Magazyn mgr.farm

Apteka traci zezwolenie za hurtową sprzedaż psychotropów. Grożono rodzinie farmaceutki?

29 stycznia 2018 09:19

Na początku października 2017 r. Lubelski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny cofnął zezwolenie na prowadzenie apteki, w której odbywał się niedozwolony obrót lekami psychotropowymi. W trakcie postępowania, farmaceutka tłumaczyła, że realizowała fałszywe recepty weterynaryjne na psychotropy pod wpływem gróźb kierowanych wobec niej i jej najbliższych…

W świetle zgromadzonego materiału dowodowego, Lubelski WIF podjął decyzję o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie apteki. (fot. Shutterstock)

Sprawa swój początek miała w marcu 2016 roku, kiedy to w aptece WIF przeprowadził kontrolę doraźną. W jej trakcie stwierdzono wyzerowanie kart zakupu dużych ilości substancji psychotropowych, których nie stwierdzono na stanie magazynowym apteki. Pojawiły się też rozbieżności między saldem ewidencji i stanem faktycznym takich leków jak np. Apo-zolpin (brak 29 opakowań). WIF stwierdził też nieprawidłową realizację recept weterynaryjnych, na których przepisywano substancje psychotropowe. Apteka nie prowadziła też ewidencji środków odurzających i substancji psychotropowych w książce narkotycznej.

Efektem kontroli było wydanie decyzji nakazującej dostosowanie działalności do obowiązujących przepisów, w tym prowadzenie prawidłowego obrotu i ewidencji substancji psychotropowych oraz realizowania recept weterynaryjnych, na których przepisano produkty lecznicze zwierające substancje psychotropowe.

Nieco ponad rok później WIF ponownie przeprowadził kontrolę w tej samej aptece, celem sprawdzenia działań naprawczych podjętych po poprzedniej kontroli doraźnej. Inspekcja stwierdziła, że dokumentacja oraz ewidencja dotycząca przychodu i rozchodu środków odurzających oraz substancji psychotropowych była zgodna ze stanem faktycznym.

Problemy pojawiły się jednak podczas sprawdzania wybranych recept realizowanych w aptece po poprzedniej kontroli.

Okazało się, że nadal realizowano w niej recepty weterynaryjne wystawione przez lekarza, który w rejestrze figurował jako „nieaktywny lub zawieszony” – fakt ten ustalono podczas kontroli rok wcześniej, a mimo to nadal apteka realizowała jego recepty. Przepisywany na nich był najczęściej Clonazepam 2 mg, po trzy opakowania. W kilku przypadkach były to recepty wystawione na tego samego właściciela psa, jednego dnia w tej samej ilości po 90 tabl.

Na tym jednak niezgodności się nie kończyły. W ramach przeprowadzonej kontroli sprawdzono krzyżowo przychód w aptece leku Apselan 60 mg. W tym celu Lubelski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny skierował wezwanie do hurtowni współpracującej z apteką, o udostępnienie dokumentów zawierających wykaż sprzedaży tego leku do apteki. Okazało się, że apteka dokonała zakupu 13 560 opakowań Apselanu w okresie do 29 czerwca 2016 r. do 5 września 2016 r. Według wyjaśnień apteki, była to realizacja zamówień promocyjnych 1+1. Kierownik hurtowni miał zdecydować wówczas o odmowie dalszej realizacji zamówień dla wskazanego odbiorcy ze względu na ich niejasny charakter. Po przeanalizowaniu dokumentacji z kontrolowanej apteki, okazało się, że na stan zostało wprowadzone tylko 311 opakowań leku. Oznacza to, że 13 249 Apselanu opakowania gdzieś zniknęły…

Właścicielka apteki tłumaczyła fakt rozbieżności tym, że część leku została przeznaczona do sprzedaży na wysokiej marży, a część „na promocję apteki”. Preparat miał być nieodpłatnie wydawany pacjentom, którzy dokonywali zakupów w aptece, w ramach prowadzonej wewnętrznej promocji. Byli to pacjenci, którzy kupowali preparaty przeziębieniowe i krople do nosa.

W rezultacie WIF wszczął z urzędu postępowanie w sprawie cofnięcia aptece zezwolenia za niezgodny z przepisami obrót produktami leczniczymi zawierającymi pseudoefedrynę oraz związaną z tym utratę rękojmi należytego prowadzenia apteki. W toku postępowania Inspektor wystąpił do Lubelskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej z wnioskiem o udzielenie informacji czy wszczęte zostało postępowanie dyscyplinarne wobec właścicielki apteki. Rzecznik odpowiedzialności zawodowej poinformował, że postępowanie wyjaśniające wobec farmaceutki zostało zamknięte i przygotowany jest wniosek o jej ukaranie do Okręgowego Sądu Aptekarskiego. Z treści wniosku pojawiły się nowej wyjaśnienia właścicielki apteki, gdzie wskazywała ona, iż realizowała recepty wystawione przez lekarza weterynarii, pod wpływem kierowanych wobec niej i osób jej najbliższych gróźb. Przyznała też, że nie księgowała tych recept.

Okazało się też, że wobec farmaceutki zostały już wcześniej wydane dwie prawomocne decyzje Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego. Jedna dotyczyła cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, a druga na cofnięcie zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego. Podstawą cofnięcia obu zezwoleń miała być utrata tytułu prawnego do lokalu.

W świetle zgromadzonego materiału dowodowego, Lubelski WIF podjął decyzję o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie apteki.

Treść decyzji dostępna pod TYM ADRESEM.

Źródło: Lubelski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

NFZ może ukarać aptekę za klauzulę sumienia? NFZ może ukarać aptekę za klauzulę sumienia?

Zdaniem byłej pracownicy Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia, w ustawie...

Apteki pracują jak chcą, a szpital podaje błędne informacje o dyżurach… Apteki pracują jak chcą, a szpital podaje błędne informacje o dyżurach…

Istnieje szansa na aptekę całodobową w Złotoryi. Jak donosi Gazeta Złotoryjska, starostwo prowadzi r...

Aflofarm odpowie przed GIF za reklamy Neosine Forte Aflofarm odpowie przed GIF za reklamy Neosine Forte

Główny Inspektor Farmaceutyczny prowadzi dwa postępowania w sprawie reklam telewizyjnych leku Neosin...

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz