REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Bezpieczeństwo farmaceutyczne kraju

19 stycznia 2017 08:15

Nielegalny wywóz leków wkrótce przestanie się opłacać – twierdzi Wiceminister Zdrowia Krzysztof Łanda i wyjaśnia szczegóły zmian, jakie resort zdrowia planuje wprowadzić w najbliższych miesiącach.

landa2.png

W odpowiedzi na interpelację posła Krzysztofa Sitarskiego, która dotyczyła bezpieczeństwa farmaceutycznego w kraju w kontekście mechanizmu odwróconego łańcucha dystrybucji, Krzysztof Łanda zdradził nad jakimi rozwiązaniami tej sytuacji pracuje obecnie resort zdrowia.

– W chwili obecnej w Ministerstwie Zdrowia prowadzone są prace nad nowelizacją ustawy – Prawo farmaceutyczne. Jednym z kluczowych jej założeń jest pionizacja struktur Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej oraz wzmocnienie uprawnień inspekcji i inspektorów – wyjaśnia Łanda. – Celem wprowadzenia tych zmian jest wzmocnienie nadzoru nad obrotem produktami leczniczymi oraz walka z tzw. „odwróconym łańcuchem dostaw”. Projekt zakłada, iż wojewódzcy inspektorzy farmaceutyczni będą podlegać merytorycznie i funkcjonalnie Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu. Wojewódzkie inspektoraty farmaceutyczne będą wyłączone ze struktur urzędów wojewódzkich i staną się jednostkami budżetowymi.

Wiceminister Zdrowia wyjaśnia też, że projekt przewiduje zwiększenie uprawnień inspektorów poprzez m.in. możliwość dokonywania przeszukania pomieszczeń i pojazdów, w których mogą znajdować się leki jak i możliwość uzyskania asysty Policji oraz współpracę ze służbami np. ABW, CBA, straż graniczna czy służby celne. Obecnie procedowany jest również projekt o zmianie ustawy refundacyjnej, który daje organom Inspekcji Farmaceutycznej dostęp do tajemnicy skarbowej. Jednocześnie trwają także prace nad ustawą o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, które to zmiany pozwolą na ograniczenie procederu nielegalnego wywozu leków poprzez zmniejszenie jego opłacalności, z uwagi za zmniejszenie różnić w cenach leków na poszczególnych rynkach, nie powodując przy tym dodatkowych obciążeń dla płatnika publicznego oraz pacjenta.

Obecnie działający system, który miał zahamować wywóz leków z Polski nie wpłynął na nielegalną gałąź tego procederu. Przypomnijmy, że Główny Inspektor Farmaceutyczny jest zobligowany do bieżącego monitorowania występujących na rynku niedoborów produktów leczniczych, reagowania w przypadkach ich stwierdzenia i nadsyłania cotygodniowych raportów dotyczących sytuacji na rynku leków. Raporty takie są opracowywane przez poszczególnych wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych, którzy przedstawiają raporty dla Głównego Inspektora Farmaceutycznego, który następnie opracowuje raport zbiorczy i przekazuje go do Ministrowi Zdrowia.

Na podstawie informacji dotyczących dostępności do leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych przekazanych przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego, podmioty odpowiedzialne, a także apteki i innych uczestników rynku, Minister Zdrowia ogłasza, w formie obwieszczenia, wykaz leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, najbardziej zagrożonych brakiem dostępności na terytorium RP.

Podmiot prowadzący obrót hurtowy, chcąc dokonać sprzedaży produktów umieszczonych w obwieszczeniu, innemu podmiotowi działającemu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązany jest do poinformowania Głównego Inspektora Farmaceutycznego o zamiarze wywozu tego produktu. Główny Inspektor Farmaceutyczny może zgłosić sprzeciw wobec zamiaru wywozu danego produktu za granicę i sprzeciwy takie w praktyce są zgłaszane. Na stronie internetowej urzędu obsługującego Głównego Inspektora Farmaceutycznego w zakładce Rejestry/Rejestr sprzeciwów/Zgłoszenie wywozu znajdują się decyzje wraz z uzasadnieniem takich odmów.

Nowe zmiany, zdaniem Krzysztofa Łandy, mają na celu przede wszystkim zwiększenie znaczenia i roli Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej, jak i zapewnienie jej skutecznych narzędzi oraz form współpracy z innymi organami mającymi kompetencje w zakresie nadzoru nad rynkiem farmaceutycznym.

Źródło: sejm.gov.pl

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Bayer przedłuża dotychczasową Kampanię na Xarelto do 31 maja! Bayer przedłuża dotychczasową Kampanię na Xarelto do 31 maja!

Firma Bayer opublikowała zmianę regulaminu "Uczestnictwa aptek w kampanii promocyjnej produktów Xare...

Grzegorz Kucharewicz i Piotr Bohater o przyszłości aptek w Telewizji Trwam Grzegorz Kucharewicz i Piotr Bohater o przyszłości aptek w Telewizji Trwam

Były prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej - dr Grzegorz Kucharewicz - oraz wiceprezes Dolnośląskiej Iz...

GOIA: ubezpieczenie OC dla farmaceutów z uregulowanymi składkami GOIA: ubezpieczenie OC dla farmaceutów z uregulowanymi składkami

Ubezpieczeniem objęci zostaną od czerwca 2015 r. farmaceuci należący do Gdańskiej Okręgowej Izby Apt...

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz