriów, które pozwolą rozłożyć usługi na rynku i funkcjonowanie samych aptek w sposób równomierny – tłumaczył przewodniczący Zespołu, poseł Waldemar Buda. – Chcemy ograniczyć liczbę aptek, którą może posiadać jeden podmiot.

Projekt zakłada, że po wejściu w życie nowelizacji możliwość uzyskania zezwolenia na prowadzenia apteki będzie posiadał wyłącznie farmaceuta, posiadający prawo wykonywania zawodu, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą lub będący w spółce jawnej, partnerskiej (której przedmiotem jest wyłącznie prowadzenie aptek i w której wspólnikami lub partnerami są wyłącznie farmaceuci posiadający prawo wykonywania zawodu) oraz spółce komandytowej (której przedmiotem działalności jest wyłącznie prowadzenie aptek i w której komplementariuszami są wyłącznie farmaceuci posiadający prawo wykonywania zawodu).

– Projekt wiąże funkcjonowanie aptek z farmaceutą – wyjaśniała dyrektor Departamentu Prawnego GIF, Paulina Sosin-Ziarkiewicz. – Przenosi odpowiedzialność za prowadzenie apteki bezpośrednio na farmaceutę i eliminuje jej bezosobowe prowadzenie przez podmiot, który wykonuje to oderwaniu od opieki farmaceutycznej i celu, do jakiego jest przeznaczona apteka.

Przedstawicielka GIF zaznaczyła również, że projekt ten w ocenie Nadzoru Farmaceutycznego będzie korzystną zmianą na rynku gdyż wprowadzi proste i jednoznaczne zasady, jeśli chodzi o udzielanie zezwoleń i rozmieszczenie tych aptek na terenie całego kraju.

Projekt wprowadza również ograniczenia demograficzne i geograficzne w przypadku otwierania nowych aptek. Nowego zezwolenia nie otrzyma farmaceuta, który będzie chciał otworzyć aptekę, jeżeli na dzień jego wydania liczba mieszkańców w danym województwie, w przeliczeniu na jedną aptekę ogólnodostępną, jest mniejsza niż 3000 osób. Ograniczenia tego nie będzie się stosować jedynie w sytuacji gdy odległość od miejsca planowanej lokalizacji apteki do najbliższej już funkcjonującej apteki ogólnodostępnej, liczona w linii prostej, wynosi co najmniej 1000 metrów. Celem takiej regulacji ma być zachęcenie farmaceutów do otwierania aptek na terenach mniej zaludnionych, wiejskich.

Niemożliwe staną się również przejęcia kapitałowe spółek posiadających apteki. Projekt wyłącza bowiem zastosowanie art 494 par. 2 kodeksu spółek handlowych, który mówi: Na spółkę przejmującą albo spółkę nowo zawiązaną przechodzą z dniem połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane spółce przejmowanej albo którejkolwiek ze spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.

Ostatnią, niezwykle istotną zmianą ma być umożliwienie dziedziczenia zezwolenia na prowadzenie apteki, tylko w sytuacji gdy chociaż jeden z następców prawnych jest farmaceutą.

Projekt nowelizacji można znaleźć na stronach sejmowych: http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/dok?OpenAgent&441_20161020

Podobnie jak relację z burzliwego posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. regulacji rynku aptecznego. Posiedzenie rozpoczyna się do godz. 16:15.

Źródło: sejm.gov.pl

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

  Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

  0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

  Powiązane artykuły

  Silne leki w punktach aptecznych? Tego chcą posłowie. Silne leki w punktach aptecznych? Tego chcą posłowie.

  Grupa posłów skierowała do Ministra Zdrowia interpelację w sprawie dostępności silnych leków w wiejs...

  SIA: uwagi do projektu ws. recept „pielęgniarskich” SIA: uwagi do projektu ws. recept „pielęgniarskich”

  Prezes Śląskiej Izby Aptekarskiej, Piotr Brukiewicz zwraca się do aptekarzy z prośbą o zgłaszanie uw...

  W mniejszych miejscowościach powstaną lokalne monopole aptekarzy? W mniejszych miejscowościach powstaną lokalne monopole aptekarzy?

  Ile w tej chwili jest spraw na wokandzie o przekroczenie limitu liczby aptek? Ile aptek działa obecn...

  Szanowni Państwo,

  Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

  Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

   1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

   2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

   3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

   4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

  1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

  2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

  3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

  4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

  1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

  2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

  3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

  4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

  5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

  6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

  7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

  1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

  3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

  1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

  2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

  Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

  Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

  Nasi zaufani partnerzy to:

  Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

  Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

  Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

  Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

  Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

  Oświadczenie

  Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

  Ustawienia zaawansowane Wstecz